نظرسنجی

عنوان خدمت: نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی                          شناسه خدمت 13071847100

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)        خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت:

مدارک مورد نیاز:

 

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 


نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

- انتشار آگهی و اعلام به دفتر

- بررسی و اعلام نظر و تهیه حکم حضور نمایندگان

- ارائه گزارش و رخداد مجمع

 

سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

نظرسنجی

عنوان خدمت: نظارت مالی و عملکرد ی تعاونی ها                          شناسه خدمت 13071847101

نوع خدمت:        خدمت به شهروندان (G2C)        خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت:  نظارت مالی و عملکرد ی تعاونی ها 

مدارک مورد نیاز:  

دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت- اساسنامه تعاونی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2ساعت برای هر تعاونی

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

1بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 


نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت