عنوان خدمت:ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در قالب کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی                                      شناسه خدمت 13011031100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در قالب کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی

مدارک مورد نیاز: احراز شرایط لازم طبق مصوبات طرح کارورزی برای کارورزان و واحد های پذیرنده

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

1 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

  - ثبت نام کارورز و پذیرنده

- بررسی شرایط احراز صلاحیت

- انتخاب کارورز توسط پذبرنده در استان

- تماس اداره کار با کارورز و واحد پذیرنده جهت مراجعه حضوری و عقد قرار داد

عنوان خدمت:  ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا                         شناسه خدمت 13011031101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: این سامانه برای پرداخت تسهیلات در قالب دو گروه «تسهیلات اشتغال فراگیر» و «تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری» طراحی شده که صرفا در بخش طرح های مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری بیش از ۵۰ هزار طرح توسط متقاضیان ثبت شده که البته با احتساب متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر این میزان بسیار بیشتر است.

مدارک مورد نیاز:

مستندات مرتبط با طرح اشتغال

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

مراحل دریافت خدمت

تکمیل فرم

ارسال به ادارات مرتبط

بررسی و اعلام نظر

 صدور معرفی نامه