سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظرسنجی

عنوان خدمت: تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی         شناسه خدمت 19011030100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ثبت نام از متقاضیان جهت ارائه خدمت بیمه کارگران ساختمانی

مدارک مورد نیاز:

کارت مهارت فنی و حرفه ای

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

پس از تائید اولیه در سامانه که بلافاصله انجام می شود ، بسته به مدت بازرسی میدانی صنف دارد. ( از دو هفته تا چند ماه) .

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

بسته به تعداد اعتراضات در هر مرحله برای هر فرد متفاوت خواهد بود. ولی در حالت عادی برای فردی که حائز شرایط شده و در بازرسیهای مربوطه پذیرفته شود فقط یکبار مراجعه حضوری به شعبه تامین اجتماعی خواهد بود 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

ثبت نام اولیه در سامانه و احراز هویت و تائید خدمت

بازرسی صنف مربوطه و تائید بازرس و سربازرس ارجاع به شعبه تامین اجتماعی مربوطه و تائید نهایی شعبه
در صورت عدم تائید در هر یک از مراحل ، فرد می تواند اعتراض کرده که در این صورت اعتراض فرد در ادارات کار استان بررسی می شود).

 

سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظرسنجی

عنوان خدمت:تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه         شناسه خدمت 19091030101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: دسترسی به اعتراض به حذف یارانه و رسیدگی به اعتراضات و اطلاع رسانی

مدارک مورد نیاز:

شماره ملی و شماره حساب یارانه ها

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

جهت ارائه مدارک 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

اعتراض به حذف یارانه

بازرسی صنف مربوطه و تائید بازرس و سربازرس رسیدگی به اعتراض
اعلام نتیجه اعتراض

 

سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظرسنجی

عنوان خدمت: تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان                       شناسه خدمت 19011030102

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ثبت نام از متقاضیان جهت ارائه خدمت بیمه رانندگان

مدارک مورد نیاز:

کارت هوشمند رانندگی، کارت سلامت، کارت اشتغال به کار، گواهینامه معتبر رانندگی،مدارک هویتی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

در حال پیاده سازی

سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظرسنجی

عنوان خدمت: تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان                       شناسه خدمت 19011030103

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ثبت نام از متقاضیان جهت ارائه خدمت بیمه قالیبافان

مدارک مورد نیاز:

کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای- کد شناسه از مرکز ملی فرش بابت قالیبافان و کد شناسه از سازمان میراث فرهنگی بابت صنعتگران صنایع دستی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

در حال پیاده سازی