اجرای نظارت برمصرف تسهیلات 2500طرح دردست اجرای بخش تعاون

مناقصه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون

بسم ا... الرحمن ارحیم

 


وزارت تعاون
معاونت پشتیبانی٬ حقوقی و امورمجلس

 


اسناد مناقصه شماره 04- 89

اجرای نظارت برمصرف تسهیلات 2500طرح دردست اجرای بخش تعاون

 


1- موضوع مناقصه :
وزارت تعاون در نظر دارد.ازمحل اعتبارات هزینه ای خودنسبت به واگذاری اجرای نظارت برمصرف تسهیلات2500 طرح دردست اجرای بخش تعاون وتهیه گزارشات تحلیلی وتخصصی مربوطه (نظارت برطرحهای دردست اجرای تعاونیهای صنعتی ومعدنی وکشاورزی وخدماتی(تولیدی وتوزیعی)خوددر31استان کشوررا ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت واگذارنماید.
2-نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله‌ای می‌باشد.
3-نام دستگاه مناقصه گزار: وزارت تعاون
4- نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران خیابان شهید بهشتی ضلع جنوب میدان تختی پلاک266
5-‌‌مناقصه گر(پیشنهاد دهنده):در این مناقصه شخص حقوقی دارای صلاحیت است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
6- مبلغ - نوع و چگونگی ارائه سپرده شرکت در مناقصه:
پیشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زیر می‌توانند در مناقصه شرکت نمایند.
1-6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ000/000/100ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه می‌باشد.
2-6- نوع تضمین و چگونگی ارائه آن :
مناقصه گرجهت شرکت در مناقصه بایدمبلغ 000/000/100ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و با شرط دارا بودن مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی به نام وزارت تعاون صادر شده باشد ارائه و یا مبلغ مزبور را نقداً به حساب تمرکزوجوه سپرده وزارت تعاون به شماره37027نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و فیش آن را ارائه نماید.
7- محل دریافت و مهلت تحویل اسناد و محل و زمان بازگشائی پاکت:
1-7- محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها :اداره کل امور اداری به آدرس مندرج دربند4 اسناد فوق
2-7- شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست جهت دریافت اسناد پس از چاپ آگهی نوبت اول ودوم روزنامه حداکثر تا تاریخ 26/11/89 به اداره کارپردازی مراجعه نمایند.
3-7- زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : کلیه مناقصه گران (پیشنهاد دهندگان) حداکثر تا ساعت15 روزشنبه مورخ7/12/89.مهلت دارند تا اسناد مناقصه را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در سه پاکت مجزا به دبیرخانه مرکزی آدرس مندرج در بند4 فوق تحویل نمایند.
تذکر : پاکات پیشنهاد پس از تاریخ و ساعت فوق الذکر به هیچ وجه تحویل گرفته نخواهد شد.
4-7- زمان بازگشائی پاکت : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 8/12/89
5-7- محل بازگشائی پاکت : کمیسیون معاملات وزارت تعاون به آدرس مندرج در بند 4 می باشد.
8- دعوت به جلسه :
بدینوسیله از کلیه مناقصه گران (پیشنهاد دهندگان) دعوت می شود که نماینده مطلع و تام الاختیار خود را با معرفی نامه معتبر برای حضور در جلسه بازگشائی پاکت این مناقصه در زمان مقرر به محل یاد شده اعزام فرمایند.


9-مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار
1-9- کارفرما 20%مبلغ پیشنهادی رابه عنوان پیش پرداخت باقراردادن تضمین بانکی به مناقصه گر پرداخت می نماید.
تبصره:برای حصول اطمینان ازحسن انجام کاراز هرپرداخت 10%به عنوان تضمین حسن انجام کارشناسی کسرونگهداری می شود که درپایان قراردادقابل استردادمی باشد.
2-9-برنده مناقصه مکلف است معادل5%مبلغ پیشنهادی خود(مبلغ قرارداد)رابعنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی ویاواریزبحساب وزارتخانه درمدت طول قرارداد تهیه ودراختیار ذیحسابی وزارت تعاون قراردهدکه این سپرده درصورت نداشتن اختلاف درپایان قرارداد قابل استردادخواهدبود.
10-مدت اعتبار پیشنهاد.
کلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت بمدت 3 ماه اعتبار داشته باشند.
11- نماینده کارفرما(ناظرقرارداد):
دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت ستادی ومتمرکز وادارات کل تعاون استانها نظارت استانی ومیدانی بر حسن اجرای قرار داد را بعهده خواهد داشت می باشد.
12- شرح کار٬مشخصا ت فنی بازرگانی٬استانداردها٬نوع٬کمیت وکیفیت
1-12-در اجرای ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران,انجام تحقیقات آماری, اطلاعاتی و مطالعاتی درباره تعاونیها و شناخت نارسائیها و نیازها و همچنین امکانات و توانائیهای آنها جهت برنامه‌ریزی» و «فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها»به عهده وزارت تعاون می‌باشد. بدین منظور روش نظارت بر طرحهای در دست اجرا می‌تواند راهکاری برای تحقق اهداف مذکور تلقی گردد.
تعداد کل طرحهای تعاونی در دست اجرا برای نظارت 2500مورد تعیین گردیده است به شرح لیست پیوست که با توجه به پراکندگی طرحها در سراسر کشور (در 31 استان و شهرستانهای تابعه )و قرارگرفتن آنها در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و...) نظارت بر حسن اجرای عملیات آنها نیاز به برنامه زمانبندی نظارتی ویژه با امکانات وسایل نقلیه و نیروی انسانی تخصصی دارد . موضوع قرارداد عبارتست از : واگذاری انجام نظارت برنحوه اجرا و مصرف تسهیلات بخش تعاون درطرحهای در دست اجرای تعاونیها از طریق دو نوبت بازدید از تعداد 2500 تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون وارائه گزارش های مربوطه وجانمایی وورود اطلاعات ماخوذه پس از تایید ناظر به سامانه جامع نظارت بر تعاونیها که شرح اجرای وتفصیلی آن توسط ناظر در چارچوب شرح خدمات بشرح ذیل تعیین می گردد:
2-12- تعاریف
1-2-12-نظارت : منظور از نظارت مراجعه وانجام بازدید ادواری مجری از محل اجرای طرحهای تعاونی در دست اجرا در بخش‌های صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و... می باشدکه با استفاده از سرمایه گذاری مجریان(تعاونیها) ویا تسهیلات، اعتبارات و امکانات واگذاری و یا ترکیبی از آنها در حال اجرا می باشند.

 

2-2-12-طرح : منظور از طرح، پروژه ایست که توسط شرکت تعاونی در حال اجرا یا بهره برداری می باشد و لزوماً
منطبق با قوانین واهداف مندرج در ماده 3 اساسنامه آنها بوده ولیست آنها جزء لاینفک قرار داد فی مابین کارفرما ومجری می باشد.
اماکن تغییر لیست تعاونیهای مورد نظر با توجه به تغییر شرایط طرحها ونظر ادارات کل تعاون استانها با رعایت سقف تعداد اولیه مندرج در لیست پیوست توسط کارفرما می باشد.
3-2-12- مجری: همان پیمانکار که وظیفه نظارت وتهیه گزارش وجمع بندی گزارشات به تفکیک استانی وکشوری وگرایش فعالیت را طی قرارداد مشخص بعهده خواهد داشت.
4-2-12- شرکت تعاونی: منظور تعاونیهایی که در سطح کشوربراساس قانون بخش تعاونی کشور زیر نظر وزارت تعاون تشکیل ودارای طرح در دست اجرا می باشند.
5-2-12- وزارت : منظور وزارت تعاون که بعنوان کارفرما قرار داد می باشد.
6- 2-12-ناظر ستادی: دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت متمرکز بر حسن اجرای کلی قرار داد را بعهده خواهد داشت  می باشد.کلیه موارد مورد نظر کارفرما وتاییدیه های مورد نیاز توسط این ناظر صادر می گردد.
7-2-12- ناظر استانی: منظورافراد منتخب توسط ادارات کل تعاون استانها بوده که نظارت بر حسن اجرای پروژه در هر استان را بعهده خواهند داشت می باشد.این افرادتوسط ناظر ستادی یک هفته پس از انعقاد قراردادبادرخواست مجری به پیمانکار ارائه می گردد.وظیفه این ناظرین هماهنگی با ناظر ستادی و نظارت برحسن اجرای فرآیند میدانی پروژه ؛اطمینان ازمراجعه به محل اجرای طرحها وتهیه اطلاعات صحیح توسط نمایندگان مجری وانجام هماهنگی های محلی در زمینه تسریع و تسهیل در اجرای پروژه ودر نهایت تایید فرمهای خلاصه اطلاعات طرح به شرح فرم (2) ضمیمه (2) قرار داد منعقده می باشد. تغییرناظرین استانی حسب موردبااعلام ادارات کل تعاون استانهاوابلاغ ناظرستادی به مجری امکان پذیرمی باشد.
8-2-12-کارشناسان اجرائی: کارشناسان بومی هر استان که دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فنی ومهندسی مرتبط با موضوعات طرحها ودارای تجربه در زمینه ارزیابی طرحها ویاکنترل پروژه ویا آمارگیری ؛که ازسوی مجری جهت انجام بازدیدهای میدانی وتکمیل فرمهای منظور در پروژه در هر استان به ناظر ستادی معرفی وپس از تایید صلاحیت آنها توسط ناظر ستادی پروژه منسوب می گردند.کارشناسان اجرایی پروژه بایستی در کل طول اجرای پروژه با ناظرین استانی ودر صورت نیاز با ناظر ستادی هماهنگی کامل را داشته باشند.
3-12-وظایف مجری
1-3-12- مجری می‌باید حداقل در دونوبت به فاصله حداقل 3ماهه نسبت به مراجعه به محل اجرای تعاونیهای منظور کارفرما اقدام وگزارشات پیشرفت فیزیکی و بازدید ازهر یک طرحهای مورد نظر را مطابق فرم‌های نظارتی ضمیمه قرار داد(ضمیمه شماره2) وبر اساس استانداردهای اعلام شده توسط ناظر(بشرح ضمیمه شماره 3) و در قالب نرم افزاری Exel و PDF,word (وحسب در خواست ناظر ستادی پرینت شده) به ناظرستادی ارائه وجمع بندی آن را در سه شکل جامع کشور تفکیک استانی و تفکیک گرایشی وموضوع فعالیت مطابق نظر ناظرستادی در چارچوب ضوابط و شرایط ذیل تکمیل و پس از اتمام کار در هر استان وهر بخش به کارفرما وناظرستادی ارائه نماید.

2-3-12- مجری بایستی نظارت بر اجرای طرحها را طبق برنامه زمانبندی شده با هماهنگی کارفرما وناظر وبا رعایت
مفاد بند ذیل به انجام رسانیده و ضمن مراجعه به محل طرحها از لحاظ تطبیق عملیات اجرایی با اصول فنی و چهارچوب مصوب , نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه(فرم 1و2 ضمیمه 2) با دقت کامل اقدام نماید. شایان ذکر است انجام دوسری بازدید با فاصله زمانی حداقل سه ماهه از محل اجرای طرحها در طول اجرای قرار داد توسط مجری الزامی است.مسئولیت تهیه و صحت ودقت اطلاعات مورد نیاز از هر پروژه وتکمیل فرمهای ضمیمه یک با مجری طرح بوده ومجری بایستی کلیه آیتمهای مربوط به فرمهای شماره(1و2)با دقت وصحت کامل تکمیل نماید .حتی الامکان در تکمیل این اطلاعات ابتدا از طریق اطلاعات موجود دراداره کل تعاون استانها وبا هماهنگی وکمک ناظرین استانی ودر صورت عدم وجود اطلاعات در اداره کل تعاون؛ از مدیران تعاونی مورد بازدید تهیه نمایند.در مجموع اطلاعات تهیه شده از پروژهها بایستی به نحوی باشد که صحت آن مورد تاییدناظرین استانی درهر استان قرارگیرد. مسئولیت دستیابی وتهیه اطلاعات صحیح بعهده مجری می باشد.
3-3-12- مجری موظف است نسبت به ارائه گزارش تحلیلی براساس شاخص‌های فرمهای نظار تی پرشده از وضعیت تعاونیهای مورد بازدید قرار گرفته بر اساس نظر ناظرستادی درسه شکل کشوری  استانی وگرایشی در هر سری از بازدید از کل طرحها (مجموعاً دوسری گزارش در هر شکل) اقدام نموده و همچنین یک نسخه گزارش نهایی تحلیلی مقایسه ای سه شکل فوق الذکر را در خصوص وضعیت طرحهای در دست اجرای تعاونی در دوفاصله زمانی را براساس شاخص‌های یادشده اقدام نماید. مجری بایستی شاخص های مورد نظر ناظر ستادی را در حین اجرای بازدیدهای هر دوره اخذ ودر قالب آنها اقدام به تهیه گزارش نماید.
4-3-12- مجری مجموعاً بایستی در طول قراردادحداقل دونوبت از کلیه تعاونی در دست اجرا مورد نظر بازدید نموده ودر دونوبت در سه شکل استانی کشوری وگرایش فعالیتی ارائه گزارش تحلیلی نماید ودر پایان علاوه بر گزارشات شش گانه فوق الذکر یک گزارش تحلیلی مقایسه ای نیز ازتغییر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای تعاونی های در دست اجرا مورد بازدید قرار گرفته ارائه نماید.
5- 3-12-ناظرین استانی می توانند نسبت به انجام همکاریهای لازم در خصوص ارائه اطلاعات ومشخصات اولیه مورد نیاز تکمیل فرمها تا حد امکان مساعدت لازم را اعمال نماید.
6-3-12- تعاونیهایی که محل اجرای طرح آنان توسط مجری قابل شناسایی نباشد صرفاً در صورت تایید شرح وضعیت وعدم وجود خارجی وامکان دسترسی به مدیران تعاونی توسط اداره کل تعاون استان ذیربط از سوی کارفرما موردپذیرش قرار خواهد گرفت.
7-3-12- ناظرستادی وناظرین استانی می توانند بمنظور نظارت بر روند انجام کار وحسن اجرای بازدیدها توسط مجری بطور مستقیم ویااز طریق مراجع ذیربط استانی اقدامات نظارتی خود را اعمال نمایدومجری موظف به انجام همکاریهای لازم در این زمینه در هر زمان از طول اجرای پروژه می باشد.
8-3-12- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
9-3-12- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف موضوع قرارداد (بازدید ازتمامی طرحها وارائه دو دورگزارش سه گانه کشوری  استانی وگرایشی ویک گزارش مقایسه ای وانتقال اطلاعات به سامانه جامع نظارت بر تعاونیها وایجاد وب سایت نظارت) را در طی مدت قرار داد اقدام ودر کل طول قرارداد حداقل دودوره بازدید وارائه گزارش مشروحه توسط وی صورت پذیرد .

10-3-12- قبل از شروع فرآیند انجام بازدیدهای میدانی در هر استان مجری موظف است ضمن معرفی کارشناسان اجرایی پروژه تایید شده در هر استان زمان شروع اجرای پروژه را مطابق با زمانبندی تایید شده به اداره کل تعاون استان ذیربط اعلام وقبل از شروع بازدیدهای از تعاونیها جلسه هماهنگی با ناظرین استانی پروژه در هر استان برگزار نموده وتغییرات لیست تعاونیهای مورد نظر رااز ناظر استانی اخذوتوافقات خود را با ناظرین استانی در جهت تسهیل اجرای پروژه مستند نموده ویک نسخه از این توافقات را به ناظر ستادی ارائه نماید.
11-3-12- مجری بایستی جلسه توجیهی با حضور ناظر ستادی پروژه در تهران برای کلیه کارشناسان اجرایی خود در سطح کشور برگزار نموده وکلیه آیتم های مربوط به فرمهای مورد نظر ووحدت رویه وشکل اجرایی پروژه را در سطح استانها را به آنها آموزش دهد.مستندات این بخش نیز جزء مستندات اجرای پروژه می باشد که باید به تایید ناظر ستادی پروژه برسد.حضور ناظرین استانی حسب مورد ونظر ناظر ستادی در این جلسه ضروری است.
12-3-12- مجری بایستی کلیه اطلاعات ماخوذه از هر پروژه در هر دور از بازدید را پس از تایید ناظر ستادی با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت بر روی سامانه جامع نظارت بر تعاونیها یا هر سامانه دیگری که ناظر ستادی لازم دانست برای یک نوبت در هر دوره از بازدیدها ودر مجموع دو نوبت بارگذاری نماید.انجام هماهنگی های لازم ونحوه ورود اطلاعات با مجری سامانه وتهیه کلیه اطلاعات مورد نظر در سامانه از تعاونیهادر زمان بازدید بعهده مجری پروژه بوده ومجری پروژه بایستی قبل از شروع بازدیدهای میدانی نسبت به بررسی اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور اقدام نموده واطلاعات غیر از مندرجات فرمهای ضمیمه دو را نیز در بازدید خود از تعاونیها وادارات کل تعاون اخذ نماید.
13- 3-12-مجری بایستی نسبت به طراحی و ایجاد سایتی تحت وب یا ون (به تشخیص ناظر ستادی)برای پروژه طراحی واطلاعات تایید شده کل طرحهای بازدید شده را به تفکیک هر استان ورشته را روی آن بارگذاری وبا قابلیت گزارشگیری تفکیکی نماید.در این سایت بایستی اطلاعات جامع هر طرح در کنارحداقل سه فِرِم از عکسهایی که از محل اجرای پروژه در حین بازدید توسط کارشناسان اجرایی گرفته شده درکنار اطلاعات هر پروژه قرار گیرد و قابلیت اخذ گزارشگیری از وضعیت تعاونیها ی بازدید شده در هر استان وگرایش بصورت تجمیعی ومجزا در آیتمهای مربوط به سرمایه گذاری وتسهیلات وپیشرفت فیزیکی ومشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرحها وپیشنهادات اجرایی را داشته باشد.در این سایت بایستی بر اساس مختصات جغرافیایی GPS محل اجرای هر تعاونی مشخص وروی نقشه هر استان وایران مشخص وقابل نمایش باشد. اخذ مختصات جغرافیایی GPSهر تعاونی در زمان بازدید از محل اجرای طرح آن ضروری می باشد. مجری می تواند با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت این سایت را به نوعی طراحی نماید که اطلاعات آن مستقیماًدرسامانه جامع نظارت قرارگرفته یا لینک گردد.انجام اموروهماهنگی های لازم دراین زمینه بعهده مجری پروژه می باشد.مجری موظف است کلیه موارد مربوط به بهره برداری آینده از این سایت توسط کار فرما را فراهم نموده ودستور العمل استفاده به همراه کلیه دیتا بیس آن را در اختیار کار فرما ودفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون قرار دهد در این زمینه مجری مکلف به ارائه همه اطلاعات کاربردی در این سایت بوده و قرار دادن هر گونه محدودیت (زمانی یا فنی)از سوی مجری ممنوع است. سایت مزبور بایستی امکان لینک شدن با سایتهای مورد نظر کارفرما وانجام عملیات تحت وب و ون در شبکه اینترنت واینترانت را داشته وانجام عمل لینک ونصب برنامه در محیط های مورد نظر کارفرما وناظربر عهده مجری می باشد.


مجری موظف است نسخه اصلی وسرس (sours) برنامه نرم افزاری با امکان اعمال تغییرات را بصورت کامل بهمراه دستورالعمل استفاده از برنامه ودستور العمل امکان انجام تغییرات مورد نیاز در طول زمان وتغییر شرایط را در اختیار کارفرما وناظر قرار دهد.
مجری حق ندارد هیچگونه محدودیت در اجرای برنامه از قبیل محدودیت زمانی یا تعداددفعات استفاده ویا هر نوع محدودیت دیگری رادر سایت تهیه شده اعمال نمایددر صورتیکه در هر زمان حتی پس از مدت اعتبار قرار داد کارفرما متوجه هرگونه محدودیت در برنامه گردید مجری مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام کارفرما نسبت به رفع واصلاح محدودیت مذکوروتحویل نسخه تصحیح شده به کارفرما اقدام و در صورتیکه اعمال این محدودیت ضرر وزیان مادی ومعنوی برای کارفرما بوجود آورد بایستی مجری ظرف مدت یکماه نسبت به جبران آن اقدام نماید در غیر جبران خسارت توسط مجری وی بمیزان ضرر وزیان به کارفرما مدیون وبایستی در مدت یکماه آن را پرداخت نمایدکه در صورت استنکاف از طریق مراجع قضایی امر از سوی کارفرما قابل پیگیری می باشد.
14-3-12- فعالیتهایی که توسط مجری به موجب مقررات وشرایط قرارداد انجام میشود باید از هر حیث جامع ،کامل وبا رعایت دقیق برنامه زمان بندی تایید شده توسط ناظرین ستادی واستانی باشد.
15-3-12- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول ومتناسبی خدمات وکارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید .مجری پس از دریافت اعلام موارد تغییرات باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشی کتبا" به کارفرما وناظر تسلیم نماید .کارفرما پس از بررسی وتایید گزارش توسط ناظر نسبت به انجام تغییرات اقدام نموده ودر این صورت مدت قرار داد وحق الزحمه نیز به تناسب کار وهزینه وتصمیمات انجام شده کسر یا اضافه خواهد شد.
16-3-12- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
17-3-12- مجری موظف است شرح فعالیتهای تعریف شده را در زمان مقرر ومطابق برنامه زمان بندی انجام دهد .
18-3-12- مجری متعهداست فعالیتهای موضوع این قرار داد را بر اساس اصول و روشهای متداول و با بهره گیری از آخرین قوانین ومقررات ودستورالعملهای مربوطه که بایستی از طریق کارفرما وناظرستادی تهیه نماید انجام دهد.
19-3-12- مجری متعهد می‌گردد کلیه افرادی را که جهت مفاد این قرار داد بکار می‌گیرد از افراد واجد شرایط فنی وتخصصی و متعهد ومورد تایید ناظر ستادی وکارفرماانتخاب نماید.
20- 3-12-مجری باید تمامی اسناد و مدارک تعاونی را محرمانه تلقی نماید و از انتقال آن به غیر ویا خارج از محل تعاونی خودداری نماید. این امر شامل ارائه گزارش و پیشرفت مراحل کار واطلاعات به کارفرما نمی‌باشد.
21-3-12- مجری متعهد می‌گردد حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمان‌بندی پروژه را تهیه و به کارفرما وناظر جهت اعمال نظرات اصلاحی واخذتاییدیه ارائه نماید.
22- 3-12-مجری بایستی زمان‌بندی اجرای قرارداد را طبق توافقات بعمل آمده رعایت و گزارش پیشرفت کار را به همراه مستندات وگزارشهای مورد نظر کارفرما به ناظر وکار فرما ارائه نماید.


23-3-12- مجری متعهد می‌گردد که جهت هماهنگی بیشتر با کارفرما حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد، مدیر پروژه و کارشناسان اجرایی پروژه را از میان افراد واجد شرایط بند (8)ماده (1)معرفی نماید.
24-3-12- مجری باید مشکلات اجرای قرارداد را به کار فرما وناظر اعلام و کسب تکلیف نماید.
25-3-12-مجری با آگاهی از اینکه مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری( مصوب دیماه 1337) نمی باشد . اقدام به امضای قرارداد نموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود قرارداد از طرف کار فرما فسخ شده ومجری مکلف به استرداد کلیه وجوه دریافتی وجبران کلیه خسارات وارده میباشد ودر این زمینه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
26-3-12- مجری در هیچیک از مراحل اجرایی حق واگذاری تمام ویا بخشی از موضوع قرارداد را به دیگری بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما ندارد.
27-3-12- مجری متعهد میشود که اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نماید واز انتشار مستندات تحویلی وگزارشات بدون کسب مجوز کارفرما خودداری کند.
28-3-12- مجری متعهد است که درصورت نیاز به مسافرت خارج از تهران برای انجام موضوع قرارداد ومراجعه به ادارات زیر مجموعه کارفرما در سراسر کشور موارد را کتبا"به کارفرما اطلاع داده وسپس اقدام نماید کلیه هزینه های مربوط به مسافرت مجری وهمکاران وی وهزینه های مربوطه به عهده مجری است .
29-3-12- مجری متعهد است همکاری لازم را با ناظر قرارداد یا نماینده کارفرما در جهت اعمال وظایف نظارتی به عمل آورد.
30-3-12- تعیین ناظرین استانی وستادی مانع اعمال نظارت وکنترلهای لازم از سوی کارفرما نخواهد بود.
31-3-12- در صورتیکه در روند اجرای کار نیاز به تهیه برنامه نرم افزاری ویا موارد دیگری که نیاز به انجام خدمات فنی ومهندسی جهت انجام پروژه باشد کلیه هزینه های مربوطه بعهده مجری بوده وبایستی مجری نسخه اصلی با قابلیت دسترسی به کلیه مدیریت سیستم ها واطلاعات و اعمال تغییرات در آن را در اختیار کار فرما قرار دهد. در کلیه برنامه وکارهای نرم افزاری مجری حق قرار دادن محدودیت زمانی ویا هرگونه محدودیت های دیگری که مشمول زمان ویا موارد دیگری می گرددنمی باشد ودر صورت محرز شدن این مورد بایستی حداکثر پس ازیکماه از زمان اعلام کارفرما یا ناظر نسبت به رفع آن اقدام ودر غیر اینصورت مدیون به جبران خسارتهای ناشی از آن می باشد.
32-3-12- گزارشها؛ مستندات،حقوق ؛برنامه هاو سایر دستاوردهای حاصل از این قرارداد در کلیه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود ومجری نمی تواند بدون تایید ناظرو موافقت کتبی کارفرما از نتایج حاصل استفاده نموده یا آنها را منتشر کند.
13-مدت زمان اجرای قرارداد :
مناقصه گر ضروری است حداکثرظرف مدت10ماه از زمان انعقاد قرار داد نسبت به اجرای تعهدات ارائه گزارشات مورد انتظار در دونوبت با فاصله حداقل سه ماهه به وزارت تعاون اقدام نماید.
14- طبقه بندی کلی پاکتهای پیشنهادی:
1-14- کلیه پیشنهادها می بایست در 3 پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و بصورت لاک و مهر شده با لفاف مناسب ارائه گردند.

 

2-14- هریک از پاکتها باید بر حسب مورد دقیقاً و با حروف بزرگ به صورت (الف)و(ب)و(ج) مشخص شوند.
3-14- نام و آدرس مناقصه گر (پیشنهاد دهنده) و نام دستگاه مناقصه گزار بر روی پاکتها الزامی است.
15- محتویات پاکتهای پیشنهادی :
1-15- پاکت الف (پاکت تضمین) باید محتوی :
1-1-15- اصل تضمین سپرده شرکت در مناقصه بشرح بند6 این شرایط
2-15- پاکت ب (فنی بازرگانی) باید محتوی مدارک و اطلاعات زیر در یک نسخه (کپی برابراصل) باشد :
1-2-15-‌ مشخصات مناقصه گر شامل نام- آدرس- شماره تلفن- فاکس
2-2-15-نام و عنوان شغلی اعضاء هیات مدیره- مدیران اجرای و کسانیکه حق امضاء دارند.
3-2-15- ‌تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشد.
4-2-15-‌ تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات شرکت
5-2-15-تصویر سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی وارائه مدارک دال بر داشتن توان مالی وفنی جهت انجام پروژه الزامی بوده وبه درخواستهای فاقدسوابق مرتبط اجرایی باموضوع پروژه ترتیب اثرداده نخواهد شد.ملاک مرتبط بودن سوابق نظر ناظر پروژه می باشد.
6-2-15-تصویر مجوزمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق) دریکی اززمینه های زیر:
الف) یکی از تخصصهای گروه آمار با حداقل رتبه پایه سه
ب) تخصص بازرسی فنی از گروه تخصصهای مشترک با حداقل رتبه پایه سه
ج) تخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) از گروه تخصصهای مشترک با حداقل رتبه پایه سه
د) داشتن توام صلاحیت با حداقل رتبه پایه سه در دو تخصص(از هر گروه یک تخصص) ازتخصصهای گروه کشاورزی ؛ صنعت (به غیر ازتخصص مقاوم سازی) ؛ معدن(برای واجدین شرایط این بندرعایت شرط داشتن تخصص در دو گروه مجزا الزامی است.)
تبصره1: مشاورین دارای گواهی تاییدصلاحیت ازبانک های معتبردر زمینه ارزیابی طرحهای اقتصادی به شرط داشتن تجربه فنی وتخصصی مشابه درارتباط بانظارت برپیشرفت فیزیکی طرحهای سرمایه گذاری درشرایط مساوی دراولویت میباشند.
تبصره2: رعایت حداکثر (سقف) حق الزحمه مناسب برای هر پایه از تخصصهای فوق الذکربر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی متقاضی الزامی می باشد.
7-2-15- شرایط مناقصه و طرح قرارداد که عبارت قرائت شد و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و صفحات به مهر و امضاء مجاز مناقصه گر رسیده باشد
3-15- پاکت ج (پاکت قیمت):
پیشنهاد دهنده مکلف است آنالیز قیمت کلیه خدمات موردنیازبرای دو بازدیدو عوامل کار را در جدولی
مرقوم و همراه قیمت نهایی در پاکت ارائه نماید.


توضیح : در پیشنهاد قیمت هیچ آیتمی نبایستی بصورت رایگان یا بدون قیمت ارائه گردد.(بیمه-مالیات-...)
تبصره:محل تامین اعتبارازاعتبارات هزینه ای وزارت تعاون ودارای محدودیت سقف هزینه کرد (محدودیت حداکثرامکان هزینه)میباشد.
16- مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه:
1-16- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه
می باشد لذا پس از ابلاغ کتبی این وزارت (توسط ناظر قرارداد) به برنده مناقصه، وی باید ظرف مدت حداکثر7 روز برای تسلیم تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادله قرارداد ،
تضمین شرکت در مناقصه برنده اول و دوم آزاد گردد در غیر این صورت و چنانچه برنده اول از پیشنهاد خود عدول نماید و حاضر به امضاء قرارداد نباشد یا تضمین انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.
2-16- در حالت فوق به برنده دوم ابلاغ می شود که ظرف مدت فوق الاشاره به منظور ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر گردد تا تضمین شرکت در مناقصه وی نیز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی است در صورت عدول وی از پیشنهاد خود و یا امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات (و یا انعقاد قرارداد) تضمین شرکت در مناقصه وی نیز ضبط خواهد شد.
تبصره1: در صورت ضبط تضمینات نفرات اول و دوم، مناقصه در صورت تشخیص مناقصه گزار تجدید
خواهد شد و یا خرید خدمات موضوع مناقصه به طرق دیگر صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 : پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه آنان نگهداری و سپرده شرکت در مناقصه ، سایر مناقصه گران به آنان مسترد می گردد.
17- توضیح و تشریح اسناد:
1-17- شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت اسناد، می توانند هرگونه سوال و نظرات خود را درباره اسناد مناقصه و سایر موارد به آدرس مندرج در بند 4 ارسال نموده و یا با شماره تلفن3-88520152 تماس حاصل نمایند.
2-17- با رعایت بند فوق این وزارتخانه بمنظور توضیح و تشریح اسناد مناقصه و روش کار، و در صورت لزوم ضمن ارسال دعوتنامه به کلیه تحویل گیرندگان اسناد نسبت به تشکیل جلسه اقدام خواهد نمود و در صورتیکه نیاز به ارائه توضیحات کتبی یا تغییراتی در اسناد مناقصه باشد بنا به صلاحدید خود مراتب را کتباً به کلیه خریداران اسناد اعلام خواهد نمود.
18- نکاتی که پیشنهاد دهندگان به مناقصه در تسلیم پیشنهادهای خود باید رعایت و اجرا نمایند بشرح زیر است :
1-18-شرایط عمومی:
1-1-18- قیمت پیشنهادشده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش دستمزد؛ نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگروغیره دلیلی برای توجیه تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی برای مدت زمان قراردادثابت بوده وغیرقابل افزایش می باشدمگرافزایشهایی که طبق قانون لحاظ گردد.
2-1-18- پیشنهاد قیمت باید برای هر جزء بصورت واحد ذکر شود و قیمت کل باید به عدد و حروف قیدشود. (در صورت مغایرت در نتیجه جمع واحدها با قیمت کل، آن یک که کمتر باشد معتبر و مورد قبولخواهد بود و واحدهای حساب نشده بصورت رایگان و یا تخفیف تلقی خواهد شد.)

4-1-18 کلیه هزینه های مربوط به تهیه پیشنهاد بعهده شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.
5-1-18- مناقصه گر با شرکت درمناقصه اعلام و اقرار می‌نماید توانایی لازم جهت انجام تعهدات موضوع مناقصه را از هر نظر دارا می‌باشد.
6-1-18-برنده مناقصه، مناقصه‌گری خواهدبود که مناسب ترین قیمت را داده و در صورت مغایرت محاسبات انجام شده با جمع کل مندرج در پیشنهاد قیمت، رقم کمتر ملاک اقدامات بعدی خواهد بود و مبلغ اضافی بعنوان تخفیف بصورت متناسب سر شکن خواهد شد.
7-1-18- مناقصه گذار در رد و یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات رسیده مختار است.
8-1-18- هزینه آگهی‌های منتشره توسط پیمانکار برنده قابل پرداخت می‌باشد.
9-1-18- کلیه تصاویر مستندات مربوط به مجوزهاوگواهی های مورد نیاز بایستی توسط متقاضی در مراجع قضایی صالحه برابر با اصل گردیده ومستندات فاقداین شرط بررسی نخواهند گردید.
10-1-18- ارائه سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی وارائه مدارک دال بر داشتن توان مالی وفنی جهت انجام پروژه الزامی بوده وبه درخواستهای فاقدسوابق مرتبط اجرایی باموضوع پروژه ترتیب اثرداده نخواهد شد.ملاک مرتبط بودن سوابق نظر ناظر پروژه می باشد.
2-18- موارد رد پیشنهادات:
1-2-18-پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر واصل گردند، توسط کمیسیون معاملات مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه گران ذیربط اعاده می شوند.
الف: پیشنهادهایی که بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.
ب: پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشند.
ج: پیشنهادهایی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.
د: پیشنهادهایی که بصورت ناقص ارائه شده باشند ( با تشخیص کمیسیون معاملات )
هـ : پیشنهاهایی که بعلت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه اعاده می شوند.
و:پیشنهاداتی که توسط اشخاص فاقد صلاحیت فنی وتخصصی ارائه شده باشد.
ز:پیشنهاداتی که فاقد سوابق مرتبط از سوی ناظر تشخیص داده شود.
3-18- موارد اعاده سپرده شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد.
الف: موارد بندالف؛ب؛د؛ه؛ز بند 2-18
ب : تضمین مناقصه گرانی‌که براساس ارزیابی‌مالی ودرمرحله نهایی‌ برنده اول یا دوم مناقصه نشده اند.
ج : تضمین برنده اول و دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با نفر برنده .
د: تضمین برنده دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با برنده دوم مناقصه

 

4-18- موارد ضبط سپرده شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد.
الف: سپرده شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند.
ب: سپرده شرکت در مناقصه برنده اول مناقصه در صورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در این شرایط
ج: تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی (عند الزوم) و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد مانند ردیف ب بالا
قرائت شد و بطور کامل مورد قبول
بوده ورعایت خواهد شد (مناقصه گر)

 

قرائت شد و بطور کامل مورد قبول است.

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:
 

 

"بسمه تعالی"
موضوع قرارداد : واگذاری انجام نظارت بر مصرف تسهیلات بخش تعاون
در اجرای ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران,مبنی برقراردادن«انجام تحقیقات آماری, اطلاعاتی و مطالعاتی درباره تعاونیها و شناخت نارسائیها و نیازها و همچنین امکانات و توانائیهای آنها جهت برنامه‌ریزی» و «فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها»بر عهده وزارت تعاون  این قرارداد فی مابین وزارت تعاون با نمایندگی جناب آقای سید احمد رسولی نژاد معاون پشتیبانی،حقوقی وامور مجلس آن وزارتخانه که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود و.......................................... بشماره ثبت ...................با نمایندگی جناب آقایان ......................................................عضو هیات مدیره .................................................... که مجری نامیده می‌شود وبا نظارت دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی با نمایندگی جناب آقای عباس جوهری که ناظر نامیده می شود به شرح ذیل در محل وزارت تعاون به آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی – میدان تختی ساختمان شماره یک وزارت تعاون بعنوان محل قانونی انعقاد قرار داد منعقد میگردد.
ماده 1- موضوع قرارداد وتعاریف:
موضوع قرارداد عبارتست از : واگذاری انجام نظارت برنحوه اجرا و مصرف تسهیلات بخش تعاون درطرحهای در دست اجرای تعاونیها از طریق دو نوبت بازدید از تعداد 2500 تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون وارائه گزارش های مربوطه که شرح اجرای وتفصیلی آن توسط ناظر در چارچوب شرح خدمات ضمیه پیوست(1) و(2) وبشرح ذیل تعیین می گردد:
1-نظارت : منظور از نظارت مراجعه وانجام بازدید ادواری مجری از محل اجرای طرحهای تعاونی در دست اجرا در بخش‌های صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و... می باشدکه با استفاده از سرمایه گذاری مجریان(تعاونیها) ویا تسهیلات، اعتبارات و امکانات واگذاری و یا ترکیبی از آنها در حال اجرا می باشند.
2-طرح : منظور از طرح، پروژه ایست که توسط شرکت تعاونی در حال اجرا یا بهره برداری می باشد و لزوماً منطبق با قوانین واهداف مندرج در ماده 3 اساسنامه آنها بوده ولیست آنها جزء لاینفک قرار داد فی مابین کارفرما ومجری می باشد.
اماکن تغییر لیست تعاونیهای مورد نظر با توجه به تغییر شرایط طرحها ونظر ادارات کل تعاون استانها با رعایت سقف تعداد اولیه مندرج در لیست پیوست توسط کارفرما می باشد.
3- مجری: همان پیمانکار که وظیفه نظارت وتهیه گزارش وجمع بندی گزارشات به تفکیک استانی وکشوری وگرایش فعالیت را طی قرارداد مشخص بعهده خواهد داشت.
4- شرکت تعاونی: منظور تعاونیهایی که در سطح کشوربراساس قانون بخش تعاونی کشور زیر نظر وزارت تعاون تشکیل ودارای طرح در دست اجرا می باشند.
5- وزارت : منظور وزارت تعاون که بعنوان کارفرما قرار داد می باشد.
6- ناظر ستادی: دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت بر حسن اجرای کلی قرار داد را بعهده خواهد داشت  می باشد.کلیه موارد مورد نظر کارفرما وتاییدیه های مورد نیاز توسط این ناظر صادر می گردد.
7- ناظر استانی: منظورافراد منتخب توسط ادارات کل تعاون استانها بوده که نظارت بر حسن اجرای پروژه در هر استان را بعهده خواهند داشت می باشد.این افرادتوسط ناظر ستادی یک هفته پس از انعقاد قراردادبادرخواست مجری به پیمانکار ارائه می گردد.وظیفه این ناظرین هماهنگی با ناظر ستادی و نظارت برحسن اجرای فرآیند میدانی پروژه ؛اطمینان ازمراجعه به محل اجرای طرحها وتهیه اطلاعات صحیح توسط نمایندگان مجری وانجام هماهنگی های محلی در زمینه تسریع و تسهیل در اجرای پروژه ودر نهایت تایید فرمهای خلاصه اطلاعات طرح به شرح فرم (2) ضمیمه (2) این قرار داد می باشد. تغییرناظرین استانی حسب موردبااعلام ادارات کل تعاون استانهاوابلاغ ناظرستادی به مجری امکان پذیرمی باشد.
8- کارشناسان اجرائی: کارشناسان بومی هر استان که دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فنی ومهندسی مرتبط با موضوعات طرحها ودارای تجربه در زمینه ارزیابی طرحها ویاکنترل پروژه ؛که ازسوی مجری جهت انجام بازدیدهای میدانی وتکمیل فرمهای منظور در پروژه در هر استان به ناظر ستادی معرفی وپس از تایید صلاحیت آنها توسط ناظر ستادی پروژه منسوب می گردند.کارشناسان اجرایی پروژه بایستی در کل طول اجرای پروژه با ناظرین استانی هماهنگی کامل را داشته باشند.
ماده2- وظایف مجری
1- مجری می‌باید حداقل در دونوبت به فاصله حداقل 3ماهه نسبت به مراجعه به محل اجرای تعاونیهای منظور کارفرما اقدام وگزارشات پیشرفت فیزیکی و بازدید ازهر یک طرحهای مورد نظر را مطابق فرم‌های نظارتی ضمیمه قرار داد(ضمیمه شماره2) وبر اساس استانداردهای اعلام شده توسط ناظر(بشرح ضمیمه شماره 3) و در قالب نرم افزاری Exel و PDF,word (وحسب در خواست ناظر ستادی پرینت شده) به ناظرستادی ارائه وجمع بندی آن را در سه شکل جامع کشور تفکیک استانی و تفکیک گرایشی وموضوع فعالیت مطابق نظر ناظرستادی در چارچوب ضوابط و شرایط ذیل تکمیل و پس از اتمام کار در هر استان وهر بخش به کارفرما وناظرستادی ارائه نماید.
2- مجری بایستی نظارت بر اجرای طرحها را طبق برنامه زمانبندی شده با هماهنگی کارفرما وناظر وبا رعایت مفاد بند(3) ذیل به انجام رسانیده و ضمن مراجعه به محل طرحها از لحاظ تطبیق عملیات اجرایی با اصول فنی و چهارچوب مصوب , نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه(فرم 1و2 ضمیمه 2) با دقت کامل اقدام نماید. شایان ذکر است انجام دوسری بازدید با فاصله زمانی حداقل سه ماهه از محل اجرای طرحها در طول اجرای قرار داد توسط مجری الزامی است.مسئولیت تهیه و صحت ودقت اطلاعات مورد نیاز از هر پروژه وتکمیل فرمهای ضمیمه یک با مجری طرح بوده ومجری بایستی کلیه آیتمهای مربوط به فرمهای شماره(1و2)با دقت وصحت کامل تکمیل نماید .حتی الامکان در تکمیل این اطلاعات ابتدا از طریق اطلاعات موجود دراداره کل تعاون استانها وبا هماهنگی وکمک ناظرین استانی ودر صورت عدم وجود اطلاعات در اداره کل تعاون؛ از مدیران تعاونی مورد بازدید تهیه نمایند.در مجموع اطلاعات تهیه شده از پروژهها بایستی به نحوی باشد که صحت آن مورد تایید ناظرین استانی در هر استان قرار گیرد.مسئولیت تهیه اطلاعات صحیح بعهده مجری می باشد.
3- مجری موظف است نسبت به ارائه گزارش تحلیلی براساس شاخص‌های فرمهای نظار تی پرشده از وضعیت تعاونیهای مورد بازدید قرار گرفته بر اساس نظر ناظرستادی درسه شکل کشوری  استانی وگرایشی در هر سری از بازدید از کل طرحها (مجموعاً دوسری گزارش در هر شکل) اقدام نموده و همچنین یک نسخه گزارش نهایی تحلیلی مقایسه ای سه شکل فوق الذکر را در خصوص وضعیت طرحهای در دست اجرای تعاونی در دوفاصله زمانی را براساس شاخص‌های یادشده اقدام نماید. مجری بایستی شاخص های مورد نظر ناظر ستادی را در حین اجرای بازدیدهای هر دوره اخذ ودر قالب آنها اقدام به تهیه گزارش نماید.
4- مجری مجموعاً بایستی در طول قراردادحداقل دونوبت از کلیه تعاونی در دست اجرا مورد نظر بازدید نموده ودرهر دونوبت در سه شکل استانی کشوری وگرایش فعالیتی ارائه گزارش تحلیلی نماید ودر پایان علاوه بر گزارشات شش گانه فوق الذکر یک گزارش تحلیلی مقایسه ای نیز ازتغییر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای تعاونی های در دست اجرا مورد بازدید قرار گرفته ارائه نماید.
5- ناظرین استانی می توانند نسبت به انجام همکاریهای لازم در خصوص ارائه اطلاعات ومشخصات اولیه مورد نیاز تکمیل فرمها تا حد امکان مساعدت لازم را اعمال نماید.
6- تعاونیهایی که محل اجرای طرح آنان توسط مجری قابل شناسایی نباشد صرفاً در صورت تایید شرح وضعیت وعدم وجود خارجی وامکان دسترسی به مدیران تعاونی توسط اداره کل تعاون استان ذیربط از سوی کارفرما موردپذیرش قرار خواهد گرفت.
7- ناظرستادی وناظرین استانی می توانند بمنظور نظارت بر روند انجام کار وحسن اجرای بازدیدها توسط مجری بطور مستقیم ویااز طریق مراجع ذیربط استانی اقدامات نظارتی خود را اعمال نمایدومجری موظف به انجام همکاریهای لازم در این زمینه در هر زمان از طول اجرای پروژه می باشد.
8- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
9- قبل از شروع فرآیند انجام بازدیدهای میدانی در هر استان مجری موظف است ضمن معرفی کارشناسان اجرایی پروژه تایید شده در هر استان زمان شروع اجرای پروژه را مطابق با زمانبندی تایید شده به اداره کل تعاون استان ذیربط اعلام وقبل از شروع بازدیدهای از تعاونیها جلسه هماهنگی با ناظرین استانی پروژه در هر استان برگزار نموده وتغییرات لیست تعاونیهای مورد نظر رااز ناظر استانی اخذوتوافقات خود را با ناظرین استانی در جهت تسهیل اجرای پروژه مستند نموده ویک نسخه از این توافقات را به ناظر ستادی ارائه نماید.
10)مجری بایستی جلسه توجیهی با حضور ناظر ستادی پروژه در تهران برای کلیه کارشناسان اجرایی خود در سطح کشور برگزار نموده وکلیه آیتم های مربوط به فرمهای مورد نظر ووحدت رویه وشکل اجرایی پروژه را در سطح استانها را به آنها آموزش دهد.مستندات این بخش نیز جزء مستندات اجرای پروژه می باشد که باید به تایید ناظر ستادی پروژه برسد.حضور ناظرین استانی حسب مورد ونظر ناظر ستادی در این جلسه ضروری است.
11)مجری بایستی کلیه اطلاعات ماخوذه از هر پروژه در هر دور از بازدید را پس از تایید ناظر ستادی با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت بر روی سامانه جامع نظارت بر تعاونیها یا هر سامانه دیگری که ناظر ستادی لازم دانست برای یک نوبت در هر دوره از بازدیدها ودر مجموع دو نوبت بارگذاری نماید.انجام هماهنگی های لازم ونحوه ورود اطلاعات با مجری سامانه وتهیه کلیه اطلاعات مورد نظر در سامانه از تعاونیهادر زمان بازدید بعهده مجری پروژه بوده ومجری پروژه بایستی قبل از شروع بازدیدهای میدانی نسبت به بررسی اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور اقدام نموده واطلاعات غیر از مندرجات فرمهای ضمیمه دو را نیز در بازدید خود از تعاونیها وادارات کل تعاون اخذ نماید.
12)مجری بایستی نسبت به طراحی و ایجاد سایتی تحت وب یا ون (به تشخیص ناظر ستادی)برای پروژه طراحی واطلاعات تایید شده کل طرحهای بازدید شده را به تفکیک هر استان ورشته را روی آن بارگذاری وبا قابلیت گزارشگیری تفکیکی نماید.در این سایت بایستی اطلاعات جامع هر طرح در کنارحداقل سه فِرِم از عکسهایی که از محل اجرای پروژه در حین بازدید توسط کارشناسان اجرایی گرفته شده درکنار اطلاعات هر پروژه قرار گیرد و قابلیت اخذ گزارشگیری از وضعیت تعاونیها ی بازدید شده در هر استان وگرایش بصورت تجمیعی ومجزا در آیتمهای مربوط به سرمایه گذاری وتسهیلات وپیشرفت فیزیکی ومشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرحها وپیشنهادات اجرایی را داشته باشد.در این سایت بایستی بر اساس مختصات جغرافیایی GPS محل اجرای هر تعاونی مشخص وروی نقشه هر استان وایران مشخص وقابل نمایش باشد. اخذ مختصات جغرافیاییGPSهر تعاونی در زمان بازدید از محل اجرای طرح آن ضروری می باشد. مجری می تواند با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت این سایت را به نوعی طراحی نماید که اطلاعات آن مستقیماًدرسامانه جامع نظارت قرارگرفته یا لینک گردد.انجام اموروهماهنگی های لازم دراین زمینه بعهده مجری پروژه می باشد.مجری موظف است کلیه موارد مربوط به بهره برداری آینده از این سایت توسط کار فرما را فراهم نموده ودستور العمل استفاده به همراه کلیه دیتا بیس آن را در اختیار کار فرما ودفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون قرار دهد در این زمینه مجری مکلف به ارائه همه اطلاعات کاربردی در این سایت بوده و قرار دادن هر گونه محدودیت (زمانی یا فنی)از سوی مجری ممنوع است. سایت مزبور بایستی امکان لینک شدن با سایتهای مورد نظر کارفرما وانجام عملیات تحت وب و ون در شبکه اینترنت واینترانت را داشته وانجام عمل لینک ونصب برنامه در محیط های مورد نظر کارفرما وناظربر عهده مجری می باشد.
مجری موظف است نسخه اصلی وسرس (sours) برنامه نرم افزاری با امکان اعمال تغییرات را بصورت کامل بهمراه دستورالعمل استفاده از برنامه ودستور العمل امکان انجام تغییرات مورد نیاز در طول زمان وتغییر شرایط را در اختیار کارفرما وناظر قرار دهد.
مجری حق ندارد هیچگونه محدودیت در اجرای برنامه از قبیل محدودیت زمانی یا تعداددفعات استفاده ویا هر نوع محدودیت دیگری رادر سایت تهیه شده اعمال نمایددر صورتیکه در هر زمان حتی پس از مدت اعتبار قرار داد کارفرما متوجه هرگونه محدودیت در برنامه گردید مجری مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام کارفرما نسبت به رفع واصلاح محدودیت مذکوروتحویل نسخه تصحیح شده به کارفرما اقدام و در صورتیکه اعمال این محدودیت ضرر وزیان مادی ومعنوی برای کارفرما بوجود آورد بایستی مجری ظرف مدت یکماه نسبت به جبران آن اقدام نماید در غیر جبران خسارت توسط مجری وی بمیزان ضرر وزیان به کارفرما مدیون وبایستی در مدت یکماه آن را پرداخت نمایدکه در صورت استنکاف از طریق مراجع قضایی امر از سوی کارفرما قابل پیگیری می باشد.
ماده3- برنامه زمانبندی اجرای قرارداد
- زمان آغاز عملیات نظارت, پس از امضای قرارداد توسط طرفین می باشد.
- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف موضوع قرارداد (بازدید ازتمامی طرحها وارائه دو دورگزارش سه گانه کشوری  استانی وگرایشی ویک گزارش مقایسه ای) را در طی مدت قرار داد اقدام ودر کل طول قرارداد حداقل دودوره بازدید وارائه گزارش مشروحه در ماده (2) توسط وی صورت پذیرد .
افزایش مدت زمان اجرای پروژه در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه با درخواست مجری با تایید ناظر وکارفرما امکان پذیر خواهد بود.
ماده4- مبلغ قرارداد:
کل مبلغ قرارداد .......................................ریال(معادل .................................... ریال) جهت اجرای فعالیت های مندرج در ماده یک قرارداد می باشدومحل تامین اعتبار از اعتبارات هزینه ای وزارت تعاون می باشد.
ماده 5 - مدت قرارداد :
مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ ---/---/90 به مدت 10 ماه شمسی میباشد.
ماده6- نحوه پرداخت:
* 20 درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از ارایه برنامه زمان بندی شده ؛ایجاد وطراحی وب سایت با مشخصات مذکور در بند (12)ماده (2) ؛ تعیین مدیر پروژه وکارشناسان اجرایی واجد شرایط در هر استان؛ ارائه مستندات برگزاری جلسه هماهنگی با ناظرین استانی واخذ لیست نهایی تعاونیها از ناظرین استانی وهماهنگی با مجری سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها برای نحوه ورود اطلاعات به آن سامانه؛جلسه توجیهی کارشناسان اجرایی پروژه توسط مجری وتایید کلیه موارد توسط ناظرستادی و در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی از سوی مجری.
* 15درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارایه گزارشات تایید شده موردی کلیه تعاونیها مورد نظر ومستندات واطلاعات وگزارشات جمع بندی دور اول بازدیدها که به تایید ناظرین استانی وستادی رسیده باشد در فرمت هایExclوword وPDF وپرینتهای مورد نظر ناظر ستادی با درخواست مجری و تائید ناظرستادی وکارفرما
* 15درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارشات تحلیلی سه گانه دوراول بازدید ها وورود اطلاعات تاییدشده تعاونیهای بازدید شده در سامانه جامع نظارت بر تعاونیها با اعلام و درخواست مجری و تائید ناظرستادی وکارفرما بصورت فایل وپرینت شده(حسب نظر ناظر ستادی)
* 20درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارایه گزارشات موردی کلیه تعاونیها مورد نظر ومستندات واطلاعات وگزارشات جمع بندی دور دوم بازدیدها که به تایید ناظرین استانی وستادی رسیده باشد در فرمت هایExclوword وPDF وپرینتهای مورد نظر ناظر ستادی با درخواست مجری و تائید ناظر وکارفرما
* 15 درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارایه گزارشات تحلیلی سه گانه دور دوم بازدیدها وورود اطلاعات تاییدشده تعاونیهای بازدید شده در سامانه جامع نظارت بر تعاونیها با اعلام و درخواست مجری و تائید ناظرستادی وکارفرما بصورت فایل وپرینت شده(حسب نظر ناظر ستادی)
* مابقی (15درصد)مبلغ قرادادبه اضافه کسورات مراحل قبلی پس از اتمام کار وارایه کلیه گزارشات تحلیلی ومقایسه ای دو دور بازدید هاواطلاعات توسط مجری با تائید ناظر وارائه مفاصا حساب قانونی مربوطه توسط مجری وتایید کارفرما
تبصره 1: برای حصول از حسن انجام کار ده صد از هرپرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر ونگهداری می شود.
تبصره 2 : پنج درصد ازکل مبلغ قراردادبه عنوان سپرده حسن اجرای تعهدات به حساب تمرکز وجوه سپرده وزارت تعاون به شماره 2174418003009 وجوه سپرده جاری نزد بانک ملی ایران شعبه جاری دولتی توسط مجری طرح واریز میگردد.
تبصره 3 :مبلغ پیش پرداخت ، متناسباً از هر پرداخت کسر می گردد.
تبصره 4 :پرداخت کلیه کسورات قانونی (مالیات وحسن انجام کار حسن اجرای تعهد و........) به عهده مجری بوده که کارفرماموظف به کسرآن است .
تبصره 5 : ناظر ستادی حسب تشخیص خود می تواندکلیه مواردی که مربوط به سامانه جامع نظارت میباشدارائه تاییدیه خود را منوط به اخذ تاییدیه عملکرد مجری پروژه از مجری سامانه مذکور نماید.
پس از اتمام کار ومفاصا حساب با تامین اجتماعی (طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی )کارفرما ده درصد حسن انجام کار وپنج درصد حسن اجرای تعهدات را به مجری مسترد می نماید. ودر صورت عدم انجام تعهدات مجری با خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور مجری در انجام تکالیف یا درصورت عدم انجام قرارداد از طرف مجری وجه الضمان به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید.
تبصره 5: نظر ناظر(رد یا تایید یا نظر اصلاحی)در هر مرحله حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ارائه رسید اخذ اطلاعات آن مرحله توسط ناظر بایستی اعلام گردد.
ماده 7 ـ شرایط ومقررات عمومی قرار داد :
الف- حدود خدمات
1.فعالیتهایی که توسط مجری به موجب مقررات وشرایط قرارداد انجام میشود باید از هر حیث جامع ،کامل وبا رعایت دقیق برنامه زمان بندی تایید شده توسط ناظرین ستادی واستانی باشد.
2. کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول ومتناسبی خدمات وکارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید .مجری پس از دریافت اعلام موارد تغییرات باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشی کتبا" به کارفرما وناظر تسلیم نماید .کارفرما پس از بررسی وتایید گزارش توسط ناظر نسبت به انجام تغییرات اقدام نموده ودر این صورت مدت قرار داد وحق الزحمه نیز به تناسب کار وهزینه وتصمیمات انجام شده کسر یا اضافه خواهد شد.
3.ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
ب- تعهدات مجری :
1. مجری موظف است شرح فعالیتهای ماده دو قرارداد را در زمان مقرر ومطابق برنامه زمان بندی انجام دهد .
2. مجری متعهداست فعالیتهای موضوع این قرار داد را بر اساس اصول و روشهای متداول و با بهره گیری از آخرین قوانین ومقررات ودستورالعملهای مربوطه که بایستی از طریق کارفرما وناظرستادی تهیه نماید انجام دهد.
3. مجری متعهد می‌گردد کلیه افرادی را که جهت مفاد این قرار داد بکار می‌گیرد از افراد واجد شرایط فنی وتخصصی و متعهد ومورد تایید ناظر ستادی وکارفرما حسب شرایط مندرج در ماده (1) قرار داد انتخاب نماید.
4. مجری باید تمامی اسناد و مدارک تعاونی را محرمانه تلقی نماید و از انتقال آن به غیر ویا خارج از محل تعاونی خودداری نماید. این امر شامل ارائه گزارش و پیشرفت مراحل کار واطلاعات به کارفرما نمی‌باشد.
5. مجری متعهد می‌گردد حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمان‌بندی پروژه را تهیه و به کارفرما وناظر جهت اعمال نظرات اصلاحی واخذتاییدیه ارائه نماید.
6. مجری بایستی زمان‌بندی اجرای قرارداد را طبق توافقات بعمل آمده رعایت و گزارش پیشرفت کار را به همراه مستندات وگزارشهای مورد نظر کارفرما به ناظر وکار فرما ارائه نماید.
7. مجری متعهد می‌گردد که جهت هماهنگی بیشتر با کارفرما حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد، مدیر پروژه و کارشناسان اجرایی پروژه را از میان افراد واجد شرایط بند (8)ماده (1)معرفی نماید.
8. مجری باید مشکلات اجرای قرارداد را به کار فرما وناظر اعلام و کسب تکلیف نماید.
9. مجری با آگاهی از اینکه مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری( مصوب دیماه 1337) نمی باشد . اقدام به امضای قرارداد نموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود قرارداد از طرف کار فرما فسخ شده ومجری مکلف به استرداد کلیه وجوه دریافتی وجبران کلیه خسارات وارده میباشد ودر این زمینه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
10. مجری در هیچیک از مراحل اجرایی حق واگذاری تمام ویا بخشی از موضوع قرارداد را به دیگری بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما ندارد.
11. مجری متعهد میشود که اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نماید واز انتشار مستندات تحویلی وگزارشات بدون کسب مجوز کارفرما خودداری کند.
12. مجری متعهد است که درصورت نیاز به مسافرت خارج از تهران برای انجام موضوع قرارداد ومراجعه به ادارات زیر مجموعه کارفرما در سراسر کشور موارد را کتبا"به کارفرما اطلاع داده وسپس اقدام نماید کلیه هزینه های مربوط به مسافرت مجری وهمکاران وی به عهده مجری است .
13. مجری متعهد است همکاری لازم را با ناظر قرارداد یا نماینده کارفرما در جهت اعمال وظایف نظارتی به عمل آورد.
14. تعیین ناظرین استانی وستادی مانع اعمال نظارت وکنترلهای لازم از سوی کارفرما نخواهد بود.
15. در صورتیکه در روند اجرای کار نیاز به تهیه برنامه نرم افزاری ویا موارد دیگری که نیاز به انجام خدمات فنی ومهندسی جهت انجام پروژه باشد کلیه هزینه های مربوطه بعهده مجری بوده وبایستی مجری نسخه اصلی با قابلیت دسترسی به کلیه مدیریت سیستم ها واطلاعات و اعمال تغییرات در آن را در اختیار کار فرما قرار دهد. در کلیه برنامه وکارهای نرم افزاری مجری حق قرار دادن محدودیت زمانی ویا هرگونه محدودیت های دیگری که مشمول زمان ویا موارد دیگری می گرددنمی باشد ودر صورت محرز شدن این مورد بایستی حداکثر پس ازیکماه از زمان اعلام کارفرما یا ناظر نسبت به رفع آن اقدام ودر غیر اینصورت مدیون به جبران خسارتهای ناشی از آن می باشد.
16. ارائه سوابق تجربی در پروژه های مشابه با پروژه مورد نظر از سوی مجری ضروری می باشد.


