آگهی تخفیف مالیات بر شرکت های تعاونی

مزایده

تبصره 6 ماده 11

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت نظارت و توسعه تعاونی ها

"وزارت تعاون بمنظور کمک وارایه خدمت برای توانا سازی شرکتهای تعاونی کشور ،نسبت به پیگیری اجرای تبصره 6 ماده 11 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر (( درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد )) اقدام نموده که با ابلاغ بخشنامه شماره 79791/210مورخ 12/8/87 معاونت فنی سازمان مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ، اجرای تبصره قید شده ، محقق گردیده است تعاونی ها واتحادیه ها می توانند در پرداخت مالیات خود از مزایای قانون و بخشنامه مورد اشاره بهره مند گردند ودر صورت وجود هر گونه مشکل به ادارات تعاون ذیربط مراجعه کنند .