حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000)

نظرسنجی

عنوان خدمت:حمایت مالی و مشاوره ای بنگاههای اقتصادی مشکل دار                                      شناسه خدمت 130118500000

نوع خدمت::       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: حمایت مالی و مشاوره ای بنگاههای اقتصادی مشکل دار

مدارک مورد نیاز: تقاضای متقاضی خدمت

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار مراجعه به دستگاه – قابل پیش بینی نمی باشد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

  - دریافت واحدهای اقتصادی مشکل دار 

- بررسی مشکل واحد مربوط دراستان و ستاد