ج- تخلف یا تاخیر مجری :
1. درصورت تخلف مجری درمواعد مقرراز اجرای تعهدات وفق برنامه زمانبندی شده موضوع قرارداد یا فسخ یک جانبه آن ، باتشخیص و اعلام ناظرستادی، کارفرمامی تواند ضمن استرداد وجوه پرداختی ،معادل 25 درصد از کل قرارداد را به عنوان خسارت مطالبه نماید.
2.چنانچه زمان اجرای قرارداد از جانب مجری به هر علتی غیر از عوامل قهری به تاخیر افتد کارفرما می تواند با اعلام ناظربه ازای هر روز تاخیر یک درصد کل مبلغ قرارداد را بابت زیان وارده از وی مطالبه ویا از مطالبات وی کسر نماید.
د- تضمین تعهدات مجری:
مجری متعهد می گرددبعنوان حسن انجام کار 20درصداز کل مبلغ قرار دادرا حسب نظر کار فرما بصورت وجه نقد(سپرده) به حساب کارفرما واریز ویا معادل آن ضمانت نامه بانکی از یکی از بانکهای معتبر کشوربه نفع کار فرما اخذ نموده وبه کارفرما ارائه نماید.
کارفرما مخیر است درصورت تشخیص عدم انجام امور محوله توسط مجری در مواعد مقرردر برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مجری (به دلایلی غیر از دلایل قهریه) ویا تشخیص ناتوانی مجری در انجام به موقع هریک از موارد قرار داد ویا عدم انجام تکالیف قانونی حاصل از این قرار داد توسط مجری نسبت ضبط کل تضمین مزبور اقدام وقرار داد را یک طرفه فسخ نماید. چنانچه عدم انجام تعهدات توسط مجری موجب ایجاد خسارت بیش از تضمین ارائه شده به کارفرما گردد؛ حق پیگیری مطالبات توسط کارفرما حسب نظر ناظر ستادی در مراجع قانونی ذیربط محفوظ خواهد بود.
ماده 8- موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن آن :
در موارد ذیل کار فرما حق فسخ قرارداد را خواهد شد
1. عدم اجرای هریک از تعهدات از سوی مجری در مواعد مقرر در برنامه زمانبندی .
2. احراز ممنوعیت قانونی مجری در انجام موضوع قرارداد.
3. در صورتیکه مجری کار را بدون اطلاع وموافقت کتبی به شخص ثالثی به هر نحوی واگذار نماید.
4. عدم دقت در تکمیل اطلاعات فرمها ویا نقصان اطلاعات وارائه فرمهای ناقص یا حاوی اطلاعات غلط توسط مجری
5.انجام ندادن قسمت یا مرحله ای از قرار داد وشرح خدمات مندرج در ماده (2)
6. کار فرما حق خواهد داشت در هر موقع به این قرارداد خاتمه دهد واین تصمیم باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به مجری ابلاغ شود . وتا آن زمان بسته به میزان انجام پروژه نسبت به تامین هزینه انجام شده توسط مجری مبادرت نماید.
 در صورت فسخ قرارداد ,مجری باید ظرف مدت 15 روز گزارش فعالیتهای انجام شده را بهمراه صورتحساب مبالغی که باید ازطرف کارفرما به او پرداخت شود کتبا" به کارفرما تسلیم نموده وکارفرما بایستی پس از دریافت ,مبالغ مورد تائید ناظر را به مجری بپردازد.

ماده 9- مالکیت اسناد وحقوق مربوطه:گزارشها؛ مستندات،حقوق ؛برنامه هاومدیریت وبهره برداری از سایت و سایر دستاوردهای حاصل از این قرارداد در کلیه مراحل متعلق به کارفرماخواهد بود ومجری نمی تواند بدون تایید ناظرو موافقت کتبی کارفرما از نتایج حاصل استفاده نموده یا آنها را منتشر کند.
تبصره- هر گونه تغییر در نشانی طرفین قرار داد باید بطور کتبی به طرف مقابل اعلان شود ودر صورت عدم اعلان تغییر نشانی،کلیه مکاتبات با نشانی های قبلی ارسال وابلاغ شده تلقی خواهد شد.
ماده 10- قوه قاهره (فورس ماژور ):
موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را برای طرفین غیر ممکن می سازد کارفرما می تواند تمدید ،تعلیق ویا ختم قرارداد را به مجری اعلام کنددر اینصورت ظرف مدت یک ماه پس از اعلام کارفرما، مجری باید صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به اوپرداخت شود به کارفرما تسلیم نماید کارفرما صورتحساب فوق را پس از تایید ناظر رسیدگی نموده وکلیه مبالغی که به مجری تعلق میگیردبه حساب او منظور خواهد نمود .
ماده 11– نشانی طرفین :
آدرس کارفرما (وزارت تعاون): تهران وزارت تعاون خیابان شهید دکتر بهشتی میدان تختی معاونت پشتیبانی حقوقی وامور مجلس
آدرس مجری در تهران: (تهران-...............................................) :..................................................
...................................................................................................................
آدرس مجری در شهرستان: (...............................................) :.............................. ............. . . . ... .
تبصره- محل انعقاد قرار داد اقامتگاه کارفرما خواهد بود.وکلیه اوراق عادی ومکاتبات به آدرس مجری در تهران که آدرس قانونی مجری محسوب می گردد ارسال وابلاغ خواهد گردید.
تبصره- این قرارداد درسه نسخه با ارزش واحدو11 ماده وهفت تبصره و ................. پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به امضای طرفین رسیده است تنظیم و منعقد گردید
ناظر
عباس جوهری
مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی
کارفرما
سید احمد رسولی نژاد
معاون پشتیبانی ،حقوقی وامور مجلس مجری
..................................................... عضو هیات مدیره .............................................................


ضمیمه شماره (1)
شرح خدمات نظارت بر طرحهای در دست اجرای بهره مند شده از تسهیلات اعتباری بخش تعاونی
در اجرای ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران,«انجام تحقیقات آماری, اطلاعاتی و مطالعاتی درباره تعاونیها و شناخت نارسائیها و نیازها و همچنین امکانات و توانائیهای آنها جهت برنامه‌ریزی» و «فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها»به عهده وزارت تعاون می‌باشد. بدین منظور روش نظارت بر طرحهای در دست اجرا می‌تواند راهکاری برای تحقق اهداف مذکور تلقی گردد.
تعداد کل طرحهای تعاونی در دست اجرا برای نظارت 2500مورد تعیین گردیده است به شرح لیست پیوست که با توجه به پراکندگی طرحها در سراسر کشور (در 30 استان و شهرستانهای تابعه )و قرارگرفتن آنها در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و...) نظارت بر حسن اجرای عملیات آنها نیاز به برنامه زمانبندی نظارتی ویژه با امکانات وسایل نقلیه و نیروی انسانی تخصصی دارد . موضوع قرارداد عبارتست از : واگذاری انجام نظارت برنحوه اجرا و مصرف تسهیلات بخش تعاون درطرحهای در دست اجرای تعاونیها از طریق دو نوبت بازدید از تعداد 2500 تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون وارائه گزارش های مربوطه که شرح اجرای وتفصیلی آن توسط ناظر در چارچوب شرح خدمات بشرح ذیل تعیین می گردد:
1) تعاریف
1-نظارت : منظور از نظارت مراجعه وانجام بازدید ادواری مجری از محل اجرای طرحهای تعاونی در دست اجرا در بخش‌های صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و... می باشدکه با استفاده از سرمایه گذاری مجریان(تعاونیها) ویا تسهیلات، اعتبارات و امکانات واگذاری و یا ترکیبی از آنها در حال اجرا می باشند.
2-طرح : منظور از طرح، پروژه ایست که توسط شرکت تعاونی در حال اجرا یا بهره برداری می باشد و لزوماً منطبق با قوانین واهداف مندرج در ماده 3 اساسنامه آنها بوده ولیست آنها جزء لاینفک قرار داد فی مابین کارفرما ومجری می باشد.
اماکن تغییر لیست تعاونیهای مورد نظر با توجه به تغییر شرایط طرحها ونظر ادارات کل تعاون استانها با رعایت سقف تعداد اولیه مندرج در لیست پیوست توسط کارفرما می باشد.
3- مجری: همان پیمانکار که وظیفه نظارت وتهیه گزارش وجمع بندی گزارشات به تفکیک استانی وکشوری وگرایش فعالیت را طی قرارداد مشخص بعهده خواهد داشت.
4- شرکت تعاونی: منظور تعاونیهایی که در سطح کشوربراساس قانون بخش تعاونی کشور زیر نظر وزارت تعاون تشکیل ودارای طرح در دست اجرا می باشند.
5- وزارت : منظور وزارت تعاون که بعنوان کارفرما قرار داد می باشد.
6- ناظر ستادی: دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت بر حسن اجرای کلی قرار داد را بعهده خواهد داشت  می باشد.کلیه موارد مورد نظر کارفرما وتاییدیه های مورد نیاز توسط این ناظر صادر می گردد.
7- ناظر استانی: منظورافراد منتخب توسط ادارات کل تعاون استانها بوده که نظارت بر حسن اجرای پروژه در هر استان را بعهده خواهند داشت می باشد.این افرادتوسط ناظر ستادی یک هفته پس از انعقاد قراردادبادرخواست مجری به پیمانکار ارائه می گردد.وظیفه این ناظرین هماهنگی با ناظر ستادی و نظارت برحسن اجرای فرآیند میدانی پروژه ؛اطمینان ازمراجعه به محل اجرای طرحها وتهیه اطلاعات صحیح توسط نمایندگان مجری وانجام هماهنگی های محلی در زمینه تسریع و تسهیل در اجرای پروژه ودر نهایت تایید فرمهای خلاصه اطلاعات طرح به شرح فرم (2) ضمیمه (2) این قرار داد می باشد. تغییرناظرین استانی حسب موردبااعلام ادارات کل تعاون استانهاوابلاغ ناظرستادی به مجری امکان پذیرمی باشد.
8- کارشناسان اجرائی: کارشناسان بومی هر استان که دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فنی ومهندسی مرتبط با موضوعات طرحها ودارای تجربه در زمینه ارزیابی طرحها ویاکنترل پروژه ؛که ازسوی مجری جهت انجام بازدیدهای میدانی وتکمیل فرمهای منظور در پروژه در هر استان به ناظر ستادی معرفی وپس از تایید صلاحیت آنها توسط ناظر ستادی پروژه منسوب می گردند.کارشناسان اجرایی پروژه بایستی در کل طول اجرای پروژه با ناظرین استانی هماهنگی کامل را داشته باشند.
2)وظایف مجری
1- مجری می‌باید حداقل در دونوبت به فاصله حداقل 3ماهه نسبت به مراجعه به محل اجرای تعاونیهای منظور کارفرما اقدام وگزارشات پیشرفت فیزیکی و بازدید ازهر یک طرحهای مورد نظر را مطابق فرم‌های نظارتی ضمیمه قرار داد(ضمیمه شماره2) وبر اساس استانداردهای اعلام شده توسط ناظر(بشرح ضمیمه شماره 3) و در قالب نرم افزاری Exel و PDF,word (وحسب در خواست ناظر ستادی پرینت شده) به ناظرستادی ارائه وجمع بندی آن را در سه شکل جامع کشور تفکیک استانی و تفکیک گرایشی وموضوع فعالیت مطابق نظر ناظرستادی در چارچوب ضوابط و شرایط ذیل تکمیل و پس از اتمام کار در هر استان وهر بخش به کارفرما وناظرستادی ارائه نماید.
2- مجری بایستی نظارت بر اجرای طرحها را طبق برنامه زمانبندی شده با هماهنگی کارفرما وناظر وبا رعایت مفاد بند(3) ذیل به انجام رسانیده و ضمن مراجعه به محل طرحها از لحاظ تطبیق عملیات اجرایی با اصول فنی و چهارچوب مصوب , نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه(فرم 1و2 ضمیمه 2) با دقت کامل اقدام نماید. شایان ذکر است انجام دوسری بازدید با فاصله زمانی حداقل سه ماهه از محل اجرای طرحها در طول اجرای قرار داد توسط مجری الزامی است.مسئولیت تهیه و صحت ودقت اطلاعات مورد نیاز از هر پروژه وتکمیل فرمهای ضمیمه یک با مجری طرح بوده ومجری بایستی کلیه آیتمهای مربوط به فرمهای شماره(1و2)با دقت وصحت کامل تکمیل نماید .حتی الامکان در تکمیل این اطلاعات ابتدا از طریق اطلاعات موجود دراداره کل تعاون استانها وبا هماهنگی وکمک ناظرین استانی ودر صورت عدم وجود اطلاعات در اداره کل تعاون؛ از مدیران تعاونی مورد بازدید تهیه نمایند.در مجموع اطلاعات تهیه شده از پروژهها بایستی به نحوی باشد که صحت آن مورد تایید ناظرین استانی در هر استان قرار گیرد. مسئولیت تهیه اطلاعات صحیح بعهده مجری می باشد.
3- مجری موظف است نسبت به ارائه گزارش تحلیلی براساس شاخص‌های فرمهای نظار تی پرشده از وضعیت تعاونیهای مورد بازدید قرار گرفته بر اساس نظر ناظرستادی درسه شکل کشوری  استانی وگرایشی در هر سری از بازدید از کل طرحها (مجموعاً دوسری گزارش در هر شکل) اقدام نموده و همچنین یک نسخه گزارش نهایی تحلیلی مقایسه ای سه شکل فوق الذکر را در خصوص وضعیت طرحهای در دست اجرای تعاونی در دوفاصله زمانی را براساس شاخص‌های یادشده اقدام نماید. مجری بایستی شاخص های مورد نظر ناظر ستادی را در حین اجرای بازدیدهای هر دوره اخذ ودر قالب آنها اقدام به تهیه گزارش نماید.
4- مجری مجموعاً بایستی در طول قراردادحداقل دونوبت از کلیه تعاونی در دست اجرا مورد نظر بازدید نموده ودر دونوبت در سه شکل استانی کشوری وگرایش فعالیتی ارائه گزارش تحلیلی نماید ودر پایان علاوه بر گزارشات شش گانه فوق الذکر یک گزارش تحلیلی مقایسه ای نیز ازتغییر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای تعاونی های در دست اجرا مورد بازدید قرار گرفته ارائه نماید.
5- ناظرین استانی می توانند نسبت به انجام همکاریهای لازم در خصوص ارائه اطلاعات ومشخصات اولیه مورد نیاز تکمیل فرمها تا حد امکان مساعدت لازم را اعمال نماید.
6- تعاونیهایی که محل اجرای طرح آنان توسط مجری قابل شناسایی نباشد صرفاً در صورت تایید شرح وضعیت وعدم وجود خارجی وامکان دسترسی به مدیران تعاونی توسط اداره کل تعاون استان ذیربط از سوی کارفرما موردپذیرش قرار خواهد گرفت.
7- ناظرستادی وناظرین استانی می توانند بمنظور نظارت بر روند انجام کار وحسن اجرای بازدیدها توسط مجری بطور مستقیم ویااز طریق مراجع ذیربط استانی اقدامات نظارتی خود را اعمال نمایدومجری موظف به انجام همکاریهای لازم در این زمینه در هر زمان از طول اجرای پروژه می باشد.
8- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
9- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف موضوع قرارداد (بازدید ازتمامی طرحها وارائه دو دورگزارش سه گانه کشوری  استانی وگرایشی ویک گزارش مقایسه ای وانتقال اطلاعات به سامانه جامع نظارت بر تعاونیها وایجاد وب سایت نظارت) را در طی مدت قرار داد اقدام ودر کل طول قرارداد حداقل دودوره بازدید وارائه گزارش مشروحه توسط وی صورت پذیرد .
10- قبل از شروع فرآیند انجام بازدیدهای میدانی در هر استان مجری موظف است ضمن معرفی کارشناسان اجرایی پروژه تایید شده در هر استان زمان شروع اجرای پروژه را مطابق با زمانبندی تایید شده به اداره کل تعاون استان ذیربط اعلام وقبل از شروع بازدیدهای از تعاونیها جلسه هماهنگی با ناظرین استانی پروژه در هر استان برگزار نموده وتغییرات لیست تعاونیهای مورد نظر رااز ناظر استانی اخذوتوافقات خود را با ناظرین استانی در جهت تسهیل اجرای پروژه مستند نموده ویک نسخه از این توافقات را به ناظر ستادی ارائه نماید.
11- مجری بایستی جلسه توجیهی با حضور ناظر ستادی پروژه در تهران برای کلیه کارشناسان اجرایی خود در سطح کشور برگزار نموده وکلیه آیتم های مربوط به فرمهای مورد نظر ووحدت رویه وشکل اجرایی پروژه را در سطح استانها را به آنها آموزش دهد.مستندات این بخش نیز جزء مستندات اجرای پروژه می باشد که باید به تایید ناظر ستادی پروژه برسد.حضور ناظرین استانی حسب مورد ونظر ناظر ستادی در این جلسه ضروری است.
12- مجری بایستی کلیه اطلاعات ماخوذه از هر پروژه در هر دور از بازدید را پس از تایید ناظر ستادی با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت بر روی سامانه جامع نظارت بر تعاونیها یا هر سامانه دیگری که ناظر ستادی لازم دانست برای یک نوبت در هر دوره از بازدیدها ودر مجموع دو نوبت بارگذاری نماید.انجام هماهنگی های لازم ونحوه ورود اطلاعات با مجری سامانه وتهیه کلیه اطلاعات مورد نظر در سامانه از تعاونیهادر زمان بازدید بعهده مجری پروژه بوده ومجری پروژه بایستی قبل از شروع بازدیدهای میدانی نسبت به بررسی اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور اقدام نموده واطلاعات غیر از مندرجات فرمهای ضمیمه دو را نیز در بازدید خود از تعاونیها وادارات کل تعاون اخذ نماید.
13- مجری بایستی نسبت به طراحی و ایجاد سایتی تحت وب یا ون (به تشخیص ناظر ستادی)برای پروژه طراحی واطلاعات تایید شده کل طرحهای بازدید شده را به تفکیک هر استان ورشته را روی آن بارگذاری وبا قابلیت گزارشگیری تفکیکی نماید.در این سایت بایستی اطلاعات جامع هر طرح در کنارحداقل سه فِرِم از عکسهایی که از محل اجرای پروژه در حین بازدید توسط کارشناسان اجرایی گرفته شده درکنار اطلاعات هر پروژه قرار گیرد و قابلیت اخذ گزارشگیری از وضعیت تعاونیها ی بازدید شده در هر استان وگرایش بصورت تجمیعی ومجزا در آیتمهای مربوط به سرمایه گذاری وتسهیلات وپیشرفت فیزیکی ومشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرحها وپیشنهادات اجرایی را داشته باشد.در این سایت بایستی بر اساس مختصات جغرافیایی GPS محل اجرای هر تعاونی مشخص وروی نقشه هر استان وایران مشخص وقابل نمایش باشد. اخذ مختصات جغرافیاییGPSهر تعاونی در زمان بازدید از محل اجرای طرح آن ضروری می باشد. مجری می تواند با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت این سایت را به نوعی طراحی نماید که اطلاعات آن مستقیماًدرسامانه جامع نظارت قرارگرفته یا لینک گردد.انجام اموروهماهنگی های لازم دراین زمینه بعهده مجری پروژه می باشد.مجری موظف است کلیه موارد مربوط به بهره برداری آینده از این سایت توسط کار فرما را فراهم نموده ودستور العمل استفاده به همراه کلیه دیتا بیس آن را در اختیار کار فرما ودفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون قرار دهد در این زمینه مجری مکلف به ارائه همه اطلاعات کاربردی در این سایت بوده و قرار دادن هر گونه محدودیت (زمانی یا فنی)از سوی مجری ممنوع است. سایت مزبور بایستی امکان لینک شدن با سایتهای مورد نظر کارفرما وانجام عملیات تحت وب و ون در شبکه اینترنت واینترانت را داشته وانجام عمل لینک ونصب برنامه در محیط های مورد نظر کارفرما وناظربر عهده مجری می باشد.
مجری موظف است نسخه اصلی وسرس (sours) برنامه نرم افزاری با امکان اعمال تغییرات را بصورت کامل بهمراه دستورالعمل استفاده از برنامه ودستور العمل امکان انجام تغییرات مورد نیاز در طول زمان وتغییر شرایط را در اختیار کارفرما وناظر قرار دهد.
مجری حق ندارد هیچگونه محدودیت در اجرای برنامه از قبیل محدودیت زمانی یا تعداددفعات استفاده ویا هر نوع محدودیت دیگری رادر سایت تهیه شده اعمال نمایددر صورتیکه در هر زمان حتی پس از مدت اعتبار قرار داد کارفرما متوجه هرگونه محدودیت در برنامه گردید مجری مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام کارفرما نسبت به رفع واصلاح محدودیت مذکوروتحویل نسخه تصحیح شده به کارفرما اقدام و در صورتیکه اعمال این محدودیت ضرر وزیان مادی ومعنوی برای کارفرما بوجود آورد بایستی مجری ظرف مدت یکماه نسبت به جبران آن اقدام نماید در غیر جبران خسارت توسط مجری وی بمیزان ضرر وزیان به کارفرما مدیون وبایستی در مدت یکماه آن را پرداخت نمایدکه در صورت استنکاف از طریق مراجع قضایی امر از سوی کارفرما قابل پیگیری می باشد.
14- فعالیتهایی که توسط مجری به موجب مقررات وشرایط قرارداد انجام میشود باید از هر حیث جامع ،کامل وبا رعایت دقیق برنامه زمان بندی تایید شده توسط ناظرین ستادی واستانی باشد.
15- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول ومتناسبی خدمات وکارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید .مجری پس از دریافت اعلام موارد تغییرات باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشی کتبا" به کارفرما وناظر تسلیم نماید .کارفرما پس از بررسی وتایید گزارش توسط ناظر نسبت به انجام تغییرات اقدام نموده ودر این صورت مدت قرار داد وحق الزحمه نیز به تناسب کار وهزینه وتصمیمات انجام شده کسر یا اضافه خواهد شد.
16- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
17- مجری موظف است شرح فعالیتهای تعریف شده را در زمان مقرر ومطابق برنامه زمان بندی انجام دهد .
18- مجری متعهداست فعالیتهای موضوع این قرار داد را بر اساس اصول و روشهای متداول و با بهره گیری از آخرین قوانین ومقررات ودستورالعملهای مربوطه که بایستی از طریق کارفرما وناظرستادی تهیه نماید انجام دهد.
19- مجری متعهد می‌گردد کلیه افرادی را که جهت مفاد این قرار داد بکار می‌گیرد از افراد واجد شرایط فنی وتخصصی و متعهد ومورد تایید ناظر ستادی وکارفرماانتخاب نماید.
20- مجری باید تمامی اسناد و مدارک تعاونی را محرمانه تلقی نماید و از انتقال آن به غیر ویا خارج از محل تعاونی خودداری نماید. این امر شامل ارائه گزارش و پیشرفت مراحل کار واطلاعات به کارفرما نمی‌باشد.
21- مجری متعهد می‌گردد حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمان‌بندی پروژه را تهیه و به کارفرما وناظر جهت اعمال نظرات اصلاحی واخذتاییدیه ارائه نماید.
22- مجری بایستی زمان‌بندی اجرای قرارداد را طبق توافقات بعمل آمده رعایت و گزارش پیشرفت کار را به همراه مستندات وگزارشهای مورد نظر کارفرما به ناظر وکار فرما ارائه نماید.
23- مجری متعهد می‌گردد که جهت هماهنگی بیشتر با کارفرما حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد، مدیر پروژه و کارشناسان اجرایی پروژه را از میان افراد واجد شرایط بند (8)ماده (1)معرفی نماید.
24- مجری باید مشکلات اجرای قرارداد را به کار فرما وناظر اعلام و کسب تکلیف نماید.
25-مجری با آگاهی از اینکه مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری( مصوب دیماه 1337) نمی باشد . اقدام به امضای قرارداد نموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود قرارداد از طرف کار فرما فسخ شده ومجری مکلف به استرداد کلیه وجوه دریافتی وجبران کلیه خسارات وارده میباشد ودر این زمینه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
26- مجری در هیچیک از مراحل اجرایی حق واگذاری تمام ویا بخشی از موضوع قرارداد را به دیگری بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما ندارد.
27- مجری متعهد میشود که اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نماید واز انتشار مستندات تحویلی وگزارشات بدون کسب مجوز کارفرما خودداری کند.
28- مجری متعهد است که درصورت نیاز به مسافرت خارج از تهران برای انجام موضوع قرارداد ومراجعه به ادارات زیر مجموعه کارفرما در سراسر کشور موارد را کتبا"به کارفرما اطلاع داده وسپس اقدام نماید کلیه هزینه های مربوط به مسافرت مجری وهمکاران وی به عهده مجری است .
29- مجری متعهد است همکاری لازم را با ناظر قرارداد یا نماینده کارفرما در جهت اعمال وظایف نظارتی به عمل آورد.
30- تعیین ناظرین استانی وستادی مانع اعمال نظارت وکنترلهای لازم از سوی کارفرما نخواهد بود.
31- در صورتیکه در روند اجرای کار نیاز به تهیه برنامه نرم افزاری ویا موارد دیگری که نیاز به انجام خدمات فنی ومهندسی جهت انجام پروژه باشد کلیه هزینه های مربوطه بعهده مجری بوده وبایستی مجری نسخه اصلی با قابلیت دسترسی به کلیه مدیریت سیستم ها واطلاعات و اعمال تغییرات در آن را در اختیار کار فرما قرار دهد. در کلیه برنامه وکارهای نرم افزاری مجری حق قرار دادن محدودیت زمانی ویا هرگونه محدودیت های دیگری که مشمول زمان ویا موارد دیگری می گرددنمی باشد ودر صورت محرز شدن این مورد بایستی حداکثر پس ازیکماه از زمان اعلام کارفرما یا ناظر نسبت به رفع آن اقدام ودر غیر اینصورت مدیون به جبران خسارتهای ناشی از آن می باشد.
32- درصورت تخلف مجری درمواعد مقرراز اجرای تعهدات وفق برنامه زمانبندی شده موضوع قرارداد یا فسخ یک جانبه آن ، باتشخیص و اعلام ناظرستادی، کارفرمامی تواند ضمن استرداد وجوه پرداختی ،معادل 25 درصد از کل قرارداد را به عنوان خسارت مطالبه نماید.
33- چنانچه زمان اجرای قرارداد از جانب مجری به هر علتی غیر از عوامل قهری به تاخیر افتد کارفرما می تواند با اعلام ناظربه ازای هر روز تاخیر یک درصد کل مبلغ قرارداد را بابت زیان وارده از وی مطالبه ویا از مطالبات وی کسر نماید.
34- در موارد ذیل کار فرما حق فسخ قرارداد را خواهد شد
الف) عدم اجرای هریک از تعهدات از سوی مجری در مواعد مقرر در برنامه زمانبندی .
ب) احراز ممنوعیت قانونی مجری در انجام موضوع قرارداد.
ج) در صورتیکه مجری کار را بدون اطلاع وموافقت کتبی به شخص ثالثی به هر نحوی واگذار نماید.
د)عدم دقت در تکمیل اطلاعات فرمها ویا نقصان اطلاعات وارائه فرمهای ناقص یا حاوی اطلاعات غلط توسط مجری
ه)انجام ندادن قسمت یا مرحله ای از قرار داد وشرح خدمات مندرج در ماده (2)
و)کار فرما حق خواهد داشت در هر موقع به این قرارداد خاتمه دهد واین تصمیم باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به مجری ابلاغ شود . وتا آن زمان بسته به میزان انجام پروژه نسبت به تامین هزینه انجام شده توسط مجری مبادرت نماید.
35- در صورت فسخ قرارداد ,مجری باید ظرف مدت 15 روز گزارش فعالیتهای انجام شده را بهمراه صورتحساب مبالغی که باید ازطرف کارفرما به او پرداخت شود کتبا" به کارفرما تسلیم نموده وکارفرما بایستی پس از دریافت ,مبالغ مورد تائید ناظر را به مجری بپردازد.
36- گزارشها؛ مستندات،حقوق ؛برنامه هاو سایر دستاوردهای حاصل از این قرارداد در کلیه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود ومجری نمی تواند بدون تایید ناظرو موافقت کتبی کارفرما از نتایج حاصل استفاده نموده یا آنها را منتشر کند.
37- هر گونه تغییر در نشانی طرفین قرار داد باید بطور کتبی به طرف مقابل اعلان شود ودر صورت عدم اعلان تغییر نشانی،کلیه مکاتبات با نشانی های قبلی ارسال وابلاغ شده تلقی خواهد شد
3)برنامه زمانبندی
1- زمان آغاز عملیات نظارت, پس از امضای قرارداد توسط طرفین می باشد.
2- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف مندرج در شرح خدمات را در طی مدت قرار داد (10ماه)اقدام نماید.
افزایش مدت زمان اجرای پروژه در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه با درخواست مجری با تایید ناظر وکارفرما امکان پذیر خواهد بود.
مناقصه گر ضروری است حداکثرظرف مدت 10ماه و تاتاریخ ---/----/90 نسبت به اجرای تعهدات ارائه گزارشات مورد انتظار در دونوبت با فاصله حداقل سه ماهه به وزارت تعاون اقدام نماید.
4) سایر شرایط:
الف) ارائه سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی وارائه مدارک دال بر داشتن توان مالی وفنی جهت انجام پروژه الزامی بوده وبه درخواستهای فاقدسوابق مرتبط اجرایی باموضوع پروژه ترتیب اثرداده نخواهد شد.ملاک مرتبط بودن سوابق نظر ناظر پروژه می باشد.
ب) رعایت حداکثر (سقف) حق الزحمه مناسب برای هر پایه از تخصصهای فوق الذکربر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی متقاضی الزامی می باشد.
ج)کلیه تصاویر مستندات مربوط به مجوزهاوگواهی های مورد نیاز بایستی توسط متقاضی در مراجع قضایی صالحه برابر با اصل گردیده ومستندات فاقداین شرط بررسی نخواهند گردید.
ج) محل تامین اعتبار از اعتبارات هزینه ای وزارت تعاون ودارای محدودیت سقف هزینه کرد (محدودیت حداکثر امکان هزینه)می باشد.
د)وزارت تعاون درردتمام یا قبول یکی از پیشنهاد ها بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

 

ضمیمه شماره (2)
بسمه تعالی

فرم شماره 1: فرم نظارت براجرای طرحهای در دست اجرای بهره مند شده از تسهیلات اعتباری بخش تعاونی (صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات)
الف ) مشخصات شرکت تعاونی مجری طرح:

 


ب) مشخصات طرح در دست اجرا:

 


پ )مشخصات اعتباری طرح: مبالغ به میلیون ریال

 

 

 

 

ت ) مشخصات فیزیکی طرح :

 

 

 

 


د) مشکلات احتمالی موجود در زمینه اجرای طرح :

 

 

هـ) ارائه پیشنهادات کارشناسی متناسب با هر مشکل از طرح:

 

 

 

 


تاریخ بازدید از طرح : نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

بسمه تعالی
ضمیمه( 2)
فرم شماره 2 : خلاصه گزارش عملکرد وضعیت طرحهای در دست اجرای بازدید شده شهرستان................. استان . . . . . . . . . .نوع طرح: . . .. . . . . . . . . . .
ارقام به میلیون ریال
دوره بازدید ردیف نام تعاونی کدشهر شماره ثبت تاریخ بازدید شهر محل اجرای طرح کدشهر محل اجرای طرح تعداد اعضاء تعاونی
گرایش فعالیت ظرفیت تعداد فرصت شغلی مصوب بانک مبلغ تسهیلات عقد قراردادشده مبلغ تسهیلات پرداختی تا زمان بازدید برآورد کل هزینه‌های انجام شده تا زمان بازدید درصد پیشرفت فیزیکی مشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرح
کدرشته نام رشته کد گرایش نام گرایش مبلغ تسهیلات مبلغ سهم آورده کل سرمایه‌گذاری 

تاییدرویت کارشناس اداره کل تعاون استان...................

ضمیمه (3)
استانداردهای تعیین پیشرفت فیزیکی


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های صنعتی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 مطالعات فنی و اقتصادی 3%
2 تملک زمین 4%
3 سالن تولید:
1-3 عملیات خاکی و پی ریزی 3%
2-3 اسکلت فلزی 10%
3-3 دیوارها و نصب درب و پنجره 3%
4-3 پوشش سقف 3%
5-3 کف سازی 3%
6-3 فنداسیون ماشین آلات 2%
4 تأسیسات:
1-4 تأمین برق و اتصال آن به محل طرح 5/2%
2-4 نصب تابلوها،‌کابل کشی ماشین آلات 2%
3-4 تأمین آب و لوله کشی در سطح کارگاه 5/1%
4-4 تأمین و نصب سیستم سرمایش و گرمایش طرح 5/1%
5-4 تامین و نصب سیستم فشرده با طرح 5/1%
5 ساختمانهای جنبی و محوطه سازی 5%
6 ماشین آلات و تجهیزات تولید:
1-6 گشایش اعتبار یا خرید ماشین آلات ساخت داخل 35%
2-6 حمل و ترخیص و تحویل ماشین آلات 5%
3-6
7 نصب و راه‌اندازی ماشین آلات
راه اندازی آزمایشی: 10%
1-7 تجهیزات اداری و تسهیلات رفاهی 1%
2-7 آموزش پرسنل 4%
1- جمع 100%

 

 

 

 


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های معدنی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 اخذ گواهی کشف یا موافقت با واگذاری معدن 10
2 ارائه طرح بهره‌برداری 10
3 اخذ پروانه بهره‌برداری 15
4 آماده سازی :
1-4 راهسازی و باز کردن سینه کار 10
2-4 باطله برداری 5
5 تجهیز معدن (طبق طرح):
1-5 تأسیسات 10
2-5 تأمین ماشین‌آلات (متناسب با طرح) 20
6 تولید آزمایشی 20
جمع 100%


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های آبزیان

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 مطالعات فنی و اقتصادی و تهیه طرح 5%
2 تملیک زمین 8%
3 عملیات ساخت حوضچه‌ها و زهکشها 18%
4 عملیات آماده‌سازی حوضچه‌ها 10%
5 تأمین و انتقال آب 15%
6 آبگیری حوضچه‌ها 8%
7 لارو ریزی و یا بچه ماهی 5%
8 تأمین برق و برق رسانی 8%
9 نصب سایر سیستم‌های مورد لزوم (هوادهی و ...) 5%
10 ساختمانهای جانبی و محوطه سازی 5%
11 لوازم و ابزار آلات کار 8%
12 آموزش پرسنل 4%
13 تجهیزات رفاهی و اداری 1%
جمع 100%

 


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های دام و طیور

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 تهیه طرح 5%
2 مالکیت زمین 8%
3 سالن تولید:
3-1 عملیات خاکی و پی‌ریزی 5%
3-2 اسکلت فلزی(یا سوله) 10%
3-3 پوشش سقف 7%
3-4 احداث دیوارها و نصب در و پنجره 8%
3-5 کف سازی 4%
4 تأسیسات :
4-1 تأمین آب و آبرسانی 5%
4-2 تأمین برق و سیستم برق رسانی 8%
4-3 تأمین سیستم حرارتی 4%
5 تأمین ماشین آلات و ادوات (طبق طرح) 13%
6 تأمین دام و علوفه مورد نیاز 8%
7 احداث سیستم فاضلاب و بهداشت 5%
8 ساختمان‌های اداری و محوطه سازی 5%
9 آموزش پرسنل 5%
جمع 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های زراعی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 تهیه طرح 5%
2 مالکیت زمین 8%
3 احیاء و آماده سازی زمین:
3-1 زهکشی 8%
3-2 تسطیح یا رگلاژ زمین 8%
3-3 قطعه‌بندی و احداث بین مزارع 4%
4 استحصال آب:
1-4 تأمین آب مورد 10%
2-4 انتقال آب 5%
3-4 تعبیه سیستم آبیاری 7%
5 ابنیه فنی و ساختمان :
1-5 ساختمان اداری 6%
2-5 انبار 7%
3-5 هانکارد 5%
6 تهیه ماشین آلات و ادوات کشاورزی (طبق طرح)
1-6 کاشت 7%
2-6 داشت 7%
3-6 برداشت 7%
7 آموزش پرسنل 6%
جمع 100%

 

 

 

 

 

 

 


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های خدماتی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 تهیه محل اجرا طرح بسته به نوع طرح شامل:
مطالعات فنی و اقتصادی؛ خریدیا اجاره ساختمان؛ تملک زمین 50
عملیات ساخت و ساز ؛ آماده‌سازی، تسطیح و خاکبرداری؛ ساختمان اصلی محل فعالیت؛ انبار؛ حصارکشی و نصب درب و پنجره؛ ساختمان اداری و محوطه سازی


2
ماشین آلات شامل:
تهیه تجهیزات؛ماشین آلات؛وسایل نقلیه؛ملزومات اداری وابزار کار 40


3 تهیه ونصب وتجهیزات وماشین آلات وتأسیسات شامل: 10
تأمین برق و سیستم برق رسانی؛ تأمین آب، سیستم آب رسانی؛ تأمین گاز شهری و سیستم گاز رسانی؛ تأمین و نصب سیستم گرمایش و سرمایش
جمع 100%

توضیح:با توجه به متنوع بودن موضوعات فعالیت تعاونیهای خدماتی بسته به نوع طرح خدماتی ومیزان تحقق هریک از آیتم ها درصد پیشرفت فیزیکی طرح تعیین می گردد.
ضمیمه (4)
آمار کلان تعداد طرحهای در دست اجرای قابل نظارت در استانها
ردیف نام استان تعداد تعاونیهای در دست اجرا

1 آذربایجان شرقی 45
2 آذربایجان غربی 51
3 اردبیل 49
4 اصفهان 59
5 ایلام 14
6 بوشهر 25
7 تهران 48
8 جهارمحال وبختیاری 16
9 خراسان رضوی 111
10 خراسان جنوبی 17
11 خراسان شمالی 26
12 خوزستان 506
13 زنجان 224
14 سمنان 94
15 سیستان و بلوچستان 50
16 فارس 234
17 قزوین 3
18 قم 4
19 کردستان 23
20 کرمان 92
21 کرمانشاه 20
22 کهگیلویه و بویر احمد 30
23 گلستان 123
24 گیلان 141
25 لرستان 245
26 مازندران 30
27 مرکزی 52
28 هرمزگان 40
29 همدان 124
30 یزد 4
جمع کل 2500

 

 

جدول مشخصات طرحهای در دست اجرای سال 89 به تفکیک استان
(1) آذربایجان شرقی
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 پرورش زنبور عسل کشاورزی جواد مرتضوی هریس  0914-9315505 هریس -کوراوان
2 پرورش گاووگاومیش وبزوگوسفندوشتربه روش سنتی وتولیدشیر کشاورزی صدر علیق ملکان 0914-3212575 ملکان روستای قربانکندی
3 پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی کشاورزی محمد قهرمانی مرند 0491-2232272 مرند کشکسرای
4 پرورش گاووگاومیش وبزوگوسفندوشتربه روش سنتی وتولیدشیر کشاورزی بهمن امیر خانی اهر 0914-9264729 اهر هوراند روستای نقدی
5 پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی کشاورزی حسن قاصضی زاده مراغه 0421-2250033 مراغه کمربندی شرقی انتهای خ اوحدی
6 پرورش مرغ وخروس به روش سنتی وسایرطیوروحیوانات وتولیدسایرمحصولات حیوانی کشاورزی اسد حاجی بناب بسـتان آباد 0411-2331665 بستان آباد کیلومتر 20 جاده تبریز بستان آباد دست راست 4 کیلومتری جاده آبیاری اراضی روستای ایرانق منطقه آق کهل
7 تولید سایر منسوجات طبقه بندی نشده در جای دیگر صنعتی عزیز اسدپور کلیبر 0427-5263335 کلیبر خداآفرین بخش خدا آفرین روستای اسکانلوی سفلی
8 تولید فرآورده های لبنی کشاورزی ناصر واعظی هشـترود 0424-6226538 هشترود خ تعاون روبروی مدرسه پرفسور هشترودی
9 پرورش و تکثیرماهی خوراکی‹ درکارگاه یامزرعه کشاورزی محمد حسین سلطانی ملکان 0422-8225049 ملکان روستای میدانجوق
10 تولید فرآورده های لبنی کشاورزی اشرف نظری آذرشـهر 0412-4234267 آذرشهر
11 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر صنعتی یعقوب زارعی تبریز 0411-3328785 تبریز شهرک سرمایه گذاری خارجی
12 تولیدمحصولات پلاستیکی بجزکفش صنعتی جمال الدین اصغری مرند 0914-4915296 مرند -شهرک صنعتی
13 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار کشاورزی اسماعیل مهدی پور تبریز 0914-4018260 تبریز منطقه صنعتی کندرود
14 تولید کفش صنعتی یوسف دایی مرند 0491-2230012 مرند -شهرک صنعتی
15 خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیت های دامپزشکی کشاورزی علی علیزاده میانه 0914-3231045 میانه
16 خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیت های دامپزشکی کشاورزی چاراویماق 0411-6722499 چاراویماق
17 پرورش گاووگاومیش وبزوگوسفندوشتربه روش سنتی وتولیدشیر کشاورزی اسداله طالبی هریس  0432-5352241 هریس بخش خواجه روستای سرند
18 پرورش مرغ وخروس به روش سنتی وسایرطیوروحیوانات وتولیدسایرمحصولات حیوانی کشاورزی علی اکبر یمیم هاشمی هریس  0914-4089589 خواجه اول جاده ورزقان
19 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی جواد عمارت پرداز تبریز 0411-10 تبریز
20 پرورش زنبور عسل کشاورزی افضل افراز میانه 04245-222475 میانه کاغذ کنان
21 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی جواد پورداداش تبریز 0914-3136368 تبریز چهارراه عباسی کوی شهید رجایی کوچه شهید نافذ پلاک 74
22 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی حسن مرادی تبریز 0411-3335151 تبریز-خیابان امین پشت پاساژ امت شرکت آب و فاضلاب منطقه یک امین
23 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی معصوه طهماسب تبریز 0914-4185214 تبریز خ مدرس بهاری سابق کوچه محمد قلی جنب خانه علوم
24 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی هدایت اله مرسلی جلفا 04-3382204 جلفا بخش ترک توشمنلو
25 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی سمیرا باقرزاده سـراب  0431-2221353 سراب
26 عمل آوری و حفاظت گوشت و فرآورده های گوشتی از فساد صنعتی علی اکب ملا جعفری مرند 0914-1911003 مرند شهرک صنعتی
27 خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیت های دامپزشکی خدماتی حسین تقوی کلیبر 0411-5257510 کلیبر-خداآفرین
28 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر صنعتی یونس فرید مجد آذرشـهر 0412-4329381 آذرشهر-شهرک صنعتی شهید سلیمی 45 متری اصلی 30 متری سوم قطعه 4/H
29 دباغی و تکمیل چرم صنعتی درگاه اسماعیل پور کلیبر 0427-4283205 کلیبر
30 تولیدسایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر صنعتی علی اکبر رستمی آذرشـهر 0411-4242961 آذرشهر جنب شرکت گاز کوی صنعت 50 متری شیمی پژوهش
31 فعالیتهای سایرآژانسهای حمل ونقل خدماتی طاهره بنیسی شـبسـتر 0471-22200090 شبستر بلوار بسیج
32 جمع آوری و تصفیه و توزیع آب خدماتی طهماسب محمودی جلفا 0492-3113346 جلفا سیه رود روستای اشتوبین
33 فعالیتهای بسته بندی خدماتی رستم قبله ورزقان 04-0111 ورزقان
34 فعالیتهای خدماتی مربوط به چاپ خدماتی صدرالدین خدادادی جلفا 0492-3043716 جلفا خ امام جعفر صادق ع پاساژ سوم اسماعیلی
35 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر صنعتی بهزاد بهروز مراغه 04-546213 مراغه شهرک صنعتی
36 کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ائی کشاورزی حسن دانایی بسـتان آباد 0411-3371978 بستان آباد - روستای سعید آباد
37 کاشت غلات, حبوبات, دانه های روغنی و گیاهان صنعتی کشاورزی روح اله اسکندری ورزقان 0914-4124182 ورزقان
38 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر کشاورزی سلمان اکبری میانه 0914-09143238600 میانه
39 کاشت و پرورش و جمع آوری نباتات داروئی و صنعتی جنگلی و مراتع کشاورزی حسین پوراسد فلاحی شـبسـتر 0471-3223330 شبسترشهرک صنعتی
40 کرایه دادن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی ومهندسی راه وساختمان بدون اپراتو خدماتی میکاییل پور احمد جلفا 0914-3917510 هادیشهر خ گلزار شهدا طبقه دوم پارچه فروشی توانا
41 فعالیتهای بسته بندی صنعتی فر ح عبدی سـراب  0431-2224500 سراب شهرک صنعتی منطقه 15-2007
42 کشتار دام و طیور صنعتی فرخ فرقانی سـراب  0431-2234420 سراب جاده شهرک صنعتی
43 کاشت غلات, حبوبات, دانه های روغنی و گیاهان صنعتی کشاورزی اسداله ذاکری تبریز 0411-11111111 تبریز
44 کشت و صنعت کشاورزی اردشیر رمضانی میانه 0424-3222578 میانه روستای ترکمانچای
45 فعالیتهای خدمات عمومی کلی‹ بطورعام خدماتی بیت اله اژدر کلیبر 0914-3148002 کلیبر
(2) آذربایجان غربی
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 انگبین مهر ارومیه زنبور داران عنایت اله عابدی4482 سال 78 ارومیه 2356645 خ شهید باکری کوچه حسین آباد پ160 - خ بهار (شهرام سابق)پ2/60 مغازه عسل اروم کندو
2 مرغ گوشتی چالدران51 پرورش مرغ گوشتی رسول مددزاده 427 سال 80 چالدران 2372028 روستای آغ داش شوط -خ طالقانی پوشاک حافظ
3 کشت علوفه میاندوآب 245 کشت علوفه علی فیروزی1305 سال 84 میاندوآب 4822223559 روستای سیستک
4 کشت محصولات گلخانه ای مانا شرند ارومیه "کشت محصولات
گلخانه ای" 9291 ارومیه 3833448 شهرک فرهنگیان ایثار مجتمع یاسمن پ 17 طبقه اول
5 زنبورداری شهرآوران ارومیه زنبورداری تیمور حبیبی اصل9525 سال 86 ارومیه 3446573- 09149380509 ارومیه خیابان شهید بهشتی ک 10 پ 23
6 گاو شیری شاخدار ماکو گاو شیری حسن بلوخکانلو598 ماکو 3242291 کشمش تپه
7 گاو شیری سفیدشاخ چالدران گاو شیری طهماسب پیر احمدی6 سال 80 چالدران 4623272480 بخش زردشت دهستان دلک وردی روستای پیراحمد
8 مرغداری تحفه طلای سردشت مرغ تخمگذار یوسف عبدالهی238 سال 85 سردشت 9143424028 روستای سوبرو
9 تعاونی 293 مکانیزاسیون کشاورزی برادران مهدی خانی مکانیزاسیون اکبر مهدی خانی 2080 سال 88 خوی 4622291502 روستای آغشلو
10 تعاونی 147 پرورش بوقلمون اشنویه پرورش بوقلمون عبدالقادر تفکری 114 سال 83 اشنویه 5622174 روستایی گردکشان
11 بوقلمون مهاباد 64 بوقلمون بایزید محمودی 695سال 88 مهاباد 4826252330 خ فلسطین روبروی مسجد حسن زاده
12 خدمات تنظیف شهری درستکار تنظیفات شهری مهرداد صورتگر8154سال 88 ارومیه 2222857 ارومیه فلکه بازارباش اول خ راهنمایی پ 56
13 بدنسازی نیایش ارومیه بدنسازی مهدی میکائیل نژاد 8262 سال 85 ارومیه 3839516 خ باهنر نرسیده به تقاطع برق روبروی آپارتمانهای نیروی انتظامی
14 خدمات فرزکاری و تراشکاری نوپا صنعت غرب ارومیه تراشکاری محمد بخشی نازلو 10264 سال 87 ارومیه 4582362 15کیلومتری جاده سرو روستای نازلو
15 خدمات بهداشتی درمانی همیار پینار ارومیه "خدمات بهداشتی
درمانی" مرضیه کریم زاده مطلبی آذر9707سال 86 ارومیه 2788644 بلوار رجایی موقوفه آشوریان واحد 4
16 غیر انتفاعی گوهر دانش آذربایجان ارومیه "مدرسه
غیر انتفاعی" غلامرضا بخشی اوزانی6224سال88 ارومیه 3444464 بلوار ازادگان پایین تر فلکه مولوی نبش ک صفا 77
17 جمع اوری شیر اشنویه 133 جمع آوری شیر حسین بومی 38 سال 80 اشنویه 91414494 بلوار انقلاب جنب دفتر خانه شماره 12
18 آریا فلز سلماس حمید آهن ساز 569 سال 88 سلماس 5235052 خ مدرس غربی روبروی دادگستری شعبه2 پ 625
19 درمانگاه شبانه روزی دارالشفاءعترت ارومیه درمانگاه شبانه روزی واحد خدایاری 10114سال 87 ارومیه 2244523 خ حافظ 2 نبش کوچه 4 (عطایی 2 )پ 1
20 تالار پذیرایی میردامادباروق 662 میاندواب تالار سعید خضرلویی 2265 سال 88 میاندوآب 4822382295 شهر باروق خ استاد شهریار
21 بایا راهیان دیزل بوکان مجتمع شیر گاهی شورش تباک 613 سال 88 بوکان 6243206 کوی فرهنگیان کوچه 4 پ 10
22 مهران فردوس مهاباد تاکسی تلفنی قرنی محمدی 330 سال88 مهاباد 2336777 تپه قاضی خ کشاورز جنب مسجد نور
23 تعاونی آریا پل پردیس سرای ارومیه عمرانی بهزاد میرزا محمدی 10060 سال 87 ارومیه 9149699599 خ والفجر 1 خ مظفری آذر کوی پ 5
24 مهد کودک آینده سازان سلروز نقده مهد کودک جمیله موسوی 1061 سال 86 نقده خدمات خ ساحلی
25 مهد کودک شلاله له نقده مهد کودک پریسا بیرقی 1133 سال 87 نقده 9141492832 خ مطهری خ ابن سینا
26 مهد کودک گلهای زندگی مهدکودک فاطمه قاسم زاده حسنلویی 879 سال 88 نقده 6232245 انتهای خ مسافری جنب آپارتمانهای کوثر
27 تعاون آسان چاپ ارومیه حسابداری مهری آهنگری 10449 سال 87 ارومیه 2226966 خ باکری کوی 5 پ 6
28 مجتمع اموزشی ایده ال مهاباد اموزشی پروانه ملک زاده 1042سال 88 مهاباد خدمات سه راه وفایی آموزشگاه ریزان
29 ادوات کشاورزی میاندواب502 ادوات کشاورزی محمد بابایی 1787 سال 86 میاندواب صنعت جاده بوکان نرسیده به کوی جمی
30 مجسمه های پلی استری میاندواب 464 مجسمه سازی مریم نیازی "1740سال
86" 2336009 خ مدنی
31 پوشاک گلین بزر میاندواب 498 پوشاک 1799 میاندواب 2333945 خ عباس پور
32 توربین بادی ارومیه تولید توربین برق علی التقی رضایی شیخ الاسلام 8978 سال 86 ارومیه 3829904 بلوار شهید باهنر شهرک فرهنگیان خ شمالی ک 17 پ 724
33 شکلات سازی صدرای ارومیه شکلات سازی بهرام محمدی 8050 سال 88 ارومیه "09149394054
2781599" شهرک صنعتی فاز 2- خ مدنی 1 ک شهید نور محمدی پ 89
34 تعاونی گلیم بافی مژگان مهاباد گلیم بافی کژال ابراهیمی آذر 953سال 84 مهاباد 2446136 کوی مکریان فاز 2 ک پمپاژ آب
35 صنعتگران بوکان 136 صنایع دستی فاطمه توتونچی 669 سال 81 بوکان 4826231582 شهرک نساجی پشت کارخانه اسفالت
36 گلیم بافی بند بوکان 53 گلیم بافی گلناز قرنی پیر 263 سال 85 بوکان 4822240704 بلوار استقلال بالاتر از چلوکبابی سامان جنب بنگاه 101
37 فرش مرینوس میاندوآب285 فرش یعقوب ملکپور 1281سال 1381 میاندوآب 2223604 روستای نظام آباد
38 پوشاک دنیز میاندوآب تولیدی پوشاک صادق شیری 1864 سال 86 میاندواب 4822382823 بخش باروق میدان عاشورا
39 لحاف دوز میاندواب 578 لحاف دوزی فرح نازیدی اولی 1959 سال 86 میاندواب 9141810284 شهرک صنعتی خ 16 متری خ شهید شیرودی
40 تعاونی 523 تولید پوشاک شفق میاندواب الهام مشمولی 1847 میاندواب 2222057 خ مهندسین غربی پ 13
41 سردخانه زرین تاک حسنلو ارومیه سردخانه مریم حسنلو 8643سال 85 ارومیه 9141218544 جاده نازلو روبروی پمپ بنزین
42 کیک کلوچه خوی 67 تولید مواد غذایی ایراندوخت حسینی 628 سال 84 خوی 2552511 کیلومتر7 جاده خوی سلماس مقابل مزار شهدا روبروی دانشگاه ازاد خوی
43 سارا چرم ارومیه پوشاک بهروز محبی 7398 سال 84 ارومیه 2220038 خ امینی روبروی استانداری ک شهید نعمتی جنب داروخانه آستا ساختمان نصیری
44 پوشاکگل یاس شاهیندژ پوشاک مهصومه میری رهنما 362 سال 86 شاهیندژ 4824243530 فلکه معلم
45 اروم چاشنی قره اغاج مواد غذایی امیر فرج الهی 10727 سال 88 ارومیه 2533618 جاده بالانج روستای قره آغاج کوه روبروی پمپ بنزین
46 تعاونی خیرین چشمه صادق خیرین سکینه اسکندرانی10767 ارومیه 9143491731 خ- سرداران تقاطع حافظ دست چپ نبش ک اول ساختمتن آنتیک طبقه3
47 مونتاژ کامپیوتر آذر کمندارومیه مونتاز کامپیوتر جواد نعمتی موتاب 10076 سال 87 ارومیه "9143418761
2232013" 16 متری عسگر خان پ 79
48 صادرات و واردات گلشن غرب ارومیه صادرات و واردات مرتضی خدادادی 8480 سال 85 ارومیه خ صائب تبریزی پ 145
49 تعاونی صادرات و واردات و پخش مواد غذایی چهار فصل توحید صادرات و واردات مهین حسین نزاد10257 سال 87 ارومیه 9141498217 خ سعدی ک 8 سعدی پ 11
50 تعاونی معدنی بخش روضه چای "استخراج و دانه بندی
شن و ماسه" محشن شکیبا سوره 10278 سال 87 ارومیه 9141865545 خ ارتش نرسیده به پنجراه پ 24
51 تعاونی قزل سنگ مهاباد استخر معدن ابراهیم ایوبی 1003 سال 88 مهاباد 2223793 روستای قزلجه علیا سه راه سید نظام ک نعلبندی پ 91
اردبیل (3)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 لوله سبز کیان بابک تولید لوله های پروپلین مهدی دونده اصل اردبیل 9141568099 اردبیل-شهرک صنعتی شماره 2 قطعه 1086
2 آرتاویل دام آقا باقرلو پروار بندی گوساله فرامرز عباسی زاده اردبیل 9144537907 اردبیل-روستای آقا باقر لو
3 شفا پرتو خدمات بهداشتی و درمانی طاهر صادقی اردبیل 9143519161 اردبیل-شهرک کارشناسان فاز 3 میدان شفا
4 کیمیا سازان سبلان تولید مواد شیمیایی هاشم پور زاهد اردبیل 9144537907 اردبیل-شهرک صنعتی فاز 2 روبروی کارخانه صدف داش قطعه 1061
5 قند ریزی فدک تولید قند و شکر و پنیر رحمت سلطانی اردبیل 3333506 اردبیل شهرک صنعتی فاز 2
6 آگاه ارتباط سیستم تولید قطعات مخابراتی بختیار بختیاری اردبیل 2366039 اردبیل-شهرک صنعتی فاز یک
7 ارتا کاج تولید عایقهای سقف و روکش خودرو مهدی خان بابایی اردبیل 9144512474 اردبیل-دروازه آستارا آزادگان
8 سوگل سبلان پروار بندی گوساله خانم جهانگیری اردبیل 9149515148 اردبیل-روستای سامیان بعد از کشتار گاه نرسیده به آرد سالم
9 مروارید دام مرغداری گوشتی مهدی دشتی اردبیل 9144549969 اردبیل جاده قدیم مغان کیلومتر 20 روستای طالب قشلاق
10 امید ساوالان شیخ احمد مرغداری گوشتی علی صارمی اردبیل 9143586825 اردبیل جاده مشگین شهر روستای شیخ احمد نرسیده به روستا
11 ظفر جوجه پرورش مرغ مادر عبدالله محمد باقر زاده اردبیل 9141518298 اردبیل-جاده تبریز بعد از پلیس راه روستای خرابه کهل
12 کیوان سوله تولید لوله های پی وی سی آوار هدایت مغانلو اردبیل 9143512669 اردبیل-شهرک صنعتی شماره 2 قطعه 321و3001
13 لوله سازی خاوران تولید لوله های پلی اتیلن عادل سکاک مقدم اردبیل 9141518478 اردبیل - شهرک صنعتی 2
14 ستاره شن سبلان شن و ماسه و معدن سیف الله نوری اردبیل 9143511349 اردبیل میدان وحدت جنب پمپ بنزین وحدت
15 سی ان جی المهدی احداث جایگاه سی ان جی شهروز قهرمانزاده اردبیل 9143553955 اردبی-روبروی پاسگاه اراز علی
16 سبک سازان سبلان تولید مصالح ساختمانی محمد قلی اسماعیلی اردبیل 9141519950 اردبیل-شهرک صنعتی شماره 2 قطعه 1032
17 میثم سبلان بسته بندی حبوبات سجاد فکرت اردبیل 9143556128 اردبیل شهرک صنعتی 2
18 ارتا شفا بخش خدمات درمانی امیر ندایی اردبیل 2235757 اردبیل-میدان باکری
19 مسکن کوثر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مسکن کارمندی فرهاد زمانه اردبیل 5510063 اردبیل شهرک ولایت شهرداری اردبیل
20 مسکن فرهنگیان ناحیه 2 مسکن کارمندی مهاجر اردبیل 7743160 اردبیل-کارشناسان فاز 3 میدان وصال
21 مسکن پادگان شهید چمران مسکن کارمندی محبت تبریز چی اردبیل 7710376 میدان وحدت یا خیابان شهدا جنب پادگان
22 مسکن ارتاویل تایر مسکن کارگری غلام سبحانی اردبیل 4440201 میدان وحدت
23 مسکن مهر حسینیه اردبیل مسکن سلمان صفری اردبیل 9144538721 اردبیل-شهرک رسالت
24 مسکن مهر بهار اردبیل مسکن بهنام دانش اردبیل 9141537690 اردبیل شهرک 2000 واحدی کوثر
25 مسکن مهر قائم سبلان مسکن علوی اردبیل 9143520131 اردبیل شهرک2000 واحدی کوثر
26 مسکن مهر توحید مسکن خلیل پراک اردبیل 9144519491 اردبیل-شهرک 2000 واحدی کوثر
27 مسکن مهر پیر عبدالملک مسکن هادیزاده اردبیل 9141540558 اردبیل شهرک 2000 واحدی کوثر
28 مسکن مهر بعثت اردبیل مسکن افشار اردبیل 91451542744 اردبیل-شهرک 2000 واحدی کوثر
29 مسکن مهر دانش اباد مسکن محرابی اردبیل 9144513495 اردبیل-شهرک 2000 واحدی کوثر
30 مسکن جعفریه سعدی مسکن وصامی اردبیل 9141569653 اردبیل-شهرک رسالت
31 مسکن مهر ارتا تلاش مسکن فروتن اردبیل 9141525307 اردبیل 2000 واحدی کوثر
32 مسکن مهر موسی کاظم مسکن فخیمی اردبیل 9143553608 اردبیل 2000 واحدی کوثر
33 مسکن کارکنان اداره کل زندان کارمندی مهدوی اردبیل 9143556304 اردبیل 2000 واحدی کوثر
34 مسکن مهر دانش اباد مسکن محرابی اردبیل 9144513495 اردبیل 2000 واحدی کوثر
35 مسکن فرهنگیان اردبیل مسکن کارمندی روشنی اردبیل 4458004 اردبیل-2000 واحدی کوثر
36 مسکن بهزیستی مسکن کارمندی مهریار ادیب نیاری اردبیل 9143530616 اردبیل شهرک رسالت
37 مسکن کارکنان گمرک مسکن کارمندی علیرضا میری اردبیل 4459425-9 اردبیل شهرک رسالت
38 مسکن روزنامه نگاران مسکن اصغر دوستدار اردبیل 9143582697 اردبیل-شهرک رسالت
39 مسکن کارکنان دارایی مسکن کارمندی سلیم خیاط اردبیل 7710619 اردبیل شهرک رسالت
40 برگ سبز نمین تولید گیاهان دارویی محمد هادی حسینی نمین 9121095516 نمین-جاده فندقلوپشت کارخانه ارتا پلاست
41 مرغداری گوشتی ایثار نمین مرغداری گوشتی معصوم معصومی نمین 9144561657 نمین-روستای پته خور
42 آرتا پروفیل ائل سون تولید انواع محصولات آهنی یوسف ملکی نمین 4516621770 نمین جاده ابی بیگلو سه راه مرنی
43 غزال پلاستیک نمین تولید قطعات پلاستیکی یوسف تقی نژاد نمین 9143514682 نمین-ناحیه صنعتی نوجه ده
44 مسکن تعزیرات حکومتی مسکن کارمندی اردبیل 4441175 اردبیل شهرک رسالت
45 آراز گوشت بسته بندی و انجماد گوشت غلامرضا ترابی نمین 9141509016 نمین-ناحیه صنعتی نوجه ده
46 فیلتر سازان نمین فیلتر صنعتی هوا محمد رضا شیردل نمین 9379523083 نمین-خیابان گلستان
47 مسکن کارکنان صنایع دستی مسکن کارمندی هرمز افشار اردبیل 2234699 اردبیل 2000 واحدی شهرک کوثر
48 مسکن کارکنان میراث فرهنگی مسکن کارمندی مجتبی جوان اجدادی اردبیل 2248898 اردبیل 2000 واحدی شهرک کوثر
49 مرغ ترکان مغان کشتار صنعتی طیور علی اکبری پارس اباد 9141516152 نرسیده به روستای تکله کندی
اصفهان (4)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولید قارچ صدف طلایی نیسیان پرورش گل و گیاه آرزو کریمی اردستان 3625723743 روستای نیسیان
2 هنرستان غیرانتفاعی سخاوت آموزشی منصور توسلی اصفهان 9131159317 چهار راه آبشار ابتدای آبشار دوم
3 ساوج کانی فلزی اصفهان 9133614056 خ بزرگمهر کوی 60
4 راهیان احسان ساختمانی محمد رضا آقاجانی اصفهان 5223858 قهجاورستان یلوار غدیر
5 شمیم باران اسپادانا پوشاک اصفهان 9138773743 خ امام خمینی روبروی روغن نباتی ناز
6 فرسام دشت فرنیا پرورش گل و گیاه امیر زارعی اصفهان 9133147545 خ کاوه خ مخابرات کوی سلیمی
7 صنایع چوب خاطره سازان صفاهان صنایع چوب سیده هاجر هاشمی اصفهان 9133002274 خ بزرگمهر چهار راه نور باران
8 تولیدی کیمیا ثمین اصفهان شیمیائی رضا اکبری اصفهان 7867921 شهرک صنعتی علویجه
9 چندمنظوره نوید نور چندمنظوره صبری نقاشیان اصفهان 6204901 سه راه مبارکه فاز اول خ پنجم
10 مسکن دانشگاه صنعتی اصفهان کارمندی محمد بیات اصفهان 3912210 دانشگاه صنعتی
11
12 مسکن نیروی انتظامی شهرستان اصفهان کارمندی امیر داوری اصفهان 2251404 چهار باغ بالا خ شریعتی
13 مهندسی بین المللی مهندسین سیستمها و اتوماسیون ایرسا کارگری اصفهان 6660730 چهار باغ بالا کوچه شهید هدایتی
14 مسکن آموزش و پرورش جی فرهنگیان حسن لقمانی اصفهان 5226645 خ جی جنب شهرداری خوراسگان
15 مسکن آموزش و پرورش ناحیه 2 فرهنگیان علی روغنی اصفهان 2643065 اصفهان خ بزرگمهر جنب مسجد الکریم
16 خدمات دامپزشکی ایمن گستر بهداشتی درمانی محمد رضا قربانیان دهاقان 2622776 دهاقان خ معلم
17 شن و ماسه دانه دانه کانی غیرفلزی طائی سمیرم 5 کیلومتری جاده حنا
18 خشکشوئی میعاد سایر مدینه خواجه سمیرم 3223372327 شهر حنا
19 مسکن کارکنان شهرداری شاهین شهر کارمندی مهرداد مختاری شاهین شهر و میمه 5227270 خ مخابرات فرعی 12 شرقی بعد از استخر آفتاب
20
21 مسکن بسیجیان برخوار و میمه سایر خلیل یزدی شاهین شهر و میمه 5274752 خانه کارگر خ ملک اشعری
22
23 مسکن فرهنگیان برخوار فرهنگیان علی زارعان شاهین شهر و میمه 5826055 دولت آباد اداره آموزش و پرورش
24
25 چهار فصل هونجان دامپروری سیف اله اسدی شهرضا روستای هونجان
26 کشت و صنعت زرین دشت کیوان باغداری حسنعلی بهرامی شهرضا 3212332244 روستای قصر چم محله
27 مسکن فرهنگیان گلپایگان تولید مسکن فرهنگیان غلامرضا ابراهیمی گلپایگان 37232280 اداره آموزش و پرورش
28 مسکن فرهنگیان زرین شهر مسکن نعمت سلیمیان لنجان 3342233676 اداره آموزش و پرورش
29 کیان گستر فولاد مسکن لنجان فولاد شهر اول شهر
30 کارکنان فرمانداری و دادگستری لنجان مسکن لنجان فرمانداری
31 کارکنان نسوز آذر مسکن عبدلاه محمدی لنجان 3352578555 ذوب آهن
32 تولیدی صنعتی پویا گستر کانی فلزی رسول جلالی نجف آباد 2448666 بلوار امام جنب بانک ملی
33 مرغ وحدت بیدهند مرغ گوشتی رمضان فاضلی نطنز 3624622236 روستای بید هند
34 کارکنان جهاد کشاورزی اصفهان تأمین نیاز مسکن مهدی نریمانی اصفهان 2229097 خ فردوسی خ منوچهری
35 کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری تأمین نیاز مسکن حسین ناهیدیان اصفهان 3802567 جاده تهران جنب پالایشگاه
36 فرهنگیان سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان تأمین نیاز مسکن اصفهان 0913119*6328 خ هشت بهشت
37 آموزش و پرورش ناحیه 4 تأمین نیاز مسکن مرتضی ابدالی اصفهان 5556664 خ پروین بعد از پل سرهنگ
38 مسکن سازان نظام مهندسی ساختمان تأمین نیاز مسکن سید جلال نوریه اصفهان 4593416 خ کاوه پا چمران
39 کارآفرینی نوآوران توسعه نقش جهان آموزش مهارتهای پیشرفته دانشگاه فاطمه داوری اصفهان 9132184245 دولت آباد بلوار طالقانی
40 یگانه صنعت اسپادانا تولید مقوای بهداشتی مجتبی ملکی شهرضا 9133382586 شهرک رازی
41 جهان صنعت زنده رود تولید فرآورده های لبنی محسن فولادی شهرضا 9131684956 شهرک رازی
42 پلاستیک صنعت بیستون تولید پروفیل یو پی وی سی بهمن خدادای شهرضا شهرک رازی
43 تلاش همت سپاهان تولید ادوات کشاورزی و دامپروری محمد فروزنده شهرضا شهرک رازی
44 کشت و دام افق تولید مرغ گوشتی محمد قنبریان دهاقان 3222623144 خ شریعتی
45 مصرف محلی مهرگستر تأمین نیاز اعضاء پناها پوریان دهاقان 9132225120 خ شهید بشارت
46 بهداشتی درمانی پویا طب بادرود تاسیس کلینیک و داروخانه و مرکزبهداشتی علی رضا رجبی نطنز 9131623277 بادرود روبروی هلال اهمر
47 مسکن کارکنان آموزش و پرورش بادرود تأمین نیاز مسکن رضا نیکو نام نطنز 4342046 بادرود بلوار شهید مطهری شهرک ازادگان
48 صنعتی ابتکار نوین بادرود تولید قطعات پرسی بدنه خودرو غلامرضا کشاورز نطنز 9121961977 بادرود قطب صنعتی سراسیاب
49 پارسیان الکتریک زواره تولید محافظ یخچال احمد علی مختاریان اردستان 9127768214 زواره بلوار رهبر
50 جماران راوند خدمات عکاسی و تکثیر نعمتیان زارع کاشان 3615512530 شهرک صنعتی راوند
51 تلاشگران سبز تأمین مسکن برای اعضاء اکبر مظاهری لنجان 2222115 خ کاشانی
52 مسکن ایثارگران لنجان تأمین نیاز مسکن علی اصغر طغیانی لنجان 2230387 بلوار شهید باهنر
53 خدمات آموزش ونوس آموزش خیاطی رضا روشندل لنجان 2220434 فلکه مرکزی مجتمع صدف
54 سهند کامپیوتر برگزاری کلاسهای آموزشی اقدس کاظمی لنجان 33422525 ورنامخواست خ امام روبروی داروخانه معنوی
55 دهیاریهای بخش خور و بیابانک خدمات دهیاریها نائین 3244222166 خور و بیابانک
56 سبزافروز تالار پذیرائی محمد نوری چادگان 9121309260 خ وضیحی
57 عمران دشت انالوجه پرواربندی گوسفند کاظم ابراهیمی چادگان روستای انالوجه
58 قزل سرای فریدونشهر پرورش ماهی سرد آبی مهدی مومنی فریدونشهر 9133711288 روستای دمه چر پیشکوه
59 پرورش بوقلمون گوشتی فریدن پرورش بوقلمون محمد افشاری فریدن 9133715994 روستای بادجان
ایلام (5)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 448 گاوشیری لیلا محمدی ایلام روستای چشمه داوی - 3335788
2 1602 گلخانه محمود اسماعیلی ایلام شهرک قدس - 8422273400
3 149 پرواربندی بره علیرضا محمدی ایلام چوار روستای قبله بولی - 9188417984
4 659 گلخانه علیرضاگلستانی ایلام شهرک صنعتی
5 1225 خشکبار موسی قیطاسی ایلام چهار راه بسیج -3345270
6 2089 خدمات سوخت رسانی سمیر باقری ایلام بلوار مدرس ابتدای خیابان شهید آوینی -9181411008
7 907 حمل و نقل فرآورده های دامی اسد میرزایی ایلام سازمان انتقال خون -3333142
8 2446 مکانیزاسیون کریم منصوری ایلام خیابان حر کوچه حر پلاک 1- 9183428876
9 2411 حمل و نقل سوخت آزاد سلیمانی ایلام چالسرا - 9181410692
10 124 ظروف تفلون مهدی چیگل ایلام شهرک صنعتی - 3338749
11 2359 تولید ظروف یکبار مصرف جواد افشار ایوان شهرک صنعتی - 9123589025
12 2238 تولید ظروف یکبار مصرف شهاب عزیزی ایوان شهرک صنعتی - 9355724371
13 449 تولید خوارک دام و طیور علی قدسی ایوان روستای کل کل - 9183413075
14 2316 آموزشگاه خیاطی زرامین ملکشاهی خیابان کلانتری - 9181413391
جمع
بوشهر (6)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تعاونی هامون جنوب گروه 986 تولید دستمال کاغذی مهرزاد دارایی دیر 9173738050 دیر ناحیه صنعتی لمبدان
2 تعاونی تولیدی آلومینوم عادل گروه 622 تولید قطعات آلومینیومی ابراهیم خالدی دیر 9176668302 دیر ناحیه صنعتی لمبدان
3 تعاونی تولید و تعمیر کشتی گروه 2817 تولید و تعمیر کشتی علی چاره دان دیر 9179715903 دیر- روستای الی
4 تعاونی تولید دستمال کاغذی زرین پر گروه 2769 تولید دستمال کاغذی عباس آدمیت نسب دیر 9177703600 دیر ناحیه صنعتی دیر - روستای گشی
5 خرمای گلدانه جم بسته بندی خرما محمد تقی تقوی جم 9177739021 جم علی آباد
6 تعاونی سبز دلان گروه 3528 تولید کیک و کلوچه آزادی دشتی 9177168255 خورموج - غرب پلیس راه شهرک صنعتی
7 تعاونی تیرچه و بلوک مرجان کبگان بلوک زنی میرزایی دشتی 9171745883 دشتی روستای کبگان
8 تعاونی کیهان ساحل گروه 1742 تولید مصنوعات علی درویشی تنگستان 9177711881 تنگستان دلوار روستای عامری
9 تعاونی طبس دریا گروه 849 تولید شناور علی افروز تنگستان 7725222122 تنگستان روستای دل آرام
10 تعاونی دریائیان طلوع مهر گروه 2019 تولید شناور سجاد دریا پیما تنگستان 9173714047 تنگستان دلوار روستای عامری
11 تعاونی پودر ماهی گروه 848 تولید پودر ماهی علی رستمی تنگستان 9171722014 تنگستان روستای محمد عامری
12 تولید کنسرو ماهی گروه 839 تولید ماهی کنسرو شده مالک نظری بوشهر 9176590059 بوشهر شهرک صنعتی 2 بلوار خلیج فارس خیابان تلاش
13 تعاونی تولید سپهر چوب دشتستان گروه 2597 تولید انواع مصنوعات چوبی سید مهدی یوسف نژاد دشتستان 9173731219 برازجان شهرک صنعتی
14 تعاونی تولید فوم جنوب گروه 2222 تولید فوم و پلی استرن سید هاشم هاشمی دشتستان 9173732229 برازجان شهرک صنعتی
15 تعاونی تولید بستنی فخرآوران گروه 3214 تولید بستنی و یخمک احمد جلالی گناوه 09176888808-09176000167 گناوه خیابان تختی روبروی سالن ورزشی غدیر
16 تعاونی بسته بندی و شیره گیری خرما گروه 679 تاسیس و اداره واحد تولیدی بسته بندی و شیره گیری خرما ابراهیم پاک نیت گناوه 9171748185 آبپخش بلوار انقلاب کوچه جنوبی بانک صادرات
17 تعاونی خدماتی قالیشویی و ماشین شویی خلیج فارس گروه 2462 شستشوی قالی ، پتو، ماشین و غیره سید سجاد موسوی جم 9173722839 جم ضلع شرقی شهرک پدیس
18 تعاونی خدماتی تلاش گروه 1247 خدمات رستوران سید علی اصغر سجادی جم 9177718210 جم
19 تعاونی کوثر گستر خدمات کارواش اکبری دشتی 9179063361 کاکی روستای کمال آباد جنب باسکول 5000 تنی
20 تعاونی چاپ عکس صبا گروه 4253 خدمات عکاسی و چاپ قاسمی دشتی 9176160416 شهرستان دشتی کاکی
21 تعاونی تندر کوه گروه 2216 تولید شن و ماسه یوسف هوشیار جم 9178749934 چاهه
22 تعاونی گل یخ گروه 417 سردخانه 5000 تنی محمدی دشتی 7726223485 خورموج
23 تعاونی سبزینه نهال پارس گروه 1586 محصولات گلخانه ایی حاجی پور دشتی 9178750375 خورموج خیابان شهید شهریاری کوچه ولایت 3
24 تعاونی امید گروه 1039 دام و طیور محمدی دشتی 7726222311 خورموج جنب اداره مسکن و شهرسازی
25 تعاونی پرواربندی گوساله کشاورز گروه 1821 پرواربندی گوساله - تولید و پرورش گاو و گوساله علیرضا عباسی گناوه 9365756295-09177741468 گناوه خیابان پیروزی جنب مسجد امام سجاد (ع)
تهران (6) تهران (7)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 آرایشگری بانوان پریساری آرایشگری بانوان پریساری شده علی آبادی ری 33594603
2 نگاه سبز سعادت آباد نگاه سبز سعادت آباد شکوهی تهران 88685918
3 ره سازان دانش ره سازان دانش شیدائی شهریار 02623265761
4 ارتباط همدردی ،موفقیت ارتباط همدردی ،موفقیت الوندی تهران 09358605948-77324629
5 خدمات اتومبیل سادات امید خدمات اتومبیل سادات امید کشمیرپور تهران 33519763-09123580851
6 علمی آموزشی نقشبندی علمی آموزشی نقشبندی ناهیدنقشبندی کرج 82962074
7 نخبگان هدفمند نخبگان هدفمند فیاض تهران 88961837
8 کربن رایانه کربن رایانه پیرپکاجکی تهران 88274958
9 پیشگامان طب پارسیان پیشگامان طب پارسیان علوی تهران 22812916-7
10 یاراشیق مرند یاراشیق مرند رضاعلیزاده تهران 44524041
11 شهر آشوب اندیشه شهر آشوب اندیشه دادخواه تهران 77378632
12 سرودظفر سرودظفر سعیده ظفر تهران 09122169377-66420115
13 افزارپرداز ایرانیان افزارپرداز ایرانیان امینیان تهران 66594345-6
14 چهره نگارآذر چهره نگارآذر ظهره وند تهران 66813971
15 طرح گسترصدرامحاسب طرح گسترصدرامحاسب قربانی تهران 88947922-6
16 پیشرورایانه شهریار پیشرورایانه شهریار سعیدی شهریار 02623223311-09122610233
17 چاپ پارسیان چاپ پارسیان قباخلو پاکدشت 09122770760
18 خوابگاه دانشجویی دخترانه نجمه خوابگاه دانشجویی دخترانه نجمه یزدانی کرج 09354299490-02612728503
19 مرواریدساحل مرواریدساحل منصور قدمی فیروزکوه 09123310718
20 پویندگان رایانه ایرانیان پویندگان رایانه ایرانیان آرمین تهران 09125160565
21 شایان فیلم آریا شایان فیلم آریا بهزادرهبر اسلامشهر 22466277
22 یاران همراه هامون تامین نیاز مصرف کننده عماره تهران 78840941 رسالت-جانبازان غربی-بعداز چهارراه کرمان-خ ش الیاسی-شماره 131
23 مصرف فرهنگیان دماوند تامین نیاز مصرف کننده مختاری دماوند 09123121140 دماوند-روبروی مخابرات
24 پوشاک مهرساوج صنعت بابایی ساوجبلاغ 09353813070-02624235629 هشتگرد-خ بوعلی-پائین تراز درمانگاه شهید نژادفلاح -نبش ک نبرد
25 فیلم سازی آبگینه تهران صنعت فارسی تهران 88737891 خ فتحی شقاقی-شماره 10-واحد6
26 احسان پلاستیک مهر صنعت محبوبی شهریار 88362530-31 شهرک غرب- ابتدای فاز3-مرکز تجاری شهرک غرب-ط همکف واحد15
27 گلشارابریشم صنعت عرب جوادی فیروزکوه 09128062732-02216225638 خ دانشگاه-ابتدای کوهسار-جنب سنگ فروشی
28 جهان مهرومهران جم صنعت عبدالمحمدی اسلامشهر 09125684355-09125689672 چهاردانگه-خ کاوه-خ پولاد-خ چکش-پ8
29 صنایع فولادی حدیدسا صنعت حبیبی دماوند 09121090192-76205122 جاجرود-خ سعیدآباد-خ حدیدسا-پ95
30 افق صنعت پاکدشت صنعت اصغر حیدری پاکدشت 09191072134 پاکدشت-16 متری اوقاف-جنب اسناد واملاک پاکدشت
31 گل پوش دنیا صنعت رضافردوسی ری 09126139461و 09385686916 شهرری-خ دوم-سمت چپ -پاساژقائم
32 آرام چوب نیما صنعت کشت پور نظرآباد 5353970 خ امام خمینی
33 دریای دررشید صنعت رمضانی تهران 09121855447 خ پانزده خرداد-ک تکیه دولت-پاساژ110-ط2پ8
34 مهیارپلاست آریا صنعت علیشاهی پاکدشت 09123232051-02923042719 روستای قشلاق قلعه نو-خ کوثر
35 تولید پوشاک باقری صنعت هوشنگ باقری شهریار 09122001722-55048935 خزانه بخارایی-فلکه 4خزانه-خ جمشیدسید-ک رفیع پور-ک تیرشرقی پ4
36 گلزارمیهن مسعود صنعت کیومرث البرجی پاکدشت 9121750833 کیلومتر 8 جاده موزائیک سازان
37 گیاه ماشین صنعت ناصرحبیبی ساوجبلاغ 09123355572 و88883171 شهرصنعتی هشتگرد-فاز3-خ 23 -خ فرعی دوم
38 تولیدی شهدآوران کشاورزی حاجی حیدری تهران 09121997481-09121993828 خ شریعتی-قلهک-بین دوراهی دولت ویخچال-شماره 1405
39 سپیددام دماوند کشاورزی سیف الله طرقی دماوند 02215725157 جاده دماوند-فیروزکوه-جاده صالح آباد-روستای واوان-کیلومتر9
40 وحدت فلاح کشاورزی آزادفلاح نظرآباد 02625352255 بخش مرکزی-دهستان نجم آباد
41 گل وگیاه پرشین خلیج فارس کشاورزی سلطان محمدی پاکدشت 09121156081-77162373 روبروی اداره برق-ک توحید-پ5-ط2
42 گلخانه ای گل مهر کشاورزی مهدی غفاری ورامین 09122265988 ورامین-جواد آباد-روستای ظهیرآباد-جنب چاه آب
43 مهدیس وارنا کشاورزی بیتارضایی ورامین 09121167644 ورامین- روستای عزیزآباد
44 تولیدی فجر اسلامشهر کشاورزی حیدر حمیدی اسلامشهر 091968445957 شهرک صنعتی آیرین-20 متری ابراهیمی-پ150
45 تولیدی مهران آویشه کشاورزی محمدصادق مهرانی ساوجبلاغ 44633798-09121966960 ساوجبلاغ-طالقان- روستای مهران
46 هبه ورامین صنعتی شاهسون اینانلو ورامین 09121469069-02924023225 ورامین-جوادآباد-شهرک صنعتی شهید ملا آقایی
47 پیشگام چاپ خدمات مصطفانیا شهرقدس 09127789929-88970571 شهرقدس-خ کلهر-بلوارشورا-خ ساحل-خ سرو-پ24
48 فرش دستباف طلوع مهر فرش دستباف محمودی شهرقدس 09123861002 شهرقدس-م قدس- مجتمع تجاری قدس-ط1
چهارمحال و بختیاری (8)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تعاونی زنبورداری عصاره کوه قارون زنبورداری حسن انصاریان لردگان 9139818577 لردگان -روستای بارز
2 517سجاد شهرکرد تولید بخاری وآبگرمکن خدابخش حسینی شهرکرد 3822578064
3 511آجرشیلی تولیدآجر علیرضا محمدی شهرکرد 3814423355 بن
4 1040پوشاک لاله مهدیه تولید پوشاک الله داد قاسمی شهرکرد 9133812949 شهرکرد -مهدیه-کوچه بانک صادرات-10متری اول پ3
5 خدمات کامپیوتری مهرگان زردکوه خدمات شبکه وسخت افزار فرشاد عباسی شهرکرد 9131820057 شهرکرد -خ سعدی غربی-نبش کوچه64/1
6 خدمات مسافرتی جهان سیر فرهادیان تاکسی تلفنی بی سیم عبدالرضا فرهادیان شهرکرد 9132856375 شهرکرد میدان معلم-جنب تاکسیرانی
7 582پرواربندی گوساله کوهستان پرواربندی گوساله ابوالقاسم رسولی شهرکرد 9131145592 شهرکرد روستای هارونی
8 918باغداری بوستان طاقانک باغداری علی قاسمی شهرکرد 9139822644 شهرکرد طاقانک
9 1033پرورش ماهی چم انجیر دورک پرورش ماهی سید بهروز هاشمیان کیار 9131145592 ناغان روستای دورک شاهپوری
10 894فجر صنعت ناغان تولید انواع جک وبالابر علی ابراهیمی کیار 9131003323 ناغان-خ امام-روبروی شهرداری
11 صنایع چوبی ومبلمان سرو بروجن تولید درب ودکور ومبلمان روح الله منصوری بروجن 3824225886 شهرک صنعتی خادم القرانی
12 783سامان آرا شیمی تولید چسب های صنعتی ارسلان مرادپور بروجن 9133081980 شهرک صنعتی سفید دشت
13 تعاونی فربه بروجن پرواربندی گوساله نسرین جعفری بروجن 9133826686 مجتمع دامپروری بروجن
14 خدمات ساختمانی کهن کار بروجن خدمات تاسیساتی وساختمانی فرح نازاحمدی اعلمی بروجن 9131835538 بروجن-کوی امام کوچه نهم پ7
15 کشاورزی پرورش قارچ کلار بروجن تولید قارچ دکمه ای خونعلی سلحشوری بروجن 9131013303 بخش بلداجی- روستای گلوگرد
16 484پرورش ماهی رنگین کمان تبرک پرورش ماهی علی اکبر اسلامی کوهرنگ 9139794026 بازفت -روستای تبرک
خراسان رضوی (9)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولیدی موزاییک بلبل سلامی "تولید انواع موزاییک
وقطعات بتنی " قاسم باقری خواف 9159301352 خواف -شهر سلامی
2 دامپروری امید لاجی تولیدگوسفند وبره پرواری عبدالغفور فلاحی خواف 9159301383 خواف روستای لاج
3 سنگ بری براق تولید انواع ساختمانی عبدالغفور نظری خواف 9155319668 خواف شهرک صنعتی
4 مرغداری خروس مرغ گوشتی شهریار تولانی پور خواف 9159313349 خواف شهر قاسم آباد
5 سازه نصر خواف قطعات بتن وسنگ فرش عبدالروف پور ابو نصر خواف 5324225547 خواف شهرک صنعتی
6 آجر طلای گلسرخ تولید آجر سفال نور محمد گلسرخی خواف 9373436502 خواف کیلومتر 5جاده تربت
7 مرغداری مرغک صحرای خواف تولید مرغ گوشتی علی اکبر محمودی خواف 9153314623 خواف-روستای صحرا
8 فرش دستباف زرتاب تولید فرش دستباف رسول سالاری خواف 9153325362 خواف-شهرک ولیعصر
9 مرغداری پرحنایی تولید مرغ گوشتی عبدالحمید شیرین خواف 9159308624 خواف-کیلومتر8جاده تربت حیدریه
10 رود سواران تولید ومونتاژموتورسیکلت مهران سلیمانی خواف 9371255942 خواف کیلومتر 5جاده تربت
11 نگین چتررود تولید قارچ خوراکی شرف الدین دلپاک خواف 9155322603 خواف خیابان خواجه بار کوچه انبشته
12 شکوه سبز نشتیفان تولید گل وگیاهان زینتی علی غفاری خواف 9158603702 خواف-نشتیفان
13 خدمات بهداشتی درمانی بهدادطب خدمات بهداشتی درمانی الهی مقدم نیشابور 9151532068 نیشابور -فردوسی جنوبی نبش میدان
14 مجتمع ورزشی همت نیشابور مجموعه آبی ابراهیم زاده نیشابور 9151514259 نیشابور خیابان امیر کبیر
15 پاک پلاستیک شرق نیشابور تولید نایلون ونایلکس محمد لشگری نیشابور 9151516619 نیشابور شهر ک صنعتی خیام فازدو قطعه 647
16 آذین پوش نیشابور تولیدی پوشاک حلیمه مظفری نیشابور 3335202 نیشابور خ 15خردادخ آزادی 2پلاک 10
17 اکسیر الیکای طوس تولید قارچ خوراکی منسوبی نیشابور 9153512119 بخش مرکزی روستای فوجان
18 تولیدی پگاهان خراسان تولید محصولات mdf مکشوفی نیشابور 6623519 شهرک صنعتی خیام
19 آجر مهر آفرین انواع بلوکه سقفی ودیواری شادی نیشابور 9151511322 جاده شهر فیروزه
20 توسکا چوب مصنوعات چوبی لطفی نیشابور 9151536779 جاده شهر فیروزه
21 آجر افشار شرق تولید آجر افشاری نیشابور 9153524063 جاده شهر فیروزه
22 سفال کیمیای نیشابور تولید آجر محمدی نیشابور 9151514053 نیشابور اسحق آباد
23 آجر فیروزه خشت نیشابور تولید آجر صالح آبادی نیشابور 2228216 جاده سبزوار قدیم
24 پوشاک فرناز حافظه تولیدی پوشاک عبدال خالق نیشابور 9151502240 شهرک فرهنگیان بین خیام 4و6
25 "تولیدی ماشین های پرس
وقطعات صنعتی رضا" "تولیدی ماشین های پرس
وقطعات صنعتی " محمد حسین زاده کاشمر 9151305471 شهرک صنعتی
26 دستاورد نگین سبز ترشیز بسته بندی خشکبار افسانه سلیمانی کاشمر 9151040841 کیلومتر 7جاده کاشمر به خلیل آباد
27 تولیدی پیشگامان صنعت 110ترشیز تولید دریچه های کولر محمد بذری کاشمر 9155317115 بلوار مطهری -مطهری 11آذر 4پلاک 13
28 بسته بندی گل پسند ترشیز بسته بندی خشکبار سعید اکبری مقدم کاشمر 9151338764 خ قائم کوچه سلمان فارسی پلاک 199
29 خیاطی وگلدوزی الهه ناز ترشیز تولید البسه وگلدوزی عزت بخشی کاشمر 9151364839 خ امام جنب کانون عاطفه ها
30 نگین با نوی شرق پوشا ک عصمت ولد علی مشهد 9155227795 مشهد . عدل خمینی
31 تولیدی طا هر رستم ابا د تو لید ا تصا لا ت فشا ر قو ی محمد رضا حدی مشهد 9159212830 مشهد . شهر ک صعنتی
32 طلا سا زی خوش ا قبا ل شر ق 100کیلو گرم سید مسلم حسینی مشهد 9153123082 مشهد . با زا ر ا ما م رضا
33 نیرو صنعتی تا با ن تو س رسا نا تو لید تا بلو برق صنعتی محمد صالح قا سمی مشهد 9153493873 مشهد. شهرک صعنتی
34 هنر سیکلت موتو ر سیکلت دو گا هی سوز محمد هنرور مشهد 9153153458 مشهد . شهر ک صعنتی
35 خو شه ها ی گند م تو لید شیر ینی رجبعلی شکفته مشهد 9151047928 مشهد . عد ل خمینی
36 اذر شرق تو لید میلگرد محمود فقیهی موحد مشهد 9153103103 مشهمد . شهر ک صنعتی
37 کا ویا ن ذ وب خا ورا ن ریخته گری فولاد اهن امین حلمی زارع مشهد 9153191961 مشهد . شهر ک صعنتی
38 حمل و نقل رفا ه اورا ن شرق حمل و نقل درون شهری مسعود وها بی زا ده مشهد مشهد . بلوار معلم
39 خویشا وند ا ن پارس خرا سا ن اجر سفا ل نا صر معتم مشهد 9156125302 مشهد .جاده سرخس (کیلومتر 14جاده کنویست )اراضی شهر آباد
40 امید مهر تو س مجتمع پذ یرا یی مهدی علا قه بند حسینی مشهد 9151116841 مشهد . جا ده نیشا بور
41 مشهد کود پا ش نو ین ادوات کشا ورزی وحید مراد حسینی مشهد مشهد . بلوارفرودگا ه
42 نسیم طب شر ق بهداشتی درمانی مهری یو سفی مشهد مشهد . رضا شهر
43 گلخا نه اتوماتیک خورشید خراسان تولید گل وگیاهان زینتی محمد غلا می راد مشهد 9155226449 مشهد . نا ظرا با د
44 امو زشگا ه رانند گی احسا ن اموز شگا ه را نند گی حجت اله داروغه مشهد 9155127191 مشهد .بلوار سا زما ن اب
45 صنا یع سنگ کرامت توس تولید سنگهای تز یینی علی کرامتیا ن مشهد 9151157323 مشهد . تپه سلا م -شهرک سنگ
46 صنوف فجر طبر سی احدا ث مجتمع صنفی سیدجواد رضوی نیک مشهد مشهد . خیابان ضد
47 محجوب جنا را ن تولید با ند و گاز غلا معبا س منصو ر ی چنا را ن 9151158722 جنا را ن . شهر ک صنعتی
48 تولیدی صنایع جوجه کشی کا کل پری صنا یع جوجه کشی ابوالفلضل با بکی کاشمر 9151337472 کا شمر . روستای فدا قن . کوچه ا ما م صا د ف
49 تو ا ن گستر کا شمر تو لید روغن مو تور حسن صنعت دا ن کاشمر 8245827 کاشمر. خ قا یم 21 عیدی 9
50 تولیدی زینت نمای کا شمر تولید موزاییک امیر حسین قاسمی کاشمر 9151328983 کاشمر . خ امام پا سا ز همت
51 کوهستا ن کشت پرورش گاو شیری محمد صا د قی کاشمر 9155057742 کا شمر . روستای کوهسر خ
52 کشا ورز ی همیشه بها ر فر گ کشاورزی و دا مپروری محمد نا مور کاشمر 8543610 کا شمر . روستا ی فرگ
53 کشا ورز ی پا ییز کشت نمونه کشاورزی و دا مپروری مسعود منصو ری کاشمر 8228001 کا شمر . خ . جمهو ری اسلا می پ 3
54 دام و طیو ر همیا ر زنا ن بی سرپرست .پرورش بلدرچین زهرا حکیمی فر کاشمر 8283266 کا شمر . اداره بهزیستی
55 گروه همیا رنیلوفر تولید قا رچ معصومه نصیری کاشمر 8227217 کا شمر . روستا ی فرو تقه
56 تو لید ی فرش دستبا ف با قر ی تو لید فر ش علی با قر ی کاشمر 9151328466 کا شمر . خ 15 خرداد . خردا د2
57 فرهنگی غیر انتفا عی شها ب خد ما ت ا موزشی محمدصمیمی کاشمر 9155321783 کا شمر . فلکه معلم مد رسه شها ب
58 کشت و صنعت سپید دشت ترشیز تو لید و بسته بندی نمک کا مران منصوری کاشمر 9155316325 کا شمر . کا شمر بلوا ر سید مر تضی جنب دانشگا ه پیا م نور
59 خد ما ت فرهنگی مرکز اموزش سپهر خد ما ت را یانه ای ها دی سیا دتی کاشمر 9155313007 کا شمر . خ 17 شهر یور جنب با نک ملت
60 خد ما تندا الکتر یک کا شمر خد ما ت ا لکتر یکی مجید ر ضا زا ده کاشمر 9153091725 کا شمر. خ مدرس بلو ار مطهر ی جنب 12 فروردین
61 خد ما ت لوله کشی گا ز شر یا ن گا ز تاسیسا ت گا ز کشی احمد ر ضا ا ما می کا شمر 9151302784 کا شمر . خ سلما ن فا رسی 8 پ45
62 کیمیا گیا ه پر د یس کشت گیا ها ن جلا ل قددوسی کا شمر 8254458 کا شمر . بلو ارسید مر تضی . خ مرداد مجتمع سبز
63 مکا نیزاسیون گسترسازا ن یونسی خد ما ت کشا ورزی حسین ا مینی بجستا ن 9151523160 بجستا ن . روستا ی یونسی
64 موزا ییک سا زی تولید موزاییک حسین ا مینی بجستا ن 9151523160 بجستا ن . روستا ی یونسی
65 تولید خورا ک دا م و طیور بها ران تولید خورا ک دا م وطیور محمد ذ وا لفقا ری بجستا ن . یو نسی 9153758449 بجستا ن . روستا ی یونسی
66 گا وداری شیرنوش بجستا ن گاوداری خوا جوی بجستا ن 9153751862 بجستا ن . میدا ن گلها
67 ا یثا ر مرغ مرندیز کشاورزی و دا مپروری حسین خورشید مرند یز بجستا ن 9153201646 بجستا ن . روستا ی مرندیز
68 خد ما ت درما نی ا را طب بجستا ن خدمات بهداشتی درمانی جوا د کریمیا ن بجستا نی بجستا ن 9153752382 بجستا ن . خ 22 بهمن
69 احیا سبز کشاورزی ا بو ا لقا سم ا د یبی بجستا ن 9158184292 بجستا ن . جنب شرکت گچ وحد ت
70 مجتمعع دا مد ارا ن ا مید تا مین نیا ز تو لید کنند گا ن غلا مرضا فروتن بجستا ن 5336222566 بجستا ت . نبش مید ا ن گلها
71 گلخا نه نیک ا ند یشا ن زین ا با د تولید محصولا ت گلخا نه ا ی علی رضا یی بجستا ن 9159360914 بجستا ن . روستا ی زین ابا د
72 توسعه روستایی کار ا فر ینا ن مرندیز تو لید ی . توزیعی حسن حاج جمهو ری بجستا ن 9159343380 بجستا ن . روستا ی مرندیز
73 خدمات بیمه ای توسعه کشا ورزی بجستا ن خدما ت بیمه ای حسین خوا جوی بجستا ن 5336225547 بجستا ن . خ 22 بهمن
74 گا وداری شیری سبز اند یشان یونسی گاوداری محمد رضا کا ظمیا ن بجستا ن 5336243752 بجستا ن . یونسی
75 گاوداری شیری مروارید کویر سردق گاوداری حسین معینی بجستان 9155330452 بجستان روستای سردق
76 گاوداری شیری صبح بهاران درزاب گاوداری محمد مهربان بجستان 0533622-3335 بجستان روستای درزآب
77 گلخانه ای زرین دشت بجستان کشت گلخانه ای مهدی سالاری بجستان 0533622-3023 بجستان
78 گاوداری گوشتی وحدت فروهی مرندیز گاوداری علی فروهی بجستان 0533628-3529 بجستان روستای مرندیز
79 مرغداری ققنوس آهنگ مرغداری گوشتی علی تنها بجستان 0533622-5606 بجستان روستای آهنگ
80 دامپروری سحر فخر آباد دامداری علی سلطانی بجستان 9155339262 بجستان روستای فخرآباد
81 پروش شتر مرغ دشت کویر پرورش شترمرغ احمد کاظمیان بجستان 9155338943 بجستان روستای یونسی
82 میلاد قصر درزآب کشاورزی دامداری مهدی قیصری بجستان 5336333337 بجستان روستای درزآب
83 مرغ تخمی درنا کشاورزی ذاکری تربت حیدریه 2225993 خ نواب صفوی کوی سامانیان پلاک 2
84 مرغداری تخمگذار ارسلان تربت کشاورزی تربت حیدریه 2222779 خیابان کاشانی کوچه بخشوده پلاک 3
85 تولیدی لوله و پروفیل جهان پوشش صنعتی وفائی تربت حیدریه 5118797421 روستای رباط سنگ ناحیه صنعتی
86 تولیدی امید توس شرق صنعتی سعادت تربت حیدریه 9151153286 انتهای بازار گمرک مقابل بانک صادرات
87 مسکن نظام پرستاری تربت حیدریه مسکن بلندی تربت حیدریه 9153311147 بلوار مدرس روبروی دادسرای انقلاب
88 مسکن فرهنگیان شماره 2 تربت حیدریه مسکن احمد آزمون تربت حیدریه 2226699 خ قائم خ امام حسین پروژه فرهنگیان
89 خدمات آشپزخانه ای حقیقت زاوه خدمات آشپزخانه جبروز زاوه 5323724554 خ امام (ره)میلان ملا عباس تربتی
90 دامپروری وحدت تربت کشاورزی علی محمدی تربت حیدریه 2224445 خ امام خمینی 13 پ 41
91 پرورش قارچ خوراکی مروارید کشاورزی زمان فرشچی تربت حیدریه 2310459 کیلومتر 7 جاده بایگ
92 مرغداری زرین طیور جهانشیر کشاورزی احمد علی جانی زاوه 9159187138 بخش زاوه روستای صفی آباد
93 تولید محصولات باغی گلدسته صوفی آباد کشاورزی علی اکبر شجاعی اصل تربت حیدریه 9159263830 شهرستان زاوه روستای صوفی آباد
94 مسکن کارکنان راه و ترابری تربت حیدریه مسکن حسین عباسی تربت حیدریه 2313052 خ مدرس مدرس 6
95 بسته بندی برنج و خشکبار خاوران خدمات مقدسی تربت حیدریه 2232900 خ ابوذر غفاری جنب درمانگاه ابو مسلم
96 سرد خانه تربت حیدریه خدمات راستگو تربت حیدریه 9151125272 کیلومتر 7 جاده تربت به گناباد
97 تولیدی برین چوب تربت حیدریه صنعتی محمد رضا زراعتکار شادمهری تربت حیدریه خ 45 متری نبش رسالت
98 تولیدی یاران طبیعت تربت حیدریه صنعتی لطفی قرایی تربت حیدریه 9151311016 کیلومتر 8 جاده تربت به رشتخوار
99 ابریشم کشی سپهر تربت صنعتی زهرا جنگلی تربت حیدریه بایگ خیابان ولی عصر 13 کوچه مسجدالرضا
100 مسکن مهر شماره سه تربت حیدریه مسکن علی اصغر شیبانی تربت حیدریه 9153311504 تربت حیدریه خ فردوسی جنوبی 52
101 مسکن مهر شماره 4 تربت حیدریه مسکن حسین خورشید نیا تربت حیدریه 9155316054 خ کاشانی مجتمع تجاری ویونا ط دوم
102 مسکن مهر شماره پنچ تربت حیدریه مسکن ابوالفضل مهر آمیز تربت حیدریه 9354405335 میدان بسیج ابتدای بلوار خرمشهر سمت راست
103 مسکن مهر شماره 6 تربت حیدریه مسکن حسین پور امی تربت حیدریه 9153333056 خ فردوسی خ فردوسی 52
104 مسکن مهر شماره 12 تربت حیدریه مسکن علی کاشف مقدم تربت حیدریه 9158146294 خ فردوسی خ فردوسی 52
105 مسکن مهر 13 تربت حیدریه مسکن جلالی تربت حیدریه 9159669767 میدان بسیج ابتدای بلوار خرمشهر سمت راست
106 مسکن مهر فرهنگیان تربت حیدریه مسکن علی اصغر اسدالله پور تربت حیدریه 9153327437 خیابان کاشانی جنب دبیرستان
107 مسکن کارکنان راه آهن مسکن میر شاهی تربت حیدریه 5312411601 تربت راه آهن
108 مسکن شهرک صدف تربت حیدریه مسکن ناصر شیر خانی تربت حیدریه 9155319094 شهرک ولی عصر روبرو ی دانشگاه شهرک صدف
109 مسکن فاز 2 کارکنان شهرداری تربت حیدریه مسکن سلیمان محمد نیا تربتی تربت حیدریه 2222082 تربت حیدریه پایانه مسافر بری جنب دفتر شهرداری
110 مرغ گوشتی فجر مرغزار کشاورزی عابدینی تربت حیدریه 2294569 زاوه روستای مرغزار منزل عابدینی
111 مسکن مهر شماره 14 مسکن شریفیان تربت حیدریه 9155319725 بلوار مدرس
خراسان جنوبی(10)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولیدی صنایع پلاستیکی ظریف سازه قهستان صنعتی محبوبه رادمرد بیرجند 9151603835 بیرجند-خیابان معلم19-پلاک14
2 خدمات جمع آوری و عرضه شیر وحدت فردوس خدمات شهرام حامدی فردوس 5342226272 فردوس-خیابان کمربندی-روبروی هیات حسینی
3 تولیدی کشاورزی حمیدیه گلبرگ خراسان کشاورزی عبدالمجید اکرمی قاینات 5625465230 قاینات-بخش سده-روستای نیگ
4 تولیدی پوشاک سارینا قاینات صنعتی مریم شجری قاینات 9153617112 قاینات-خیابان مطهری جنوبی 10
5 دامپروری کشاورزی نوید دشت فردوس کشاورزی حسن نویدی فردوس 9153350797 فردوس-خیابان همافران-مقابل استادیوم
6 تولیدی قطعات بتونی ویلاسازان صنعتی عبدالرحیم باقرزاده قاینات 5625227665 قاینات-شهرک سیمین-بلوک29-پلاک49
7 تولید مواد غذایی خوشه طلایی آیسک کشاورزی حسن رضا صیادمحمدی سرایان 9159649538 سرایان-شهرک صنعتی
8 تولید مرغ گوشتی پردیس اسفدن کشاورزی احمدعلی قطبی قاینات 5625226512 قاینات-اسفدن-بلوار ولایت-نبش خیابان امام خمینی
9 تولیدی کابینت چوب و ام دی اف توس کابین قاین صنعتی محمدرضا شوشتری قاینات 9155611670 قاینات-خیابان شهید بهشتی-روبروی اداره برق سابق
10 معدنی گرانیت شاهکوه نهبندان معدنی قاسم وطن دوست نهبندان 5626221041 نهبندان-خیابان شهید رجایی4
11 تولید محصولات کشاورزی یاران شیرگ کشاورزی علی قلی پور قاینات 9158628857 قاینات-بخش زهان-روستای شیرگ
12 زنبورداری زعفرانیه قهستان کشاورزی محمد صفاجو قاینات 9153637394 قاینات-شهر حاجی اباد-بلوار جهاد کشاورزی
13 به پودر باقران صنعتی محمود بارانی بیرجند 9151611823 بیرجند-خیابان شهید آوینی-صدف4-پلاک 14
14 کشاورزی دامپروری رضای فردوس کشاورزی محمدحسن صالح پور فردوس 9153005407 فردوس-روستای برون
15 مرغداری سلامت کشاورزی مهدی نجفی بیرجند 9151611153 بیرجند-خیابان عدل 15-پلاک26
16 صنعتی بیرجند بابرکت صنعتی بهروز آزاده بیرجند 9151633249 بیرجند-خیابان معلم-معلم26-پلاک18
17 لوله پلاست بیرجند صنعتی حسن جلایری بیرجند 9151002600 بیرجند-فاز2شیمایی-خیابان نوآوران 3-جنب کارخانه سپهر درخشان
خراسان شمالی (11)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولیدی صداقت مانه و سملقان تولید ادوات کشاورزی ابوالحسن جوهری مانه و سملقان 9153844841 شهرستان آشخانه- جاده اصلی - بعد از سندیکای کامیونداران
2 میلاد الکتریک تولید لوله pvc و سایر محصولات پلاستیکی برق عبداله جمالی مانه و سملقان 05854224194-09155848135 شهرستان آشخانه-کوچه اداره پست - پلاک 2
3 یخ سازی قائم یخ سازی مسعود متولی حقیقی اسفراین 05857226532- 09153048847 اسفراین- جاده سبزوار - شهرک صنعتی گراتی
4 نورد کاران اسفراین تولید اتصالات آبیاری فشار قوی علیرضا میزانی اسفراین 05857239474- 09155769906 اسفراین - جاده بجنورد - شهرک صنعتی اسفراین
5 اطلس لوله تولید لوله پلیکا محمود خوش وحید اسفراین 5857238293 اسفراین - جاده بجنورد - شهرک صنعتی اسفراین
6 سنگبری عارف گرانیت و مرمر ایرج رحیمی اسفراین 9158888387 اسفراین - جاده بجنورد - شهرک صنعتی اسفراین
7 پانل ساخت جاجرم تولید فوم،یونولیت و پانل ساختمانی بتول رضایی مقدم جاجرم 09151760254 - 05853227726 جاجرم - شهرک صنعتی
8 چوب اردیبهشت صنایع چوبی و mdf مجتبی نودهی بجنورد 5842261033 بجنورد ، بلوار معلم ، بعد از کوچه صدا و سیما ، نبش کوچه ماهور
9 صابر خراسان شمالی صنعت پلاستیک صابر فیروزیان بجنورد 9153861595 بجنورد ، خ امام خمینی غربی ، کوچه میخک 22 ، انتهای کوچه ، پ 10 بجنورد - شهرک صنعتی شماره 2 بیدک
10 صنایع دستی ارغوان بجنورد صنایع دستی حسین ایزانلو بجنورد 9155840048 بجنورد - خ کمربندی مدرس - روبروی مسجد امیرالمومنین (کرمانی)- مدرس 4 - پ 74
11 تولیدی پوشاک رضوان خراسان شمالی تولید پوشاک بجنورد 2312448 بجنورد - خ قیام - 16 متری ابوذر - پ 6
12 هدایت اسفیدان فرش دست باف محمد حسن هدایتی بجنورد 5842289447- 09159770681 09357301275 بجنورد-کلاته محمد علی پهلوان -کوچه مخابرات
13 پوشاک سفید جامگان بجنورد تولید پوشاک دلبر رجبی بجنورد 09153846951 - 09158866376 بجنورد خیابان چمران کوچه حنایی سمت چپ کوچه سوم (نرگس) پلاک 8
14 گلیم روژین بجنورد صنایع دستی معصومه ذوالفقاری بجنورد 05842310410 - 09353504088 خ طالقانی غربی ، کوچه شهید مقرب، فرعی اول ، پ2
15 صنایع دستی بهاران صنایع دستی زینب علی آبادی بجنورد 9155843069 بین چهارراه مخابرات و میدان شهید ، کوچه جواهر ماه ، آخر کوچه ، پلاک 14
16 صنایع دستی فرش و گلیم ثامن صنایع دستی یوسفعلی ایزانلو بجنورد 05842227394 - 09155847304 خ کمربندی , حاشیه مدرس 5 , پلاک 358
17 تولیدی پوشاک ستایش خراسان شمالی تولید پوشاک سحرصابری بجنورد 2259189 بجنورد باقرخان2کوچه ایزانلو پ10
18 پرورش شتر مرغ بارثاوا پرورش شتر مرغ محمد علی اکبری چایچی اسفراین 5857227214 اسفراین - روستای ادکان نیشکش
19 تولید پگاه فیروزه زراعت نورا... فیروزه ای بجنورد 05842224895 - 05842222452 خ چمران 26 , پلاک 4 - روستای فیروزه و مزرعه میان
20 مزرعه پرورش شتر مرغ شاهپر بجنورد پرورش شتر مرغ مصطفی وحدانی بجنورد 05842233754 - 09155850150 خ قیام , کوچه شهید رضا شریفی , پلاک 30
21 حکیم محله خراسان شمالی حمل و نقل درون شهری علیرضا حسین زاده بجنورد 9153847159-09155842580 05842254903- 05842259798 بجنورد - خیابان بهزیستی - آزانس حکیم
22 جمع آوری شیر سجاد خراسان شمالی ایستگاه جمع آوری شیر محمد بجنوردی وحید بجنورد 05842221805-9151883153 9153843767 - 05842244290 بجنورد , خ 17 شهریور شمالی , کوچه 38 , پلاک 32 _(2) روستای قتلیش علیا
23 خدمات مهندسی آسمان خراش خراسان شمالی خدمات مهندسی ساختمان رضا امیری نیا بجنورد 5842257403 میدان خرمشهر ، کمربندی شهید مدرس ، نبش کوچه فردوسی ، پلاک 80
24 اترک فیلم شرق خدمات آموزش فیلم سازی و... روح الله محمودی بجنورد 9151876416- 09355358268 09151533325 - 05842251640 خ طالقانی شرقی - جنب دبیرستان سمیه -نبش کوچه گل پونه -پلاک 246
25 داربست فلزی طلوع خراسان شمالی نصب داربست رقیه حسین زاده بجنورد 05842315200 - 09374734849 09151883765 - 09153846963 بجنورد شهرک امام خمینی 3میلان 3 پلاک19
26 روناک بجنورد خدمات فیلمبرداری، عکاسی و مزون عروس آسیه پورحمیدی بجنورد 05842315025 - 09153031054 05842311794 - 09153843753 بجنورد-خیابان نادر نبش کوچه جامی
خوزستان (12)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 کشاورزی زیتون کاران آبادان کشاورزی فرشید شهلایی آبادان 2222892 خ امیری بازار کویتی طبقه 2 فروشگاه فرشاد
2 بهار گلشن سبز جنوب کشاورزی محمد رضا ابراهیمی آبادان 4452436 ذوالفقاری 40 متری ایستگاه 3 بین شهر داری 7و8 پ 199
3 تعاونی احرار چوئبده کشاورزی احمد عبودی آبادان 4440072 ذوالفقاری 40 متری روبروی حسینیه
4 خدمات ماهان جلگه خوزستان کشاورزی کوروش افراسیابی آبادان 9166317658 شاملو لین 10 پ 86
5 حمل نقل و دریایی شفیع نور آبادان خدمات سید هاشم موسوی آبادان 9166514875 اروند کنار سادات 3
6 مکانیک دقیق بهمنشیر(خدمات خودرویی) خدمات سعید گل رنگی آبادان 4453807 مرکزی بهمنشیر جنوبی ابوشانک
7 حمل و نقل دریایی فرزانگان ماندگار آبادان خدمات آبادان 4229169 مرکزی حومه شرقی اتحاد کارون
8 خدمات تصویری آثار طلایی خدمات سید علی سید حسینی آبادان 4429413 مرکزی بهمنشیر جنوبی ابوشانک
9 حمل و نقل دریایی اروند کوثر جنوب آبادان خدمات علی حلفی آبادان 3319030 اروند کنار مینو بار آلبو حمید
10 حمل و نقل دریایی طنین فلک خلیج فارس خدمات میثم حسین دوست آبادان 3312546 اروند کنار مینو بار آلبو حمید
11 حمل و نقل دریایی مهد نور آبادان خدمات سید امین موسوی آبادان 22722885 اروند کنار شهر بوچمیه سادات 2
12 رایانه گستر کارون پرشیا خدمات مریم قنواتی آبادان 3345818 خ امیری بازار کویتی ها پاساژ پیمان
13 حمل ونقل دریائی نیلوفرسفیدکارون آبادان خدمات رضا بنی سعید آبادان 9166334781 ایستگاه 12 بازار فیه کوچه اول پ 186
14 حمل و نقل دریایی پرستوی مهاجر آبادان خدمات ابراهیم شامری آبادان 4450022 ذوالفقاری 30 متری ذوالفقار 52 پ 8
15 تعاونی حمل ونقل دریایی حمزه سحر آبادان خدمات سعید عبادی نیا آبادان 9166307735 شطشط حسینیه جمشیدی
16 حمل و نقل دریایی تعاونی سردبار جنوب خدمات عبدالشهید خضیر پور آبادان 2222711 خ شهید منتظری فرعی 9 پ 12
17 حمل ونقل دریائی شکوه دریائی خوزستان خدمات عمار فلاحیه زاده آبادان 9161314160 کوی ولیعصر (پیروز آباد ) ردیف 138
18 حمل و نقل دریایی طلوع افق آبادان خدمات هوشنگ سیاحی آبادان 9166334995 کوی ولیعصر ردیف 224 اتاق 8
19 حسابداری مهزیار آبادان آرمان خدمات مژده رشیدی راشدی آبادان 9163343038 ایستگاه 5 بهار 32 پ 1/27
20 حمل و نقل دریایی عدالت نور فجر خدمات محمد حسن تراکمی آبادان 2226305 خ امام کوچه فرعی 15 پ 35
21 کارورزان گرمای جنوب خدمات خدیجه محمودی آبادان 3310028 بازار مرکزی طبقه اول غرفه 98
22 خدمات آرایشی و پیرایشی شکوفه چهره سازان خدمات پری حمیداوی آبادان 2222413 خ امیر کبیر خ سپه جنب باشگاه قصر آهنین
23 خدمات آرایشی و پیرایشی شقایق جنوب خدمات معصومه خارا آبادان 4458190 خ بهمن 24 پ 1
24 خدمات آرایشی پیرایشی زیبا رویان آتنا خدمات آسیه تیموری آبادان 4420485 کوی قدس ایستگاه 2 بهار 8 طبقه فوقانی آتنا
25 حمل و نقل دریایی دریا غزال آبادان خدمات حسین تاروتی آبادان 3322295 ایستگاه 12 جنب شهرداری ردیف 135 پ 7
26 خدمات رایانه سیمرغ جنوب خدمات ابراهیم محسنی پور آبادان 4434180 احمد آباد خ 17 اصلی بین 4و5 فرعی پ 101
27 حمل و نقل دریایی پارسا سپهر سالار خدمات عادل تمیمی آبادان 9166311005 خ عنصری شماره 1401
28 خدمات عاج رایانه صحرا خدمات سرور جوکار آبادان 9166310250 براده جنوبی ردیف 19/95
29 خدمات آرایشی و پیرایشی خاتون ماهرویان خدمات مرم دهنوی آبادان 2224650 خ طالقانی ک 5 پ22
30 خدمات رایان سیستم آبادان خدمات عباس گریک پور آبادان 9163336721 کوی قدس بهار 25 پ 84
31 خدمات آرایشی و پیرایشی زیبا رویان هستی خدمات کاتیوشا حسینی آبادان 9163315582 خ خاقانی خ انوری
32 حمل و نقل دریایی فانوس برج خلیج فارس آبادان خدمات محمد مناحیان آبادان 9166314107 احمد آباد لین 10 اصلی نبش 10 فرعی پ 259
33 خدمات اروندان صدف رایانه آبادان خدمات زینب دریس آبادان 4451225 ذوالفقاری ایستگاه 40 متری روبری ذوالفقار 61 سمت راست
34 خدمات کیاست رایانه آبادان خدمات مرضیه موسوی آبادان 9166315702 خ زند ک آبفا پ 14
35 ورزشی پدیده بانوان خدمات احلام معرفاوی آبادان 4430377 احمد آباد لین 1 خ 13 فرعی
36 حمل ونقل دریایی امیدداران آبادان خدمات سید هاشم عبیدی آبادان 4455219 اروند کنار جنب فلکه مرکز خرمشهر
37 حمل و نقل دریایی نگین کوثر آبادان خدمات حمیدبن عید اهوازی آبادان 9163311055 کنار نهر بوطرف
38 خدمات آرایشی و پیرایشی ندای سوگند خدمات سوسن دغلاوی آبادان 3339239 ذوالفقاری ایستگاه 39 پ 35
39 حمل و نقل دریایی ملوان دلوار خدمات آبادان اروند کنا رنهر برچمبه
40 خدمات صیادی بهمنشیر خدمات آبادان
41 آرایشی و پیرایشی نگاه پیچک خدمات آبادان
42 نقش آفرینان چاپ خدمات آبادان
43 تاکسی تلفنی چهار باغ جنوب خدمات آبادان
44 صیادی موج اروندان خدمات آبادان
45 عمل آوری میگوی کارون خوزستان خدمات آبادان
46 حمل و نقل دریایی پایور خدمات آبادان
47 آریان جنوب آبادان خدمات آبادان
48 حمل و نقل دریایی امواج خضرا خدمات آبادان
49 حمل و نقل دریایی پیمان موج بهمنشیر خدمات آبادان
50 خدمات پارامیس رایان گستر خدمات آبادان
51 خدمات ماشین قاموس عمران خوزستان خدمات آبادان
52 پرورش اندام افشین جنوب خدمات آبادان
53 خدمات فنی خودرو ک‍ژال یدک خدمات آبادان
54 شماره 140 صنعت _ آبادان _ _
55 پوشاک ستاره درخشان صنعت و معدن آبادان
56 پوشاک گلریز بهمنشیر صنعت و معدن آبادان
57 پوشاک ناز تیام صنعت و معدن آبادان
58 ندای بلوک سبز آبادان صنعت و معدن آبادان
59 عبابافی البرز نگین آبادان صنعت ومعدن سلیمه مخلصی آبادان 4464428 فیه کوجه نجفی پ 7
60 پوشاک شکیبا آبادان صنعت ومعدن علیرضا قربانی آبادان 3336090 خ زند بین امام و امیدی پ 141
61 سبز رویان طلوع آفتاب صنعت ومعدن محمد رضا محسنی پور آبادان 3312938 لین 7 احمد آباد بین 4و5 فرعی پ 101
62 خضر( توروطناب ) آبادان صنعت ومعدن احمد بنی مات آبادان 4453303-4 اداره شبلات آبادان
63 پوشاک مایده دوخت صنعت ومعدن مژگان ساعی آبادان 9163346106 فیه لاله 14 پ 51
64 پوشاک مهرگان جامه آبادان صنعت ومعدن جمشید دشتی مقدم آبادان 9173156895 خ شهید منتظری جنب پاساژ
65 پوشاک طلوع پوشش آریا صنعت ومعدن عبدالمیر غریانی پور آبادان 9163348434 کوی قدس ایستگاه 2 ردیف 18
66 پوشاک رنگین کمان جنوب صنعت ومعدن زینب مظفری آبادان 4437038 میدان طبیب خ 18 ک بابائی پ 6
67 پوشاک نوگل عندلیب فصل صنعت ومعدن حسن آب در شکر آبادان 4425454 خ 14 اصلی بین 1و2 فرعی پ 12
68 پوشاک رهروان پوشش کوثر صنعت ومعدن پروین زارعی آبادان 9122065342 امیر آباد مجتمع مسکونی مفتاح پ 307
69 پوشاک نانیش صنعت ومعدن عبداله مزیدی آبادان 9126500331 آبادان خ کریمی ک مطوری پ 8
70 پوشاک آریان صنعت ومعدن زهرا جعفری آبادان 4439540 کوی قدس بهار 11 پ 59
71 مهرناز پوشاک صنعت ومعدن مهناز حدادی آبادان 9163338736 اروندکنار مینوبار آلبوحمید
72 پوشاک رویای شرقی صنعت ومعدن معصومه دشتی نژاد آبادان 9163301951 کوی ذوالفقاری بین ایستگاه 1و2 30 متری پ 57
73 پوشاک فرزانه جنوب صنعت ومعدن عفت جاسمی زاده آبادان 4460727 کوی ولیعصر ردیف 1061
74 سپید کاران خوزستان(آبادان) صنعت ومعدن سعید عچرش آبادان 4440843 ایستگاه 4 پ 15
75 برودت میعاد صنعت(پنکه سقفی) صنعت ومعدن علی قاسمی آبادان 2224669 چهارراه امیری پ 153
76 کنسرو ماهی آبادان صنعت ومعدن آبادان 4440400 کیلومتر 5 جاده اهواز شهرک صنعتی
77 پوشاک میعاد آبادان صنعت ومعدن عبدالسلام قیم آبادان 9121754145 کفشه پاساژگنجی نمایندگی نساجی حهان
78 پوشاک یلدا رحمت آبادان صنعت ومعدن مریم بهزادی آبادان 9166338295 ذوالفقاری 40 متری ایستگاه 2 پ 79
79 گلرخ پوشاک آبادان صنعت ومعدن جواهر داودی آبادان 9166331658 خ اروسیه ک سعدی پ 2
80 پوشاک چکاوک پوشان جنوب آبادان صنعت ومعدن آبادان
81 صنایع دستی سپیده دم سحر انگیز صنعت ومعدن آبادان
82 ماهی طلائی جایزان صنعت ومعدن محمدرضا بهمئی امیدیه 9166511860 بخش جایزان کیلومتر 3 جاده بهبهان رامهرمز جنب سد مارون
83 کشاورزی زارعین پیشرو فارغ التحصیلان امیدیه کشاورزی امیر لرکی امیدیه 9163070639 علی آباد پاچه کوه
84 مکانیزاسیون نهال سبز امیدیه کشاورزی جعفر خوب نژاد امیدیه 3402769 روستای امیر المومنین
85 علوفه کاران انصار شش اندیمشک کشاورزی سید امیر موسوی اندیمشک 4253152 خ میر دریکوند پ 67
86 آموزشگاه رانندگی کارون دز خدمات مدینه همت نژاد اندیمشک 24522362 کوی شهداء خ کرامت روبروی پارک حاجی پور
87 داروخانه گیاهی زرین فام الوار خدمات شهلا بهاروند اندیمشک 4220935 الوار گرمسیری
88 تامین نیاز تولیدکنندگان دامداران الوار گرمسیری خدمات یاسر نجفوند اندیمشک 4230022 چهارراه اهواز جنب شرکت سایپا
89 تاکسیرانان اندیمشک خدمات عیسی نودل اندیمشک 4241682 اندیمشک روبروی استادیوم
90 مکانیزاسیون تلاشگران کرخه خدمات محمد مجد منش اندیمشک شهرک صنعتی جاده کرخه پ32
91 تاکسی سرویس پارسیان مهر سینا خدمات اندیمشک 4221636
92 پوشاک مهسا اندیمشک صنعت ومعدن بهروز جعفری اندیمشک 9161400256 انتهای خ اسحاق روشنی نبش خ ارشاد
93 گبه و گلیم بافی جهان افروز الوار اندیمشک صنعت ومعدن جهان افروز نجفوند اندیمشک 4252476 بخش الوار روستای گلدره شماره 2
94 گبه وگلیم بافی بهارستان چناره اندیمشک صنعت ومعدن رضا نجفوند اندیمشک 9161188525 کوی شهداء شهید دادگستر
95 تولید لوله وپروفیل کیان پارمیس اندیمشک صنعت ومعدن محمد کیاست اندیمشک 9163059325 اندیمشک قلعه لور خ استقلال
96 پیشرو صنعت صنعت ومعدن اندیمشک کیلومتر 15 جاده مسجد سلیمان
97 کشاورزی رز گلزار اندیمشک کشاورزی اندیمشک 3336429 اهواز روستای دهکده
98 کشاورزی خوشه کاران طلایی دز کشاورزی عزیز لطیفی اهواز 9166166588 سویسه کیلومتر 5 جاده آبادان
99 مرغداری طاووس پر خوزستان کشاورزی امید گلفر اهواز 9161191077 جاده تصفیه نیشکر
100 خاک ورزان خوزستان کشاورزی عباس کاظمی اهواز 2241403 کیلومتر 15 جاده آبادان مجتمع پرورش ماهی آزادگان
101 پرواربندی طلوع دام کارون کشاورزی بهادر عطائی اهواز 3779442 خشایار خ فراهانی نبش کسایی
102 پرورش ماهی زیستاب ماهی جنوب کشاورزی منصور حمیدی نژاد اهواز 5534942 حصیرآباد خ 8 پ 106
103 مختار اهواز کشاورزی کاظم عبیات اهواز حمیدیه خ شهرداری
104 مرغ حنایی جنوب اهواز کشاورزی اهواز 3374019 پادادشهر فاز 2 ایستگاه 6 خ 39 پ 40
105 سبزآوران حمیدیه کشاورزی اهواز زرگان جنب بانک تجارت پ 67
106 کشاورزی مجمر کاران جنوب کشاورزی سرتیپ بغلانی اهواز جاده اهواز شوشتر کیلومتر 30 جاده تصفیه شکر
107 مکانیزاسیون توحید خوزستان کشاورزی عیسی مشحوتی اهواز 5534369 کیانپارس 10 غربی فاز 3 پ 159
108 پرواربندی بره پشم طلا کشاورزی کاظم شریفات اهواز 9163114058 کوی نلوت خ فجر3
109 مکانیزاسیون فدک سبزینه جنوب خدمات مریم خدری اهواز 2235098 فرهنگشهر خ 11 رشد پ 53
110 خدمات شهری زیبا مهزیار ایرانیان خدمات ابراهیم بعاجی اهواز شیبان خ 5 پ 8
111 الکترو وصال خوزستان خدمات سید جواد غراوی اهواز 9354030032 نادری روبروی پاساژ قیصریه ساختمان کارون طبقه 1
112 مکانیزاسیون گل لاله اهواز خدمات عبدالجلیل پور هاشمی اهواز 2278021 شهرک زردشت خ دوم پ 363
113 فروغ محاسبان جنوب خدمات حمید صفاپور اهواز 3371668 کیان خ طلوع بین شیخ بها و کیان پ 186
114 مجتمع ورزشی شمایل اهواز خدمات علیرضا حیاتی اهواز کوی نبوت مظهر 5 پ 53
115 زیبا سرای نازنین خدمات مریم خسرو کیانی اهواز 9166112006 خ زند بین ادهم و فرهنگ ک افتخار پ 6
116 فن آوران خلاق جنوب خدمات میثم عبدالهی اهواز 5519257 کیان آباد 17 شرقی روبروی پارک فدک
117 مینی بوس داران اهواز پویا خدمات یوسف علیمرادی اهواز 9163090682 کوی انقلاب انتهای ناصر خسرو جنوبی بعد از ریل راه آهن پشت سازمان بهزیستی فیاض بخش
118 آموزشگاه رانندگی آرین ره آریانا اهواز خدمات فاطمه گودرزی اهواز 3389377 جاده کوت عبداله نبش خ فاطمی
119 بازارچه میوه وتره بارکیان سبز اهواز خدمات موسی ساعدی اهواز 4441421 کوی ابوذر خ 1 بعد از چهارراه دوم
120 اسلامی تهیه وتوزیع صنف خواروبارفروشان اهواز خدمات اهواز 9166003519 کیانپارس خ 8 فاز 2 پ 74
121 انتظار شتاب خدمات عبدالحسین مشلشی اهواز 3340023 24متری مجتمع رستگار طبقه 3 واحد 41
122 مجتمع ورزشی وصال خدمات علیرضا نیسی اهواز 9166193678 کارمندی خ ظهرابی مجتمع زهره پ 19
123 قلم ملون اهواز خدمات محمد عادل حمیدی اهواز 9163067955 گلستان نبش خ بهمن طبقه فوقانی آرایشگاه زلفا
124 جامع محاسب مهر اهواز خدمات اهواز 9163111439 گلستان خ خرداد بین آۀذر و دی پ 341
125 خدمات آراز رایانه اهواز خدمات اهواز _ زرگان خ شهید خنجری پ 44
126 مهندسی پارس شوکا جنوب خدمات فاطمه احمدی اهواز کیانپارس خ 1 شرقی
127 سیستم رایانه فالق گستر جنوب خدمات عبدالعباس نشبوطی اهواز جاده کمربندی اهواز اندیمشک جنب پدافند هوایی
128 حسابداری و حسابرسی تینا محاسب دانا خدمات مینا باقری کاهکش اهواز
129 تاکسیرانان اهواز خدمات علی اکبر نیک صفت اهواز
130 ارکید رایانه جنوب اهواز خدمات اهواز
131 خدمات زیست محیطی سبزینه گستران خدمات اهواز
132 حنان طب خوزستان خدمات اهواز
133 مکانیزاسیون سران مهر مولا خدمات اهواز
134 مکانیزاسیون نور العین خوزستان خدمات اهواز 86526
135 آرایشی کلبه شادی زرگان خدمات اهواز 445132
136 رایان سازان متین جنوب اهواز خدمات اهواز 3365867 اهواز شرکت شهرکهای صنعتی
137 پیرایشگران نگین رویان جنوب کارون خدمات اهواز خ آزادگان بازار عامری خ شهید خیری پ 2
138 اهواز پلاستیک صنعت ومعدن حسین حلفی اهواز 2218265 نهضت آباد خ مجلسی پ 70
139 پوشاک رعد کارون صنعت ومعدن پیمان کعبی شیخی اهواز 2241029 کیانپارس خ 7 غربی
140 پوشاک شریف گستران پارسیان صنعت ومعدن مهین شرف اهواز 4444434 شهرک صنعتی شماره 2 روستای الباجی خ فردوس بازار زرگرها
141 پوشاک گلنار نقش خوزستان صنعت ومعدن فرج صالح پور اهواز 91660