مراجعه کننده محترم

در صورتی که فارغ التحصیل دانشگاهی می باشید به سامانه کارورزی مراجعه نمایید 

در صورتی که جویای کار می باشید به نزدیک ترین کاریابی مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایید