اجرای نظارت برمصرف تسهیلات 2500طرح دردست اجرای بخش تعاون

مناقصه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون

بسم ا... الرحمن ارحیم

 


وزارت تعاون
معاونت پشتیبانی٬ حقوقی و امورمجلس

 


اسناد مناقصه شماره 04- 89

اجرای نظارت برمصرف تسهیلات 2500طرح دردست اجرای بخش تعاون

 


1- موضوع مناقصه :
وزارت تعاون در نظر دارد.ازمحل اعتبارات هزینه ای خودنسبت به واگذاری اجرای نظارت برمصرف تسهیلات2500 طرح دردست اجرای بخش تعاون وتهیه گزارشات تحلیلی وتخصصی مربوطه (نظارت برطرحهای دردست اجرای تعاونیهای صنعتی ومعدنی وکشاورزی وخدماتی(تولیدی وتوزیعی)خوددر31استان کشوررا ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت واگذارنماید.
2-نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله‌ای می‌باشد.
3-نام دستگاه مناقصه گزار: وزارت تعاون
4- نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران خیابان شهید بهشتی ضلع جنوب میدان تختی پلاک266
5-‌‌مناقصه گر(پیشنهاد دهنده):در این مناقصه شخص حقوقی دارای صلاحیت است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
6- مبلغ - نوع و چگونگی ارائه سپرده شرکت در مناقصه:
پیشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زیر می‌توانند در مناقصه شرکت نمایند.
1-6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ000/000/100ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه می‌باشد.
2-6- نوع تضمین و چگونگی ارائه آن :
مناقصه گرجهت شرکت در مناقصه بایدمبلغ 000/000/100ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و با شرط دارا بودن مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی به نام وزارت تعاون صادر شده باشد ارائه و یا مبلغ مزبور را نقداً به حساب تمرکزوجوه سپرده وزارت تعاون به شماره37027نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و فیش آن را ارائه نماید.
7- محل دریافت و مهلت تحویل اسناد و محل و زمان بازگشائی پاکت:
1-7- محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها :اداره کل امور اداری به آدرس مندرج دربند4 اسناد فوق
2-7- شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست جهت دریافت اسناد پس از چاپ آگهی نوبت اول ودوم روزنامه حداکثر تا تاریخ 26/11/89 به اداره کارپردازی مراجعه نمایند.
3-7- زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : کلیه مناقصه گران (پیشنهاد دهندگان) حداکثر تا ساعت15 روزشنبه مورخ7/12/89.مهلت دارند تا اسناد مناقصه را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در سه پاکت مجزا به دبیرخانه مرکزی آدرس مندرج در بند4 فوق تحویل نمایند.
تذکر : پاکات پیشنهاد پس از تاریخ و ساعت فوق الذکر به هیچ وجه تحویل گرفته نخواهد شد.
4-7- زمان بازگشائی پاکت : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 8/12/89
5-7- محل بازگشائی پاکت : کمیسیون معاملات وزارت تعاون به آدرس مندرج در بند 4 می باشد.
8- دعوت به جلسه :
بدینوسیله از کلیه مناقصه گران (پیشنهاد دهندگان) دعوت می شود که نماینده مطلع و تام الاختیار خود را با معرفی نامه معتبر برای حضور در جلسه بازگشائی پاکت این مناقصه در زمان مقرر به محل یاد شده اعزام فرمایند.


9-مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار
1-9- کارفرما 20%مبلغ پیشنهادی رابه عنوان پیش پرداخت باقراردادن تضمین بانکی به مناقصه گر پرداخت می نماید.
تبصره:برای حصول اطمینان ازحسن انجام کاراز هرپرداخت 10%به عنوان تضمین حسن انجام کارشناسی کسرونگهداری می شود که درپایان قراردادقابل استردادمی باشد.
2-9-برنده مناقصه مکلف است معادل5%مبلغ پیشنهادی خود(مبلغ قرارداد)رابعنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی ویاواریزبحساب وزارتخانه درمدت طول قرارداد تهیه ودراختیار ذیحسابی وزارت تعاون قراردهدکه این سپرده درصورت نداشتن اختلاف درپایان قرارداد قابل استردادخواهدبود.
10-مدت اعتبار پیشنهاد.
کلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت بمدت 3 ماه اعتبار داشته باشند.
11- نماینده کارفرما(ناظرقرارداد):
دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت ستادی ومتمرکز وادارات کل تعاون استانها نظارت استانی ومیدانی بر حسن اجرای قرار داد را بعهده خواهد داشت می باشد.
12- شرح کار٬مشخصا ت فنی بازرگانی٬استانداردها٬نوع٬کمیت وکیفیت
1-12-در اجرای ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران,انجام تحقیقات آماری, اطلاعاتی و مطالعاتی درباره تعاونیها و شناخت نارسائیها و نیازها و همچنین امکانات و توانائیهای آنها جهت برنامه‌ریزی» و «فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها»به عهده وزارت تعاون می‌باشد. بدین منظور روش نظارت بر طرحهای در دست اجرا می‌تواند راهکاری برای تحقق اهداف مذکور تلقی گردد.
تعداد کل طرحهای تعاونی در دست اجرا برای نظارت 2500مورد تعیین گردیده است به شرح لیست پیوست که با توجه به پراکندگی طرحها در سراسر کشور (در 31 استان و شهرستانهای تابعه )و قرارگرفتن آنها در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و...) نظارت بر حسن اجرای عملیات آنها نیاز به برنامه زمانبندی نظارتی ویژه با امکانات وسایل نقلیه و نیروی انسانی تخصصی دارد . موضوع قرارداد عبارتست از : واگذاری انجام نظارت برنحوه اجرا و مصرف تسهیلات بخش تعاون درطرحهای در دست اجرای تعاونیها از طریق دو نوبت بازدید از تعداد 2500 تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون وارائه گزارش های مربوطه وجانمایی وورود اطلاعات ماخوذه پس از تایید ناظر به سامانه جامع نظارت بر تعاونیها که شرح اجرای وتفصیلی آن توسط ناظر در چارچوب شرح خدمات بشرح ذیل تعیین می گردد:
2-12- تعاریف
1-2-12-نظارت : منظور از نظارت مراجعه وانجام بازدید ادواری مجری از محل اجرای طرحهای تعاونی در دست اجرا در بخش‌های صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و... می باشدکه با استفاده از سرمایه گذاری مجریان(تعاونیها) ویا تسهیلات، اعتبارات و امکانات واگذاری و یا ترکیبی از آنها در حال اجرا می باشند.

 

2-2-12-طرح : منظور از طرح، پروژه ایست که توسط شرکت تعاونی در حال اجرا یا بهره برداری می باشد و لزوماً
منطبق با قوانین واهداف مندرج در ماده 3 اساسنامه آنها بوده ولیست آنها جزء لاینفک قرار داد فی مابین کارفرما ومجری می باشد.
اماکن تغییر لیست تعاونیهای مورد نظر با توجه به تغییر شرایط طرحها ونظر ادارات کل تعاون استانها با رعایت سقف تعداد اولیه مندرج در لیست پیوست توسط کارفرما می باشد.
3-2-12- مجری: همان پیمانکار که وظیفه نظارت وتهیه گزارش وجمع بندی گزارشات به تفکیک استانی وکشوری وگرایش فعالیت را طی قرارداد مشخص بعهده خواهد داشت.
4-2-12- شرکت تعاونی: منظور تعاونیهایی که در سطح کشوربراساس قانون بخش تعاونی کشور زیر نظر وزارت تعاون تشکیل ودارای طرح در دست اجرا می باشند.
5-2-12- وزارت : منظور وزارت تعاون که بعنوان کارفرما قرار داد می باشد.
6- 2-12-ناظر ستادی: دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت متمرکز بر حسن اجرای کلی قرار داد را بعهده خواهد داشت  می باشد.کلیه موارد مورد نظر کارفرما وتاییدیه های مورد نیاز توسط این ناظر صادر می گردد.
7-2-12- ناظر استانی: منظورافراد منتخب توسط ادارات کل تعاون استانها بوده که نظارت بر حسن اجرای پروژه در هر استان را بعهده خواهند داشت می باشد.این افرادتوسط ناظر ستادی یک هفته پس از انعقاد قراردادبادرخواست مجری به پیمانکار ارائه می گردد.وظیفه این ناظرین هماهنگی با ناظر ستادی و نظارت برحسن اجرای فرآیند میدانی پروژه ؛اطمینان ازمراجعه به محل اجرای طرحها وتهیه اطلاعات صحیح توسط نمایندگان مجری وانجام هماهنگی های محلی در زمینه تسریع و تسهیل در اجرای پروژه ودر نهایت تایید فرمهای خلاصه اطلاعات طرح به شرح فرم (2) ضمیمه (2) قرار داد منعقده می باشد. تغییرناظرین استانی حسب موردبااعلام ادارات کل تعاون استانهاوابلاغ ناظرستادی به مجری امکان پذیرمی باشد.
8-2-12-کارشناسان اجرائی: کارشناسان بومی هر استان که دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فنی ومهندسی مرتبط با موضوعات طرحها ودارای تجربه در زمینه ارزیابی طرحها ویاکنترل پروژه ویا آمارگیری ؛که ازسوی مجری جهت انجام بازدیدهای میدانی وتکمیل فرمهای منظور در پروژه در هر استان به ناظر ستادی معرفی وپس از تایید صلاحیت آنها توسط ناظر ستادی پروژه منسوب می گردند.کارشناسان اجرایی پروژه بایستی در کل طول اجرای پروژه با ناظرین استانی ودر صورت نیاز با ناظر ستادی هماهنگی کامل را داشته باشند.
3-12-وظایف مجری
1-3-12- مجری می‌باید حداقل در دونوبت به فاصله حداقل 3ماهه نسبت به مراجعه به محل اجرای تعاونیهای منظور کارفرما اقدام وگزارشات پیشرفت فیزیکی و بازدید ازهر یک طرحهای مورد نظر را مطابق فرم‌های نظارتی ضمیمه قرار داد(ضمیمه شماره2) وبر اساس استانداردهای اعلام شده توسط ناظر(بشرح ضمیمه شماره 3) و در قالب نرم افزاری Exel و PDF,word (وحسب در خواست ناظر ستادی پرینت شده) به ناظرستادی ارائه وجمع بندی آن را در سه شکل جامع کشور تفکیک استانی و تفکیک گرایشی وموضوع فعالیت مطابق نظر ناظرستادی در چارچوب ضوابط و شرایط ذیل تکمیل و پس از اتمام کار در هر استان وهر بخش به کارفرما وناظرستادی ارائه نماید.

2-3-12- مجری بایستی نظارت بر اجرای طرحها را طبق برنامه زمانبندی شده با هماهنگی کارفرما وناظر وبا رعایت
مفاد بند ذیل به انجام رسانیده و ضمن مراجعه به محل طرحها از لحاظ تطبیق عملیات اجرایی با اصول فنی و چهارچوب مصوب , نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه(فرم 1و2 ضمیمه 2) با دقت کامل اقدام نماید. شایان ذکر است انجام دوسری بازدید با فاصله زمانی حداقل سه ماهه از محل اجرای طرحها در طول اجرای قرار داد توسط مجری الزامی است.مسئولیت تهیه و صحت ودقت اطلاعات مورد نیاز از هر پروژه وتکمیل فرمهای ضمیمه یک با مجری طرح بوده ومجری بایستی کلیه آیتمهای مربوط به فرمهای شماره(1و2)با دقت وصحت کامل تکمیل نماید .حتی الامکان در تکمیل این اطلاعات ابتدا از طریق اطلاعات موجود دراداره کل تعاون استانها وبا هماهنگی وکمک ناظرین استانی ودر صورت عدم وجود اطلاعات در اداره کل تعاون؛ از مدیران تعاونی مورد بازدید تهیه نمایند.در مجموع اطلاعات تهیه شده از پروژهها بایستی به نحوی باشد که صحت آن مورد تاییدناظرین استانی درهر استان قرارگیرد. مسئولیت دستیابی وتهیه اطلاعات صحیح بعهده مجری می باشد.
3-3-12- مجری موظف است نسبت به ارائه گزارش تحلیلی براساس شاخص‌های فرمهای نظار تی پرشده از وضعیت تعاونیهای مورد بازدید قرار گرفته بر اساس نظر ناظرستادی درسه شکل کشوری  استانی وگرایشی در هر سری از بازدید از کل طرحها (مجموعاً دوسری گزارش در هر شکل) اقدام نموده و همچنین یک نسخه گزارش نهایی تحلیلی مقایسه ای سه شکل فوق الذکر را در خصوص وضعیت طرحهای در دست اجرای تعاونی در دوفاصله زمانی را براساس شاخص‌های یادشده اقدام نماید. مجری بایستی شاخص های مورد نظر ناظر ستادی را در حین اجرای بازدیدهای هر دوره اخذ ودر قالب آنها اقدام به تهیه گزارش نماید.
4-3-12- مجری مجموعاً بایستی در طول قراردادحداقل دونوبت از کلیه تعاونی در دست اجرا مورد نظر بازدید نموده ودر دونوبت در سه شکل استانی کشوری وگرایش فعالیتی ارائه گزارش تحلیلی نماید ودر پایان علاوه بر گزارشات شش گانه فوق الذکر یک گزارش تحلیلی مقایسه ای نیز ازتغییر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای تعاونی های در دست اجرا مورد بازدید قرار گرفته ارائه نماید.
5- 3-12-ناظرین استانی می توانند نسبت به انجام همکاریهای لازم در خصوص ارائه اطلاعات ومشخصات اولیه مورد نیاز تکمیل فرمها تا حد امکان مساعدت لازم را اعمال نماید.
6-3-12- تعاونیهایی که محل اجرای طرح آنان توسط مجری قابل شناسایی نباشد صرفاً در صورت تایید شرح وضعیت وعدم وجود خارجی وامکان دسترسی به مدیران تعاونی توسط اداره کل تعاون استان ذیربط از سوی کارفرما موردپذیرش قرار خواهد گرفت.
7-3-12- ناظرستادی وناظرین استانی می توانند بمنظور نظارت بر روند انجام کار وحسن اجرای بازدیدها توسط مجری بطور مستقیم ویااز طریق مراجع ذیربط استانی اقدامات نظارتی خود را اعمال نمایدومجری موظف به انجام همکاریهای لازم در این زمینه در هر زمان از طول اجرای پروژه می باشد.
8-3-12- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
9-3-12- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف موضوع قرارداد (بازدید ازتمامی طرحها وارائه دو دورگزارش سه گانه کشوری  استانی وگرایشی ویک گزارش مقایسه ای وانتقال اطلاعات به سامانه جامع نظارت بر تعاونیها وایجاد وب سایت نظارت) را در طی مدت قرار داد اقدام ودر کل طول قرارداد حداقل دودوره بازدید وارائه گزارش مشروحه توسط وی صورت پذیرد .

10-3-12- قبل از شروع فرآیند انجام بازدیدهای میدانی در هر استان مجری موظف است ضمن معرفی کارشناسان اجرایی پروژه تایید شده در هر استان زمان شروع اجرای پروژه را مطابق با زمانبندی تایید شده به اداره کل تعاون استان ذیربط اعلام وقبل از شروع بازدیدهای از تعاونیها جلسه هماهنگی با ناظرین استانی پروژه در هر استان برگزار نموده وتغییرات لیست تعاونیهای مورد نظر رااز ناظر استانی اخذوتوافقات خود را با ناظرین استانی در جهت تسهیل اجرای پروژه مستند نموده ویک نسخه از این توافقات را به ناظر ستادی ارائه نماید.
11-3-12- مجری بایستی جلسه توجیهی با حضور ناظر ستادی پروژه در تهران برای کلیه کارشناسان اجرایی خود در سطح کشور برگزار نموده وکلیه آیتم های مربوط به فرمهای مورد نظر ووحدت رویه وشکل اجرایی پروژه را در سطح استانها را به آنها آموزش دهد.مستندات این بخش نیز جزء مستندات اجرای پروژه می باشد که باید به تایید ناظر ستادی پروژه برسد.حضور ناظرین استانی حسب مورد ونظر ناظر ستادی در این جلسه ضروری است.
12-3-12- مجری بایستی کلیه اطلاعات ماخوذه از هر پروژه در هر دور از بازدید را پس از تایید ناظر ستادی با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت بر روی سامانه جامع نظارت بر تعاونیها یا هر سامانه دیگری که ناظر ستادی لازم دانست برای یک نوبت در هر دوره از بازدیدها ودر مجموع دو نوبت بارگذاری نماید.انجام هماهنگی های لازم ونحوه ورود اطلاعات با مجری سامانه وتهیه کلیه اطلاعات مورد نظر در سامانه از تعاونیهادر زمان بازدید بعهده مجری پروژه بوده ومجری پروژه بایستی قبل از شروع بازدیدهای میدانی نسبت به بررسی اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور اقدام نموده واطلاعات غیر از مندرجات فرمهای ضمیمه دو را نیز در بازدید خود از تعاونیها وادارات کل تعاون اخذ نماید.
13- 3-12-مجری بایستی نسبت به طراحی و ایجاد سایتی تحت وب یا ون (به تشخیص ناظر ستادی)برای پروژه طراحی واطلاعات تایید شده کل طرحهای بازدید شده را به تفکیک هر استان ورشته را روی آن بارگذاری وبا قابلیت گزارشگیری تفکیکی نماید.در این سایت بایستی اطلاعات جامع هر طرح در کنارحداقل سه فِرِم از عکسهایی که از محل اجرای پروژه در حین بازدید توسط کارشناسان اجرایی گرفته شده درکنار اطلاعات هر پروژه قرار گیرد و قابلیت اخذ گزارشگیری از وضعیت تعاونیها ی بازدید شده در هر استان وگرایش بصورت تجمیعی ومجزا در آیتمهای مربوط به سرمایه گذاری وتسهیلات وپیشرفت فیزیکی ومشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرحها وپیشنهادات اجرایی را داشته باشد.در این سایت بایستی بر اساس مختصات جغرافیایی GPS محل اجرای هر تعاونی مشخص وروی نقشه هر استان وایران مشخص وقابل نمایش باشد. اخذ مختصات جغرافیایی GPSهر تعاونی در زمان بازدید از محل اجرای طرح آن ضروری می باشد. مجری می تواند با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت این سایت را به نوعی طراحی نماید که اطلاعات آن مستقیماًدرسامانه جامع نظارت قرارگرفته یا لینک گردد.انجام اموروهماهنگی های لازم دراین زمینه بعهده مجری پروژه می باشد.مجری موظف است کلیه موارد مربوط به بهره برداری آینده از این سایت توسط کار فرما را فراهم نموده ودستور العمل استفاده به همراه کلیه دیتا بیس آن را در اختیار کار فرما ودفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون قرار دهد در این زمینه مجری مکلف به ارائه همه اطلاعات کاربردی در این سایت بوده و قرار دادن هر گونه محدودیت (زمانی یا فنی)از سوی مجری ممنوع است. سایت مزبور بایستی امکان لینک شدن با سایتهای مورد نظر کارفرما وانجام عملیات تحت وب و ون در شبکه اینترنت واینترانت را داشته وانجام عمل لینک ونصب برنامه در محیط های مورد نظر کارفرما وناظربر عهده مجری می باشد.


مجری موظف است نسخه اصلی وسرس (sours) برنامه نرم افزاری با امکان اعمال تغییرات را بصورت کامل بهمراه دستورالعمل استفاده از برنامه ودستور العمل امکان انجام تغییرات مورد نیاز در طول زمان وتغییر شرایط را در اختیار کارفرما وناظر قرار دهد.
مجری حق ندارد هیچگونه محدودیت در اجرای برنامه از قبیل محدودیت زمانی یا تعداددفعات استفاده ویا هر نوع محدودیت دیگری رادر سایت تهیه شده اعمال نمایددر صورتیکه در هر زمان حتی پس از مدت اعتبار قرار داد کارفرما متوجه هرگونه محدودیت در برنامه گردید مجری مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام کارفرما نسبت به رفع واصلاح محدودیت مذکوروتحویل نسخه تصحیح شده به کارفرما اقدام و در صورتیکه اعمال این محدودیت ضرر وزیان مادی ومعنوی برای کارفرما بوجود آورد بایستی مجری ظرف مدت یکماه نسبت به جبران آن اقدام نماید در غیر جبران خسارت توسط مجری وی بمیزان ضرر وزیان به کارفرما مدیون وبایستی در مدت یکماه آن را پرداخت نمایدکه در صورت استنکاف از طریق مراجع قضایی امر از سوی کارفرما قابل پیگیری می باشد.
14-3-12- فعالیتهایی که توسط مجری به موجب مقررات وشرایط قرارداد انجام میشود باید از هر حیث جامع ،کامل وبا رعایت دقیق برنامه زمان بندی تایید شده توسط ناظرین ستادی واستانی باشد.
15-3-12- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول ومتناسبی خدمات وکارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید .مجری پس از دریافت اعلام موارد تغییرات باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشی کتبا" به کارفرما وناظر تسلیم نماید .کارفرما پس از بررسی وتایید گزارش توسط ناظر نسبت به انجام تغییرات اقدام نموده ودر این صورت مدت قرار داد وحق الزحمه نیز به تناسب کار وهزینه وتصمیمات انجام شده کسر یا اضافه خواهد شد.
16-3-12- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
17-3-12- مجری موظف است شرح فعالیتهای تعریف شده را در زمان مقرر ومطابق برنامه زمان بندی انجام دهد .
18-3-12- مجری متعهداست فعالیتهای موضوع این قرار داد را بر اساس اصول و روشهای متداول و با بهره گیری از آخرین قوانین ومقررات ودستورالعملهای مربوطه که بایستی از طریق کارفرما وناظرستادی تهیه نماید انجام دهد.
19-3-12- مجری متعهد می‌گردد کلیه افرادی را که جهت مفاد این قرار داد بکار می‌گیرد از افراد واجد شرایط فنی وتخصصی و متعهد ومورد تایید ناظر ستادی وکارفرماانتخاب نماید.
20- 3-12-مجری باید تمامی اسناد و مدارک تعاونی را محرمانه تلقی نماید و از انتقال آن به غیر ویا خارج از محل تعاونی خودداری نماید. این امر شامل ارائه گزارش و پیشرفت مراحل کار واطلاعات به کارفرما نمی‌باشد.
21-3-12- مجری متعهد می‌گردد حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمان‌بندی پروژه را تهیه و به کارفرما وناظر جهت اعمال نظرات اصلاحی واخذتاییدیه ارائه نماید.
22- 3-12-مجری بایستی زمان‌بندی اجرای قرارداد را طبق توافقات بعمل آمده رعایت و گزارش پیشرفت کار را به همراه مستندات وگزارشهای مورد نظر کارفرما به ناظر وکار فرما ارائه نماید.


23-3-12- مجری متعهد می‌گردد که جهت هماهنگی بیشتر با کارفرما حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد، مدیر پروژه و کارشناسان اجرایی پروژه را از میان افراد واجد شرایط بند (8)ماده (1)معرفی نماید.
24-3-12- مجری باید مشکلات اجرای قرارداد را به کار فرما وناظر اعلام و کسب تکلیف نماید.
25-3-12-مجری با آگاهی از اینکه مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری( مصوب دیماه 1337) نمی باشد . اقدام به امضای قرارداد نموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود قرارداد از طرف کار فرما فسخ شده ومجری مکلف به استرداد کلیه وجوه دریافتی وجبران کلیه خسارات وارده میباشد ودر این زمینه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
26-3-12- مجری در هیچیک از مراحل اجرایی حق واگذاری تمام ویا بخشی از موضوع قرارداد را به دیگری بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما ندارد.
27-3-12- مجری متعهد میشود که اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نماید واز انتشار مستندات تحویلی وگزارشات بدون کسب مجوز کارفرما خودداری کند.
28-3-12- مجری متعهد است که درصورت نیاز به مسافرت خارج از تهران برای انجام موضوع قرارداد ومراجعه به ادارات زیر مجموعه کارفرما در سراسر کشور موارد را کتبا"به کارفرما اطلاع داده وسپس اقدام نماید کلیه هزینه های مربوط به مسافرت مجری وهمکاران وی وهزینه های مربوطه به عهده مجری است .
29-3-12- مجری متعهد است همکاری لازم را با ناظر قرارداد یا نماینده کارفرما در جهت اعمال وظایف نظارتی به عمل آورد.
30-3-12- تعیین ناظرین استانی وستادی مانع اعمال نظارت وکنترلهای لازم از سوی کارفرما نخواهد بود.
31-3-12- در صورتیکه در روند اجرای کار نیاز به تهیه برنامه نرم افزاری ویا موارد دیگری که نیاز به انجام خدمات فنی ومهندسی جهت انجام پروژه باشد کلیه هزینه های مربوطه بعهده مجری بوده وبایستی مجری نسخه اصلی با قابلیت دسترسی به کلیه مدیریت سیستم ها واطلاعات و اعمال تغییرات در آن را در اختیار کار فرما قرار دهد. در کلیه برنامه وکارهای نرم افزاری مجری حق قرار دادن محدودیت زمانی ویا هرگونه محدودیت های دیگری که مشمول زمان ویا موارد دیگری می گرددنمی باشد ودر صورت محرز شدن این مورد بایستی حداکثر پس ازیکماه از زمان اعلام کارفرما یا ناظر نسبت به رفع آن اقدام ودر غیر اینصورت مدیون به جبران خسارتهای ناشی از آن می باشد.
32-3-12- گزارشها؛ مستندات،حقوق ؛برنامه هاو سایر دستاوردهای حاصل از این قرارداد در کلیه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود ومجری نمی تواند بدون تایید ناظرو موافقت کتبی کارفرما از نتایج حاصل استفاده نموده یا آنها را منتشر کند.
13-مدت زمان اجرای قرارداد :
مناقصه گر ضروری است حداکثرظرف مدت10ماه از زمان انعقاد قرار داد نسبت به اجرای تعهدات ارائه گزارشات مورد انتظار در دونوبت با فاصله حداقل سه ماهه به وزارت تعاون اقدام نماید.
14- طبقه بندی کلی پاکتهای پیشنهادی:
1-14- کلیه پیشنهادها می بایست در 3 پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و بصورت لاک و مهر شده با لفاف مناسب ارائه گردند.

 

2-14- هریک از پاکتها باید بر حسب مورد دقیقاً و با حروف بزرگ به صورت (الف)و(ب)و(ج) مشخص شوند.
3-14- نام و آدرس مناقصه گر (پیشنهاد دهنده) و نام دستگاه مناقصه گزار بر روی پاکتها الزامی است.
15- محتویات پاکتهای پیشنهادی :
1-15- پاکت الف (پاکت تضمین) باید محتوی :
1-1-15- اصل تضمین سپرده شرکت در مناقصه بشرح بند6 این شرایط
2-15- پاکت ب (فنی بازرگانی) باید محتوی مدارک و اطلاعات زیر در یک نسخه (کپی برابراصل) باشد :
1-2-15-‌ مشخصات مناقصه گر شامل نام- آدرس- شماره تلفن- فاکس
2-2-15-نام و عنوان شغلی اعضاء هیات مدیره- مدیران اجرای و کسانیکه حق امضاء دارند.
3-2-15- ‌تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشد.
4-2-15-‌ تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات شرکت
5-2-15-تصویر سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی وارائه مدارک دال بر داشتن توان مالی وفنی جهت انجام پروژه الزامی بوده وبه درخواستهای فاقدسوابق مرتبط اجرایی باموضوع پروژه ترتیب اثرداده نخواهد شد.ملاک مرتبط بودن سوابق نظر ناظر پروژه می باشد.
6-2-15-تصویر مجوزمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق) دریکی اززمینه های زیر:
الف) یکی از تخصصهای گروه آمار با حداقل رتبه پایه سه
ب) تخصص بازرسی فنی از گروه تخصصهای مشترک با حداقل رتبه پایه سه
ج) تخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) از گروه تخصصهای مشترک با حداقل رتبه پایه سه
د) داشتن توام صلاحیت با حداقل رتبه پایه سه در دو تخصص(از هر گروه یک تخصص) ازتخصصهای گروه کشاورزی ؛ صنعت (به غیر ازتخصص مقاوم سازی) ؛ معدن(برای واجدین شرایط این بندرعایت شرط داشتن تخصص در دو گروه مجزا الزامی است.)
تبصره1: مشاورین دارای گواهی تاییدصلاحیت ازبانک های معتبردر زمینه ارزیابی طرحهای اقتصادی به شرط داشتن تجربه فنی وتخصصی مشابه درارتباط بانظارت برپیشرفت فیزیکی طرحهای سرمایه گذاری درشرایط مساوی دراولویت میباشند.
تبصره2: رعایت حداکثر (سقف) حق الزحمه مناسب برای هر پایه از تخصصهای فوق الذکربر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی متقاضی الزامی می باشد.
7-2-15- شرایط مناقصه و طرح قرارداد که عبارت قرائت شد و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و صفحات به مهر و امضاء مجاز مناقصه گر رسیده باشد
3-15- پاکت ج (پاکت قیمت):
پیشنهاد دهنده مکلف است آنالیز قیمت کلیه خدمات موردنیازبرای دو بازدیدو عوامل کار را در جدولی
مرقوم و همراه قیمت نهایی در پاکت ارائه نماید.


توضیح : در پیشنهاد قیمت هیچ آیتمی نبایستی بصورت رایگان یا بدون قیمت ارائه گردد.(بیمه-مالیات-...)
تبصره:محل تامین اعتبارازاعتبارات هزینه ای وزارت تعاون ودارای محدودیت سقف هزینه کرد (محدودیت حداکثرامکان هزینه)میباشد.
16- مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه:
1-16- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه
می باشد لذا پس از ابلاغ کتبی این وزارت (توسط ناظر قرارداد) به برنده مناقصه، وی باید ظرف مدت حداکثر7 روز برای تسلیم تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادله قرارداد ،
تضمین شرکت در مناقصه برنده اول و دوم آزاد گردد در غیر این صورت و چنانچه برنده اول از پیشنهاد خود عدول نماید و حاضر به امضاء قرارداد نباشد یا تضمین انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.
2-16- در حالت فوق به برنده دوم ابلاغ می شود که ظرف مدت فوق الاشاره به منظور ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر گردد تا تضمین شرکت در مناقصه وی نیز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی است در صورت عدول وی از پیشنهاد خود و یا امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات (و یا انعقاد قرارداد) تضمین شرکت در مناقصه وی نیز ضبط خواهد شد.
تبصره1: در صورت ضبط تضمینات نفرات اول و دوم، مناقصه در صورت تشخیص مناقصه گزار تجدید
خواهد شد و یا خرید خدمات موضوع مناقصه به طرق دیگر صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 : پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه آنان نگهداری و سپرده شرکت در مناقصه ، سایر مناقصه گران به آنان مسترد می گردد.
17- توضیح و تشریح اسناد:
1-17- شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت اسناد، می توانند هرگونه سوال و نظرات خود را درباره اسناد مناقصه و سایر موارد به آدرس مندرج در بند 4 ارسال نموده و یا با شماره تلفن3-88520152 تماس حاصل نمایند.
2-17- با رعایت بند فوق این وزارتخانه بمنظور توضیح و تشریح اسناد مناقصه و روش کار، و در صورت لزوم ضمن ارسال دعوتنامه به کلیه تحویل گیرندگان اسناد نسبت به تشکیل جلسه اقدام خواهد نمود و در صورتیکه نیاز به ارائه توضیحات کتبی یا تغییراتی در اسناد مناقصه باشد بنا به صلاحدید خود مراتب را کتباً به کلیه خریداران اسناد اعلام خواهد نمود.
18- نکاتی که پیشنهاد دهندگان به مناقصه در تسلیم پیشنهادهای خود باید رعایت و اجرا نمایند بشرح زیر است :
1-18-شرایط عمومی:
1-1-18- قیمت پیشنهادشده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش دستمزد؛ نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگروغیره دلیلی برای توجیه تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی برای مدت زمان قراردادثابت بوده وغیرقابل افزایش می باشدمگرافزایشهایی که طبق قانون لحاظ گردد.
2-1-18- پیشنهاد قیمت باید برای هر جزء بصورت واحد ذکر شود و قیمت کل باید به عدد و حروف قیدشود. (در صورت مغایرت در نتیجه جمع واحدها با قیمت کل، آن یک که کمتر باشد معتبر و مورد قبولخواهد بود و واحدهای حساب نشده بصورت رایگان و یا تخفیف تلقی خواهد شد.)

4-1-18 کلیه هزینه های مربوط به تهیه پیشنهاد بعهده شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.
5-1-18- مناقصه گر با شرکت درمناقصه اعلام و اقرار می‌نماید توانایی لازم جهت انجام تعهدات موضوع مناقصه را از هر نظر دارا می‌باشد.
6-1-18-برنده مناقصه، مناقصه‌گری خواهدبود که مناسب ترین قیمت را داده و در صورت مغایرت محاسبات انجام شده با جمع کل مندرج در پیشنهاد قیمت، رقم کمتر ملاک اقدامات بعدی خواهد بود و مبلغ اضافی بعنوان تخفیف بصورت متناسب سر شکن خواهد شد.
7-1-18- مناقصه گذار در رد و یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات رسیده مختار است.
8-1-18- هزینه آگهی‌های منتشره توسط پیمانکار برنده قابل پرداخت می‌باشد.
9-1-18- کلیه تصاویر مستندات مربوط به مجوزهاوگواهی های مورد نیاز بایستی توسط متقاضی در مراجع قضایی صالحه برابر با اصل گردیده ومستندات فاقداین شرط بررسی نخواهند گردید.
10-1-18- ارائه سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی وارائه مدارک دال بر داشتن توان مالی وفنی جهت انجام پروژه الزامی بوده وبه درخواستهای فاقدسوابق مرتبط اجرایی باموضوع پروژه ترتیب اثرداده نخواهد شد.ملاک مرتبط بودن سوابق نظر ناظر پروژه می باشد.
2-18- موارد رد پیشنهادات:
1-2-18-پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر واصل گردند، توسط کمیسیون معاملات مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه گران ذیربط اعاده می شوند.
الف: پیشنهادهایی که بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.
ب: پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشند.
ج: پیشنهادهایی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.
د: پیشنهادهایی که بصورت ناقص ارائه شده باشند ( با تشخیص کمیسیون معاملات )
هـ : پیشنهاهایی که بعلت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه اعاده می شوند.
و:پیشنهاداتی که توسط اشخاص فاقد صلاحیت فنی وتخصصی ارائه شده باشد.
ز:پیشنهاداتی که فاقد سوابق مرتبط از سوی ناظر تشخیص داده شود.
3-18- موارد اعاده سپرده شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد.
الف: موارد بندالف؛ب؛د؛ه؛ز بند 2-18
ب : تضمین مناقصه گرانی‌که براساس ارزیابی‌مالی ودرمرحله نهایی‌ برنده اول یا دوم مناقصه نشده اند.
ج : تضمین برنده اول و دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با نفر برنده .
د: تضمین برنده دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با برنده دوم مناقصه

 

4-18- موارد ضبط سپرده شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد.
الف: سپرده شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند.
ب: سپرده شرکت در مناقصه برنده اول مناقصه در صورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در این شرایط
ج: تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی (عند الزوم) و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد مانند ردیف ب بالا
قرائت شد و بطور کامل مورد قبول
بوده ورعایت خواهد شد (مناقصه گر)

 

قرائت شد و بطور کامل مورد قبول است.

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:
 

 

"بسمه تعالی"
موضوع قرارداد : واگذاری انجام نظارت بر مصرف تسهیلات بخش تعاون
در اجرای ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران,مبنی برقراردادن«انجام تحقیقات آماری, اطلاعاتی و مطالعاتی درباره تعاونیها و شناخت نارسائیها و نیازها و همچنین امکانات و توانائیهای آنها جهت برنامه‌ریزی» و «فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها»بر عهده وزارت تعاون  این قرارداد فی مابین وزارت تعاون با نمایندگی جناب آقای سید احمد رسولی نژاد معاون پشتیبانی،حقوقی وامور مجلس آن وزارتخانه که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود و.......................................... بشماره ثبت ...................با نمایندگی جناب آقایان ......................................................عضو هیات مدیره .................................................... که مجری نامیده می‌شود وبا نظارت دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی با نمایندگی جناب آقای عباس جوهری که ناظر نامیده می شود به شرح ذیل در محل وزارت تعاون به آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی – میدان تختی ساختمان شماره یک وزارت تعاون بعنوان محل قانونی انعقاد قرار داد منعقد میگردد.
ماده 1- موضوع قرارداد وتعاریف:
موضوع قرارداد عبارتست از : واگذاری انجام نظارت برنحوه اجرا و مصرف تسهیلات بخش تعاون درطرحهای در دست اجرای تعاونیها از طریق دو نوبت بازدید از تعداد 2500 تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون وارائه گزارش های مربوطه که شرح اجرای وتفصیلی آن توسط ناظر در چارچوب شرح خدمات ضمیه پیوست(1) و(2) وبشرح ذیل تعیین می گردد:
1-نظارت : منظور از نظارت مراجعه وانجام بازدید ادواری مجری از محل اجرای طرحهای تعاونی در دست اجرا در بخش‌های صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و... می باشدکه با استفاده از سرمایه گذاری مجریان(تعاونیها) ویا تسهیلات، اعتبارات و امکانات واگذاری و یا ترکیبی از آنها در حال اجرا می باشند.
2-طرح : منظور از طرح، پروژه ایست که توسط شرکت تعاونی در حال اجرا یا بهره برداری می باشد و لزوماً منطبق با قوانین واهداف مندرج در ماده 3 اساسنامه آنها بوده ولیست آنها جزء لاینفک قرار داد فی مابین کارفرما ومجری می باشد.
اماکن تغییر لیست تعاونیهای مورد نظر با توجه به تغییر شرایط طرحها ونظر ادارات کل تعاون استانها با رعایت سقف تعداد اولیه مندرج در لیست پیوست توسط کارفرما می باشد.
3- مجری: همان پیمانکار که وظیفه نظارت وتهیه گزارش وجمع بندی گزارشات به تفکیک استانی وکشوری وگرایش فعالیت را طی قرارداد مشخص بعهده خواهد داشت.
4- شرکت تعاونی: منظور تعاونیهایی که در سطح کشوربراساس قانون بخش تعاونی کشور زیر نظر وزارت تعاون تشکیل ودارای طرح در دست اجرا می باشند.
5- وزارت : منظور وزارت تعاون که بعنوان کارفرما قرار داد می باشد.
6- ناظر ستادی: دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت بر حسن اجرای کلی قرار داد را بعهده خواهد داشت  می باشد.کلیه موارد مورد نظر کارفرما وتاییدیه های مورد نیاز توسط این ناظر صادر می گردد.
7- ناظر استانی: منظورافراد منتخب توسط ادارات کل تعاون استانها بوده که نظارت بر حسن اجرای پروژه در هر استان را بعهده خواهند داشت می باشد.این افرادتوسط ناظر ستادی یک هفته پس از انعقاد قراردادبادرخواست مجری به پیمانکار ارائه می گردد.وظیفه این ناظرین هماهنگی با ناظر ستادی و نظارت برحسن اجرای فرآیند میدانی پروژه ؛اطمینان ازمراجعه به محل اجرای طرحها وتهیه اطلاعات صحیح توسط نمایندگان مجری وانجام هماهنگی های محلی در زمینه تسریع و تسهیل در اجرای پروژه ودر نهایت تایید فرمهای خلاصه اطلاعات طرح به شرح فرم (2) ضمیمه (2) این قرار داد می باشد. تغییرناظرین استانی حسب موردبااعلام ادارات کل تعاون استانهاوابلاغ ناظرستادی به مجری امکان پذیرمی باشد.
8- کارشناسان اجرائی: کارشناسان بومی هر استان که دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فنی ومهندسی مرتبط با موضوعات طرحها ودارای تجربه در زمینه ارزیابی طرحها ویاکنترل پروژه ؛که ازسوی مجری جهت انجام بازدیدهای میدانی وتکمیل فرمهای منظور در پروژه در هر استان به ناظر ستادی معرفی وپس از تایید صلاحیت آنها توسط ناظر ستادی پروژه منسوب می گردند.کارشناسان اجرایی پروژه بایستی در کل طول اجرای پروژه با ناظرین استانی هماهنگی کامل را داشته باشند.
ماده2- وظایف مجری
1- مجری می‌باید حداقل در دونوبت به فاصله حداقل 3ماهه نسبت به مراجعه به محل اجرای تعاونیهای منظور کارفرما اقدام وگزارشات پیشرفت فیزیکی و بازدید ازهر یک طرحهای مورد نظر را مطابق فرم‌های نظارتی ضمیمه قرار داد(ضمیمه شماره2) وبر اساس استانداردهای اعلام شده توسط ناظر(بشرح ضمیمه شماره 3) و در قالب نرم افزاری Exel و PDF,word (وحسب در خواست ناظر ستادی پرینت شده) به ناظرستادی ارائه وجمع بندی آن را در سه شکل جامع کشور تفکیک استانی و تفکیک گرایشی وموضوع فعالیت مطابق نظر ناظرستادی در چارچوب ضوابط و شرایط ذیل تکمیل و پس از اتمام کار در هر استان وهر بخش به کارفرما وناظرستادی ارائه نماید.
2- مجری بایستی نظارت بر اجرای طرحها را طبق برنامه زمانبندی شده با هماهنگی کارفرما وناظر وبا رعایت مفاد بند(3) ذیل به انجام رسانیده و ضمن مراجعه به محل طرحها از لحاظ تطبیق عملیات اجرایی با اصول فنی و چهارچوب مصوب , نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه(فرم 1و2 ضمیمه 2) با دقت کامل اقدام نماید. شایان ذکر است انجام دوسری بازدید با فاصله زمانی حداقل سه ماهه از محل اجرای طرحها در طول اجرای قرار داد توسط مجری الزامی است.مسئولیت تهیه و صحت ودقت اطلاعات مورد نیاز از هر پروژه وتکمیل فرمهای ضمیمه یک با مجری طرح بوده ومجری بایستی کلیه آیتمهای مربوط به فرمهای شماره(1و2)با دقت وصحت کامل تکمیل نماید .حتی الامکان در تکمیل این اطلاعات ابتدا از طریق اطلاعات موجود دراداره کل تعاون استانها وبا هماهنگی وکمک ناظرین استانی ودر صورت عدم وجود اطلاعات در اداره کل تعاون؛ از مدیران تعاونی مورد بازدید تهیه نمایند.در مجموع اطلاعات تهیه شده از پروژهها بایستی به نحوی باشد که صحت آن مورد تایید ناظرین استانی در هر استان قرار گیرد.مسئولیت تهیه اطلاعات صحیح بعهده مجری می باشد.
3- مجری موظف است نسبت به ارائه گزارش تحلیلی براساس شاخص‌های فرمهای نظار تی پرشده از وضعیت تعاونیهای مورد بازدید قرار گرفته بر اساس نظر ناظرستادی درسه شکل کشوری  استانی وگرایشی در هر سری از بازدید از کل طرحها (مجموعاً دوسری گزارش در هر شکل) اقدام نموده و همچنین یک نسخه گزارش نهایی تحلیلی مقایسه ای سه شکل فوق الذکر را در خصوص وضعیت طرحهای در دست اجرای تعاونی در دوفاصله زمانی را براساس شاخص‌های یادشده اقدام نماید. مجری بایستی شاخص های مورد نظر ناظر ستادی را در حین اجرای بازدیدهای هر دوره اخذ ودر قالب آنها اقدام به تهیه گزارش نماید.
4- مجری مجموعاً بایستی در طول قراردادحداقل دونوبت از کلیه تعاونی در دست اجرا مورد نظر بازدید نموده ودرهر دونوبت در سه شکل استانی کشوری وگرایش فعالیتی ارائه گزارش تحلیلی نماید ودر پایان علاوه بر گزارشات شش گانه فوق الذکر یک گزارش تحلیلی مقایسه ای نیز ازتغییر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای تعاونی های در دست اجرا مورد بازدید قرار گرفته ارائه نماید.
5- ناظرین استانی می توانند نسبت به انجام همکاریهای لازم در خصوص ارائه اطلاعات ومشخصات اولیه مورد نیاز تکمیل فرمها تا حد امکان مساعدت لازم را اعمال نماید.
6- تعاونیهایی که محل اجرای طرح آنان توسط مجری قابل شناسایی نباشد صرفاً در صورت تایید شرح وضعیت وعدم وجود خارجی وامکان دسترسی به مدیران تعاونی توسط اداره کل تعاون استان ذیربط از سوی کارفرما موردپذیرش قرار خواهد گرفت.
7- ناظرستادی وناظرین استانی می توانند بمنظور نظارت بر روند انجام کار وحسن اجرای بازدیدها توسط مجری بطور مستقیم ویااز طریق مراجع ذیربط استانی اقدامات نظارتی خود را اعمال نمایدومجری موظف به انجام همکاریهای لازم در این زمینه در هر زمان از طول اجرای پروژه می باشد.
8- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
9- قبل از شروع فرآیند انجام بازدیدهای میدانی در هر استان مجری موظف است ضمن معرفی کارشناسان اجرایی پروژه تایید شده در هر استان زمان شروع اجرای پروژه را مطابق با زمانبندی تایید شده به اداره کل تعاون استان ذیربط اعلام وقبل از شروع بازدیدهای از تعاونیها جلسه هماهنگی با ناظرین استانی پروژه در هر استان برگزار نموده وتغییرات لیست تعاونیهای مورد نظر رااز ناظر استانی اخذوتوافقات خود را با ناظرین استانی در جهت تسهیل اجرای پروژه مستند نموده ویک نسخه از این توافقات را به ناظر ستادی ارائه نماید.
10)مجری بایستی جلسه توجیهی با حضور ناظر ستادی پروژه در تهران برای کلیه کارشناسان اجرایی خود در سطح کشور برگزار نموده وکلیه آیتم های مربوط به فرمهای مورد نظر ووحدت رویه وشکل اجرایی پروژه را در سطح استانها را به آنها آموزش دهد.مستندات این بخش نیز جزء مستندات اجرای پروژه می باشد که باید به تایید ناظر ستادی پروژه برسد.حضور ناظرین استانی حسب مورد ونظر ناظر ستادی در این جلسه ضروری است.
11)مجری بایستی کلیه اطلاعات ماخوذه از هر پروژه در هر دور از بازدید را پس از تایید ناظر ستادی با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت بر روی سامانه جامع نظارت بر تعاونیها یا هر سامانه دیگری که ناظر ستادی لازم دانست برای یک نوبت در هر دوره از بازدیدها ودر مجموع دو نوبت بارگذاری نماید.انجام هماهنگی های لازم ونحوه ورود اطلاعات با مجری سامانه وتهیه کلیه اطلاعات مورد نظر در سامانه از تعاونیهادر زمان بازدید بعهده مجری پروژه بوده ومجری پروژه بایستی قبل از شروع بازدیدهای میدانی نسبت به بررسی اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور اقدام نموده واطلاعات غیر از مندرجات فرمهای ضمیمه دو را نیز در بازدید خود از تعاونیها وادارات کل تعاون اخذ نماید.
12)مجری بایستی نسبت به طراحی و ایجاد سایتی تحت وب یا ون (به تشخیص ناظر ستادی)برای پروژه طراحی واطلاعات تایید شده کل طرحهای بازدید شده را به تفکیک هر استان ورشته را روی آن بارگذاری وبا قابلیت گزارشگیری تفکیکی نماید.در این سایت بایستی اطلاعات جامع هر طرح در کنارحداقل سه فِرِم از عکسهایی که از محل اجرای پروژه در حین بازدید توسط کارشناسان اجرایی گرفته شده درکنار اطلاعات هر پروژه قرار گیرد و قابلیت اخذ گزارشگیری از وضعیت تعاونیها ی بازدید شده در هر استان وگرایش بصورت تجمیعی ومجزا در آیتمهای مربوط به سرمایه گذاری وتسهیلات وپیشرفت فیزیکی ومشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرحها وپیشنهادات اجرایی را داشته باشد.در این سایت بایستی بر اساس مختصات جغرافیایی GPS محل اجرای هر تعاونی مشخص وروی نقشه هر استان وایران مشخص وقابل نمایش باشد. اخذ مختصات جغرافیاییGPSهر تعاونی در زمان بازدید از محل اجرای طرح آن ضروری می باشد. مجری می تواند با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت این سایت را به نوعی طراحی نماید که اطلاعات آن مستقیماًدرسامانه جامع نظارت قرارگرفته یا لینک گردد.انجام اموروهماهنگی های لازم دراین زمینه بعهده مجری پروژه می باشد.مجری موظف است کلیه موارد مربوط به بهره برداری آینده از این سایت توسط کار فرما را فراهم نموده ودستور العمل استفاده به همراه کلیه دیتا بیس آن را در اختیار کار فرما ودفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون قرار دهد در این زمینه مجری مکلف به ارائه همه اطلاعات کاربردی در این سایت بوده و قرار دادن هر گونه محدودیت (زمانی یا فنی)از سوی مجری ممنوع است. سایت مزبور بایستی امکان لینک شدن با سایتهای مورد نظر کارفرما وانجام عملیات تحت وب و ون در شبکه اینترنت واینترانت را داشته وانجام عمل لینک ونصب برنامه در محیط های مورد نظر کارفرما وناظربر عهده مجری می باشد.
مجری موظف است نسخه اصلی وسرس (sours) برنامه نرم افزاری با امکان اعمال تغییرات را بصورت کامل بهمراه دستورالعمل استفاده از برنامه ودستور العمل امکان انجام تغییرات مورد نیاز در طول زمان وتغییر شرایط را در اختیار کارفرما وناظر قرار دهد.
مجری حق ندارد هیچگونه محدودیت در اجرای برنامه از قبیل محدودیت زمانی یا تعداددفعات استفاده ویا هر نوع محدودیت دیگری رادر سایت تهیه شده اعمال نمایددر صورتیکه در هر زمان حتی پس از مدت اعتبار قرار داد کارفرما متوجه هرگونه محدودیت در برنامه گردید مجری مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام کارفرما نسبت به رفع واصلاح محدودیت مذکوروتحویل نسخه تصحیح شده به کارفرما اقدام و در صورتیکه اعمال این محدودیت ضرر وزیان مادی ومعنوی برای کارفرما بوجود آورد بایستی مجری ظرف مدت یکماه نسبت به جبران آن اقدام نماید در غیر جبران خسارت توسط مجری وی بمیزان ضرر وزیان به کارفرما مدیون وبایستی در مدت یکماه آن را پرداخت نمایدکه در صورت استنکاف از طریق مراجع قضایی امر از سوی کارفرما قابل پیگیری می باشد.
ماده3- برنامه زمانبندی اجرای قرارداد
- زمان آغاز عملیات نظارت, پس از امضای قرارداد توسط طرفین می باشد.
- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف موضوع قرارداد (بازدید ازتمامی طرحها وارائه دو دورگزارش سه گانه کشوری  استانی وگرایشی ویک گزارش مقایسه ای) را در طی مدت قرار داد اقدام ودر کل طول قرارداد حداقل دودوره بازدید وارائه گزارش مشروحه در ماده (2) توسط وی صورت پذیرد .
افزایش مدت زمان اجرای پروژه در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه با درخواست مجری با تایید ناظر وکارفرما امکان پذیر خواهد بود.
ماده4- مبلغ قرارداد:
کل مبلغ قرارداد .......................................ریال(معادل .................................... ریال) جهت اجرای فعالیت های مندرج در ماده یک قرارداد می باشدومحل تامین اعتبار از اعتبارات هزینه ای وزارت تعاون می باشد.
ماده 5 - مدت قرارداد :
مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ ---/---/90 به مدت 10 ماه شمسی میباشد.
ماده6- نحوه پرداخت:
* 20 درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از ارایه برنامه زمان بندی شده ؛ایجاد وطراحی وب سایت با مشخصات مذکور در بند (12)ماده (2) ؛ تعیین مدیر پروژه وکارشناسان اجرایی واجد شرایط در هر استان؛ ارائه مستندات برگزاری جلسه هماهنگی با ناظرین استانی واخذ لیست نهایی تعاونیها از ناظرین استانی وهماهنگی با مجری سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها برای نحوه ورود اطلاعات به آن سامانه؛جلسه توجیهی کارشناسان اجرایی پروژه توسط مجری وتایید کلیه موارد توسط ناظرستادی و در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی از سوی مجری.
* 15درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارایه گزارشات تایید شده موردی کلیه تعاونیها مورد نظر ومستندات واطلاعات وگزارشات جمع بندی دور اول بازدیدها که به تایید ناظرین استانی وستادی رسیده باشد در فرمت هایExclوword وPDF وپرینتهای مورد نظر ناظر ستادی با درخواست مجری و تائید ناظرستادی وکارفرما
* 15درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارشات تحلیلی سه گانه دوراول بازدید ها وورود اطلاعات تاییدشده تعاونیهای بازدید شده در سامانه جامع نظارت بر تعاونیها با اعلام و درخواست مجری و تائید ناظرستادی وکارفرما بصورت فایل وپرینت شده(حسب نظر ناظر ستادی)
* 20درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارایه گزارشات موردی کلیه تعاونیها مورد نظر ومستندات واطلاعات وگزارشات جمع بندی دور دوم بازدیدها که به تایید ناظرین استانی وستادی رسیده باشد در فرمت هایExclوword وPDF وپرینتهای مورد نظر ناظر ستادی با درخواست مجری و تائید ناظر وکارفرما
* 15 درصد کل مبلغ قرارداد پس از ارایه گزارشات تحلیلی سه گانه دور دوم بازدیدها وورود اطلاعات تاییدشده تعاونیهای بازدید شده در سامانه جامع نظارت بر تعاونیها با اعلام و درخواست مجری و تائید ناظرستادی وکارفرما بصورت فایل وپرینت شده(حسب نظر ناظر ستادی)
* مابقی (15درصد)مبلغ قرادادبه اضافه کسورات مراحل قبلی پس از اتمام کار وارایه کلیه گزارشات تحلیلی ومقایسه ای دو دور بازدید هاواطلاعات توسط مجری با تائید ناظر وارائه مفاصا حساب قانونی مربوطه توسط مجری وتایید کارفرما
تبصره 1: برای حصول از حسن انجام کار ده صد از هرپرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر ونگهداری می شود.
تبصره 2 : پنج درصد ازکل مبلغ قراردادبه عنوان سپرده حسن اجرای تعهدات به حساب تمرکز وجوه سپرده وزارت تعاون به شماره 2174418003009 وجوه سپرده جاری نزد بانک ملی ایران شعبه جاری دولتی توسط مجری طرح واریز میگردد.
تبصره 3 :مبلغ پیش پرداخت ، متناسباً از هر پرداخت کسر می گردد.
تبصره 4 :پرداخت کلیه کسورات قانونی (مالیات وحسن انجام کار حسن اجرای تعهد و........) به عهده مجری بوده که کارفرماموظف به کسرآن است .
تبصره 5 : ناظر ستادی حسب تشخیص خود می تواندکلیه مواردی که مربوط به سامانه جامع نظارت میباشدارائه تاییدیه خود را منوط به اخذ تاییدیه عملکرد مجری پروژه از مجری سامانه مذکور نماید.
پس از اتمام کار ومفاصا حساب با تامین اجتماعی (طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی )کارفرما ده درصد حسن انجام کار وپنج درصد حسن اجرای تعهدات را به مجری مسترد می نماید. ودر صورت عدم انجام تعهدات مجری با خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور مجری در انجام تکالیف یا درصورت عدم انجام قرارداد از طرف مجری وجه الضمان به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید.
تبصره 5: نظر ناظر(رد یا تایید یا نظر اصلاحی)در هر مرحله حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ارائه رسید اخذ اطلاعات آن مرحله توسط ناظر بایستی اعلام گردد.
ماده 7 ـ شرایط ومقررات عمومی قرار داد :
الف- حدود خدمات
1.فعالیتهایی که توسط مجری به موجب مقررات وشرایط قرارداد انجام میشود باید از هر حیث جامع ،کامل وبا رعایت دقیق برنامه زمان بندی تایید شده توسط ناظرین ستادی واستانی باشد.
2. کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول ومتناسبی خدمات وکارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید .مجری پس از دریافت اعلام موارد تغییرات باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشی کتبا" به کارفرما وناظر تسلیم نماید .کارفرما پس از بررسی وتایید گزارش توسط ناظر نسبت به انجام تغییرات اقدام نموده ودر این صورت مدت قرار داد وحق الزحمه نیز به تناسب کار وهزینه وتصمیمات انجام شده کسر یا اضافه خواهد شد.
3.ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
ب- تعهدات مجری :
1. مجری موظف است شرح فعالیتهای ماده دو قرارداد را در زمان مقرر ومطابق برنامه زمان بندی انجام دهد .
2. مجری متعهداست فعالیتهای موضوع این قرار داد را بر اساس اصول و روشهای متداول و با بهره گیری از آخرین قوانین ومقررات ودستورالعملهای مربوطه که بایستی از طریق کارفرما وناظرستادی تهیه نماید انجام دهد.
3. مجری متعهد می‌گردد کلیه افرادی را که جهت مفاد این قرار داد بکار می‌گیرد از افراد واجد شرایط فنی وتخصصی و متعهد ومورد تایید ناظر ستادی وکارفرما حسب شرایط مندرج در ماده (1) قرار داد انتخاب نماید.
4. مجری باید تمامی اسناد و مدارک تعاونی را محرمانه تلقی نماید و از انتقال آن به غیر ویا خارج از محل تعاونی خودداری نماید. این امر شامل ارائه گزارش و پیشرفت مراحل کار واطلاعات به کارفرما نمی‌باشد.
5. مجری متعهد می‌گردد حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمان‌بندی پروژه را تهیه و به کارفرما وناظر جهت اعمال نظرات اصلاحی واخذتاییدیه ارائه نماید.
6. مجری بایستی زمان‌بندی اجرای قرارداد را طبق توافقات بعمل آمده رعایت و گزارش پیشرفت کار را به همراه مستندات وگزارشهای مورد نظر کارفرما به ناظر وکار فرما ارائه نماید.
7. مجری متعهد می‌گردد که جهت هماهنگی بیشتر با کارفرما حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد، مدیر پروژه و کارشناسان اجرایی پروژه را از میان افراد واجد شرایط بند (8)ماده (1)معرفی نماید.
8. مجری باید مشکلات اجرای قرارداد را به کار فرما وناظر اعلام و کسب تکلیف نماید.
9. مجری با آگاهی از اینکه مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری( مصوب دیماه 1337) نمی باشد . اقدام به امضای قرارداد نموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود قرارداد از طرف کار فرما فسخ شده ومجری مکلف به استرداد کلیه وجوه دریافتی وجبران کلیه خسارات وارده میباشد ودر این زمینه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
10. مجری در هیچیک از مراحل اجرایی حق واگذاری تمام ویا بخشی از موضوع قرارداد را به دیگری بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما ندارد.
11. مجری متعهد میشود که اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نماید واز انتشار مستندات تحویلی وگزارشات بدون کسب مجوز کارفرما خودداری کند.
12. مجری متعهد است که درصورت نیاز به مسافرت خارج از تهران برای انجام موضوع قرارداد ومراجعه به ادارات زیر مجموعه کارفرما در سراسر کشور موارد را کتبا"به کارفرما اطلاع داده وسپس اقدام نماید کليه هزینه های مربوط به مسافرت مجری وهمکاران وی به عهده مجری است .
13. مجری متعهد است همکاری لازم را با ناظر قرارداد یا نماینده کارفرما در جهت اعمال وظایف نظارتی به عمل آورد.
14. تعیین ناظرین استانی وستادی مانع اعمال نظارت وکنترلهای لازم از سوی کارفرما نخواهد بود.
15. در صورتیکه در روند اجرای کار نیاز به تهیه برنامه نرم افزاری ویا موارد دیگری که نیاز به انجام خدمات فنی ومهندسی جهت انجام پروژه باشد کلیه هزینه های مربوطه بعهده مجری بوده وبایستی مجری نسخه اصلی با قابلیت دسترسی به کلیه مدیریت سیستم ها واطلاعات و اعمال تغییرات در آن را در اختیار کار فرما قرار دهد. در کلیه برنامه وکارهای نرم افزاری مجری حق قرار دادن محدودیت زمانی ویا هرگونه محدودیت های دیگری که مشمول زمان ویا موارد دیگری می گرددنمی باشد ودر صورت محرز شدن این مورد بایستی حداکثر پس ازیکماه از زمان اعلام کارفرما یا ناظر نسبت به رفع آن اقدام ودر غیر اینصورت مدیون به جبران خسارتهای ناشی از آن می باشد.
16. ارائه سوابق تجربی در پروژه های مشابه با پروژه مورد نظر از سوی مجری ضروری می باشد.


ج- تخلف یا تاخیر مجری :
1. درصورت تخلف مجری درمواعد مقرراز اجرای تعهدات وفق برنامه زمانبندی شده موضوع قرارداد یا فسخ یک جانبه آن ، باتشخیص و اعلام ناظرستادی، کارفرمامی تواند ضمن استرداد وجوه پرداختی ،معادل 25 درصد از کل قرارداد را به عنوان خسارت مطالبه نماید.
2.چنانچه زمان اجرای قرارداد از جانب مجری به هر علتی غیر از عوامل قهری به تاخیر افتد کارفرما می تواند با اعلام ناظربه ازای هر روز تاخیر یک درصد کل مبلغ قرارداد را بابت زیان وارده از وی مطالبه ویا از مطالبات وی کسر نماید.
د- تضمین تعهدات مجری:
مجری متعهد می گرددبعنوان حسن انجام کار 20درصداز کل مبلغ قرار دادرا حسب نظر کار فرما بصورت وجه نقد(سپرده) به حساب کارفرما واریز ویا معادل آن ضمانت نامه بانکی از یکی از بانکهای معتبر کشوربه نفع کار فرما اخذ نموده وبه کارفرما ارائه نماید.
کارفرما مخیر است درصورت تشخیص عدم انجام امور محوله توسط مجری در مواعد مقرردر برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مجری (به دلایلی غیر از دلایل قهریه) ویا تشخیص ناتوانی مجری در انجام به موقع هریک از موارد قرار داد ویا عدم انجام تکالیف قانونی حاصل از این قرار داد توسط مجری نسبت ضبط کل تضمین مزبور اقدام وقرار داد را یک طرفه فسخ نماید. چنانچه عدم انجام تعهدات توسط مجری موجب ایجاد خسارت بیش از تضمین ارائه شده به کارفرما گردد؛ حق پیگیری مطالبات توسط کارفرما حسب نظر ناظر ستادی در مراجع قانونی ذیربط محفوظ خواهد بود.
ماده 8- موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن آن :
در موارد ذیل کار فرما حق فسخ قرارداد را خواهد شد
1. عدم اجرای هریک از تعهدات از سوی مجری در مواعد مقرر در برنامه زمانبندی .
2. احراز ممنوعیت قانونی مجری در انجام موضوع قرارداد.
3. در صورتیکه مجری کار را بدون اطلاع وموافقت کتبی به شخص ثالثی به هر نحوی واگذار نماید.
4. عدم دقت در تکمیل اطلاعات فرمها ویا نقصان اطلاعات وارائه فرمهای ناقص یا حاوی اطلاعات غلط توسط مجری
5.انجام ندادن قسمت یا مرحله ای از قرار داد وشرح خدمات مندرج در ماده (2)
6. کار فرما حق خواهد داشت در هر موقع به این قرارداد خاتمه دهد واین تصمیم باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به مجری ابلاغ شود . وتا آن زمان بسته به میزان انجام پروژه نسبت به تامین هزینه انجام شده توسط مجری مبادرت نماید.
 در صورت فسخ قرارداد ,مجری باید ظرف مدت 15 روز گزارش فعالیتهای انجام شده را بهمراه صورتحساب مبالغی که باید ازطرف کارفرما به او پرداخت شود کتبا" به کارفرما تسلیم نموده وکارفرما بایستی پس از دریافت ,مبالغ مورد تائید ناظر را به مجری بپردازد.

ماده 9- مالکیت اسناد وحقوق مربوطه:گزارشها؛ مستندات،حقوق ؛برنامه هاومدیریت وبهره برداری از سایت و سایر دستاوردهای حاصل از این قرارداد در کلیه مراحل متعلق به کارفرماخواهد بود ومجری نمی تواند بدون تایید ناظرو موافقت کتبی کارفرما از نتایج حاصل استفاده نموده یا آنها را منتشر کند.
تبصره- هر گونه تغییر در نشانی طرفین قرار داد باید بطور کتبی به طرف مقابل اعلان شود ودر صورت عدم اعلان تغییر نشانی،کلیه مکاتبات با نشانی های قبلی ارسال وابلاغ شده تلقی خواهد شد.
ماده 10- قوه قاهره (فورس ماژور ):
موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را برای طرفین غیر ممکن می سازد کارفرما می تواند تمدید ،تعلیق ویا ختم قرارداد را به مجری اعلام کنددر اینصورت ظرف مدت یک ماه پس از اعلام کارفرما، مجری باید صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به اوپرداخت شود به کارفرما تسلیم نماید کارفرما صورتحساب فوق را پس از تایید ناظر رسیدگی نموده وکلیه مبالغی که به مجری تعلق میگیردبه حساب او منظور خواهد نمود .
ماده 11– نشانی طرفین :
آدرس کارفرما (وزارت تعاون): تهران وزارت تعاون خیابان شهید دکتر بهشتی میدان تختی معاونت پشتیبانی حقوقی وامور مجلس
آدرس مجری در تهران: (تهران-...............................................) :..................................................
...................................................................................................................
آدرس مجری در شهرستان: (...............................................) :.............................. ............. . . . ... .
تبصره- محل انعقاد قرار داد اقامتگاه کارفرما خواهد بود.وکلیه اوراق عادی ومکاتبات به آدرس مجری در تهران که آدرس قانونی مجری محسوب می گردد ارسال وابلاغ خواهد گردید.
تبصره- این قرارداد درسه نسخه با ارزش واحدو11 ماده وهفت تبصره و ................. پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به امضای طرفین رسیده است تنظیم و منعقد گردید
ناظر
عباس جوهری
مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی
کارفرما
سید احمد رسولی نژاد
معاون پشتیبانی ،حقوقی وامور مجلس مجری
..................................................... عضو هیات مدیره .............................................................


ضمیمه شماره (1)
شرح خدمات نظارت بر طرحهای در دست اجرای بهره مند شده از تسهیلات اعتباری بخش تعاونی
در اجرای ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران,«انجام تحقیقات آماری, اطلاعاتی و مطالعاتی درباره تعاونیها و شناخت نارسائیها و نیازها و همچنین امکانات و توانائیهای آنها جهت برنامه‌ریزی» و «فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها»به عهده وزارت تعاون می‌باشد. بدین منظور روش نظارت بر طرحهای در دست اجرا می‌تواند راهکاری برای تحقق اهداف مذکور تلقی گردد.
تعداد کل طرحهای تعاونی در دست اجرا برای نظارت 2500مورد تعیین گردیده است به شرح لیست پیوست که با توجه به پراکندگی طرحها در سراسر کشور (در 30 استان و شهرستانهای تابعه )و قرارگرفتن آنها در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و...) نظارت بر حسن اجرای عملیات آنها نیاز به برنامه زمانبندی نظارتی ویژه با امکانات وسایل نقلیه و نیروی انسانی تخصصی دارد . موضوع قرارداد عبارتست از : واگذاری انجام نظارت برنحوه اجرا و مصرف تسهیلات بخش تعاون درطرحهای در دست اجرای تعاونیها از طریق دو نوبت بازدید از تعداد 2500 تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون وارائه گزارش های مربوطه که شرح اجرای وتفصیلی آن توسط ناظر در چارچوب شرح خدمات بشرح ذیل تعیین می گردد:
1) تعاریف
1-نظارت : منظور از نظارت مراجعه وانجام بازدید ادواری مجری از محل اجرای طرحهای تعاونی در دست اجرا در بخش‌های صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات و... می باشدکه با استفاده از سرمایه گذاری مجریان(تعاونیها) ویا تسهیلات، اعتبارات و امکانات واگذاری و یا ترکیبی از آنها در حال اجرا می باشند.
2-طرح : منظور از طرح، پروژه ایست که توسط شرکت تعاونی در حال اجرا یا بهره برداری می باشد و لزوماً منطبق با قوانین واهداف مندرج در ماده 3 اساسنامه آنها بوده ولیست آنها جزء لاینفک قرار داد فی مابین کارفرما ومجری می باشد.
اماکن تغییر لیست تعاونیهای مورد نظر با توجه به تغییر شرایط طرحها ونظر ادارات کل تعاون استانها با رعایت سقف تعداد اولیه مندرج در لیست پیوست توسط کارفرما می باشد.
3- مجری: همان پیمانکار که وظیفه نظارت وتهیه گزارش وجمع بندی گزارشات به تفکیک استانی وکشوری وگرایش فعالیت را طی قرارداد مشخص بعهده خواهد داشت.
4- شرکت تعاونی: منظور تعاونیهایی که در سطح کشوربراساس قانون بخش تعاونی کشور زیر نظر وزارت تعاون تشکیل ودارای طرح در دست اجرا می باشند.
5- وزارت : منظور وزارت تعاون که بعنوان کارفرما قرار داد می باشد.
6- ناظر ستادی: دفتر تعاونیهای تولیدی وخدماتی وزارت تعاون که وظیفه نظارت بر حسن اجرای کلی قرار داد را بعهده خواهد داشت  می باشد.کلیه موارد مورد نظر کارفرما وتاییدیه های مورد نیاز توسط این ناظر صادر می گردد.
7- ناظر استانی: منظورافراد منتخب توسط ادارات کل تعاون استانها بوده که نظارت بر حسن اجرای پروژه در هر استان را بعهده خواهند داشت می باشد.این افرادتوسط ناظر ستادی یک هفته پس از انعقاد قراردادبادرخواست مجری به پیمانکار ارائه می گردد.وظیفه این ناظرین هماهنگی با ناظر ستادی و نظارت برحسن اجرای فرآیند میدانی پروژه ؛اطمینان ازمراجعه به محل اجرای طرحها وتهیه اطلاعات صحیح توسط نمایندگان مجری وانجام هماهنگی های محلی در زمینه تسریع و تسهیل در اجرای پروژه ودر نهایت تایید فرمهای خلاصه اطلاعات طرح به شرح فرم (2) ضمیمه (2) این قرار داد می باشد. تغییرناظرین استانی حسب موردبااعلام ادارات کل تعاون استانهاوابلاغ ناظرستادی به مجری امکان پذیرمی باشد.
8- کارشناسان اجرائی: کارشناسان بومی هر استان که دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فنی ومهندسی مرتبط با موضوعات طرحها ودارای تجربه در زمینه ارزیابی طرحها ویاکنترل پروژه ؛که ازسوی مجری جهت انجام بازدیدهای میدانی وتکمیل فرمهای منظور در پروژه در هر استان به ناظر ستادی معرفی وپس از تایید صلاحیت آنها توسط ناظر ستادی پروژه منسوب می گردند.کارشناسان اجرایی پروژه بایستی در کل طول اجرای پروژه با ناظرین استانی هماهنگی کامل را داشته باشند.
2)وظایف مجری
1- مجری می‌باید حداقل در دونوبت به فاصله حداقل 3ماهه نسبت به مراجعه به محل اجرای تعاونیهای منظور کارفرما اقدام وگزارشات پیشرفت فیزیکی و بازدید ازهر یک طرحهای مورد نظر را مطابق فرم‌های نظارتی ضمیمه قرار داد(ضمیمه شماره2) وبر اساس استانداردهای اعلام شده توسط ناظر(بشرح ضمیمه شماره 3) و در قالب نرم افزاری Exel و PDF,word (وحسب در خواست ناظر ستادی پرینت شده) به ناظرستادی ارائه وجمع بندی آن را در سه شکل جامع کشور تفکیک استانی و تفکیک گرایشی وموضوع فعالیت مطابق نظر ناظرستادی در چارچوب ضوابط و شرایط ذیل تکمیل و پس از اتمام کار در هر استان وهر بخش به کارفرما وناظرستادی ارائه نماید.
2- مجری بایستی نظارت بر اجرای طرحها را طبق برنامه زمانبندی شده با هماهنگی کارفرما وناظر وبا رعایت مفاد بند(3) ذیل به انجام رسانیده و ضمن مراجعه به محل طرحها از لحاظ تطبیق عملیات اجرایی با اصول فنی و چهارچوب مصوب , نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه(فرم 1و2 ضمیمه 2) با دقت کامل اقدام نماید. شایان ذکر است انجام دوسری بازدید با فاصله زمانی حداقل سه ماهه از محل اجرای طرحها در طول اجرای قرار داد توسط مجری الزامی است.مسئولیت تهیه و صحت ودقت اطلاعات مورد نیاز از هر پروژه وتکمیل فرمهای ضمیمه یک با مجری طرح بوده ومجری بایستی کلیه آیتمهای مربوط به فرمهای شماره(1و2)با دقت وصحت کامل تکمیل نماید .حتی الامکان در تکمیل این اطلاعات ابتدا از طریق اطلاعات موجود دراداره کل تعاون استانها وبا هماهنگی وکمک ناظرین استانی ودر صورت عدم وجود اطلاعات در اداره کل تعاون؛ از مدیران تعاونی مورد بازدید تهیه نمایند.در مجموع اطلاعات تهیه شده از پروژهها بایستی به نحوی باشد که صحت آن مورد تایید ناظرین استانی در هر استان قرار گیرد. مسئولیت تهیه اطلاعات صحیح بعهده مجری می باشد.
3- مجری موظف است نسبت به ارائه گزارش تحلیلی براساس شاخص‌های فرمهای نظار تی پرشده از وضعیت تعاونیهای مورد بازدید قرار گرفته بر اساس نظر ناظرستادی درسه شکل کشوری  استانی وگرایشی در هر سری از بازدید از کل طرحها (مجموعاً دوسری گزارش در هر شکل) اقدام نموده و همچنین یک نسخه گزارش نهایی تحلیلی مقایسه ای سه شکل فوق الذکر را در خصوص وضعیت طرحهای در دست اجرای تعاونی در دوفاصله زمانی را براساس شاخص‌های یادشده اقدام نماید. مجری بایستی شاخص های مورد نظر ناظر ستادی را در حین اجرای بازدیدهای هر دوره اخذ ودر قالب آنها اقدام به تهیه گزارش نماید.
4- مجری مجموعاً بایستی در طول قراردادحداقل دونوبت از کلیه تعاونی در دست اجرا مورد نظر بازدید نموده ودر دونوبت در سه شکل استانی کشوری وگرایش فعالیتی ارائه گزارش تحلیلی نماید ودر پایان علاوه بر گزارشات شش گانه فوق الذکر یک گزارش تحلیلی مقایسه ای نیز ازتغییر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحهای تعاونی های در دست اجرا مورد بازدید قرار گرفته ارائه نماید.
5- ناظرین استانی می توانند نسبت به انجام همکاریهای لازم در خصوص ارائه اطلاعات ومشخصات اولیه مورد نیاز تکمیل فرمها تا حد امکان مساعدت لازم را اعمال نماید.
6- تعاونیهایی که محل اجرای طرح آنان توسط مجری قابل شناسایی نباشد صرفاً در صورت تایید شرح وضعیت وعدم وجود خارجی وامکان دسترسی به مدیران تعاونی توسط اداره کل تعاون استان ذیربط از سوی کارفرما موردپذیرش قرار خواهد گرفت.
7- ناظرستادی وناظرین استانی می توانند بمنظور نظارت بر روند انجام کار وحسن اجرای بازدیدها توسط مجری بطور مستقیم ویااز طریق مراجع ذیربط استانی اقدامات نظارتی خود را اعمال نمایدومجری موظف به انجام همکاریهای لازم در این زمینه در هر زمان از طول اجرای پروژه می باشد.
8- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
9- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف موضوع قرارداد (بازدید ازتمامی طرحها وارائه دو دورگزارش سه گانه کشوری  استانی وگرایشی ویک گزارش مقایسه ای وانتقال اطلاعات به سامانه جامع نظارت بر تعاونیها وایجاد وب سایت نظارت) را در طی مدت قرار داد اقدام ودر کل طول قرارداد حداقل دودوره بازدید وارائه گزارش مشروحه توسط وی صورت پذیرد .
10- قبل از شروع فرآیند انجام بازدیدهای میدانی در هر استان مجری موظف است ضمن معرفی کارشناسان اجرایی پروژه تایید شده در هر استان زمان شروع اجرای پروژه را مطابق با زمانبندی تایید شده به اداره کل تعاون استان ذیربط اعلام وقبل از شروع بازدیدهای از تعاونیها جلسه هماهنگی با ناظرین استانی پروژه در هر استان برگزار نموده وتغییرات لیست تعاونیهای مورد نظر رااز ناظر استانی اخذوتوافقات خود را با ناظرین استانی در جهت تسهیل اجرای پروژه مستند نموده ویک نسخه از این توافقات را به ناظر ستادی ارائه نماید.
11- مجری بایستی جلسه توجیهی با حضور ناظر ستادی پروژه در تهران برای کلیه کارشناسان اجرایی خود در سطح کشور برگزار نموده وکلیه آیتم های مربوط به فرمهای مورد نظر ووحدت رویه وشکل اجرایی پروژه را در سطح استانها را به آنها آموزش دهد.مستندات این بخش نیز جزء مستندات اجرای پروژه می باشد که باید به تایید ناظر ستادی پروژه برسد.حضور ناظرین استانی حسب مورد ونظر ناظر ستادی در این جلسه ضروری است.
12- مجری بایستی کلیه اطلاعات ماخوذه از هر پروژه در هر دور از بازدید را پس از تایید ناظر ستادی با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت بر روی سامانه جامع نظارت بر تعاونیها یا هر سامانه دیگری که ناظر ستادی لازم دانست برای یک نوبت در هر دوره از بازدیدها ودر مجموع دو نوبت بارگذاری نماید.انجام هماهنگی های لازم ونحوه ورود اطلاعات با مجری سامانه وتهیه کلیه اطلاعات مورد نظر در سامانه از تعاونیهادر زمان بازدید بعهده مجری پروژه بوده ومجری پروژه بایستی قبل از شروع بازدیدهای میدانی نسبت به بررسی اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور اقدام نموده واطلاعات غیر از مندرجات فرمهای ضمیمه دو را نیز در بازدید خود از تعاونیها وادارات کل تعاون اخذ نماید.
13- مجری بایستی نسبت به طراحی و ایجاد سایتی تحت وب یا ون (به تشخیص ناظر ستادی)برای پروژه طراحی واطلاعات تایید شده کل طرحهای بازدید شده را به تفکیک هر استان ورشته را روی آن بارگذاری وبا قابلیت گزارشگیری تفکیکی نماید.در این سایت بایستی اطلاعات جامع هر طرح در کنارحداقل سه فِرِم از عکسهایی که از محل اجرای پروژه در حین بازدید توسط کارشناسان اجرایی گرفته شده درکنار اطلاعات هر پروژه قرار گیرد و قابلیت اخذ گزارشگیری از وضعیت تعاونیها ی بازدید شده در هر استان وگرایش بصورت تجمیعی ومجزا در آیتمهای مربوط به سرمایه گذاری وتسهیلات وپیشرفت فیزیکی ومشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرحها وپیشنهادات اجرایی را داشته باشد.در این سایت بایستی بر اساس مختصات جغرافیایی GPS محل اجرای هر تعاونی مشخص وروی نقشه هر استان وایران مشخص وقابل نمایش باشد. اخذ مختصات جغرافیاییGPSهر تعاونی در زمان بازدید از محل اجرای طرح آن ضروری می باشد. مجری می تواند با هماهنگی مجری سامانه جامع نظارت این سایت را به نوعی طراحی نماید که اطلاعات آن مستقیماًدرسامانه جامع نظارت قرارگرفته یا لینک گردد.انجام اموروهماهنگی های لازم دراین زمینه بعهده مجری پروژه می باشد.مجری موظف است کلیه موارد مربوط به بهره برداری آینده از این سایت توسط کار فرما را فراهم نموده ودستور العمل استفاده به همراه کلیه دیتا بیس آن را در اختیار کار فرما ودفتر آمار واطلاعات وزارت تعاون قرار دهد در این زمینه مجری مکلف به ارائه همه اطلاعات کاربردی در این سایت بوده و قرار دادن هر گونه محدودیت (زمانی یا فنی)از سوی مجری ممنوع است. سایت مزبور بایستی امکان لینک شدن با سایتهای مورد نظر کارفرما وانجام عملیات تحت وب و ون در شبکه اینترنت واینترانت را داشته وانجام عمل لینک ونصب برنامه در محیط های مورد نظر کارفرما وناظربر عهده مجری می باشد.
مجری موظف است نسخه اصلی وسرس (sours) برنامه نرم افزاری با امکان اعمال تغییرات را بصورت کامل بهمراه دستورالعمل استفاده از برنامه ودستور العمل امکان انجام تغییرات مورد نیاز در طول زمان وتغییر شرایط را در اختیار کارفرما وناظر قرار دهد.
مجری حق ندارد هیچگونه محدودیت در اجرای برنامه از قبیل محدودیت زمانی یا تعداددفعات استفاده ویا هر نوع محدودیت دیگری رادر سایت تهیه شده اعمال نمایددر صورتیکه در هر زمان حتی پس از مدت اعتبار قرار داد کارفرما متوجه هرگونه محدودیت در برنامه گردید مجری مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام کارفرما نسبت به رفع واصلاح محدودیت مذکوروتحویل نسخه تصحیح شده به کارفرما اقدام و در صورتیکه اعمال این محدودیت ضرر وزیان مادی ومعنوی برای کارفرما بوجود آورد بایستی مجری ظرف مدت یکماه نسبت به جبران آن اقدام نماید در غیر جبران خسارت توسط مجری وی بمیزان ضرر وزیان به کارفرما مدیون وبایستی در مدت یکماه آن را پرداخت نمایدکه در صورت استنکاف از طریق مراجع قضایی امر از سوی کارفرما قابل پیگیری می باشد.
14- فعالیتهایی که توسط مجری به موجب مقررات وشرایط قرارداد انجام میشود باید از هر حیث جامع ،کامل وبا رعایت دقیق برنامه زمان بندی تایید شده توسط ناظرین ستادی واستانی باشد.
15- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول ومتناسبی خدمات وکارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید .مجری پس از دریافت اعلام موارد تغییرات باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشی کتبا" به کارفرما وناظر تسلیم نماید .کارفرما پس از بررسی وتایید گزارش توسط ناظر نسبت به انجام تغییرات اقدام نموده ودر این صورت مدت قرار داد وحق الزحمه نیز به تناسب کار وهزینه وتصمیمات انجام شده کسر یا اضافه خواهد شد.
16- ناظر ستادی حسب اعلام ناظرین استانی وبا رعایت سقف تعداد کل تعاونیهای مورد نظر در قرار داددر هر استان امکان تغییر در لیست تعاونیهای مورد نظر را تا قبل از شروع دور اول بازدیدها را دارد.
17- مجری موظف است شرح فعالیتهای تعریف شده را در زمان مقرر ومطابق برنامه زمان بندی انجام دهد .
18- مجری متعهداست فعالیتهای موضوع این قرار داد را بر اساس اصول و روشهای متداول و با بهره گیری از آخرین قوانین ومقررات ودستورالعملهای مربوطه که بایستی از طریق کارفرما وناظرستادی تهیه نماید انجام دهد.
19- مجری متعهد می‌گردد کلیه افرادی را که جهت مفاد این قرار داد بکار می‌گیرد از افراد واجد شرایط فنی وتخصصی و متعهد ومورد تایید ناظر ستادی وکارفرماانتخاب نماید.
20- مجری باید تمامی اسناد و مدارک تعاونی را محرمانه تلقی نماید و از انتقال آن به غیر ویا خارج از محل تعاونی خودداری نماید. این امر شامل ارائه گزارش و پیشرفت مراحل کار واطلاعات به کارفرما نمی‌باشد.
21- مجری متعهد می‌گردد حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمان‌بندی پروژه را تهیه و به کارفرما وناظر جهت اعمال نظرات اصلاحی واخذتاییدیه ارائه نماید.
22- مجری بایستی زمان‌بندی اجرای قرارداد را طبق توافقات بعمل آمده رعایت و گزارش پیشرفت کار را به همراه مستندات وگزارشهای مورد نظر کارفرما به ناظر وکار فرما ارائه نماید.
23- مجری متعهد می‌گردد که جهت هماهنگی بیشتر با کارفرما حداکثر یک هفته پس از امضاء قرارداد، مدیر پروژه و کارشناسان اجرایی پروژه را از میان افراد واجد شرایط بند (8)ماده (1)معرفی نماید.
24- مجری باید مشکلات اجرای قرارداد را به کار فرما وناظر اعلام و کسب تکلیف نماید.
25-مجری با آگاهی از اینکه مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری( مصوب دیماه 1337) نمی باشد . اقدام به امضای قرارداد نموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود قرارداد از طرف کار فرما فسخ شده ومجری مکلف به استرداد کلیه وجوه دریافتی وجبران کلیه خسارات وارده میباشد ودر این زمینه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
26- مجری در هیچیک از مراحل اجرایی حق واگذاری تمام ویا بخشی از موضوع قرارداد را به دیگری بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما ندارد.
27- مجری متعهد میشود که اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نماید واز انتشار مستندات تحویلی وگزارشات بدون کسب مجوز کارفرما خودداری کند.
28- مجری متعهد است که درصورت نیاز به مسافرت خارج از تهران برای انجام موضوع قرارداد ومراجعه به ادارات زیر مجموعه کارفرما در سراسر کشور موارد را کتبا"به کارفرما اطلاع داده وسپس اقدام نماید کلیه هزینه های مربوط به مسافرت مجری وهمکاران وی به عهده مجری است .
29- مجری متعهد است همکاری لازم را با ناظر قرارداد یا نماینده کارفرما در جهت اعمال وظایف نظارتی به عمل آورد.
30- تعیین ناظرین استانی وستادی مانع اعمال نظارت وکنترلهای لازم از سوی کارفرما نخواهد بود.
31- در صورتیکه در روند اجرای کار نیاز به تهیه برنامه نرم افزاری ویا موارد دیگری که نیاز به انجام خدمات فنی ومهندسی جهت انجام پروژه باشد کلیه هزینه های مربوطه بعهده مجری بوده وبایستی مجری نسخه اصلی با قابلیت دسترسی به کلیه مدیریت سیستم ها واطلاعات و اعمال تغییرات در آن را در اختیار کار فرما قرار دهد. در کلیه برنامه وکارهای نرم افزاری مجری حق قرار دادن محدودیت زمانی ویا هرگونه محدودیت های دیگری که مشمول زمان ویا موارد دیگری می گرددنمی باشد ودر صورت محرز شدن این مورد بایستی حداکثر پس ازیکماه از زمان اعلام کارفرما یا ناظر نسبت به رفع آن اقدام ودر غیر اینصورت مدیون به جبران خسارتهای ناشی از آن می باشد.
32- درصورت تخلف مجری درمواعد مقرراز اجرای تعهدات وفق برنامه زمانبندی شده موضوع قرارداد یا فسخ یک جانبه آن ، باتشخیص و اعلام ناظرستادی، کارفرمامی تواند ضمن استرداد وجوه پرداختی ،معادل 25 درصد از کل قرارداد را به عنوان خسارت مطالبه نماید.
33- چنانچه زمان اجرای قرارداد از جانب مجری به هر علتی غیر از عوامل قهری به تاخیر افتد کارفرما می تواند با اعلام ناظربه ازای هر روز تاخیر یک درصد کل مبلغ قرارداد را بابت زیان وارده از وی مطالبه ویا از مطالبات وی کسر نماید.
34- در موارد ذیل کار فرما حق فسخ قرارداد را خواهد شد
الف) عدم اجرای هریک از تعهدات از سوی مجری در مواعد مقرر در برنامه زمانبندی .
ب) احراز ممنوعیت قانونی مجری در انجام موضوع قرارداد.
ج) در صورتیکه مجری کار را بدون اطلاع وموافقت کتبی به شخص ثالثی به هر نحوی واگذار نماید.
د)عدم دقت در تکمیل اطلاعات فرمها ویا نقصان اطلاعات وارائه فرمهای ناقص یا حاوی اطلاعات غلط توسط مجری
ه)انجام ندادن قسمت یا مرحله ای از قرار داد وشرح خدمات مندرج در ماده (2)
و)کار فرما حق خواهد داشت در هر موقع به این قرارداد خاتمه دهد واین تصمیم باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به مجری ابلاغ شود . وتا آن زمان بسته به میزان انجام پروژه نسبت به تامین هزینه انجام شده توسط مجری مبادرت نماید.
35- در صورت فسخ قرارداد ,مجری باید ظرف مدت 15 روز گزارش فعالیتهای انجام شده را بهمراه صورتحساب مبالغی که باید ازطرف کارفرما به او پرداخت شود کتبا" به کارفرما تسلیم نموده وکارفرما بایستی پس از دریافت ,مبالغ مورد تائید ناظر را به مجری بپردازد.
36- گزارشها؛ مستندات،حقوق ؛برنامه هاو سایر دستاوردهای حاصل از این قرارداد در کلیه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود ومجری نمی تواند بدون تایید ناظرو موافقت کتبی کارفرما از نتایج حاصل استفاده نموده یا آنها را منتشر کند.
37- هر گونه تغییر در نشانی طرفین قرار داد باید بطور کتبی به طرف مقابل اعلان شود ودر صورت عدم اعلان تغییر نشانی،کلیه مکاتبات با نشانی های قبلی ارسال وابلاغ شده تلقی خواهد شد
3)برنامه زمانبندی
1- زمان آغاز عملیات نظارت, پس از امضای قرارداد توسط طرفین می باشد.
2- مجری براساس لیست طرحهای در دست اجرا ی ضمیمه(4) قرارداد (که جزء لاینفک این قرارداد می باشد)بایستی نسبت به اجرای کلیه تکالیف مندرج در شرح خدمات را در طی مدت قرار داد (10ماه)اقدام نماید.
افزایش مدت زمان اجرای پروژه در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه با درخواست مجری با تایید ناظر وکارفرما امکان پذیر خواهد بود.
مناقصه گر ضروری است حداکثرظرف مدت 10ماه و تاتاریخ ---/----/90 نسبت به اجرای تعهدات ارائه گزارشات مورد انتظار در دونوبت با فاصله حداقل سه ماهه به وزارت تعاون اقدام نماید.
4) سایر شرایط:
الف) ارائه سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی وارائه مدارک دال بر داشتن توان مالی وفنی جهت انجام پروژه الزامی بوده وبه درخواستهای فاقدسوابق مرتبط اجرایی باموضوع پروژه ترتیب اثرداده نخواهد شد.ملاک مرتبط بودن سوابق نظر ناظر پروژه می باشد.
ب) رعایت حداکثر (سقف) حق الزحمه مناسب برای هر پایه از تخصصهای فوق الذکربر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی متقاضی الزامی می باشد.
ج)کلیه تصاویر مستندات مربوط به مجوزهاوگواهی های مورد نیاز بایستی توسط متقاضی در مراجع قضایی صالحه برابر با اصل گردیده ومستندات فاقداین شرط بررسی نخواهند گردید.
ج) محل تامین اعتبار از اعتبارات هزینه ای وزارت تعاون ودارای محدودیت سقف هزینه کرد (محدودیت حداکثر امکان هزینه)می باشد.
د)وزارت تعاون درردتمام یا قبول یکی از پیشنهاد ها بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

 

ضمیمه شماره (2)
بسمه تعالی

فرم شماره 1: فرم نظارت براجرای طرحهای در دست اجرای بهره مند شده از تسهیلات اعتباری بخش تعاونی (صنعت , معدن ,کشاورزی و خدمات)
الف ) مشخصات شرکت تعاونی مجری طرح:

 


ب) مشخصات طرح در دست اجرا:

 


پ )مشخصات اعتباری طرح: مبالغ به میلیون ریال

 

 

 

 

ت ) مشخصات فیزیکی طرح :

 

 

 

 


د) مشکلات احتمالی موجود در زمینه اجرای طرح :

 

 

هـ) ارائه پیشنهادات کارشناسی متناسب با هر مشکل از طرح:

 

 

 

 


تاریخ بازدید از طرح : نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

بسمه تعالی
ضمیمه( 2)
فرم شماره 2 : خلاصه گزارش عملکرد وضعیت طرحهای در دست اجرای بازدید شده شهرستان................. استان . . . . . . . . . .نوع طرح: . . .. . . . . . . . . . .
ارقام به میلیون ریال
دوره بازدید ردیف نام تعاونی کدشهر شماره ثبت تاریخ بازدید شهر محل اجرای طرح کدشهر محل اجرای طرح تعداد اعضاء تعاونی
گرایش فعالیت ظرفیت تعداد فرصت شغلی مصوب بانک مبلغ تسهیلات عقد قراردادشده مبلغ تسهیلات پرداختی تا زمان بازدید برآورد کل هزینه‌های انجام شده تا زمان بازدید درصد پیشرفت فیزیکی مشکلات وموانع به بهره برداری رسیدن طرح
کدرشته نام رشته کد گرایش نام گرایش مبلغ تسهیلات مبلغ سهم آورده کل سرمایه‌گذاری 

تاییدرویت کارشناس اداره کل تعاون استان...................

ضمیمه (3)
استانداردهای تعیین پیشرفت فیزیکی


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های صنعتی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 مطالعات فنی و اقتصادی 3%
2 تملک زمین 4%
3 سالن تولید:
1-3 عملیات خاکی و پی ریزی 3%
2-3 اسکلت فلزی 10%
3-3 دیوارها و نصب درب و پنجره 3%
4-3 پوشش سقف 3%
5-3 کف سازی 3%
6-3 فنداسیون ماشین آلات 2%
4 تأسیسات:
1-4 تأمین برق و اتصال آن به محل طرح 5/2%
2-4 نصب تابلوها،‌کابل کشی ماشین آلات 2%
3-4 تأمین آب و لوله کشی در سطح کارگاه 5/1%
4-4 تأمین و نصب سیستم سرمایش و گرمایش طرح 5/1%
5-4 تامین و نصب سیستم فشرده با طرح 5/1%
5 ساختمانهای جنبی و محوطه سازی 5%
6 ماشین آلات و تجهیزات تولید:
1-6 گشایش اعتبار یا خرید ماشین آلات ساخت داخل 35%
2-6 حمل و ترخیص و تحویل ماشین آلات 5%
3-6
7 نصب و راه‌اندازی ماشین آلات
راه اندازی آزمایشی: 10%
1-7 تجهیزات اداری و تسهیلات رفاهی 1%
2-7 آموزش پرسنل 4%
1- جمع 100%

 

 

 

 


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های معدنی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 اخذ گواهی کشف یا موافقت با واگذاری معدن 10
2 ارائه طرح بهره‌برداری 10
3 اخذ پروانه بهره‌برداری 15
4 آماده سازی :
1-4 راهسازی و باز کردن سینه کار 10
2-4 باطله برداری 5
5 تجهیز معدن (طبق طرح):
1-5 تأسیسات 10
2-5 تأمین ماشین‌آلات (متناسب با طرح) 20
6 تولید آزمایشی 20
جمع 100%


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های آبزیان

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 مطالعات فنی و اقتصادی و تهیه طرح 5%
2 تملیک زمین 8%
3 عملیات ساخت حوضچه‌ها و زهکشها 18%
4 عملیات آماده‌سازی حوضچه‌ها 10%
5 تأمین و انتقال آب 15%
6 آبگیری حوضچه‌ها 8%
7 لارو ریزی و یا بچه ماهی 5%
8 تأمین برق و برق رسانی 8%
9 نصب سایر سیستم‌های مورد لزوم (هوادهی و ...) 5%
10 ساختمانهای جانبی و محوطه سازی 5%
11 لوازم و ابزار آلات کار 8%
12 آموزش پرسنل 4%
13 تجهیزات رفاهی و اداری 1%
جمع 100%

 


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های دام و طیور

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 تهیه طرح 5%
2 مالکیت زمین 8%
3 سالن تولید:
3-1 عملیات خاکی و پی‌ریزی 5%
3-2 اسکلت فلزی(یا سوله) 10%
3-3 پوشش سقف 7%
3-4 احداث دیوارها و نصب در و پنجره 8%
3-5 کف سازی 4%
4 تأسیسات :
4-1 تأمین آب و آبرسانی 5%
4-2 تأمین برق و سیستم برق رسانی 8%
4-3 تأمین سیستم حرارتی 4%
5 تأمین ماشین آلات و ادوات (طبق طرح) 13%
6 تأمین دام و علوفه مورد نیاز 8%
7 احداث سیستم فاضلاب و بهداشت 5%
8 ساختمان‌های اداری و محوطه سازی 5%
9 آموزش پرسنل 5%
جمع 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های زراعی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیين شده به درصد
1 تهیه طرح 5%
2 مالکیت زمین 8%
3 احیاء و آماده سازی زمین:
3-1 زهکشی 8%
3-2 تسطیح یا رگلاژ زمین 8%
3-3 قطعه‌بندی و احداث بین مزارع 4%
4 استحصال آب:
1-4 تأمین آب مورد 10%
2-4 انتقال آب 5%
3-4 تعبیه سیستم آبیاری 7%
5 ابنیه فنی و ساختمان :
1-5 ساختمان اداری 6%
2-5 انبار 7%
3-5 هانکارد 5%
6 تهیه ماشین آلات و ادوات کشاورزی (طبق طرح)
1-6 کاشت 7%
2-6 داشت 7%
3-6 برداشت 7%
7 آموزش پرسنل 6%
جمع 100%

 

 

 

 

 

 

 


درصدهای مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌های خدماتی

ردیف مراحل اجرایی طرح استاندارد در تعیین شده به درصد
1 تهیه محل اجرا طرح بسته به نوع طرح شامل:
مطالعات فنی و اقتصادی؛ خریدیا اجاره ساختمان؛ تملک زمین 50
عملیات ساخت و ساز ؛ آماده‌سازی، تسطیح و خاکبرداری؛ ساختمان اصلی محل فعالیت؛ انبار؛ حصارکشی و نصب درب و پنجره؛ ساختمان اداری و محوطه سازی


2
ماشین آلات شامل:
تهیه تجهیزات؛ماشین آلات؛وسایل نقلیه؛ملزومات اداری وابزار کار 40


3 تهیه ونصب وتجهیزات وماشین آلات وتأسیسات شامل: 10
تأمین برق و سیستم برق رسانی؛ تأمین آب، سیستم آب رسانی؛ تأمین گاز شهری و سیستم گاز رسانی؛ تأمین و نصب سیستم گرمایش و سرمایش
جمع 100%

توضیح:با توجه به متنوع بودن موضوعات فعالیت تعاونیهای خدماتی بسته به نوع طرح خدماتی ومیزان تحقق هریک از آیتم ها درصد پیشرفت فیزیکی طرح تعیین می گردد.
ضمیمه (4)
آمار کلان تعداد طرحهای در دست اجرای قابل نظارت در استانها
ردیف نام استان تعداد تعاونیهای در دست اجرا

1 آذربایجان شرقی 45
2 آذربایجان غربی 51
3 اردبیل 49
4 اصفهان 59
5 ایلام 14
6 بوشهر 25
7 تهران 48
8 جهارمحال وبختیاری 16
9 خراسان رضوی 111
10 خراسان جنوبی 17
11 خراسان شمالی 26
12 خوزستان 506
13 زنجان 224
14 سمنان 94
15 سیستان و بلوچستان 50
16 فارس 234
17 قزوین 3
18 قم 4
19 کردستان 23
20 کرمان 92
21 کرمانشاه 20
22 کهگیلویه و بویر احمد 30
23 گلستان 123
24 گیلان 141
25 لرستان 245
26 مازندران 30
27 مرکزی 52
28 هرمزگان 40
29 همدان 124
30 یزد 4
جمع کل 2500

 

 

جدول مشخصات طرحهای در دست اجرای سال 89 به تفکیک استان
(1) آذربایجان شرقی
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 پرورش زنبور عسل کشاورزی جواد مرتضوی هریس  0914-9315505 هریس -کوراوان
2 پرورش گاووگاومیش وبزوگوسفندوشتربه روش سنتی وتولیدشیر کشاورزی صدر علیق ملکان 0914-3212575 ملکان روستای قربانکندی
3 پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی کشاورزی محمد قهرمانی مرند 0491-2232272 مرند کشکسرای
4 پرورش گاووگاومیش وبزوگوسفندوشتربه روش سنتی وتولیدشیر کشاورزی بهمن امیر خانی اهر 0914-9264729 اهر هوراند روستای نقدی
5 پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی کشاورزی حسن قاصضی زاده مراغه 0421-2250033 مراغه کمربندی شرقی انتهای خ اوحدی
6 پرورش مرغ وخروس به روش سنتی وسایرطیوروحیوانات وتولیدسایرمحصولات حیوانی کشاورزی اسد حاجی بناب بسـتان آباد 0411-2331665 بستان آباد کیلومتر 20 جاده تبریز بستان آباد دست راست 4 کیلومتری جاده آبیاری اراضی روستای ایرانق منطقه آق کهل
7 تولید سایر منسوجات طبقه بندی نشده در جای دیگر صنعتی عزیز اسدپور کلیبر 0427-5263335 کلیبر خداآفرین بخش خدا آفرین روستای اسکانلوی سفلی
8 تولید فرآورده های لبنی کشاورزی ناصر واعظی هشـترود 0424-6226538 هشترود خ تعاون روبروی مدرسه پرفسور هشترودی
9 پرورش و تکثیرماهی خوراکی‹ درکارگاه یامزرعه کشاورزی محمد حسین سلطانی ملکان 0422-8225049 ملکان روستای میدانجوق
10 تولید فرآورده های لبنی کشاورزی اشرف نظری آذرشـهر 0412-4234267 آذرشهر
11 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر صنعتی یعقوب زارعی تبریز 0411-3328785 تبریز شهرک سرمایه گذاری خارجی
12 تولیدمحصولات پلاستیکی بجزکفش صنعتی جمال الدین اصغری مرند 0914-4915296 مرند -شهرک صنعتی
13 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار کشاورزی اسماعیل مهدی پور تبریز 0914-4018260 تبریز منطقه صنعتی کندرود
14 تولید کفش صنعتی یوسف دایی مرند 0491-2230012 مرند -شهرک صنعتی
15 خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیت های دامپزشکی کشاورزی علی علیزاده میانه 0914-3231045 میانه
16 خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیت های دامپزشکی کشاورزی چاراویماق 0411-6722499 چاراویماق
17 پرورش گاووگاومیش وبزوگوسفندوشتربه روش سنتی وتولیدشیر کشاورزی اسداله طالبی هریس  0432-5352241 هریس بخش خواجه روستای سرند
18 پرورش مرغ وخروس به روش سنتی وسایرطیوروحیوانات وتولیدسایرمحصولات حیوانی کشاورزی علی اکبر یمیم هاشمی هریس  0914-4089589 خواجه اول جاده ورزقان
19 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی جواد عمارت پرداز تبریز 0411-10 تبریز
20 پرورش زنبور عسل کشاورزی افضل افراز میانه 04245-222475 میانه کاغذ کنان
21 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی جواد پورداداش تبریز 0914-3136368 تبریز چهارراه عباسی کوی شهید رجایی کوچه شهید نافذ پلاک 74
22 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی حسن مرادی تبریز 0411-3335151 تبریز-خیابان امین پشت پاساژ امت شرکت آب و فاضلاب منطقه یک امین
23 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی معصوه طهماسب تبریز 0914-4185214 تبریز خ مدرس بهاری سابق کوچه محمد قلی جنب خانه علوم
24 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی هدایت اله مرسلی جلفا 04-3382204 جلفا بخش ترک توشمنلو
25 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر خدماتی سمیرا باقرزاده سـراب  0431-2221353 سراب
26 عمل آوری و حفاظت گوشت و فرآورده های گوشتی از فساد صنعتی علی اکب ملا جعفری مرند 0914-1911003 مرند شهرک صنعتی
27 خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیت های دامپزشکی خدماتی حسین تقوی کلیبر 0411-5257510 کلیبر-خداآفرین
28 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر صنعتی یونس فرید مجد آذرشـهر 0412-4329381 آذرشهر-شهرک صنعتی شهید سلیمی 45 متری اصلی 30 متری سوم قطعه 4/H
29 دباغی و تکمیل چرم صنعتی درگاه اسماعیل پور کلیبر 0427-4283205 کلیبر
30 تولیدسایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر صنعتی علی اکبر رستمی آذرشـهر 0411-4242961 آذرشهر جنب شرکت گاز کوی صنعت 50 متری شیمی پژوهش
31 فعالیتهای سایرآژانسهای حمل ونقل خدماتی طاهره بنیسی شـبسـتر 0471-22200090 شبستر بلوار بسیج
32 جمع آوری و تصفیه و توزیع آب خدماتی طهماسب محمودی جلفا 0492-3113346 جلفا سیه رود روستای اشتوبین
33 فعالیتهای بسته بندی خدماتی رستم قبله ورزقان 04-0111 ورزقان
34 فعالیتهای خدماتی مربوط به چاپ خدماتی صدرالدین خدادادی جلفا 0492-3043716 جلفا خ امام جعفر صادق ع پاساژ سوم اسماعیلی
35 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر صنعتی بهزاد بهروز مراغه 04-546213 مراغه شهرک صنعتی
36 کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ائی کشاورزی حسن دانایی بسـتان آباد 0411-3371978 بستان آباد - روستای سعید آباد
37 کاشت غلات, حبوبات, دانه های روغنی و گیاهان صنعتی کشاورزی روح اله اسکندری ورزقان 0914-4124182 ورزقان
38 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر کشاورزی سلمان اکبری میانه 0914-09143238600 میانه
39 کاشت و پرورش و جمع آوری نباتات داروئی و صنعتی جنگلی و مراتع کشاورزی حسین پوراسد فلاحی شـبسـتر 0471-3223330 شبسترشهرک صنعتی
40 کرایه دادن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی ومهندسی راه وساختمان بدون اپراتو خدماتی میکاییل پور احمد جلفا 0914-3917510 هادیشهر خ گلزار شهدا طبقه دوم پارچه فروشی توانا
41 فعالیتهای بسته بندی صنعتی فر ح عبدی سـراب  0431-2224500 سراب شهرک صنعتی منطقه 15-2007
42 کشتار دام و طیور صنعتی فرخ فرقانی سـراب  0431-2234420 سراب جاده شهرک صنعتی
43 کاشت غلات, حبوبات, دانه های روغنی و گیاهان صنعتی کشاورزی اسداله ذاکری تبریز 0411-11111111 تبریز
44 کشت و صنعت کشاورزی اردشیر رمضانی میانه 0424-3222578 میانه روستای ترکمانچای
45 فعالیتهای خدمات عمومی کلی‹ بطورعام خدماتی بیت اله اژدر کلیبر 0914-3148002 کلیبر
(2) آذربایجان غربی
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 انگبین مهر ارومیه زنبور داران عنایت اله عابدی4482 سال 78 ارومیه 2356645 خ شهید باکری کوچه حسین آباد پ160 - خ بهار (شهرام سابق)پ2/60 مغازه عسل اروم کندو
2 مرغ گوشتی چالدران51 پرورش مرغ گوشتی رسول مددزاده 427 سال 80 چالدران 2372028 روستای آغ داش شوط -خ طالقانی پوشاک حافظ
3 کشت علوفه میاندوآب 245 کشت علوفه علی فیروزی1305 سال 84 میاندوآب 4822223559 روستای سیستک
4 کشت محصولات گلخانه ای مانا شرند ارومیه "کشت محصولات
گلخانه ای" 9291 ارومیه 3833448 شهرک فرهنگیان ایثار مجتمع یاسمن پ 17 طبقه اول
5 زنبورداری شهرآوران ارومیه زنبورداری تیمور حبیبی اصل9525 سال 86 ارومیه 3446573- 09149380509 ارومیه خیابان شهید بهشتی ک 10 پ 23
6 گاو شیری شاخدار ماکو گاو شیری حسن بلوخکانلو598 ماکو 3242291 کشمش تپه
7 گاو شیری سفیدشاخ چالدران گاو شیری طهماسب پیر احمدی6 سال 80 چالدران 4623272480 بخش زردشت دهستان دلک وردی روستای پیراحمد
8 مرغداری تحفه طلای سردشت مرغ تخمگذار یوسف عبدالهی238 سال 85 سردشت 9143424028 روستای سوبرو
9 تعاونی 293 مکانیزاسیون کشاورزی برادران مهدی خانی مکانیزاسیون اکبر مهدی خانی 2080 سال 88 خوی 4622291502 روستای آغشلو
10 تعاونی 147 پرورش بوقلمون اشنویه پرورش بوقلمون عبدالقادر تفکری 114 سال 83 اشنویه 5622174 روستایی گردکشان
11 بوقلمون مهاباد 64 بوقلمون بایزید محمودی 695سال 88 مهاباد 4826252330 خ فلسطین روبروی مسجد حسن زاده
12 خدمات تنظیف شهری درستکار تنظیفات شهری مهرداد صورتگر8154سال 88 ارومیه 2222857 ارومیه فلکه بازارباش اول خ راهنمایی پ 56
13 بدنسازی نیایش ارومیه بدنسازی مهدی میکائیل نژاد 8262 سال 85 ارومیه 3839516 خ باهنر نرسیده به تقاطع برق روبروی آپارتمانهای نیروی انتظامی
14 خدمات فرزکاری و تراشکاری نوپا صنعت غرب ارومیه تراشکاری محمد بخشی نازلو 10264 سال 87 ارومیه 4582362 15کیلومتری جاده سرو روستای نازلو
15 خدمات بهداشتی درمانی همیار پینار ارومیه "خدمات بهداشتی
درمانی" مرضیه کریم زاده مطلبی آذر9707سال 86 ارومیه 2788644 بلوار رجایی موقوفه آشوریان واحد 4
16 غیر انتفاعی گوهر دانش آذربایجان ارومیه "مدرسه
غیر انتفاعی" غلامرضا بخشی اوزانی6224سال88 ارومیه 3444464 بلوار ازادگان پایین تر فلکه مولوی نبش ک صفا 77
17 جمع اوری شیر اشنویه 133 جمع آوری شیر حسین بومی 38 سال 80 اشنویه 91414494 بلوار انقلاب جنب دفتر خانه شماره 12
18 آریا فلز سلماس حمید آهن ساز 569 سال 88 سلماس 5235052 خ مدرس غربی روبروی دادگستری شعبه2 پ 625
19 درمانگاه شبانه روزی دارالشفاءعترت ارومیه درمانگاه شبانه روزی واحد خدایاری 10114سال 87 ارومیه 2244523 خ حافظ 2 نبش کوچه 4 (عطایی 2 )پ 1
20 تالار پذیرایی میردامادباروق 662 میاندواب تالار سعید خضرلویی 2265 سال 88 میاندوآب 4822382295 شهر باروق خ استاد شهریار
21 بایا راهیان دیزل بوکان مجتمع شیر گاهی شورش تباک 613 سال 88 بوکان 6243206 کوی فرهنگیان کوچه 4 پ 10
22 مهران فردوس مهاباد تاکسی تلفنی قرنی محمدی 330 سال88 مهاباد 2336777 تپه قاضی خ کشاورز جنب مسجد نور
23 تعاونی آریا پل پردیس سرای ارومیه عمرانی بهزاد میرزا محمدی 10060 سال 87 ارومیه 9149699599 خ والفجر 1 خ مظفری آذر کوی پ 5
24 مهد کودک آینده سازان سلروز نقده مهد کودک جمیله موسوی 1061 سال 86 نقده خدمات خ ساحلی
25 مهد کودک شلاله له نقده مهد کودک پریسا بیرقی 1133 سال 87 نقده 9141492832 خ مطهری خ ابن سینا
26 مهد کودک گلهای زندگی مهدکودک فاطمه قاسم زاده حسنلویی 879 سال 88 نقده 6232245 انتهای خ مسافری جنب آپارتمانهای کوثر
27 تعاون آسان چاپ ارومیه حسابداری مهری آهنگری 10449 سال 87 ارومیه 2226966 خ باکری کوی 5 پ 6
28 مجتمع اموزشی ایده ال مهاباد اموزشی پروانه ملک زاده 1042سال 88 مهاباد خدمات سه راه وفایی آموزشگاه ریزان
29 ادوات کشاورزی میاندواب502 ادوات کشاورزی محمد بابایی 1787 سال 86 میاندواب صنعت جاده بوکان نرسیده به کوی جمی
30 مجسمه های پلی استری میاندواب 464 مجسمه سازی مریم نیازی "1740سال
86" 2336009 خ مدنی
31 پوشاک گلین بزر میاندواب 498 پوشاک 1799 میاندواب 2333945 خ عباس پور
32 توربین بادی ارومیه تولید توربین برق علی التقی رضایی شیخ الاسلام 8978 سال 86 ارومیه 3829904 بلوار شهید باهنر شهرک فرهنگیان خ شمالی ک 17 پ 724
33 شکلات سازی صدرای ارومیه شکلات سازی بهرام محمدی 8050 سال 88 ارومیه "09149394054
2781599" شهرک صنعتی فاز 2- خ مدنی 1 ک شهید نور محمدی پ 89
34 تعاونی گلیم بافی مژگان مهاباد گلیم بافی کژال ابراهیمی آذر 953سال 84 مهاباد 2446136 کوی مکریان فاز 2 ک پمپاژ آب
35 صنعتگران بوکان 136 صنایع دستی فاطمه توتونچی 669 سال 81 بوکان 4826231582 شهرک نساجی پشت کارخانه اسفالت
36 گلیم بافی بند بوکان 53 گلیم بافی گلناز قرنی پیر 263 سال 85 بوکان 4822240704 بلوار استقلال بالاتر از چلوکبابی سامان جنب بنگاه 101
37 فرش مرینوس میاندوآب285 فرش یعقوب ملکپور 1281سال 1381 میاندوآب 2223604 روستای نظام آباد
38 پوشاک دنیز میاندوآب تولیدی پوشاک صادق شیری 1864 سال 86 میاندواب 4822382823 بخش باروق میدان عاشورا
39 لحاف دوز میاندواب 578 لحاف دوزی فرح نازیدی اولی 1959 سال 86 میاندواب 9141810284 شهرک صنعتی خ 16 متری خ شهید شیرودی
40 تعاونی 523 تولید پوشاک شفق میاندواب الهام مشمولی 1847 میاندواب 2222057 خ مهندسین غربی پ 13
41 سردخانه زرین تاک حسنلو ارومیه سردخانه مریم حسنلو 8643سال 85 ارومیه 9141218544 جاده نازلو روبروی پمپ بنزین
42 کیک کلوچه خوی 67 تولید مواد غذایی ایراندوخت حسینی 628 سال 84 خوی 2552511 کیلومتر7 جاده خوی سلماس مقابل مزار شهدا روبروی دانشگاه ازاد خوی
43 سارا چرم ارومیه پوشاک بهروز محبی 7398 سال 84 ارومیه 2220038 خ امینی روبروی استانداری ک شهید نعمتی جنب داروخانه آستا ساختمان نصیری
44 پوشاکگل یاس شاهیندژ پوشاک مهصومه میری رهنما 362 سال 86 شاهیندژ 4824243530 فلکه معلم
45 اروم چاشنی قره اغاج مواد غذایی امیر فرج الهی 10727 سال 88 ارومیه 2533618 جاده بالانج روستای قره آغاج کوه روبروی پمپ بنزین
46 تعاونی خیرین چشمه صادق خیرین سکینه اسکندرانی10767 ارومیه 9143491731 خ- سرداران تقاطع حافظ دست چپ نبش ک اول ساختمتن آنتیک طبقه3
47 مونتاژ کامپیوتر آذر کمندارومیه مونتاز کامپیوتر جواد نعمتی موتاب 10076 سال 87 ارومیه "9143418761
2232013" 16 متری عسگر خان پ 79
48 صادرات و واردات گلشن غرب ارومیه صادرات و واردات مرتضی خدادادی 8480 سال 85 ارومیه خ صائب تبریزی پ 145
49 تعاونی صادرات و واردات و پخش مواد غذایی چهار فصل توحید صادرات و واردات مهین حسین نزاد10257 سال 87 ارومیه 9141498217 خ سعدی ک 8 سعدی پ 11
50 تعاونی معدنی بخش روضه چای "استخراج و دانه بندی
شن و ماسه" محشن شکیبا سوره 10278 سال 87 ارومیه 9141865545 خ ارتش نرسیده به پنجراه پ 24
51 تعاونی قزل سنگ مهاباد استخر معدن ابراهیم ایوبی 1003 سال 88 مهاباد 2223793 روستای قزلجه علیا سه راه سید نظام ک نعلبندی پ 91
اردبیل (3)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 لوله سبز کیان بابک تولید لوله های پروپلین مهدی دونده اصل اردبیل 9141568099 اردبیل-شهرک صنعتی شماره 2 قطعه 1086
2 آرتاویل دام آقا باقرلو پروار بندی گوساله فرامرز عباسی زاده اردبیل 9144537907 اردبیل-روستای آقا باقر لو
3 شفا پرتو خدمات بهداشتی و درمانی طاهر صادقی اردبیل 9143519161 اردبیل-شهرک کارشناسان فاز 3 میدان شفا
4 کیمیا سازان سبلان تولید مواد شیمیایی هاشم پور زاهد اردبیل 9144537907 اردبیل-شهرک صنعتی فاز 2 روبروی کارخانه صدف داش قطعه 1061
5 قند ریزی فدک تولید قند و شکر و پنیر رحمت سلطانی اردبیل 3333506 اردبیل شهرک صنعتی فاز 2
6 آگاه ارتباط سیستم تولید قطعات مخابراتی بختیار بختیاری اردبیل 2366039 اردبیل-شهرک صنعتی فاز یک
7 ارتا کاج تولید عایقهای سقف و روکش خودرو مهدی خان بابایی اردبیل 9144512474 اردبیل-دروازه آستارا آزادگان
8 سوگل سبلان پروار بندی گوساله خانم جهانگیری اردبیل 9149515148 اردبیل-روستای سامیان بعد از کشتار گاه نرسیده به آرد سالم
9 مروارید دام مرغداری گوشتی مهدی دشتی اردبیل 9144549969 اردبیل جاده قدیم مغان کیلومتر 20 روستای طالب قشلاق
10 امید ساوالان شیخ احمد مرغداری گوشتی علی صارمی اردبیل 9143586825 اردبیل جاده مشگین شهر روستای شیخ احمد نرسیده به روستا
11 ظفر جوجه پرورش مرغ مادر عبدالله محمد باقر زاده اردبیل 9141518298 اردبیل-جاده تبریز بعد از پلیس راه روستای خرابه کهل
12 کیوان سوله تولید لوله های پی وی سی آوار هدایت مغانلو اردبیل 9143512669 اردبیل-شهرک صنعتی شماره 2 قطعه 321و3001
13 لوله سازی خاوران تولید لوله های پلی اتیلن عادل سکاک مقدم اردبیل 9141518478 اردبیل - شهرک صنعتی 2
14 ستاره شن سبلان شن و ماسه و معدن سیف الله نوری اردبیل 9143511349 اردبیل میدان وحدت جنب پمپ بنزین وحدت
15 سی ان جی المهدی احداث جایگاه سی ان جی شهروز قهرمانزاده اردبیل 9143553955 اردبی-روبروی پاسگاه اراز علی
16 سبک سازان سبلان تولید مصالح ساختمانی محمد قلی اسماعیلی اردبیل 9141519950 اردبیل-شهرک صنعتی شماره 2 قطعه 1032
17 میثم سبلان بسته بندی حبوبات سجاد فکرت اردبیل 9143556128 اردبیل شهرک صنعتی 2
18 ارتا شفا بخش خدمات درمانی امیر ندایی اردبیل 2235757 اردبیل-میدان باکری
19 مسکن کوثر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مسکن کارمندی فرهاد زمانه اردبیل 5510063 اردبیل شهرک ولایت شهرداری اردبیل
20 مسکن فرهنگیان ناحیه 2 مسکن کارمندی مهاجر اردبیل 7743160 اردبیل-کارشناسان فاز 3 میدان وصال
21 مسکن پادگان شهید چمران مسکن کارمندی محبت تبریز چی اردبیل 7710376 میدان وحدت یا خیابان شهدا جنب پادگان
22 مسکن ارتاویل تایر مسکن کارگری غلام سبحانی اردبیل 4440201 میدان وحدت
23 مسکن مهر حسینیه اردبیل مسکن سلمان صفری اردبیل 9144538721 اردبیل-شهرک رسالت
24 مسکن مهر بهار اردبیل مسکن بهنام دانش اردبیل 9141537690 اردبیل شهرک 2000 واحدی کوثر
25 مسکن مهر قائم سبلان مسکن علوی اردبیل 9143520131 اردبیل شهرک2000 واحدی کوثر
26 مسکن مهر توحید مسکن خلیل پراک اردبیل 9144519491 اردبیل-شهرک 2000 واحدی کوثر
27 مسکن مهر پیر عبدالملک مسکن هادیزاده اردبیل 9141540558 اردبیل شهرک 2000 واحدی کوثر
28 مسکن مهر بعثت اردبیل مسکن افشار اردبیل 91451542744 اردبیل-شهرک 2000 واحدی کوثر
29 مسکن مهر دانش اباد مسکن محرابی اردبیل 9144513495 اردبیل-شهرک 2000 واحدی کوثر
30 مسکن جعفریه سعدی مسکن وصامی اردبیل 9141569653 اردبیل-شهرک رسالت
31 مسکن مهر ارتا تلاش مسکن فروتن اردبیل 9141525307 اردبیل 2000 واحدی کوثر
32 مسکن مهر موسی کاظم مسکن فخیمی اردبیل 9143553608 اردبیل 2000 واحدی کوثر
33 مسکن کارکنان اداره کل زندان کارمندی مهدوی اردبیل 9143556304 اردبیل 2000 واحدی کوثر
34 مسکن مهر دانش اباد مسکن محرابی اردبیل 9144513495 اردبیل 2000 واحدی کوثر
35 مسکن فرهنگیان اردبیل مسکن کارمندی روشنی اردبیل 4458004 اردبیل-2000 واحدی کوثر
36 مسکن بهزیستی مسکن کارمندی مهریار ادیب نیاری اردبیل 9143530616 اردبیل شهرک رسالت
37 مسکن کارکنان گمرک مسکن کارمندی علیرضا میری اردبیل 4459425-9 اردبیل شهرک رسالت
38 مسکن روزنامه نگاران مسکن اصغر دوستدار اردبیل 9143582697 اردبیل-شهرک رسالت
39 مسکن کارکنان دارایی مسکن کارمندی سلیم خیاط اردبیل 7710619 اردبیل شهرک رسالت
40 برگ سبز نمین تولید گیاهان دارویی محمد هادی حسینی نمین 9121095516 نمین-جاده فندقلوپشت کارخانه ارتا پلاست
41 مرغداری گوشتی ایثار نمین مرغداری گوشتی معصوم معصومی نمین 9144561657 نمین-روستای پته خور
42 آرتا پروفیل ائل سون تولید انواع محصولات آهنی یوسف ملکی نمین 4516621770 نمین جاده ابی بیگلو سه راه مرنی
43 غزال پلاستیک نمین تولید قطعات پلاستیکی یوسف تقی نژاد نمین 9143514682 نمین-ناحیه صنعتی نوجه ده
44 مسکن تعزیرات حکومتی مسکن کارمندی اردبیل 4441175 اردبیل شهرک رسالت
45 آراز گوشت بسته بندی و انجماد گوشت غلامرضا ترابی نمین 9141509016 نمین-ناحیه صنعتی نوجه ده
46 فیلتر سازان نمین فیلتر صنعتی هوا محمد رضا شیردل نمین 9379523083 نمین-خیابان گلستان
47 مسکن کارکنان صنایع دستی مسکن کارمندی هرمز افشار اردبیل 2234699 اردبیل 2000 واحدی شهرک کوثر
48 مسکن کارکنان میراث فرهنگی مسکن کارمندی مجتبی جوان اجدادی اردبیل 2248898 اردبیل 2000 واحدی شهرک کوثر
49 مرغ ترکان مغان کشتار صنعتی طیور علی اکبری پارس اباد 9141516152 نرسیده به روستای تکله کندی
اصفهان (4)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولید قارچ صدف طلایی نیسیان پرورش گل و گیاه آرزو کریمی اردستان 3625723743 روستای نیسیان
2 هنرستان غیرانتفاعی سخاوت آموزشی منصور توسلی اصفهان 9131159317 چهار راه آبشار ابتدای آبشار دوم
3 ساوج کانی فلزی اصفهان 9133614056 خ بزرگمهر کوی 60
4 راهیان احسان ساختمانی محمد رضا آقاجانی اصفهان 5223858 قهجاورستان یلوار غدیر
5 شمیم باران اسپادانا پوشاک اصفهان 9138773743 خ امام خمینی روبروی روغن نباتی ناز
6 فرسام دشت فرنیا پرورش گل و گیاه امیر زارعی اصفهان 9133147545 خ کاوه خ مخابرات کوی سلیمی
7 صنایع چوب خاطره سازان صفاهان صنایع چوب سیده هاجر هاشمی اصفهان 9133002274 خ بزرگمهر چهار راه نور باران
8 تولیدی کیمیا ثمین اصفهان شیمیائی رضا اکبری اصفهان 7867921 شهرک صنعتی علویجه
9 چندمنظوره نوید نور چندمنظوره صبری نقاشیان اصفهان 6204901 سه راه مبارکه فاز اول خ پنجم
10 مسکن دانشگاه صنعتی اصفهان کارمندی محمد بیات اصفهان 3912210 دانشگاه صنعتی
11
12 مسکن نیروی انتظامی شهرستان اصفهان کارمندی امیر داوری اصفهان 2251404 چهار باغ بالا خ شریعتی
13 مهندسی بین المللی مهندسین سیستمها و اتوماسیون ایرسا کارگری اصفهان 6660730 چهار باغ بالا کوچه شهید هدایتی
14 مسکن آموزش و پرورش جی فرهنگیان حسن لقمانی اصفهان 5226645 خ جی جنب شهرداری خوراسگان
15 مسکن آموزش و پرورش ناحیه 2 فرهنگیان علی روغنی اصفهان 2643065 اصفهان خ بزرگمهر جنب مسجد الکریم
16 خدمات دامپزشکی ایمن گستر بهداشتی درمانی محمد رضا قربانیان دهاقان 2622776 دهاقان خ معلم
17 شن و ماسه دانه دانه کانی غیرفلزی طائی سمیرم 5 کیلومتری جاده حنا
18 خشکشوئی میعاد سایر مدینه خواجه سمیرم 3223372327 شهر حنا
19 مسکن کارکنان شهرداری شاهین شهر کارمندی مهرداد مختاری شاهین شهر و میمه 5227270 خ مخابرات فرعی 12 شرقی بعد از استخر آفتاب
20
21 مسکن بسیجیان برخوار و میمه سایر خلیل یزدی شاهین شهر و میمه 5274752 خانه کارگر خ ملک اشعری
22
23 مسکن فرهنگیان برخوار فرهنگیان علی زارعان شاهین شهر و میمه 5826055 دولت آباد اداره آموزش و پرورش
24
25 چهار فصل هونجان دامپروری سیف اله اسدی شهرضا روستای هونجان
26 کشت و صنعت زرین دشت کیوان باغداری حسنعلی بهرامی شهرضا 3212332244 روستای قصر چم محله
27 مسکن فرهنگیان گلپایگان تولید مسکن فرهنگیان غلامرضا ابراهیمی گلپایگان 37232280 اداره آموزش و پرورش
28 مسکن فرهنگیان زرین شهر مسکن نعمت سلیمیان لنجان 3342233676 اداره آموزش و پرورش
29 کیان گستر فولاد مسکن لنجان فولاد شهر اول شهر
30 کارکنان فرمانداری و دادگستری لنجان مسکن لنجان فرمانداری
31 کارکنان نسوز آذر مسکن عبدلاه محمدی لنجان 3352578555 ذوب آهن
32 تولیدی صنعتی پویا گستر کانی فلزی رسول جلالی نجف آباد 2448666 بلوار امام جنب بانک ملی
33 مرغ وحدت بیدهند مرغ گوشتی رمضان فاضلی نطنز 3624622236 روستای بید هند
34 کارکنان جهاد کشاورزی اصفهان تأمین نیاز مسکن مهدی نریمانی اصفهان 2229097 خ فردوسی خ منوچهری
35 کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری تأمین نیاز مسکن حسین ناهیدیان اصفهان 3802567 جاده تهران جنب پالایشگاه
36 فرهنگیان سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان تأمین نیاز مسکن اصفهان 0913119*6328 خ هشت بهشت
37 آموزش و پرورش ناحیه 4 تأمین نیاز مسکن مرتضی ابدالی اصفهان 5556664 خ پروین بعد از پل سرهنگ
38 مسکن سازان نظام مهندسی ساختمان تأمین نیاز مسکن سید جلال نوریه اصفهان 4593416 خ کاوه پا چمران
39 کارآفرینی نوآوران توسعه نقش جهان آموزش مهارتهای پیشرفته دانشگاه فاطمه داوری اصفهان 9132184245 دولت آباد بلوار طالقانی
40 یگانه صنعت اسپادانا تولید مقوای بهداشتی مجتبی ملکی شهرضا 9133382586 شهرک رازی
41 جهان صنعت زنده رود تولید فرآورده های لبنی محسن فولادی شهرضا 9131684956 شهرک رازی
42 پلاستیک صنعت بیستون تولید پروفیل یو پی وی سی بهمن خدادای شهرضا شهرک رازی
43 تلاش همت سپاهان تولید ادوات کشاورزی و دامپروری محمد فروزنده شهرضا شهرک رازی
44 کشت و دام افق تولید مرغ گوشتی محمد قنبریان دهاقان 3222623144 خ شریعتی
45 مصرف محلی مهرگستر تأمین نیاز اعضاء پناها پوریان دهاقان 9132225120 خ شهید بشارت
46 بهداشتی درمانی پویا طب بادرود تاسیس کلینیک و داروخانه و مرکزبهداشتی علی رضا رجبی نطنز 9131623277 بادرود روبروی هلال اهمر
47 مسکن کارکنان آموزش و پرورش بادرود تأمین نیاز مسکن رضا نیکو نام نطنز 4342046 بادرود بلوار شهید مطهری شهرک ازادگان
48 صنعتی ابتکار نوین بادرود تولید قطعات پرسی بدنه خودرو غلامرضا کشاورز نطنز 9121961977 بادرود قطب صنعتی سراسیاب
49 پارسیان الکتریک زواره تولید محافظ یخچال احمد علی مختاریان اردستان 9127768214 زواره بلوار رهبر
50 جماران راوند خدمات عکاسی و تکثیر نعمتیان زارع کاشان 3615512530 شهرک صنعتی راوند
51 تلاشگران سبز تأمین مسکن برای اعضاء اکبر مظاهری لنجان 2222115 خ کاشانی
52 مسکن ایثارگران لنجان تأمین نیاز مسکن علی اصغر طغیانی لنجان 2230387 بلوار شهید باهنر
53 خدمات آموزش ونوس آموزش خیاطی رضا روشندل لنجان 2220434 فلکه مرکزی مجتمع صدف
54 سهند کامپیوتر برگزاری کلاسهای آموزشی اقدس کاظمی لنجان 33422525 ورنامخواست خ امام روبروی داروخانه معنوی
55 دهیاریهای بخش خور و بیابانک خدمات دهیاریها نائین 3244222166 خور و بیابانک
56 سبزافروز تالار پذیرائی محمد نوری چادگان 9121309260 خ وضیحی
57 عمران دشت انالوجه پرواربندی گوسفند کاظم ابراهیمی چادگان روستای انالوجه
58 قزل سرای فریدونشهر پرورش ماهی سرد آبی مهدی مومنی فریدونشهر 9133711288 روستای دمه چر پیشکوه
59 پرورش بوقلمون گوشتی فریدن پرورش بوقلمون محمد افشاری فریدن 9133715994 روستای بادجان
ایلام (5)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 448 گاوشیری لیلا محمدی ایلام روستای چشمه داوی - 3335788
2 1602 گلخانه محمود اسماعیلی ایلام شهرک قدس - 8422273400
3 149 پرواربندی بره علیرضا محمدی ایلام چوار روستای قبله بولی - 9188417984
4 659 گلخانه علیرضاگلستانی ایلام شهرک صنعتی
5 1225 خشکبار موسی قیطاسی ایلام چهار راه بسیج -3345270
6 2089 خدمات سوخت رسانی سمیر باقری ایلام بلوار مدرس ابتدای خیابان شهید آوینی -9181411008
7 907 حمل و نقل فرآورده های دامی اسد میرزایی ایلام سازمان انتقال خون -3333142
8 2446 مکانیزاسیون کریم منصوری ایلام خیابان حر کوچه حر پلاک 1- 9183428876
9 2411 حمل و نقل سوخت آزاد سلیمانی ایلام چالسرا - 9181410692
10 124 ظروف تفلون مهدی چیگل ایلام شهرک صنعتی - 3338749
11 2359 تولید ظروف یکبار مصرف جواد افشار ایوان شهرک صنعتی - 9123589025
12 2238 تولید ظروف یکبار مصرف شهاب عزیزی ایوان شهرک صنعتی - 9355724371
13 449 تولید خوارک دام و طیور علی قدسی ایوان روستای کل کل - 9183413075
14 2316 آموزشگاه خیاطی زرامین ملکشاهی خیابان کلانتری - 9181413391
جمع
بوشهر (6)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تعاونی هامون جنوب گروه 986 تولید دستمال کاغذی مهرزاد دارایی دیر 9173738050 دیر ناحیه صنعتی لمبدان
2 تعاونی تولیدی آلومینوم عادل گروه 622 تولید قطعات آلومینیومی ابراهیم خالدی دیر 9176668302 دیر ناحیه صنعتی لمبدان
3 تعاونی تولید و تعمیر کشتی گروه 2817 تولید و تعمیر کشتی علی چاره دان دیر 9179715903 دیر- روستای الی
4 تعاونی تولید دستمال کاغذی زرین پر گروه 2769 تولید دستمال کاغذی عباس آدمیت نسب دیر 9177703600 دیر ناحیه صنعتی دیر - روستای گشی
5 خرمای گلدانه جم بسته بندی خرما محمد تقی تقوی جم 9177739021 جم علی آباد
6 تعاونی سبز دلان گروه 3528 تولید کیک و کلوچه آزادی دشتی 9177168255 خورموج - غرب پلیس راه شهرک صنعتی
7 تعاونی تیرچه و بلوک مرجان کبگان بلوک زنی میرزایی دشتی 9171745883 دشتی روستای کبگان
8 تعاونی کیهان ساحل گروه 1742 تولید مصنوعات علی درویشی تنگستان 9177711881 تنگستان دلوار روستای عامری
9 تعاونی طبس دریا گروه 849 تولید شناور علی افروز تنگستان 7725222122 تنگستان روستای دل آرام
10 تعاونی دریائیان طلوع مهر گروه 2019 تولید شناور سجاد دریا پیما تنگستان 9173714047 تنگستان دلوار روستای عامری
11 تعاونی پودر ماهی گروه 848 تولید پودر ماهی علی رستمی تنگستان 9171722014 تنگستان روستای محمد عامری
12 تولید کنسرو ماهی گروه 839 تولید ماهی کنسرو شده مالک نظری بوشهر 9176590059 بوشهر شهرک صنعتی 2 بلوار خلیج فارس خیابان تلاش
13 تعاونی تولید سپهر چوب دشتستان گروه 2597 تولید انواع مصنوعات چوبی سید مهدی یوسف نژاد دشتستان 9173731219 برازجان شهرک صنعتی
14 تعاونی تولید فوم جنوب گروه 2222 تولید فوم و پلی استرن سید هاشم هاشمی دشتستان 9173732229 برازجان شهرک صنعتی
15 تعاونی تولید بستنی فخرآوران گروه 3214 تولید بستنی و یخمک احمد جلالی گناوه 09176888808-09176000167 گناوه خیابان تختی روبروی سالن ورزشی غدیر
16 تعاونی بسته بندی و شیره گیری خرما گروه 679 تاسیس و اداره واحد تولیدی بسته بندی و شیره گیری خرما ابراهیم پاک نیت گناوه 9171748185 آبپخش بلوار انقلاب کوچه جنوبی بانک صادرات
17 تعاونی خدماتی قالیشویی و ماشین شویی خلیج فارس گروه 2462 شستشوی قالی ، پتو، ماشین و غیره سید سجاد موسوی جم 9173722839 جم ضلع شرقی شهرک پدیس
18 تعاونی خدماتی تلاش گروه 1247 خدمات رستوران سید علی اصغر سجادی جم 9177718210 جم
19 تعاونی کوثر گستر خدمات کارواش اکبری دشتی 9179063361 کاکی روستای کمال آباد جنب باسکول 5000 تنی
20 تعاونی چاپ عکس صبا گروه 4253 خدمات عکاسی و چاپ قاسمی دشتی 9176160416 شهرستان دشتی کاکی
21 تعاونی تندر کوه گروه 2216 تولید شن و ماسه یوسف هوشیار جم 9178749934 چاهه
22 تعاونی گل یخ گروه 417 سردخانه 5000 تنی محمدی دشتی 7726223485 خورموج
23 تعاونی سبزینه نهال پارس گروه 1586 محصولات گلخانه ایی حاجی پور دشتی 9178750375 خورموج خیابان شهید شهریاری کوچه ولایت 3
24 تعاونی امید گروه 1039 دام و طیور محمدی دشتی 7726222311 خورموج جنب اداره مسکن و شهرسازی
25 تعاونی پرواربندی گوساله کشاورز گروه 1821 پرواربندی گوساله - تولید و پرورش گاو و گوساله علیرضا عباسی گناوه 9365756295-09177741468 گناوه خیابان پیروزی جنب مسجد امام سجاد (ع)
تهران (6) تهران (7)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 آرایشگری بانوان پریساری آرایشگری بانوان پریساری شده علی آبادی ری 33594603
2 نگاه سبز سعادت آباد نگاه سبز سعادت آباد شکوهی تهران 88685918
3 ره سازان دانش ره سازان دانش شیدائی شهریار 02623265761
4 ارتباط همدردی ،موفقیت ارتباط همدردی ،موفقیت الوندی تهران 09358605948-77324629
5 خدمات اتومبیل سادات امید خدمات اتومبیل سادات امید کشمیرپور تهران 33519763-09123580851
6 علمی آموزشی نقشبندی علمی آموزشی نقشبندی ناهیدنقشبندی کرج 82962074
7 نخبگان هدفمند نخبگان هدفمند فیاض تهران 88961837
8 کربن رایانه کربن رایانه پیرپکاجکی تهران 88274958
9 پیشگامان طب پارسیان پیشگامان طب پارسیان علوی تهران 22812916-7
10 یاراشیق مرند یاراشیق مرند رضاعلیزاده تهران 44524041
11 شهر آشوب اندیشه شهر آشوب اندیشه دادخواه تهران 77378632
12 سرودظفر سرودظفر سعیده ظفر تهران 09122169377-66420115
13 افزارپرداز ایرانیان افزارپرداز ایرانیان امینیان تهران 66594345-6
14 چهره نگارآذر چهره نگارآذر ظهره وند تهران 66813971
15 طرح گسترصدرامحاسب طرح گسترصدرامحاسب قربانی تهران 88947922-6
16 پیشرورایانه شهریار پیشرورایانه شهریار سعیدی شهریار 02623223311-09122610233
17 چاپ پارسیان چاپ پارسیان قباخلو پاکدشت 09122770760
18 خوابگاه دانشجویی دخترانه نجمه خوابگاه دانشجویی دخترانه نجمه یزدانی کرج 09354299490-02612728503
19 مرواریدساحل مرواریدساحل منصور قدمی فیروزکوه 09123310718
20 پویندگان رایانه ایرانیان پویندگان رایانه ایرانیان آرمین تهران 09125160565
21 شایان فیلم آریا شایان فیلم آریا بهزادرهبر اسلامشهر 22466277
22 یاران همراه هامون تامین نیاز مصرف کننده عماره تهران 78840941 رسالت-جانبازان غربی-بعداز چهارراه کرمان-خ ش الیاسی-شماره 131
23 مصرف فرهنگیان دماوند تامین نیاز مصرف کننده مختاری دماوند 09123121140 دماوند-روبروی مخابرات
24 پوشاک مهرساوج صنعت بابایی ساوجبلاغ 09353813070-02624235629 هشتگرد-خ بوعلی-پائین تراز درمانگاه شهید نژادفلاح -نبش ک نبرد
25 فیلم سازی آبگینه تهران صنعت فارسی تهران 88737891 خ فتحی شقاقی-شماره 10-واحد6
26 احسان پلاستیک مهر صنعت محبوبی شهریار 88362530-31 شهرک غرب- ابتدای فاز3-مرکز تجاری شهرک غرب-ط همکف واحد15
27 گلشارابریشم صنعت عرب جوادی فیروزکوه 09128062732-02216225638 خ دانشگاه-ابتدای کوهسار-جنب سنگ فروشی
28 جهان مهرومهران جم صنعت عبدالمحمدی اسلامشهر 09125684355-09125689672 چهاردانگه-خ کاوه-خ پولاد-خ چکش-پ8
29 صنایع فولادی حدیدسا صنعت حبیبی دماوند 09121090192-76205122 جاجرود-خ سعیدآباد-خ حدیدسا-پ95
30 افق صنعت پاکدشت صنعت اصغر حیدری پاکدشت 09191072134 پاکدشت-16 متری اوقاف-جنب اسناد واملاک پاکدشت
31 گل پوش دنیا صنعت رضافردوسی ری 09126139461و 09385686916 شهرری-خ دوم-سمت چپ -پاساژقائم
32 آرام چوب نیما صنعت کشت پور نظرآباد 5353970 خ امام خمینی
33 دریای دررشید صنعت رمضانی تهران 09121855447 خ پانزده خرداد-ک تکیه دولت-پاساژ110-ط2پ8
34 مهیارپلاست آریا صنعت علیشاهی پاکدشت 09123232051-02923042719 روستای قشلاق قلعه نو-خ کوثر
35 تولید پوشاک باقری صنعت هوشنگ باقری شهریار 09122001722-55048935 خزانه بخارایی-فلکه 4خزانه-خ جمشیدسید-ک رفیع پور-ک تیرشرقی پ4
36 گلزارمیهن مسعود صنعت کیومرث البرجی پاکدشت 9121750833 کیلومتر 8 جاده موزائیک سازان
37 گیاه ماشین صنعت ناصرحبیبی ساوجبلاغ 09123355572 و88883171 شهرصنعتی هشتگرد-فاز3-خ 23 -خ فرعی دوم
38 تولیدی شهدآوران کشاورزی حاجی حیدری تهران 09121997481-09121993828 خ شریعتی-قلهک-بین دوراهی دولت ویخچال-شماره 1405
39 سپیددام دماوند کشاورزی سیف الله طرقی دماوند 02215725157 جاده دماوند-فیروزکوه-جاده صالح آباد-روستای واوان-کیلومتر9
40 وحدت فلاح کشاورزی آزادفلاح نظرآباد 02625352255 بخش مرکزی-دهستان نجم آباد
41 گل وگیاه پرشین خلیج فارس کشاورزی سلطان محمدی پاکدشت 09121156081-77162373 روبروی اداره برق-ک توحید-پ5-ط2
42 گلخانه ای گل مهر کشاورزی مهدی غفاری ورامین 09122265988 ورامین-جواد آباد-روستای ظهیرآباد-جنب چاه آب
43 مهدیس وارنا کشاورزی بیتارضایی ورامین 09121167644 ورامین- روستای عزیزآباد
44 تولیدی فجر اسلامشهر کشاورزی حیدر حمیدی اسلامشهر 091968445957 شهرک صنعتی آیرین-20 متری ابراهیمی-پ150
45 تولیدی مهران آویشه کشاورزی محمدصادق مهرانی ساوجبلاغ 44633798-09121966960 ساوجبلاغ-طالقان- روستای مهران
46 هبه ورامین صنعتی شاهسون اینانلو ورامین 09121469069-02924023225 ورامین-جوادآباد-شهرک صنعتی شهید ملا آقایی
47 پیشگام چاپ خدمات مصطفانیا شهرقدس 09127789929-88970571 شهرقدس-خ کلهر-بلوارشورا-خ ساحل-خ سرو-پ24
48 فرش دستباف طلوع مهر فرش دستباف محمودی شهرقدس 09123861002 شهرقدس-م قدس- مجتمع تجاری قدس-ط1
چهارمحال و بختیاری (8)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تعاونی زنبورداری عصاره کوه قارون زنبورداری حسن انصاریان لردگان 9139818577 لردگان -روستای بارز
2 517سجاد شهرکرد تولید بخاری وآبگرمکن خدابخش حسینی شهرکرد 3822578064
3 511آجرشیلی تولیدآجر علیرضا محمدی شهرکرد 3814423355 بن
4 1040پوشاک لاله مهدیه تولید پوشاک الله داد قاسمی شهرکرد 9133812949 شهرکرد -مهدیه-کوچه بانک صادرات-10متری اول پ3
5 خدمات کامپیوتری مهرگان زردکوه خدمات شبکه وسخت افزار فرشاد عباسی شهرکرد 9131820057 شهرکرد -خ سعدی غربی-نبش کوچه64/1
6 خدمات مسافرتی جهان سیر فرهادیان تاکسی تلفنی بی سیم عبدالرضا فرهادیان شهرکرد 9132856375 شهرکرد میدان معلم-جنب تاکسیرانی
7 582پرواربندی گوساله کوهستان پرواربندی گوساله ابوالقاسم رسولی شهرکرد 9131145592 شهرکرد روستای هارونی
8 918باغداری بوستان طاقانک باغداری علی قاسمی شهرکرد 9139822644 شهرکرد طاقانک
9 1033پرورش ماهی چم انجیر دورک پرورش ماهی سید بهروز هاشمیان کیار 9131145592 ناغان روستای دورک شاهپوری
10 894فجر صنعت ناغان تولید انواع جک وبالابر علی ابراهیمی کیار 9131003323 ناغان-خ امام-روبروی شهرداری
11 صنایع چوبی ومبلمان سرو بروجن تولید درب ودکور ومبلمان روح الله منصوری بروجن 3824225886 شهرک صنعتی خادم القرانی
12 783سامان آرا شیمی تولید چسب های صنعتی ارسلان مرادپور بروجن 9133081980 شهرک صنعتی سفید دشت
13 تعاونی فربه بروجن پرواربندی گوساله نسرین جعفری بروجن 9133826686 مجتمع دامپروری بروجن
14 خدمات ساختمانی کهن کار بروجن خدمات تاسیساتی وساختمانی فرح نازاحمدی اعلمی بروجن 9131835538 بروجن-کوی امام کوچه نهم پ7
15 کشاورزی پرورش قارچ کلار بروجن تولید قارچ دکمه ای خونعلی سلحشوری بروجن 9131013303 بخش بلداجی- روستای گلوگرد
16 484پرورش ماهی رنگین کمان تبرک پرورش ماهی علی اکبر اسلامی کوهرنگ 9139794026 بازفت -روستای تبرک
خراسان رضوی (9)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولیدی موزاییک بلبل سلامی "تولید انواع موزاییک
وقطعات بتنی " قاسم باقری خواف 9159301352 خواف -شهر سلامی
2 دامپروری امید لاجی تولیدگوسفند وبره پرواری عبدالغفور فلاحی خواف 9159301383 خواف روستای لاج
3 سنگ بری براق تولید انواع ساختمانی عبدالغفور نظری خواف 9155319668 خواف شهرک صنعتی
4 مرغداری خروس مرغ گوشتی شهریار تولانی پور خواف 9159313349 خواف شهر قاسم آباد
5 سازه نصر خواف قطعات بتن وسنگ فرش عبدالروف پور ابو نصر خواف 5324225547 خواف شهرک صنعتی
6 آجر طلای گلسرخ تولید آجر سفال نور محمد گلسرخی خواف 9373436502 خواف کیلومتر 5جاده تربت
7 مرغداری مرغک صحرای خواف تولید مرغ گوشتی علی اکبر محمودی خواف 9153314623 خواف-روستای صحرا
8 فرش دستباف زرتاب تولید فرش دستباف رسول سالاری خواف 9153325362 خواف-شهرک ولیعصر
9 مرغداری پرحنایی تولید مرغ گوشتی عبدالحمید شیرین خواف 9159308624 خواف-کیلومتر8جاده تربت حیدریه
10 رود سواران تولید ومونتاژموتورسیکلت مهران سلیمانی خواف 9371255942 خواف کیلومتر 5جاده تربت
11 نگین چتررود تولید قارچ خوراکی شرف الدین دلپاک خواف 9155322603 خواف خیابان خواجه بار کوچه انبشته
12 شکوه سبز نشتیفان تولید گل وگیاهان زینتی علی غفاری خواف 9158603702 خواف-نشتیفان
13 خدمات بهداشتی درمانی بهدادطب خدمات بهداشتی درمانی الهی مقدم نیشابور 9151532068 نیشابور -فردوسی جنوبی نبش میدان
14 مجتمع ورزشی همت نیشابور مجموعه آبی ابراهیم زاده نیشابور 9151514259 نیشابور خیابان امیر کبیر
15 پاک پلاستیک شرق نیشابور تولید نایلون ونایلکس محمد لشگری نیشابور 9151516619 نیشابور شهر ک صنعتی خیام فازدو قطعه 647
16 آذین پوش نیشابور تولیدی پوشاک حلیمه مظفری نیشابور 3335202 نیشابور خ 15خردادخ آزادی 2پلاک 10
17 اکسیر الیکای طوس تولید قارچ خوراکی منسوبی نیشابور 9153512119 بخش مرکزی روستای فوجان
18 تولیدی پگاهان خراسان تولید محصولات mdf مکشوفی نیشابور 6623519 شهرک صنعتی خیام
19 آجر مهر آفرین انواع بلوکه سقفی ودیواری شادی نیشابور 9151511322 جاده شهر فیروزه
20 توسکا چوب مصنوعات چوبی لطفی نیشابور 9151536779 جاده شهر فیروزه
21 آجر افشار شرق تولید آجر افشاری نیشابور 9153524063 جاده شهر فیروزه
22 سفال کیمیای نیشابور تولید آجر محمدی نیشابور 9151514053 نیشابور اسحق آباد
23 آجر فیروزه خشت نیشابور تولید آجر صالح آبادی نیشابور 2228216 جاده سبزوار قدیم
24 پوشاک فرناز حافظه تولیدی پوشاک عبدال خالق نیشابور 9151502240 شهرک فرهنگیان بین خیام 4و6
25 "تولیدی ماشین های پرس
وقطعات صنعتی رضا" "تولیدی ماشین های پرس
وقطعات صنعتی " محمد حسین زاده کاشمر 9151305471 شهرک صنعتی
26 دستاورد نگین سبز ترشیز بسته بندی خشکبار افسانه سلیمانی کاشمر 9151040841 کیلومتر 7جاده کاشمر به خلیل آباد
27 تولیدی پیشگامان صنعت 110ترشیز تولید دریچه های کولر محمد بذری کاشمر 9155317115 بلوار مطهری -مطهری 11آذر 4پلاک 13
28 بسته بندی گل پسند ترشیز بسته بندی خشکبار سعید اکبری مقدم کاشمر 9151338764 خ قائم کوچه سلمان فارسی پلاک 199
29 خیاطی وگلدوزی الهه ناز ترشیز تولید البسه وگلدوزی عزت بخشی کاشمر 9151364839 خ امام جنب کانون عاطفه ها
30 نگین با نوی شرق پوشا ک عصمت ولد علی مشهد 9155227795 مشهد . عدل خمینی
31 تولیدی طا هر رستم ابا د تو لید ا تصا لا ت فشا ر قو ی محمد رضا حدی مشهد 9159212830 مشهد . شهر ک صعنتی
32 طلا سا زی خوش ا قبا ل شر ق 100کیلو گرم سید مسلم حسینی مشهد 9153123082 مشهد . با زا ر ا ما م رضا
33 نیرو صنعتی تا با ن تو س رسا نا تو لید تا بلو برق صنعتی محمد صالح قا سمی مشهد 9153493873 مشهد. شهرک صعنتی
34 هنر سیکلت موتو ر سیکلت دو گا هی سوز محمد هنرور مشهد 9153153458 مشهد . شهر ک صعنتی
35 خو شه ها ی گند م تو لید شیر ینی رجبعلی شکفته مشهد 9151047928 مشهد . عد ل خمینی
36 اذر شرق تو لید میلگرد محمود فقیهی موحد مشهد 9153103103 مشهمد . شهر ک صنعتی
37 کا ویا ن ذ وب خا ورا ن ریخته گری فولاد اهن امین حلمی زارع مشهد 9153191961 مشهد . شهر ک صعنتی
38 حمل و نقل رفا ه اورا ن شرق حمل و نقل درون شهری مسعود وها بی زا ده مشهد مشهد . بلوار معلم
39 خویشا وند ا ن پارس خرا سا ن اجر سفا ل نا صر معتم مشهد 9156125302 مشهد .جاده سرخس (کیلومتر 14جاده کنویست )اراضی شهر آباد
40 امید مهر تو س مجتمع پذ یرا یی مهدی علا قه بند حسینی مشهد 9151116841 مشهد . جا ده نیشا بور
41 مشهد کود پا ش نو ین ادوات کشا ورزی وحید مراد حسینی مشهد مشهد . بلوارفرودگا ه
42 نسیم طب شر ق بهداشتی درمانی مهری یو سفی مشهد مشهد . رضا شهر
43 گلخا نه اتوماتیک خورشید خراسان تولید گل وگیاهان زینتی محمد غلا می راد مشهد 9155226449 مشهد . نا ظرا با د
44 امو زشگا ه رانند گی احسا ن اموز شگا ه را نند گی حجت اله داروغه مشهد 9155127191 مشهد .بلوار سا زما ن اب
45 صنا یع سنگ کرامت توس تولید سنگهای تز یینی علی کرامتیا ن مشهد 9151157323 مشهد . تپه سلا م -شهرک سنگ
46 صنوف فجر طبر سی احدا ث مجتمع صنفی سیدجواد رضوی نیک مشهد مشهد . خیابان ضد
47 محجوب جنا را ن تولید با ند و گاز غلا معبا س منصو ر ی چنا را ن 9151158722 جنا را ن . شهر ک صنعتی
48 تولیدی صنایع جوجه کشی کا کل پری صنا یع جوجه کشی ابوالفلضل با بکی کاشمر 9151337472 کا شمر . روستای فدا قن . کوچه ا ما م صا د ف
49 تو ا ن گستر کا شمر تو لید روغن مو تور حسن صنعت دا ن کاشمر 8245827 کاشمر. خ قا یم 21 عیدی 9
50 تولیدی زینت نمای کا شمر تولید موزاییک امیر حسین قاسمی کاشمر 9151328983 کاشمر . خ امام پا سا ز همت
51 کوهستا ن کشت پرورش گاو شیری محمد صا د قی کاشمر 9155057742 کا شمر . روستای کوهسر خ
52 کشا ورز ی همیشه بها ر فر گ کشاورزی و دا مپروری محمد نا مور کاشمر 8543610 کا شمر . روستا ی فرگ
53 کشا ورز ی پا ییز کشت نمونه کشاورزی و دا مپروری مسعود منصو ری کاشمر 8228001 کا شمر . خ . جمهو ری اسلا می پ 3
54 دام و طیو ر همیا ر زنا ن بی سرپرست .پرورش بلدرچین زهرا حکیمی فر کاشمر 8283266 کا شمر . اداره بهزیستی
55 گروه همیا رنیلوفر تولید قا رچ معصومه نصیری کاشمر 8227217 کا شمر . روستا ی فرو تقه
56 تو لید ی فرش دستبا ف با قر ی تو لید فر ش علی با قر ی کاشمر 9151328466 کا شمر . خ 15 خرداد . خردا د2
57 فرهنگی غیر انتفا عی شها ب خد ما ت ا موزشی محمدصمیمی کاشمر 9155321783 کا شمر . فلکه معلم مد رسه شها ب
58 کشت و صنعت سپید دشت ترشیز تو لید و بسته بندی نمک کا مران منصوری کاشمر 9155316325 کا شمر . کا شمر بلوا ر سید مر تضی جنب دانشگا ه پیا م نور
59 خد ما ت فرهنگی مرکز اموزش سپهر خد ما ت را یانه ای ها دی سیا دتی کاشمر 9155313007 کا شمر . خ 17 شهر یور جنب با نک ملت
60 خد ما تندا الکتر یک کا شمر خد ما ت ا لکتر یکی مجید ر ضا زا ده کاشمر 9153091725 کا شمر. خ مدرس بلو ار مطهر ی جنب 12 فروردین
61 خد ما ت لوله کشی گا ز شر یا ن گا ز تاسیسا ت گا ز کشی احمد ر ضا ا ما می کا شمر 9151302784 کا شمر . خ سلما ن فا رسی 8 پ45
62 کیمیا گیا ه پر د یس کشت گیا ها ن جلا ل قددوسی کا شمر 8254458 کا شمر . بلو ارسید مر تضی . خ مرداد مجتمع سبز
63 مکا نیزاسیون گسترسازا ن یونسی خد ما ت کشا ورزی حسین ا مینی بجستا ن 9151523160 بجستا ن . روستا ی یونسی
64 موزا ییک سا زی تولید موزاییک حسین ا مینی بجستا ن 9151523160 بجستا ن . روستا ی یونسی
65 تولید خورا ک دا م و طیور بها ران تولید خورا ک دا م وطیور محمد ذ وا لفقا ری بجستا ن . یو نسی 9153758449 بجستا ن . روستا ی یونسی
66 گا وداری شیرنوش بجستا ن گاوداری خوا جوی بجستا ن 9153751862 بجستا ن . میدا ن گلها
67 ا یثا ر مرغ مرندیز کشاورزی و دا مپروری حسین خورشید مرند یز بجستا ن 9153201646 بجستا ن . روستا ی مرندیز
68 خد ما ت درما نی ا را طب بجستا ن خدمات بهداشتی درمانی جوا د کریمیا ن بجستا نی بجستا ن 9153752382 بجستا ن . خ 22 بهمن
69 احیا سبز کشاورزی ا بو ا لقا سم ا د یبی بجستا ن 9158184292 بجستا ن . جنب شرکت گچ وحد ت
70 مجتمعع دا مد ارا ن ا مید تا مین نیا ز تو لید کنند گا ن غلا مرضا فروتن بجستا ن 5336222566 بجستا ت . نبش مید ا ن گلها
71 گلخا نه نیک ا ند یشا ن زین ا با د تولید محصولا ت گلخا نه ا ی علی رضا یی بجستا ن 9159360914 بجستا ن . روستا ی زین ابا د
72 توسعه روستایی کار ا فر ینا ن مرندیز تو لید ی . توزیعی حسن حاج جمهو ری بجستا ن 9159343380 بجستا ن . روستا ی مرندیز
73 خدمات بیمه ای توسعه کشا ورزی بجستا ن خدما ت بیمه ای حسین خوا جوی بجستا ن 5336225547 بجستا ن . خ 22 بهمن
74 گا وداری شیری سبز اند یشان یونسی گاوداری محمد رضا کا ظمیا ن بجستا ن 5336243752 بجستا ن . یونسی
75 گاوداری شیری مروارید کویر سردق گاوداری حسین معینی بجستان 9155330452 بجستان روستای سردق
76 گاوداری شیری صبح بهاران درزاب گاوداری محمد مهربان بجستان 0533622-3335 بجستان روستای درزآب
77 گلخانه ای زرین دشت بجستان کشت گلخانه ای مهدی سالاری بجستان 0533622-3023 بجستان
78 گاوداری گوشتی وحدت فروهی مرندیز گاوداری علی فروهی بجستان 0533628-3529 بجستان روستای مرندیز
79 مرغداری ققنوس آهنگ مرغداری گوشتی علی تنها بجستان 0533622-5606 بجستان روستای آهنگ
80 دامپروری سحر فخر آباد دامداری علی سلطانی بجستان 9155339262 بجستان روستای فخرآباد
81 پروش شتر مرغ دشت کویر پرورش شترمرغ احمد کاظمیان بجستان 9155338943 بجستان روستای یونسی
82 میلاد قصر درزآب کشاورزی دامداری مهدی قیصری بجستان 5336333337 بجستان روستای درزآب
83 مرغ تخمی درنا کشاورزی ذاکری تربت حیدریه 2225993 خ نواب صفوی کوی سامانیان پلاک 2
84 مرغداری تخمگذار ارسلان تربت کشاورزی تربت حیدریه 2222779 خیابان کاشانی کوچه بخشوده پلاک 3
85 تولیدی لوله و پروفیل جهان پوشش صنعتی وفائی تربت حیدریه 5118797421 روستای رباط سنگ ناحیه صنعتی
86 تولیدی امید توس شرق صنعتی سعادت تربت حیدریه 9151153286 انتهای بازار گمرک مقابل بانک صادرات
87 مسکن نظام پرستاری تربت حیدریه مسکن بلندی تربت حیدریه 9153311147 بلوار مدرس روبروی دادسرای انقلاب
88 مسکن فرهنگیان شماره 2 تربت حیدریه مسکن احمد آزمون تربت حیدریه 2226699 خ قائم خ امام حسین پروژه فرهنگیان
89 خدمات آشپزخانه ای حقیقت زاوه خدمات آشپزخانه جبروز زاوه 5323724554 خ امام (ره)میلان ملا عباس تربتی
90 دامپروری وحدت تربت کشاورزی علی محمدی تربت حیدریه 2224445 خ امام خمینی 13 پ 41
91 پرورش قارچ خوراکی مروارید کشاورزی زمان فرشچی تربت حیدریه 2310459 کیلومتر 7 جاده بایگ
92 مرغداری زرین طیور جهانشیر کشاورزی احمد علی جانی زاوه 9159187138 بخش زاوه روستای صفی آباد
93 تولید محصولات باغی گلدسته صوفی آباد کشاورزی علی اکبر شجاعی اصل تربت حیدریه 9159263830 شهرستان زاوه روستای صوفی آباد
94 مسکن کارکنان راه و ترابری تربت حیدریه مسکن حسین عباسی تربت حیدریه 2313052 خ مدرس مدرس 6
95 بسته بندی برنج و خشکبار خاوران خدمات مقدسی تربت حیدریه 2232900 خ ابوذر غفاری جنب درمانگاه ابو مسلم
96 سرد خانه تربت حیدریه خدمات راستگو تربت حیدریه 9151125272 کیلومتر 7 جاده تربت به گناباد
97 تولیدی برین چوب تربت حیدریه صنعتی محمد رضا زراعتکار شادمهری تربت حیدریه خ 45 متری نبش رسالت
98 تولیدی یاران طبیعت تربت حیدریه صنعتی لطفی قرایی تربت حیدریه 9151311016 کیلومتر 8 جاده تربت به رشتخوار
99 ابریشم کشی سپهر تربت صنعتی زهرا جنگلی تربت حیدریه بایگ خیابان ولی عصر 13 کوچه مسجدالرضا
100 مسکن مهر شماره سه تربت حیدریه مسکن علی اصغر شیبانی تربت حیدریه 9153311504 تربت حیدریه خ فردوسی جنوبی 52
101 مسکن مهر شماره 4 تربت حیدریه مسکن حسین خورشید نیا تربت حیدریه 9155316054 خ کاشانی مجتمع تجاری ویونا ط دوم
102 مسکن مهر شماره پنچ تربت حیدریه مسکن ابوالفضل مهر آمیز تربت حیدریه 9354405335 میدان بسیج ابتدای بلوار خرمشهر سمت راست
103 مسکن مهر شماره 6 تربت حیدریه مسکن حسین پور امی تربت حیدریه 9153333056 خ فردوسی خ فردوسی 52
104 مسکن مهر شماره 12 تربت حیدریه مسکن علی کاشف مقدم تربت حیدریه 9158146294 خ فردوسی خ فردوسی 52
105 مسکن مهر 13 تربت حیدریه مسکن جلالی تربت حیدریه 9159669767 میدان بسیج ابتدای بلوار خرمشهر سمت راست
106 مسکن مهر فرهنگیان تربت حیدریه مسکن علی اصغر اسدالله پور تربت حیدریه 9153327437 خیابان کاشانی جنب دبیرستان
107 مسکن کارکنان راه آهن مسکن میر شاهی تربت حیدریه 5312411601 تربت راه آهن
108 مسکن شهرک صدف تربت حیدریه مسکن ناصر شیر خانی تربت حیدریه 9155319094 شهرک ولی عصر روبرو ی دانشگاه شهرک صدف
109 مسکن فاز 2 کارکنان شهرداری تربت حیدریه مسکن سلیمان محمد نیا تربتی تربت حیدریه 2222082 تربت حیدریه پایانه مسافر بری جنب دفتر شهرداری
110 مرغ گوشتی فجر مرغزار کشاورزی عابدینی تربت حیدریه 2294569 زاوه روستای مرغزار منزل عابدینی
111 مسکن مهر شماره 14 مسکن شریفیان تربت حیدریه 9155319725 بلوار مدرس
خراسان جنوبی(10)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولیدی صنایع پلاستیکی ظریف سازه قهستان صنعتی محبوبه رادمرد بیرجند 9151603835 بیرجند-خیابان معلم19-پلاک14
2 خدمات جمع آوری و عرضه شیر وحدت فردوس خدمات شهرام حامدی فردوس 5342226272 فردوس-خیابان کمربندی-روبروی هیات حسینی
3 تولیدی کشاورزی حمیدیه گلبرگ خراسان کشاورزی عبدالمجید اکرمی قاینات 5625465230 قاینات-بخش سده-روستای نیگ
4 تولیدی پوشاک سارینا قاینات صنعتی مریم شجری قاینات 9153617112 قاینات-خیابان مطهری جنوبی 10
5 دامپروری کشاورزی نوید دشت فردوس کشاورزی حسن نویدی فردوس 9153350797 فردوس-خیابان همافران-مقابل استادیوم
6 تولیدی قطعات بتونی ویلاسازان صنعتی عبدالرحیم باقرزاده قاینات 5625227665 قاینات-شهرک سیمین-بلوک29-پلاک49
7 تولید مواد غذایی خوشه طلایی آیسک کشاورزی حسن رضا صیادمحمدی سرایان 9159649538 سرایان-شهرک صنعتی
8 تولید مرغ گوشتی پردیس اسفدن کشاورزی احمدعلی قطبی قاینات 5625226512 قاینات-اسفدن-بلوار ولایت-نبش خیابان امام خمینی
9 تولیدی کابینت چوب و ام دی اف توس کابین قاین صنعتی محمدرضا شوشتری قاینات 9155611670 قاینات-خیابان شهید بهشتی-روبروی اداره برق سابق
10 معدنی گرانیت شاهکوه نهبندان معدنی قاسم وطن دوست نهبندان 5626221041 نهبندان-خیابان شهید رجایی4
11 تولید محصولات کشاورزی یاران شیرگ کشاورزی علی قلی پور قاینات 9158628857 قاینات-بخش زهان-روستای شیرگ
12 زنبورداری زعفرانیه قهستان کشاورزی محمد صفاجو قاینات 9153637394 قاینات-شهر حاجی اباد-بلوار جهاد کشاورزی
13 به پودر باقران صنعتی محمود بارانی بیرجند 9151611823 بیرجند-خیابان شهید آوینی-صدف4-پلاک 14
14 کشاورزی دامپروری رضای فردوس کشاورزی محمدحسن صالح پور فردوس 9153005407 فردوس-روستای برون
15 مرغداری سلامت کشاورزی مهدی نجفی بیرجند 9151611153 بیرجند-خیابان عدل 15-پلاک26
16 صنعتی بیرجند بابرکت صنعتی بهروز آزاده بیرجند 9151633249 بیرجند-خیابان معلم-معلم26-پلاک18
17 لوله پلاست بیرجند صنعتی حسن جلایری بیرجند 9151002600 بیرجند-فاز2شیمایی-خیابان نوآوران 3-جنب کارخانه سپهر درخشان
خراسان شمالی (11)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 تولیدی صداقت مانه و سملقان تولید ادوات کشاورزی ابوالحسن جوهری مانه و سملقان 9153844841 شهرستان آشخانه- جاده اصلی - بعد از سندیکای کامیونداران
2 میلاد الکتریک تولید لوله pvc و سایر محصولات پلاستیکی برق عبداله جمالی مانه و سملقان 05854224194-09155848135 شهرستان آشخانه-کوچه اداره پست - پلاک 2
3 یخ سازی قائم یخ سازی مسعود متولی حقیقی اسفراین 05857226532- 09153048847 اسفراین- جاده سبزوار - شهرک صنعتی گراتی
4 نورد کاران اسفراین تولید اتصالات آبیاری فشار قوی علیرضا میزانی اسفراین 05857239474- 09155769906 اسفراین - جاده بجنورد - شهرک صنعتی اسفراین
5 اطلس لوله تولید لوله پلیکا محمود خوش وحید اسفراین 5857238293 اسفراین - جاده بجنورد - شهرک صنعتی اسفراین
6 سنگبری عارف گرانیت و مرمر ایرج رحیمی اسفراین 9158888387 اسفراین - جاده بجنورد - شهرک صنعتی اسفراین
7 پانل ساخت جاجرم تولید فوم،یونولیت و پانل ساختمانی بتول رضایی مقدم جاجرم 09151760254 - 05853227726 جاجرم - شهرک صنعتی
8 چوب اردیبهشت صنایع چوبی و mdf مجتبی نودهی بجنورد 5842261033 بجنورد ، بلوار معلم ، بعد از کوچه صدا و سیما ، نبش کوچه ماهور
9 صابر خراسان شمالی صنعت پلاستیک صابر فیروزیان بجنورد 9153861595 بجنورد ، خ امام خمینی غربی ، کوچه میخک 22 ، انتهای کوچه ، پ 10 بجنورد - شهرک صنعتی شماره 2 بیدک
10 صنایع دستی ارغوان بجنورد صنایع دستی حسین ایزانلو بجنورد 9155840048 بجنورد - خ کمربندی مدرس - روبروی مسجد امیرالمومنین (کرمانی)- مدرس 4 - پ 74
11 تولیدی پوشاک رضوان خراسان شمالی تولید پوشاک بجنورد 2312448 بجنورد - خ قیام - 16 متری ابوذر - پ 6
12 هدایت اسفیدان فرش دست باف محمد حسن هدایتی بجنورد 5842289447- 09159770681 09357301275 بجنورد-کلاته محمد علی پهلوان -کوچه مخابرات
13 پوشاک سفید جامگان بجنورد تولید پوشاک دلبر رجبی بجنورد 09153846951 - 09158866376 بجنورد خیابان چمران کوچه حنایی سمت چپ کوچه سوم (نرگس) پلاک 8
14 گلیم روژین بجنورد صنایع دستی معصومه ذوالفقاری بجنورد 05842310410 - 09353504088 خ طالقانی غربی ، کوچه شهید مقرب، فرعی اول ، پ2
15 صنایع دستی بهاران صنایع دستی زینب علی آبادی بجنورد 9155843069 بین چهارراه مخابرات و میدان شهید ، کوچه جواهر ماه ، آخر کوچه ، پلاک 14
16 صنایع دستی فرش و گلیم ثامن صنایع دستی یوسفعلی ایزانلو بجنورد 05842227394 - 09155847304 خ کمربندی , حاشیه مدرس 5 , پلاک 358
17 تولیدی پوشاک ستایش خراسان شمالی تولید پوشاک سحرصابری بجنورد 2259189 بجنورد باقرخان2کوچه ایزانلو پ10
18 پرورش شتر مرغ بارثاوا پرورش شتر مرغ محمد علی اکبری چایچی اسفراین 5857227214 اسفراین - روستای ادکان نیشکش
19 تولید پگاه فیروزه زراعت نورا... فیروزه ای بجنورد 05842224895 - 05842222452 خ چمران 26 , پلاک 4 - روستای فیروزه و مزرعه میان
20 مزرعه پرورش شتر مرغ شاهپر بجنورد پرورش شتر مرغ مصطفی وحدانی بجنورد 05842233754 - 09155850150 خ قیام , کوچه شهید رضا شریفی , پلاک 30
21 حکیم محله خراسان شمالی حمل و نقل درون شهری علیرضا حسین زاده بجنورد 9153847159-09155842580 05842254903- 05842259798 بجنورد - خیابان بهزیستی - آزانس حکیم
22 جمع آوری شیر سجاد خراسان شمالی ایستگاه جمع آوری شیر محمد بجنوردی وحید بجنورد 05842221805-9151883153 9153843767 - 05842244290 بجنورد , خ 17 شهریور شمالی , کوچه 38 , پلاک 32 _(2) روستای قتلیش علیا
23 خدمات مهندسی آسمان خراش خراسان شمالی خدمات مهندسی ساختمان رضا امیری نیا بجنورد 5842257403 میدان خرمشهر ، کمربندی شهید مدرس ، نبش کوچه فردوسی ، پلاک 80
24 اترک فیلم شرق خدمات آموزش فیلم سازی و... روح الله محمودی بجنورد 9151876416- 09355358268 09151533325 - 05842251640 خ طالقانی شرقی - جنب دبیرستان سمیه -نبش کوچه گل پونه -پلاک 246
25 داربست فلزی طلوع خراسان شمالی نصب داربست رقیه حسین زاده بجنورد 05842315200 - 09374734849 09151883765 - 09153846963 بجنورد شهرک امام خمینی 3میلان 3 پلاک19
26 روناک بجنورد خدمات فیلمبرداری، عکاسی و مزون عروس آسیه پورحمیدی بجنورد 05842315025 - 09153031054 05842311794 - 09153843753 بجنورد-خیابان نادر نبش کوچه جامی
خوزستان (12)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 کشاورزی زیتون کاران آبادان کشاورزی فرشید شهلایی آبادان 2222892 خ امیری بازار کویتی طبقه 2 فروشگاه فرشاد
2 بهار گلشن سبز جنوب کشاورزی محمد رضا ابراهیمی آبادان 4452436 ذوالفقاری 40 متری ایستگاه 3 بین شهر داری 7و8 پ 199
3 تعاونی احرار چوئبده کشاورزی احمد عبودی آبادان 4440072 ذوالفقاری 40 متری روبروی حسینیه
4 خدمات ماهان جلگه خوزستان کشاورزی کوروش افراسیابی آبادان 9166317658 شاملو لین 10 پ 86
5 حمل نقل و دریایی شفیع نور آبادان خدمات سید هاشم موسوی آبادان 9166514875 اروند کنار سادات 3
6 مکانیک دقیق بهمنشیر(خدمات خودرویی) خدمات سعید گل رنگی آبادان 4453807 مرکزی بهمنشیر جنوبی ابوشانک
7 حمل و نقل دریایی فرزانگان ماندگار آبادان خدمات آبادان 4229169 مرکزی حومه شرقی اتحاد کارون
8 خدمات تصویری آثار طلایی خدمات سید علی سید حسینی آبادان 4429413 مرکزی بهمنشیر جنوبی ابوشانک
9 حمل و نقل دریایی اروند کوثر جنوب آبادان خدمات علی حلفی آبادان 3319030 اروند کنار مینو بار آلبو حمید
10 حمل و نقل دریایی طنین فلک خلیج فارس خدمات میثم حسین دوست آبادان 3312546 اروند کنار مینو بار آلبو حمید
11 حمل و نقل دریایی مهد نور آبادان خدمات سید امین موسوی آبادان 22722885 اروند کنار شهر بوچمیه سادات 2
12 رایانه گستر کارون پرشیا خدمات مریم قنواتی آبادان 3345818 خ امیری بازار کویتی ها پاساژ پیمان
13 حمل ونقل دریائی نیلوفرسفیدکارون آبادان خدمات رضا بنی سعید آبادان 9166334781 ایستگاه 12 بازار فیه کوچه اول پ 186
14 حمل و نقل دریایی پرستوی مهاجر آبادان خدمات ابراهیم شامری آبادان 4450022 ذوالفقاری 30 متری ذوالفقار 52 پ 8
15 تعاونی حمل ونقل دریایی حمزه سحر آبادان خدمات سعید عبادی نیا آبادان 9166307735 شطشط حسینیه جمشیدی
16 حمل و نقل دریایی تعاونی سردبار جنوب خدمات عبدالشهید خضیر پور آبادان 2222711 خ شهید منتظری فرعی 9 پ 12
17 حمل ونقل دریائی شکوه دریائی خوزستان خدمات عمار فلاحیه زاده آبادان 9161314160 کوی ولیعصر (پیروز آباد ) ردیف 138
18 حمل و نقل دریایی طلوع افق آبادان خدمات هوشنگ سیاحی آبادان 9166334995 کوی ولیعصر ردیف 224 اتاق 8
19 حسابداری مهزیار آبادان آرمان خدمات مژده رشیدی راشدی آبادان 9163343038 ایستگاه 5 بهار 32 پ 1/27
20 حمل و نقل دریایی عدالت نور فجر خدمات محمد حسن تراکمی آبادان 2226305 خ امام کوچه فرعی 15 پ 35
21 کارورزان گرمای جنوب خدمات خدیجه محمودی آبادان 3310028 بازار مرکزی طبقه اول غرفه 98
22 خدمات آرایشی و پیرایشی شکوفه چهره سازان خدمات پری حمیداوی آبادان 2222413 خ امیر کبیر خ سپه جنب باشگاه قصر آهنین
23 خدمات آرایشی و پیرایشی شقایق جنوب خدمات معصومه خارا آبادان 4458190 خ بهمن 24 پ 1
24 خدمات آرایشی پیرایشی زیبا رویان آتنا خدمات آسیه تیموری آبادان 4420485 کوی قدس ایستگاه 2 بهار 8 طبقه فوقانی آتنا
25 حمل و نقل دریایی دریا غزال آبادان خدمات حسین تاروتی آبادان 3322295 ایستگاه 12 جنب شهرداری ردیف 135 پ 7
26 خدمات رایانه سیمرغ جنوب خدمات ابراهیم محسنی پور آبادان 4434180 احمد آباد خ 17 اصلی بین 4و5 فرعی پ 101
27 حمل و نقل دریایی پارسا سپهر سالار خدمات عادل تمیمی آبادان 9166311005 خ عنصری شماره 1401
28 خدمات عاج رایانه صحرا خدمات سرور جوکار آبادان 9166310250 براده جنوبی ردیف 19/95
29 خدمات آرایشی و پیرایشی خاتون ماهرویان خدمات مرم دهنوی آبادان 2224650 خ طالقانی ک 5 پ22
30 خدمات رایان سیستم آبادان خدمات عباس گریک پور آبادان 9163336721 کوی قدس بهار 25 پ 84
31 خدمات آرایشی و پیرایشی زیبا رویان هستی خدمات کاتیوشا حسینی آبادان 9163315582 خ خاقانی خ انوری
32 حمل و نقل دریایی فانوس برج خلیج فارس آبادان خدمات محمد مناحیان آبادان 9166314107 احمد آباد لین 10 اصلی نبش 10 فرعی پ 259
33 خدمات اروندان صدف رایانه آبادان خدمات زینب دریس آبادان 4451225 ذوالفقاری ایستگاه 40 متری روبری ذوالفقار 61 سمت راست
34 خدمات کیاست رایانه آبادان خدمات مرضیه موسوی آبادان 9166315702 خ زند ک آبفا پ 14
35 ورزشی پدیده بانوان خدمات احلام معرفاوی آبادان 4430377 احمد آباد لین 1 خ 13 فرعی
36 حمل ونقل دریایی امیدداران آبادان خدمات سید هاشم عبیدی آبادان 4455219 اروند کنار جنب فلکه مرکز خرمشهر
37 حمل و نقل دریایی نگین کوثر آبادان خدمات حمیدبن عید اهوازی آبادان 9163311055 کنار نهر بوطرف
38 خدمات آرایشی و پیرایشی ندای سوگند خدمات سوسن دغلاوی آبادان 3339239 ذوالفقاری ایستگاه 39 پ 35
39 حمل و نقل دریایی ملوان دلوار خدمات آبادان اروند کنا رنهر برچمبه
40 خدمات صیادی بهمنشیر خدمات آبادان
41 آرایشی و پیرایشی نگاه پیچک خدمات آبادان
42 نقش آفرینان چاپ خدمات آبادان
43 تاکسی تلفنی چهار باغ جنوب خدمات آبادان
44 صیادی موج اروندان خدمات آبادان
45 عمل آوری میگوی کارون خوزستان خدمات آبادان
46 حمل و نقل دریایی پایور خدمات آبادان
47 آریان جنوب آبادان خدمات آبادان
48 حمل و نقل دریایی امواج خضرا خدمات آبادان
49 حمل و نقل دریایی پیمان موج بهمنشیر خدمات آبادان
50 خدمات پارامیس رایان گستر خدمات آبادان
51 خدمات ماشین قاموس عمران خوزستان خدمات آبادان
52 پرورش اندام افشین جنوب خدمات آبادان
53 خدمات فنی خودرو ک‍ژال یدک خدمات آبادان
54 شماره 140 صنعت _ آبادان _ _
55 پوشاک ستاره درخشان صنعت و معدن آبادان
56 پوشاک گلریز بهمنشیر صنعت و معدن آبادان
57 پوشاک ناز تیام صنعت و معدن آبادان
58 ندای بلوک سبز آبادان صنعت و معدن آبادان
59 عبابافی البرز نگین آبادان صنعت ومعدن سلیمه مخلصی آبادان 4464428 فیه کوجه نجفی پ 7
60 پوشاک شکیبا آبادان صنعت ومعدن علیرضا قربانی آبادان 3336090 خ زند بین امام و امیدی پ 141
61 سبز رویان طلوع آفتاب صنعت ومعدن محمد رضا محسنی پور آبادان 3312938 لین 7 احمد آباد بین 4و5 فرعی پ 101
62 خضر( توروطناب ) آبادان صنعت ومعدن احمد بنی مات آبادان 4453303-4 اداره شبلات آبادان
63 پوشاک مایده دوخت صنعت ومعدن مژگان ساعی آبادان 9163346106 فیه لاله 14 پ 51
64 پوشاک مهرگان جامه آبادان صنعت ومعدن جمشید دشتی مقدم آبادان 9173156895 خ شهید منتظری جنب پاساژ
65 پوشاک طلوع پوشش آریا صنعت ومعدن عبدالمیر غریانی پور آبادان 9163348434 کوی قدس ایستگاه 2 ردیف 18
66 پوشاک رنگین کمان جنوب صنعت ومعدن زینب مظفری آبادان 4437038 میدان طبیب خ 18 ک بابائی پ 6
67 پوشاک نوگل عندلیب فصل صنعت ومعدن حسن آب در شکر آبادان 4425454 خ 14 اصلی بین 1و2 فرعی پ 12
68 پوشاک رهروان پوشش کوثر صنعت ومعدن پروین زارعی آبادان 9122065342 امیر آباد مجتمع مسکونی مفتاح پ 307
69 پوشاک نانیش صنعت ومعدن عبداله مزیدی آبادان 9126500331 آبادان خ کریمی ک مطوری پ 8
70 پوشاک آریان صنعت ومعدن زهرا جعفری آبادان 4439540 کوی قدس بهار 11 پ 59
71 مهرناز پوشاک صنعت ومعدن مهناز حدادی آبادان 9163338736 اروندکنار مینوبار آلبوحمید
72 پوشاک رویای شرقی صنعت ومعدن معصومه دشتی نژاد آبادان 9163301951 کوی ذوالفقاری بین ایستگاه 1و2 30 متری پ 57
73 پوشاک فرزانه جنوب صنعت ومعدن عفت جاسمی زاده آبادان 4460727 کوی ولیعصر ردیف 1061
74 سپید کاران خوزستان(آبادان) صنعت ومعدن سعید عچرش آبادان 4440843 ایستگاه 4 پ 15
75 برودت میعاد صنعت(پنکه سقفی) صنعت ومعدن علی قاسمی آبادان 2224669 چهارراه امیری پ 153
76 کنسرو ماهی آبادان صنعت ومعدن آبادان 4440400 کیلومتر 5 جاده اهواز شهرک صنعتی
77 پوشاک میعاد آبادان صنعت ومعدن عبدالسلام قیم آبادان 9121754145 کفشه پاساژگنجی نمایندگی نساجی حهان
78 پوشاک یلدا رحمت آبادان صنعت ومعدن مریم بهزادی آبادان 9166338295 ذوالفقاری 40 متری ایستگاه 2 پ 79
79 گلرخ پوشاک آبادان صنعت ومعدن جواهر داودی آبادان 9166331658 خ اروسیه ک سعدی پ 2
80 پوشاک چکاوک پوشان جنوب آبادان صنعت ومعدن آبادان
81 صنایع دستی سپیده دم سحر انگیز صنعت ومعدن آبادان
82 ماهی طلائی جایزان صنعت ومعدن محمدرضا بهمئی امیدیه 9166511860 بخش جایزان کیلومتر 3 جاده بهبهان رامهرمز جنب سد مارون
83 کشاورزی زارعین پیشرو فارغ التحصیلان امیدیه کشاورزی امیر لرکی امیدیه 9163070639 علی آباد پاچه کوه
84 مکانیزاسیون نهال سبز امیدیه کشاورزی جعفر خوب نژاد امیدیه 3402769 روستای امیر المومنین
85 علوفه کاران انصار شش اندیمشک کشاورزی سید امیر موسوی اندیمشک 4253152 خ میر دریکوند پ 67
86 آموزشگاه رانندگی کارون دز خدمات مدینه همت نژاد اندیمشک 24522362 کوی شهداء خ کرامت روبروی پارک حاجی پور
87 داروخانه گیاهی زرین فام الوار خدمات شهلا بهاروند اندیمشک 4220935 الوار گرمسیری
88 تامین نیاز تولیدکنندگان دامداران الوار گرمسیری خدمات یاسر نجفوند اندیمشک 4230022 چهارراه اهواز جنب شرکت سایپا
89 تاکسیرانان اندیمشک خدمات عیسی نودل اندیمشک 4241682 اندیمشک روبروی استادیوم
90 مکانیزاسیون تلاشگران کرخه خدمات محمد مجد منش اندیمشک شهرک صنعتی جاده کرخه پ32
91 تاکسی سرویس پارسیان مهر سینا خدمات اندیمشک 4221636
92 پوشاک مهسا اندیمشک صنعت ومعدن بهروز جعفری اندیمشک 9161400256 انتهای خ اسحاق روشنی نبش خ ارشاد
93 گبه و گلیم بافی جهان افروز الوار اندیمشک صنعت ومعدن جهان افروز نجفوند اندیمشک 4252476 بخش الوار روستای گلدره شماره 2
94 گبه وگلیم بافی بهارستان چناره اندیمشک صنعت ومعدن رضا نجفوند اندیمشک 9161188525 کوی شهداء شهید دادگستر
95 تولید لوله وپروفیل کیان پارمیس اندیمشک صنعت ومعدن محمد کیاست اندیمشک 9163059325 اندیمشک قلعه لور خ استقلال
96 پیشرو صنعت صنعت ومعدن اندیمشک کیلومتر 15 جاده مسجد سلیمان
97 کشاورزی رز گلزار اندیمشک کشاورزی اندیمشک 3336429 اهواز روستای دهکده
98 کشاورزی خوشه کاران طلایی دز کشاورزی عزیز لطیفی اهواز 9166166588 سویسه کیلومتر 5 جاده آبادان
99 مرغداری طاووس پر خوزستان کشاورزی امید گلفر اهواز 9161191077 جاده تصفیه نیشکر
100 خاک ورزان خوزستان کشاورزی عباس کاظمی اهواز 2241403 کیلومتر 15 جاده آبادان مجتمع پرورش ماهی آزادگان
101 پرواربندی طلوع دام کارون کشاورزی بهادر عطائی اهواز 3779442 خشایار خ فراهانی نبش کسایی
102 پرورش ماهی زیستاب ماهی جنوب کشاورزی منصور حمیدی نژاد اهواز 5534942 حصیرآباد خ 8 پ 106
103 مختار اهواز کشاورزی کاظم عبیات اهواز حمیدیه خ شهرداری
104 مرغ حنایی جنوب اهواز کشاورزی اهواز 3374019 پادادشهر فاز 2 ایستگاه 6 خ 39 پ 40
105 سبزآوران حمیدیه کشاورزی اهواز زرگان جنب بانک تجارت پ 67
106 کشاورزی مجمر کاران جنوب کشاورزی سرتیپ بغلانی اهواز جاده اهواز شوشتر کیلومتر 30 جاده تصفیه شکر
107 مکانیزاسیون توحید خوزستان کشاورزی عیسی مشحوتی اهواز 5534369 کیانپارس 10 غربی فاز 3 پ 159
108 پرواربندی بره پشم طلا کشاورزی کاظم شریفات اهواز 9163114058 کوی نلوت خ فجر3
109 مکانیزاسیون فدک سبزینه جنوب خدمات مریم خدری اهواز 2235098 فرهنگشهر خ 11 رشد پ 53
110 خدمات شهری زیبا مهزیار ایرانیان خدمات ابراهیم بعاجی اهواز شیبان خ 5 پ 8
111 الکترو وصال خوزستان خدمات سید جواد غراوی اهواز 9354030032 نادری روبروی پاساژ قیصریه ساختمان کارون طبقه 1
112 مکانیزاسیون گل لاله اهواز خدمات عبدالجلیل پور هاشمی اهواز 2278021 شهرک زردشت خ دوم پ 363
113 فروغ محاسبان جنوب خدمات حمید صفاپور اهواز 3371668 کیان خ طلوع بین شیخ بها و کیان پ 186
114 مجتمع ورزشی شمایل اهواز خدمات علیرضا حیاتی اهواز کوی نبوت مظهر 5 پ 53
115 زیبا سرای نازنین خدمات مریم خسرو کیانی اهواز 9166112006 خ زند بین ادهم و فرهنگ ک افتخار پ 6
116 فن آوران خلاق جنوب خدمات میثم عبدالهی اهواز 5519257 کیان آباد 17 شرقی روبروی پارک فدک
117 مینی بوس داران اهواز پویا خدمات یوسف علیمرادی اهواز 9163090682 کوی انقلاب انتهای ناصر خسرو جنوبی بعد از ریل راه آهن پشت سازمان بهزیستی فیاض بخش
118 آموزشگاه رانندگی آرین ره آریانا اهواز خدمات فاطمه گودرزی اهواز 3389377 جاده کوت عبداله نبش خ فاطمی
119 بازارچه میوه وتره بارکیان سبز اهواز خدمات موسی ساعدی اهواز 4441421 کوی ابوذر خ 1 بعد از چهارراه دوم
120 اسلامی تهیه وتوزیع صنف خواروبارفروشان اهواز خدمات اهواز 9166003519 کیانپارس خ 8 فاز 2 پ 74
121 انتظار شتاب خدمات عبدالحسین مشلشی اهواز 3340023 24متری مجتمع رستگار طبقه 3 واحد 41
122 مجتمع ورزشی وصال خدمات علیرضا نیسی اهواز 9166193678 کارمندی خ ظهرابی مجتمع زهره پ 19
123 قلم ملون اهواز خدمات محمد عادل حمیدی اهواز 9163067955 گلستان نبش خ بهمن طبقه فوقانی آرایشگاه زلفا
124 جامع محاسب مهر اهواز خدمات اهواز 9163111439 گلستان خ خرداد بین آۀذر و دی پ 341
125 خدمات آراز رایانه اهواز خدمات اهواز _ زرگان خ شهید خنجری پ 44
126 مهندسی پارس شوکا جنوب خدمات فاطمه احمدی اهواز کیانپارس خ 1 شرقی
127 سیستم رایانه فالق گستر جنوب خدمات عبدالعباس نشبوطی اهواز جاده کمربندی اهواز اندیمشک جنب پدافند هوایی
128 حسابداری و حسابرسی تینا محاسب دانا خدمات مینا باقری کاهکش اهواز
129 تاکسیرانان اهواز خدمات علی اکبر نیک صفت اهواز
130 ارکید رایانه جنوب اهواز خدمات اهواز
131 خدمات زیست محیطی سبزینه گستران خدمات اهواز
132 حنان طب خوزستان خدمات اهواز
133 مکانیزاسیون سران مهر مولا خدمات اهواز
134 مکانیزاسیون نور العین خوزستان خدمات اهواز 86526
135 آرایشی کلبه شادی زرگان خدمات اهواز 445132
136 رایان سازان متین جنوب اهواز خدمات اهواز 3365867 اهواز شرکت شهرکهای صنعتی
137 پیرایشگران نگین رویان جنوب کارون خدمات اهواز خ آزادگان بازار عامری خ شهید خیری پ 2
138 اهواز پلاستیک صنعت ومعدن حسین حلفی اهواز 2218265 نهضت آباد خ مجلسی پ 70
139 پوشاک رعد کارون صنعت ومعدن پیمان کعبی شیخی اهواز 2241029 کیانپارس خ 7 غربی
140 پوشاک شریف گستران پارسیان صنعت ومعدن مهین شرف اهواز 4444434 شهرک صنعتی شماره 2 روستای الباجی خ فردوس بازار زرگرها
141 پوشاک گلنار نقش خوزستان صنعت ومعدن فرج صالح پور اهواز 9166022085 جنب پل سوم پشت انبار جهاد
142 نوین پلاست صنعت ومعدن عبدالمحمد غبیتی اهواز 9166173104 شهرک ملی حفاری
143 134 صنعت ومعدن اهواز 9166122574 خ سلمان فارسی پاساژ حزباوی نبش خ علم الهدی
144 پوشاک مدرن اهواز صنعت ومعدن روح انگیز زیبا اهواز 2241889 24متری خ امام نبش نظامی طبقه فوقانی
145 پوشاک وحدت صنعت ومعدن ایران علاسوند اهواز 9161115540 کیان آباد شرقی خ 19 پ 7
146 پوشاک 61 صنعت ومعدن گرد آفرین اسدی اهواز 4473920 روستای آهودشت مسیر اهواز اندیمشک
147 پوشاک فدک اهواز صنعت ومعدن لاله مهرنیا اهواز 9166114495 شهرک صنعتی شماره 2
148 موج بتن رعد صنعت ومعدن عبدالرضا ریاحی اهواز فاز 3 کوروش خ 1 مجتمع غزال
149 572 ایثارگران اهواز صنعت ومعدن اهواز 4472658 آبادان کیلومتر 18 روستا ی سویسه جنب پمپ بنزین
150 پوشاک به دوخت نینا صنعت ومعدن اهواز 9166079328 شهرک صنعتی شماره 2
151 امین سفال اهواز صنعت ومعدن امید مار صفری اهواز 9163203758 کوی ملت خ 17 اقبال پ 32
152 عسل سخاوت اهواز صنعت ومعدن اهواز 6113387152 کوی ملت فاز 3 منازل توانیر خ 7 پ 58
153 عرشیا دانا گل اهواز صنعت ومعدن اهواز کوی ملت خ دانیال بعد از فلکه مجتمع دریا واحد 1
154 پوشاک آرام خواب نور صنعت ومعدن شکوفه مرید علی اهواز اهواز شهرک صنعتی جاده اهواز اندیمشک
155 پوشاک خوب دوزان اهواز صنعت ومعدن اهواز 81095 کیلومتر 12 جاده اهواز اندیمشک
156 بسته بندی گوشت خلیج فارس صنعت ومعدن علی احمدی اهواز _ شهرک صنعتی آلباجی
157 تن اتی سازشرق صنعت ومعدن محمد بلک اهواز _ اهواز شهرک صنعتی سایت صنایع شیمیایی
158 خوزستان شیمی سینا صنعت ومعدن محمد خلفی اهواز کیلومتر 35 جاده اهواز بندر امام جنب مقبره سید هاشم
159 آوندسپیدجنوب صنعت ومعدن کاظم غلام کاظمینی اهواز اهواز شهرک صنعتی جاده اهواز اندیمشک کیلومتر12 سایت نساجی
160 کارخانه آسفالت گرم سیاه فرش صنعت ومعدن غلام نظر اهواز
161 شبنم خوزستان صنعت ومعدن عبدالحسین نیزاری اهواز
162 وایا ساز صنعت ومعدن اهواز
163 پوشاک عرشیا پارس صنعت ومعدن اهواز
164 پوشاک معنا صنعت ومعدن اهواز
165 حریر پوش ایرانیان صنعت ومعدن اهواز
166 صنایع نوآوران صنعت ومعدن اهواز
167 مکانیزاسیون وحدت الباجی کشاورزی اهواز
168 زورق عقیق کشاورزی اهواز
169 رستگار نیلوفر الوان خوزستان کشاورزی اهواز
170 پرواربندی نعیمه اهواز کشاورزی اهواز
171 پرواربندی بره امبید جوانان خوزستان کشاورزی اهواز
172 مکانیزاسیون سعادت کاران زرگان کشاورزی اهواز
173 گلخانه ای رویای سبز کشاورزی اهواز 9166173316
174 مرغداری مهر خاوران کشاورزی اهواز 3366765
175 کوثران بروایه شرق کشاورزی اهواز _ بیمارستان گلستان
176 گلخانه ای خوزستان راه کشاورزی اهواز گلستان خ زرتشت خ اسفند
177 عمارت صدف کوثر (بیمارستان گلستان) مسکن اهواز ابتدای جاده اهواز مسجد سلیمان جنب نیروگاه زرگان
178 مسکن کارگران بیمارستان مهر مسکن عبدالمجید نظیری اهواز
179 مسکن تعمیرات نیروگاه های خوزستان مسکن عبدالجلیل پور هاشمی اهواز
180 زنبورداری شهد یاس کشاورزی آرش عباسی ایذه 5231373 خ شهید دستغیب پ 74
181 زنبورداری و جنگل و مرتع چل چراغ سی سمبلی کشاورزی محمد رضا قربانی ایذه 5227848 پارک بهاران کوچه آفتا
182 زنبورداری شهد ریزان ایذه کشاورزی سیاوش ارزن برزین ایذه 5241665 سر قنات خ شهید دستغیب ک شهید موسوی راد
183 زنبورداری شهد بابونه کشاورزی جمعه موسوی ایذه 9163915830 خ شهید صادقی ک میثاق
184 شهد آوران کشاورزی اکبر فولادی ایذه 5228326 خ امام ک حسینیه
185 زنبورداری بهار نارنج کشاورزی غلامحسین موسوی ایذه 5224583 خ شهید دستغیب ک رامین پ 5
186 کشاورزی محصولات گلخانه ای بخت یاران کشاورزی یعقوب موسوی ایذه 5228030 بلوار مدرس روبروی مدرسه حکمت
187 کشاورزی دره سبزمنیرایذه کشاورزی شهرام صارم ایذه 5230417 حلایجان روستای منیر
188 شهدآوران کشاورزی اکبر فولادی ایذه خ شهید داوریان جنب حسینیه اعظم
189 محصولات زرین برگ کشاورزی علی اسدی ایذه 6925223630 کیلومتر 5 جاده ایذه اهواز
190 تعاونی جنگل ومرتع کوه مورداکبراباد کشاورزی ایذه 623528308 ایذه روستای اکبر آباد
191 زنبورداری لاله منگشت ایذه کشاورزی محمد کیانی محمدی ایذه 29277 خ شهید صدوقی کوچه قدوسی
192 تالار پذیرایی اشکفت سلمان خدمات هادی ابراهیم پور ایذه 5227818 ایذه جاده کمربندی خ اشکف سلمان
193 خانه عکس مدرن ایذه خدمات شهرام سلطانی ایذه 5222134 خ امام بالاتر از بانک ملی
194 خدمات رایانه نوین رویان ایذه خدمات ناهید محمودی ایذه دهدز دنباله8 رود شمالی آبراه دهدز
195 خدمات برقی رعد سازان انشان ایذه خدمات ایذه 5236747 خ شهید عزیزی جنب مدرسه مرضیه
196 خدمات خطاطی و صحافی نگین پارس ایذه خدمات رسول اسکندری ایذه 5240210 ایذه مرکزی پیان آبچه
197 حسابداری تراز نوین خدمات ذبیح اله سعیدی ایذه 5230452 خ شهید ولی پور خ ستارخان
198 پخش مواد غذایی فلات پخش ایذه خدمات افشین حیدر نیا ایذه 5221618 خ شهید نادری خ آیت اله سعیدی
199 غیر انتفاعی مولوی ایذه خدمات بهادر موسوی ایذه 5226564 جنب دادگستری دبیرستان مولوی
200 خدمات تعمیر تلفن همراه بابونه ایذه خدمات اردشیر عالیپور ایذه 5230330 خ امام پاساژ گلشن
201 حسابداری دنا بختیاری ایذه خدمات بابک فتحی ایذه 5234159 خ مدرس
202 غیرانتفاعی پسرانه دانش پژوهان ایذه خدمات محسن کیانی ایذه 5230444 خ سلمان فارسی
203 دبستان وامادگی غیرانتفاعی فضیلت خدمات شهباز کیانی ایذه 5224661 چهارراه بسیج مدرسه راهنمای فضیلت
204 خدمات رایانه ای سهیل ایذه خدمات طهمورث ترک گرکی ایذه 5223980 خ ولیپور خ حافظ جنوبی
205 زبانکده معلم خدمات محمد شاه ولی ایذه 5233569 خ جهاد ک اداره پست
206 خدمات برق فن اندیشان آنزان خدمات افشین اکبرزاده ایذه 5220536 خ امام جنب استادیوم
207 غیرانتفاعی جویای علم ایذه خدمات عیسی غلامی پور ایذه 5234173 خ شهید کرذونی ک پژمان پ9
208 غیر انتفاعی مرضیه رضوان ایذه خدمات مرضیه جعفری ایذه 5242794 خ نادری ک سلامت
209 غیرانتفاعی نورای دانش ایذه خدمات محمد حسین قدر حانی ایذه 5232411 خ سلمان فارسی ک امین
210 زبانکده زبانسرای معلم خدمات محمد شاه ولی کوه شوری ایذه 33569 خ جهاد ک اداره پست
211 قالیشویی ستاره طلایی خدمات ایذه
212 مکانیزاسیون کیان انشان قلعه تل خدمات ایذه
213 صنایع غذایی دشت لاله ایذه صنعت ومعدن قلی رشیدی ایذه 5223875 شهرک صنعتی ایذه
214 آرمین پوشاک ایذه صنعت ومعدن شاکرم عادل تنی ایذه 5226088 خ شهید جهان آرا پ 7
215 فرش زربافان گوراب صنعت ومعدن منیژه لاهوتی ایذه 5230293 خ محمد رسول اله کوجه میلاد
216 تولید شیرینیجات شیرین گل ایذه صنعت ومعدن مجید صالحی ایذه 5233581 خ امام روبروی کلانتری 1
217 پوشاک تک دوزان ایذه صنعت ومعدن کبوتر چراغی ایذه 23284 خ نوری
218 پوشاک تن آرایان انزان ایذه صنعت ومعدن فرشته لجم اورک ایذه 5227402 خ حافظ شمالی خ شهید کی شمس
219 ظروف یکبار مصرف جوشن پلاست ایذه صنعت ومعدن جعفر طهماسبی ایذه 5223285 ایذه شهرک صنعتی اژگیل
220 عایق های رطوبتی چترصحرا ایذه صنعت ومعدن خانلر کیانی ایذه 5242370 شهرک صنعتی سایت شیمیایی
221 شماره 46 گچ ایذه صنعت ومعدن بیژن اورک ایذه 5224144 خ شهید دستغیب پ 4
222 روغن موتور تاراز شیمی ایذه صنعت ومعدن قدرت اله احمدی ایذه 5221733 شهرک صنعتی جنب ترمینال
223 صنایع غذایی اعتماد ترش صنعت ومعدن حسین علی اسماعیل وندی ایذه 5233139 سشهرک صنعتی
224 فرشبافان گلستان صنعت ومعدن عصمت صابرپور ایذه 5229824 خ عسکری
225 آروین نوبنیاد صنعت ومعدن علی فرهادی باجولی ایذه بلوار مدرس کوچه ولیعصر پ 356
226 شماره 46 گچ پاکتی صنعت ومعدن بهنام اورک چهار تنگی ایذه هدایجان شهرک طالقانی
227 شن وماسه زرین هلایجان صنعت ومعدن داریوش اسماعیل پور ایذه 27830 خ بزرگراه انقلاب لاستیک فروشی اسماعیل پور
228 آروین نوبنیاد صنعت ومعدن علی فرهادی باجولی ایذه 21137 بلوار مدرس کوچه ولیعصر پ 356
229 گبه و گلیم ظریف باف صنعت ومعدن یوسف کاوسی ایذه خ حافظ جنوبی ک شهید علی کیانی پ 135
230 شماره 11 تیر بتنی ایذه صنعت ومعدن سجاد قربانی ایذه 23693 جنب پارک بهاران
231 محصولات گلخانه ای دهکده کشاورزی ایذه
232 مرغداری آنزان طیور بختیاری کشاورزی ایذه
233 جنگل و مرتع تنک آبی کشاورزی باغملک
234 پرورش زنبور عسل بادرنگان کشاورزی باغملک
235 دامپروری صحرای سبز میداود کشاورزی باغملک
236 ظروف یکبار مصرف شفیق باغملک صنعت ومعدن سید حسین علی مرید باغملک 9166131344 باغملک شهرک صنعتی
237 72 تولید سرکه وترشیجات باغملک صنعت ومعدن محمد رحیمی باغملک 9163094840 شهرک صنعتی رستم آباد
238 پالیز طلایی صنعت ومعدن باغملک 9163138824 شهرک صنعتی
239 خدمات مکانیزاسون شریف کاران باغملک خدمات جمال الدین شریفی باغملک 9166923538 باغملک روستای هپرر
240 خدمات فنی فتح شایان جنوب خدمات هرمز فتحی باغملک 4221414 خ آیت اله خامنه ای
241 خدمات رایانه ای نوین باغملک خدمات بهنام علیزاده باغملک 422852 خ امام خ آیت اله طالقانی
242 خدمات حسابداری دقیق باغملک خدمات غلامحسین رضاییان باغملک 9163113199 باغملک منطقه منجنیق ک جانان
243 پیش دبستانی ومهدکودک یاسمن باغملک خدمات اقبال تامرادی باغملک 4222827 خ امام روبروی بانک ملی ک شهید انصاری
244 مهدکودک سرای گلها باغملک خدمات خدیجه جوشن باغملک 4222155 خ فرهنگ مهدکودک سرای گلها
245 خدمات گردشری و مسافرتی قاصدک باغملک خدمات باغملک
246 قالیشویی واریان ابریشم خوزستان خدمات باغملک
247 مهدکودک تخصصی قرآن (هدایت گلها) خدمات باغملک
248 خدمات بهداشتی درمانی شفا امید خوزستان خدمات باغملک
249 مرغداری کوشیار باغملک کشاورزی رحیم لطفی باغملک کوی منجنیق علیا
250 گلخانه ای کیمیای باغملک کشاورزی افشار مددی باغملک 9163912705 باغملک روستای هپرر
251 زنبور عسل گندمکار منگشت کشاورزی یوسف کاو ینی باغملک 5222749 روستای چیدن شهرستان باغملک
252 تعاونی مرغداری 74 کشاورزی باغملک 4222769 2راهی اسلام آباد ک 1 جاده زیدون
253 تعاونی 69 ایثارگران کشاورزی باغملک قلعه تل اول جاده مال آقا
254 پرورش زنبور عسل چای گل باغملک کشاورزی تیمور احمدی باغملک روستای رباط علیا
255 پرواربندی بره نگین منگشت کشاورزی بهنام شریفی باغملک بخش مرکزی دهستان منگشت روستای ابوالعباس
256 سبزه زار شمایل صیدون رودزیر کشاورزی فریدون عیوضی باغملک روستای رود زیر بخش صیدون
257 تعاونی 81کشاورزی دامداری بهبهان کشاورزی شاهپور فرزانه بهبهان 9161710035 جاده بهبهان اهواز اراضی بلوک 114 کیکاوی بخش بهبهان
258 پرواربندی آذر دام بهبهان کشاورزی علی اکبر دهداری نژاد بهبهان 9166170875 بخش مرکزی روستای چهار آمیاب پ 66
259 پرواربندی بره طبیعت کشاورزی محمد سامی پور بهبهان 9166712312 روبروی بیمارستان تامین اجتماعی
260 مارون ماهی بهبهان کشاورزی مهدی رنجبر بهبهان خ کمر بندی تختی مقابل کشت و صنعت پ 198
261 تعاونی پرورش زنبوربهار شهدبهبهان کشاورزی غریب کاظمی نیک بهبهان 67125233 اسلام آبادعلیا
262 82 کشاورزی و دامداری کشاورزی علیرضا عباسی بهبهان جاده بهبهان اهواز اراضی پ 114 کیکاووس
263 پرواربندی بره دنا دام بهبهان کشاورزی مارال لرکیان بهبهان پشت مدرسه باغچه بان فرعی 16 متری کوچه صباغیان پ 1
264 کشاورزی دامداری سبز کشت بهبهان کشاورزی بهرام ورزشی بهبهان 3336290 جاده قدیم اهواز جنب بانک صادرات شهبه 15 خرداد
265 تهیه و توزیع خوار و بار فروشان ارجان خدمات قدرت اله معماری بهبهان 3339585 بلوار آیت اله وحید بهبهانی
266 مکانیزاسیون گل افشان تشان خدمات احترام شجاعی بهبهان 9163722360 روستای چهار دهی
267 سوخت رسانی ارجان سوخت بهبهان خدمات محسن عبداله نژاد بهبهان 3337137 بیست متری سوخت ارجان سوخت بهبهان
268 چهره نما زیدون بهبهان خدمات مهدی امین پور بهبهان 2623010 سردشت زیدون
269 مجتمع ورزشی اندام سازان خدمات بهبهان
270 کیمیا نت خدمات بهبهان
271 صنایع غذایی فرید بهبهان صنعت ومعدن حمید فرزانه بهبهان 9161710022 شهرک صنعتی سایت غذایی صنایع غذایی فرید
272 شن وماسه امیرجنوب بهبهان صنعت ومعدن سیاوش فلسفی مقدم بهبهان 9163711450 سردشت زیدون سه راهی محور امیدیه دیلم روبروی روستای تل گرسنه
273 تولید نایلون و نایلکس سپید برف بهبهان صنعت ومعدن سید محسن کاظمی بهبهان 9161710255 حاده بهبهان گچساران شهرک صنعتی سایت شیمیایی
274 تولیدحلواشکری سارنگ بهبهان صنعت ومعدن نصراله نمازی بهبهان 2227453 جاده بهبهان گچساران سایت غذایی شهرک صنعتی بهبهان
275 تولیدی پاکدل بهبهان صنعت ومعدن عبدالحمید شریعت جعفری بهبهان 9163720685 نرسیده به پلیس راه شهرک صنعتی سایت غذایی
276 زلال آب بهبهان صنعت ومعدن ظفر اله آزمون بهبهان 9163731363 کیلومتر22 جاده بهبهان اهواز رامهرمز روبروی پارک جنگلی روستای چهل کنار پ 119/6
277 کشاورزی میثاق شلمچه خرمشهر کشاورزی عبدالرزاق آل علی خرمشهر فلکه الله جنب کلانتری ک شهید طالبی پ 557
278 کشاورزی سنبله سبز کارون کشاورزی شایع هاشمی خرمشهر 9161130181 روستای مشارع کیلومتر 35 جاده امام صادق
279 کشاورزی میثاق گستر تابان کشاورزی پروانه میر شکاری خرمشهر 40متری بوستان خ 3
280 صیادی ذوالفقار خرمشهر کشاورزی ناصر خضری پور خرمشهر 9163335660 خ آرش فرعی 11 پ 138
281 حمل و نقل دریایی حلاف دریا خرمشهر خدمات ابراهیم احمدی خرمشهر 9163736034 خ کوت شیخ اصلی
282 حمل و نقل دریایی خلیج پیما خرمشهر خدمات حبیب خضری خرمشهر 4461521 نهر اول پ239
283 کشاورزی ستاره سبز کارون خدمات شریف یگانه خرمشهر 9166311451 خرمشهر کوت شیخ خ سپاه پ 955
284 تاکسی سرویس همراه سیر راه خدمات سعید ده ناروندی خرمشهر 4228399 بازار صفا خ مشکین
285 نگین ارتباطات خرمشهر اروند خدمات ایاد زارچی خرمشهر 9163324415 چهارراه آرش فرعی دوم پ 84
286 آرایش و پیرایش یاس خوزستان-خرمشهر خدمات خدیجه سعیدی خرمشهر 9163308869 فلکه دروازه خ داریوش قدیم
287 حمل و نقل دریایی فراساحل کارون خرمشهر خدمات سعید قاسمی خرمشهر 9161111230 صنایع دریای شهید موسوی وزارت دفاع سایت کشتیسازی
288 جهان محاسب خرمشهر خدمات محبوبه آل علی خرمشهر خ جهان آراء فرعی اول پ 19
289 پویان حساب خرمشهر خدمات صادق صالح پور خرمشهر 4220256 جهل متری بطرف فلکه الله ک افسون پ 66
290 حمل ونقل دریایی موج آبی پرمون زیبا خرمشهر خدمات علی اکبر زالی خرمشهر 9123101830 خ فردوسی روبروی کفش ملی
291 تخلیه و بارگیری معموری خرمشهر خدمات حسین نواصر خرمشهر 4222767 خ شتاب ک 8 متری پ 12
292 خدمات عکاسی رنگین کمان خرمشهر خدمات سیما نوائی خرمشهر 4227505 خ فردوسی ک شهید فهمیده جنوبی ک ژاله پ 25
293 حمل و نقل دریایی انصار خرمشهر خدمات حسن انصاری خرمشهر 9355229743 کوت شیخ صنایع دریایی شهید موسوی
294 حمل و نقل دریایی نگین پارس خرمشهر خدمات امین حریفی خرمشهر 9166115260 کوی بروز خ اصفهان پ 549
295 حمل و نقل دریایی انصار خدمات خرمشهر 9161130704 اهواز انتهای خ شیخ بها جنوبی پ500
296 حمل و نقل دریایی فردوس مبین خدمات خرمشهر
297 مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان حجاب خرمشهر خدمات خرمشهر
298 عایق رطوبتی سیب سرخ خدمات خرمشهر
299 پوشاک نگار خرمشهر صنعت ومعدن ندا الماسی خرمشهر 4229225 خ شهید جهان آراء آرش فرعی 13 پ 24
300 صنایع چوب مبلمان پرنیان مبل شمیم خرمشهر صنعت ومعدن سحی بیات خرمشهر 4226961 چهل متری نرسیده به مسجد جامع بنگاه شهاب
301 گاز اکسیژن خرمشهر صنعت ومعدن بیژن ستاره آسمان خرمشهر 4523256 شهرک صنعتی فاز 1
302 پوشاک النساء خرمشهر صنعت ومعدن فریده برزکار خرمشهر 9163334974 آبادان احمد آباد نبش فرعی 12 روبروی آتش نشانی
303 پوشاک عارفان جنوب صنعت ومعدن راضیه زهدوی نژاد خرمشهر 4223979 خ آزادگان ک مانی پ 80
304 پوشاک مرجان بافت کارون(خرمشهر) صنعت ومعدن علی زایر چی خرمشهر 4212395 صد دستگاه خ شهید دربند شرقی
305 گل ارا خرمشهر صنعت ومعدن بهشید پور منصور خرمشهر 9163132203 شهرک صنعتی
306 پوشاک ارمغان لاله جنوب خرمشهر صنعت ومعدن زهرا خیامی خرمشهر 4230646 کوی آریا خ ابوموسی مقابل مدرسه راهنمایی دخترانه فردوس
307 اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان خوزستان صنعت ومعدن داود احمد زاده خرمشهر منطقه ویژه اقتصادی خوزستان
308 پوشاک ماندانا گلپوش(خرمشهر) صنعت ومعدن فریده رضایی خرمشهر 4224699 طالقانی خ زنبق بین دی و آذر پ 208
309 صنایع دریایی نوح جنوب صنعت ومعدن خلیل قاسمی نیا خرمشهر 9166337969 آبادان کوی فرهنگیان خ 9 پ 6
310 آجر ماشینی 40 خرمشهر صنعت ومعدن غضبان قربانی خرمشهر 5529698 روستای سویسه
311 خیام هنر جنوب خرمشهر(صنایع دستی و ام دی اف) صنعت ومعدن صالح زاده محمودی خرمشهر 9161324552 کوی طالقانی خ شب بو نبش مهر
312 گل آرا صنعت ومعدن بهشید پورمنصور خرمشهر 2812 خ مولوی سندیکای کارگران تخلیه و بارگیری
313 پوشاک نخل خوزستان صنعت ومعدن خرمشهر
314 پوشاک پشت ساحل کارون صنعت ومعدن خرمشهر
315 مکانیزاسیون مجد کشت کشاورزی خرمشهر
316 مرتعداری سربندار پرچوک کشاورزی بردی تخته دزفول 5253742 شهیون روستای دارک
317 71دزفول جایگاه سوخت خدمات امید صیفی دزفول 2222000 بلوار جمهوری خ ابوریحان جنوب جایگاه پمپ بنزین 71
318 خدمات بهداشتی و درمانی کیمیاگران صنعت سلامت خدمات فرهاد عابدی کیا دزفول 2224388 کوی مدرس خ اول صندوق قرض الحسنه ورزشکاران جوان
319 خدمات ساختمانی و تاسیساتی اندیش بنای جنوب خدمات علیرضا جوکار زاده دزفول 9163431169 خ مقاومت 19 بین بلوار معلم و 45 متری فتح المبین
320 چاپ گرافیک و تبلیغات مهر و دانش دزفول خدمات هدایت اله شیربتی دزفول 6262442 خ مفتح
321 مکانیزاسیون کاشت و داشت سبیلی دزفول خدمات عبدالحسین بوذر جمهری دزفول 2248088 کوی مدرس خ شمالی جنب پمپ بنزین
322 پوشاک قاصدک دزفول صنعت ومعدن موسی مرادی دزفول 64152651 کوی اندیشه خ نگین اصلی مجتمع تجاری دنیا
323 سیمین پردازان دزفول صنعت ومعدن علیرضا خلفه نیلساز دزفول 2223615 خ امام خمینی شمالی روبروی سبز قبا
324 123آجرپزی دزفول صنعت ومعدن ایرج انجیلی دزفول 9166418345 نبوت کیلومتر 20 جاده قدیم کارون
325 نوشین دز دزفول صنعت ومعدن عبدالعظیم شریعت منش دزفول 9161414955 روبروی شهرک مدرس
326 صنعت کاران دزفول صنعت ومعدن محسن جرجکان دزفول 9163449612 شهرک صنعتی شماره 1 لین2
327 مهد رایانه دزفول صنعت ومعدن علی تنور ساز دزفول 9163430093 شهرک صنعتی شماره 1 لین2
328 پوشاک یکتاپوشان دزفول صنعت ومعدن حمزه کرمی چوبدار دزفول 5251229 خ فردوسی شمالی
329 پوشاک بانوان کوثر دزفول صنعت ومعدن نیره غلامی دزفول روبروی فضای سبز بهارستان 5
330 صنایع تبدیل نگین دز صنعت ومعدن سید مهدی سید آقا میری دزفول 64131496 شهرک صنعتی کیلومتر 5 جاده شوشتر
331 پوشاک مهر صنعت ومعدن دزفول
332 تولیدی فارغ التحصیلان شکیل صنعت صنعت ومعدن دزفول
333 پوشاک سپید پدشان دز صنعت ومعدن دزفول
334 تولیدی توزیعی بانوان بختیاری کشاورزی دزفول
335 مرغداری کرخه نور هویزه کشاورزی محمد علی بوعذار دشت آزادگان 9163135954 هویزه روستای عتابیه
336 شماره 16 دشت آزادگان کشاورزی دشت آزادگان سوسنگرد روستاس ابوحمیط خ 2
337 نور کرخه کشاورزی موسی موزانه اصل دشت آزادگان 9161183395 سوسنگرد ناحیه صنعتی مرعی
338 پرواربندی بره یاس دشت آزادگان کشاورزی هادی غلامی دشت آزادگان 9163166100 سوسنگرد روستای ابو حمیظه
339 صیادی نور بستان کشاورزی جمیل حیدری دشت آزادگان 5222141 بستان خ شهید تختی
340 پرواربندی گیتی دشت ازادگان کشاورزی راضی یاسری اصل دشت آزادگان روستای عتابه البوسوبط
341 پرواربندی بره دلفیا کشاورزی حسین نگراوی دشت آزادگان سوسنگردکیلومتر 2 روستای کوت
342 پرواربندی بره صداقت کشاورزی جواد حردانی دشت آزادگان روستای گلبهار
343 کرخه نور کشاورزی محمد علی بوعذار دشت آزادگان 2011 هویزه منطقه جرف قطعه 7 پ 102
344 پرورش گل و گیاه سمیر سجان کشاورزی عباس سبحانی خالص دشت آزادگان روستای سبحانیه
345 پرواربندی بره طلیعه دشت آزادگان کشاورزی علی سلطانی مغینمی دشت آزادگان 4483388 روستای حاجیه
346 خدمات کامپیوتری طه سیستم پردازان خدمات دشت آزادگان 9166016738 خ هرمزی جنب مسجد جامع
347 تالار عروس حور دشت آزادگان خدمات علی جلالی دشت آزادگان 9166132117 محور سوسنگرد به هویزه جاده کمربندی
348 مکانیزاسیون فلاحت پیشه خدمات سعید ثابتی دشت آزادگان 4229941 کوی امام خمینی خ بلال پ 85
349 فراورده های لبنی فجر دشت آزادگان صنعت ومعدن عباس مرمری دشت آزادگان 9161191255 کیلومتر 6 سوسنگرد روبروی خدمات کشاورزی
350 حلوا شکری کرخه دشت آزادگان صنعت ومعدن نظام جلالی دشت آزادگان 9161191488 سوسنگرد خ طالقانی شمالی
351 فرآورده های لبنی فجر دشت آزادگان صنعت ومعدن عباس مرمری دشت آزادگان 9161191255 کیلومتر 5 جاده سوسنگرد اهواز روستای جلالیه روبروی مرکز خرید گندم جلالیه
352 زرین جنوب کرخه(روغن موتور) - دشت ازادگان صنعت ومعدن منصور وحدت دشت آزادگان 9161133200 سوسنگرد شهرک صنعتی بردیه
353 تیرچه و بلوک عمران دشت آزادگان صنعت ومعدن مجید عفری نژاد دشت آزادگان 4221886 اول جاده سوسنگرد بستان
354 زرین جنوب کرخه - دشت ازادگان صنعت ومعدن منصور وحدت دشت آزادگان ناحیه شهرک صنعتی 90 دستگاه سوسنگرد
355 تولیدی کیف و کفش پدرام صنعت ومعدن مهرداد بهبهانیان دشت آزادگان 9121206137 کیلومتر 15 جاده اهواز سوسنگرد روستای گلبهار
356 پوشاک مروارید خوزستان صنعت ومعدن دشت آزادگان
357 تولید تیرچه و بلوک کارون پلاک صنعت ومعدن دشت آزادگان
358 پرواربندی بره طراوت کشاورزی دشت آزادگان
359 مکانیزاسیون بهزاد دشت سوسنگرد کشاورزی دشت آزادگان
360 گل و گیاه بافه چین صحرای رامهرمز کشاورزی فرزاد آقاجری رامهرمز خ امت ک رحمتی پ 5
361 کوشا رامهرمز کشاورزی حسن نوذری رامهرمز روستای گرک
362 آرمین جنوب رامهرمز کشاورزی رامین نوذری رامهرمز روستای گرک
363 سبز گامان پارس رامهرمز کشاورزی جلال عطایی رامهرمز سلطان آباد روستای عباسی
364 پرواربندی دامداران مارون رامشیر کشاورزی شهناز داوری رامهرمز 9163086724 رامشیر کیلومتر 10 محور اهواز سربندر روستای شاه بیت
365 رامهرمز زهکشان کشاورزی اقبال موسوی رامهرمز 9169621401 بلوار معلم
366 پرواربندی گوساله نوشاد کشاورزی کامران مردانپور رامهرمز 2222057 روستای طریفه
367 مکانیزاسیون شفق دشت رامهرمز کشاورزی عبدالرحمن ممبینی رامهرمز 9166923267 روستای کولی رستم
368 مکانیزاسیون یوسف آباد رامهرمز کشاورزی سید احمد موسوی رامهرمز 2221776 یوسف آباد صفی خوی
369 خدمات ماشینی وحدت رامشیر کشاورزی هاشم خالدی رامهرمز 9166923153 روستای حسنیه خضیر
370 توانا رامهرمز کشاورزی کریم نری میسا رامهرمز 9166010753 روستای شاه ابوالقاسم
371 کشاورزی طلاور رامهرمز کشاورزی فرهاد طلاوری رامهرمز 9166915709 روستای پلیم
372 کشاورزی گندم طلایی رامشیر کشاورزی عبدالمجید تقی زاده رامهرمز روستای مزبله سفلی
373 61 پرواربندی کشاورزی اسماعیل اسکندری زاده رامهرمز 2224931 روستای بایمان عریض
374 72 پرواربندی کشاورزی عبدالکریم زهیری رامهرمز 2292173 روستای تل گسر
375 ارکیده کاران رامهرمز کشاورزی عبدالستار مرادی رامهرمز 9161117222 وستای گرک
376 تعاونی فارغ التحصیلان کشتکاران رامهرمز کشاورزی حفیظ اله هرمزی رامهرمز 2223626 روستای بایمان عریض
377 مکانیزاسیون جوان کشت رامهرمز کشاورزی افشین سیاحی رامهرمز 228561 روستای بندک روبروی پادگان شهرک قدس
378 پرواربندی معراج رومز کشاورزی هوشنگ بهوندی رامهرمز روستای گرک
379 بافه چین صحرا رامهرمز کشاورزی فرزاد آقاجری رامهرمز 9163056547 روستای چم دهقان
380 شماره 13 مرغداری کشاورزی فریدون سلطانی نیا رامهرمز 9161910289 کیلومتر 10 جاده اهواز
381 تعاونی خدمات ماشین الات کشاورزی کشتکاران رامهرمز کشاورزی حفیظ اله هرمزی رامهرمز روستای بایمان عریض
382 مکانیزاسیون صلابت کار رامهرمز خدمات قدرت اله حاجی زاده رامهرمز کوی سلمان فارسی میدان پلیس ک شهید محسنی فر
383 پارس حساب رامهرمز خدمات رضا کردزنگنه رامهرمز 9166915378 خ شهید طالقانی مجتمع هزار و یک شب
384 ایثارگران جاویدرامهرمز خدمات نور اله انصاری زاده رامهرمز 9166175629 بعد از بهشت زهرا جنب دانشگاه پیام نور
385 خدماتی آمبولانس پرستوی جنوب رامهرمز خدمات حسین فرحانی رامهرمز 2221443 خ ولیعصر کوی شهید فرخروز
386 مکانیزاسیون بهاب رامهرمز خدمات احیاء آقایی رامهرمز 2228115 روستای رستم آباد
387 آرایشی چهره آرا خدمات رامهرمز
388 شن و ماسه راه سازاان جراحی صنعت ومعدن کاظم حمید رامهرمز _ رامشیر جاده سنگ شکنها
389 104 پوشاک رامهرمز صنعت ومعدن مریم قبایی رامهرمز 2231250 نبش 4 طالقانی پرده سرای اطلس
390 خدمات تولید کنندگان مرغداران رامهرمز صنعت ومعدن مسعود باغدار رامهرمز 2297160 کیلومتر 10 جاده اهواز
391 63 سوسیس و کالباس رامهرمز صنعت ومعدن اسداله خورشیدی رامهرمز 9161188208 کیلومتر 5 جاده اهواز روستای کم سوله
392 شن و ماسه طلایی البرز صنعت ومعدن حمداله نوذری رامهرمز 9161133179 جاده رامشیر روستای صندلی کنعان
393 77 سبزی خشک کنی رامهرمز صنعت ومعدن رامین شیرالی رامهرمز 9161911523 کیلومتر 5 جاده رامهرمز
394 25 شن و ماسه رامهرمز صنعت ومعدن فرزاد آقایی رامهرمز 9161911197 کیلومتر 5 جادده بهبهان روستای دهیور
395 شماره 66 رامهرمز(تولید سیمان) صنعت ومعدن نسرین کمایی رامهرمز 9166170053 شهرک صنعتی
396 نقش کاران رامهرمز صنعت ومعدن یارمحمد جانی رامهرمز 9163917297 شهرک صنعتی
397 48 شن و ماسه رامهرمز صنعت ومعدن علی عکرش نژاد رامهرمز 9161910066 روستای صندلی قاسم
398 پوشاک فاطمیه رامهرمز صنعت ومعدن حکیمه محمدی رامهرمز 2232811 خ امام ابتدای خ آموزش و پرورش پاساژ مولوی
399 پویش الکترو ارتباط رهام صنعت ومعدن علیرضا بودیانی رامهرمز 9161910192 خ طالقانی جنب بانک تجارت
400 45شن و ماسه رامهرمز صنعت ومعدن فرزاد اسدی رامهرمز کیلومتر 7 جاده رامشیر روستای صندلی
401 اب معدنی نم نم رومز صنعت ومعدن محمد حسین احمدی رامهرمز 9166910057 شهرک صنعتی
402 شیر پاستوریزه بهاران صنعت ومعدن علی عسکر هرمزی رامهرمز 9166012633 کیلومتر 5 جاده اهواز
403 عایق رطوبتی عایق گام سپیدگام صنعت ومعدن احمد جعفری نژاد رامهرمز 9166134503 شهرک صنعتی
404 فلات زیبا رامهرمز صنعت ومعدن شعبان آرامی رامهرمز 9169180570 شهرک صنعتی
405 سنگ لاشه زرین دشت رومز صنعت ومعدن رحیم عباسی رامهرمز 9163912052 روستای گنبد داران قریه 9
406 خدمات تولید کنندگان مرغدارن رامهرمز صنعت ومعدن مسعود باغدار رامهرمز 6922383301 رامهرمز باصری
407 شیر پاستوریزه بهاران صنعت ومعدن علی عسکر هرمزی رامهرمز 5082 کیلومتر 5 جاده رامهرمز اهواز روستای کم توله
408 سنگ لاشه زرین دشت رومز صنعت ومعدن رحیم عباسی رامهرمز روستای گنبد لران روبروی قربه نمره 9
409 تعاونی شن وماسه بهجوکاررامشیر صنعت ومعدن محسن شهیب زاده بهبهانی رامهرمز بخش رامشیر روستای مریبی
410 تولیدی شن و ماسه شماره 84 صنعت ومعدن خدابخش کاید نژاد رامهرمز 3698 کیلومتر 7 جاده رامهرمز ماهشهر
411 45شن و ماسه صنعت ومعدن فرزاد اسدی رامهرمز 9161188730 کیلومتر 7 جاده رامشیر روبروی روستای کنعان
412 پویش الکتروارتباط رهام صنعت ومعدن علیرضا بودیانی رامهرمز خ طالقانی پاساؤ حسن زاده طبقه زیرین
413 سپید بام عایق گام صنعت ومعدن احمد جعفری نژاد رامهرمز 6912224064 شهرک صنعتی جاده رامهرمز ماهشهر
414 بهجو کار رامشیر صنعت ومعدن رامهرمز
415 تولیدی شن و ماسه شماره 84 صنعت ومعدن رامهرمز
416 یاس پوشاک صنعت ومعدن رامهرمز
417 سمنگان سبز کشاورزی رامهرمز
418 پرورش گل و گیاه اشک نقره ای کشاورزی رامهرمز
419 مرغداری شماره 107 کشاورزی رامهرمز
420 مکانیزاسیون دشت ستاره کشاورزی رامهرمز
421 مکانیزاسیون احیاء شادگان کشاورزی طهران مطرودی شادگان 9163318774 دهستان خروسی روستای ناری
422 کشاورزان گستر شادگان کشاورزی مسعود آلبوخنفر شادگان 9161134390 روستای خنافره
423 خدمات رایانه ای فخر سازان شادگان خدمات احمد الدام شادگان 3225043 مرکزی آبشار آلبو گولک
424 فاتح سبز شا دگان خدمات توفیق آلبو ناصر شادگان 3223124 خ باهنر ک 12 فروردین
425 خدمات اداری گلبهار دورق خدمات عارف غبیشاوی شادگان 9163309709 جاده کمر بندی بعد از پل هوائی
426 مشاوره اداری و مالی سحر بیان خدمات سید یاسین ادریس پور شادگان 9163323937 منطقه 6 حر یک
427 خدمات برق خنفری خدمات جواد خنضری شادگان 3227673 خ آزادی
428 طیف جنوب شادگان خدمات علی عساکره شادگان 3227333 خ باهنر
429 محکم کاران بنیان خدمات رضا قادری شادگان 9163538466 روبروی شبکه بهداشت
430 طلوع فجر شادگان خدمات محمدرضا مرعشی شادگان خ باهنر روبروی دبیرستان گلستان
431 اتحاد عمران شادگان خدمات عیسی مقدم شادگان 9163072008 خ استقلال نرسیده به فلکه امام
432 خدمات رایانه تحول بدیع دارخوین خدمات بشری جزایری زاده شادگان 9163100757 دارخوین
433 گوهر سبز جنوب شادگان خدمات هادی سیاحی شادگان 9163320307 روستای بیت سیاح
434 خدمات اداری جمال جنوب شادگان خدمات جاسم کاملی زاده شادگان 3221477 کوی جهان آراء خ مدرسه نرگس
435 خدمات بهین سازان جنوب شادگان خدمات مسعود ابوحنف شادگان 3222425 خ شیرازی ک یاسین
436 قالیشویی مهر گستر شادگان خدمات احمد فرحی میا شادگان 3221686 بلوار فتح المبین
437 تحول گستر شادگان(خدمات مشاوره مدیریتی) خدمات معومه خنفری شادگان 9166053546 خ شیرازی
438 خدمات کارون رایانه خدمات شادگان
439 خیاطی خاطره خدماتی شادگان
440 تیرچه و بلوک زنی تلاشگران شادگان صنعت ومعدن سید حمید موسوی شادگان 3228704 کوی عبودی جنب مدرسه بزرگسالان
441 پوشاک و خیاطی گلبهار شادگان صنعت ومعدن ندا فرطوسی شادگان 9163304636 دارخوین خ اصلی روبروی مسجد امام زمان
442 آرش آبنوش شادگان صنعت ومعدن محمد قبایی شادگان 9161134594 شهرک صنعتی
443 شالی کوبی مکرمه جنوب صنعت ومعدن هانی زاهدی شادگان بلوار فتح المبین آخر اسفالت جاده دارخوی شادگان جنب پمپ بنزین قدیم
444 صنایع دستی انتظار صنعت ومعدن شادگان
445 موزاییک سازی شادگان صنعت ومعدن شادگان
446 کشاورزی گندم کاران کشاورزی شادگان
447 عاشقان اهل بیت کشاورزی شوش چنانه روستای احرار منطقه ابوغریب
448 مکانیزاسیون انصار شوش خدمات سید عیسی ساعدی شوش 9166167572 روستای سید عباس
449 خدمات حسابداری دعبل حسابان شوش خدمات مریم زاهدی نسب شوش خ شهید دانش میدان 7 تیر جنب بانک مسکن
450 آموزشگاه فرهنگ گستر کامپیوتر عبدالخان خدمات شوش
451 تولیدی پویا چوب شوش صنعت ومعدن احمد سرخه شوش 5221257 بلوار مدرس شرقی پ 128
452 قطعات صنعتی امیدسازان صنعت ومعدن شوش
453 پرورش ماهی دانیال شوش کشاورزی شوش
454 دامنه گستر کشاورزی شوشتر 9161126305 بخش شعیبیه روستای ضحاک
455 پرورش ماهی آبزی گستران امروز اهواز کشاورزی شوشتر 9166116605 کیلومتر 3 جاده مسجد سلیمان
456 کوهسار شوشتر کشاورزی شوشتر 2264383 روستای آب گنجی شهید مدرس
457 کشاورزی ایثارگران خیبر شوشتر کشاورزی محمد زبیدی شوشتر روستای بهبید
458 کشاورزی گلوزه سبز کشاورزی محمود مهدی آبادی شوشتر خ طالقانی کوچه پل خراطوت
459 پرواربندی بره نیم رخ کشاورزی غلام آتش شوشتر کیلومتر 17 جاده شوشتر اهواز روستای اسد
460 تعمیرگاه مکانیکی و تراشکاری دقیق کار خوزستان خدمات عبدالرسول کعبی پور شوشتر 6423260 گوریه سه راه شعیبیه
461 خدمات رایانه سرای بدر غدیر خدمات سید احمد ملاکه پور شوشتر 9163169591 خ طالقانی
462 خدمات راهداری شوشتر خدمات جمعه اسماعیلی نیا شوشتر 6231593 شهرک ساحلی سکتور 9
463 خدمات غذایی بهشاد کارون خدمات آرش عسکر زاده شوشتر 9166147829 گتوند چاده سد
464 خدمات تولید کنندگان کارون آبزیان شوشتر خدمات سید محمود پیشوا شوشتر پشت ترمینال اداره بازرگانی
465 سبز نام خدمات شوشتر
466 دیبا پلاستیک کارون ) 54 نایلون و نایلکس ( صنعت ومعدن علی مراد عجمی شوشتر 9161188384 خ شهید رجایی شرقی پ 335
467 50 شن و ماسه شوشتر صنعت ومعدن فلامرز عسکری شوشتر 9161126532 جاده کشت و صنعت کارون روستای سمندی
468 تولید لباس عروس پردیس شوشتر صنعت ومعدن حمیدرضا بویری شوشتر خ طالقانی
469 (دیبا پلاستیک کارون ) 54 نایلون و نایلکس صنعت ومعدن علی مراد عجمی شوشتر 40601 شوشتر جاده دزفول سه راه گتوند ناحه صنعتی
470 دیبا پلاستیک کارون صنعت ومعدن شوشتر
471 پرواربندی چویل زار لالی کشاورزی گودرز خدادادی لالی 9163430360 لالی هارکله روستای سرکولی
472 پرواربندی گوسفند درویش یاس ماهشهر کشاورزی اسماعیل حمید سعیدی ماهشهر 9166504230 کیلومتر 9 جاده ماهشهر هندیجان
473 تعاونی خدمات بهداشتی ودرمانی بوعلی خدمات راضی قنواتی ماهشهر 9161522858 میدان امام نبش خ باهنر
474 خدمات صیادی بندر امام خدمات محمد عساکره ماهشهر 9161513479 بندر امام محوطه شبلات
475 فرهنگی ورزشی شادی بخش ایرانیان خدمات ماهشهر
476 قطعه سازی صنعتی یاران ماهشهر صنعت ومعدن لفته تابع معطوقی ماهشهر 9166525784 خ آیت اله طالقانی میدان کارگر گاراژبید برگ
477 تولید کود و سم مایع شایان شیمی خوزستان صنعت ومعدن بهنام عزتی ماهشهر 9161520820 بندر امام فاز 2 فرهنگیان خ 4
478 پوشاک ترمه ماهشهر صنعت ومعدن زهره حردانی ماهشهر 9166520209 سربندر 700 دستگاه روبروی آتش نشانی جدید
479 شن و ماسه شهاب دلوار هندیجان صنعت ومعدن حسین بوشهری ماهشهر 9161523361 هندیجان بخش سویره
480 افق صنعت تسمه ماهشهر صنعت ومعدن سیروس منصوری ماهشهر 9163535229 خ سعیدی ک غزالی
481 زنبورداری انگبین جهانبین کشاورزی غلامرضا مردانی مسجد سلیمان مسجد سلیمان 22 بهمن
482 سفیر فراورده های جنوب مسجدسلیمان کشاورزی داریوش اشرف پور مسجد سلیمان 9166817021
483 مکانیزاسیون کشاورزی دشتگل بختیا ری کشاورزی منوچهر ور ناصری مسجد سلیمان 4442209 شهرک صنعتی
484 زنبورداری شفا شهد دلا کشاورزی غلامرضا مردانی مسجد سلیمان 2222095 کلگه روبروی دبیرستان سمیه
485 مرغداری مهرگان بختیاری مسجدسلیمان کشاورزی شهاب یوسفی مسجد سلیمان 2229243 روستای تل بزان
486 پرواربندی گدار مسجد سلیمان کشاورزی حسین زردکوه محمدی مسجد سلیمان روستای مراد آباد چم آسیاب
487 پرورش زنبور سرحد کارون کشاورزی حشمت اله صالحی مسجد سلیمان 2221317 روستای حسن آباد چم آسیاب
488 مکانیزاسیون خوشه طلایی خوزستان خدمات غلامرضا کیانپور مسجد سلیمان 9166817955 روستای گلگیر مسجد سلیمان
489 طلوع زاگرس بختیاری خدمات فرنگیس ناصری مسجد سلیمان 9121430849 باشگاه مرکزی بغازار چشمه علی
490 مکانیزاسیون کبیر مسجدسلیمان خدمات سید علیرضا احمد پور مسجد سلیمان کلگیر حاجی آباد
491 کارون سبز جنوب خدمات علیرضا نظری پور مسجد سلیمان اندیکا روستای اسلام آباد
492 مکانیزاسیون کبیر مسجد سلیمان خدمات سید علیرضا احمد پور مسجد سلیمان کلگه منطقه حاجی آباد
493 شیک پوشان بی همتا صنعت ومعدن مسجد سلیمان 9161183128 پشت برج آخر لین 8 امین آباد
494 لذیذان مسجدسلیمان صنعت ومعدن مسجد سلیمان 3337088 شهرک صنعتی
495 پوشاک تک دوز مسجدسلیمان صنعت ومعدن جعفر شهبازی مسجد سلیمان 9161183128 دره اشکف روبروی آتش نشانی شهرداری
496 لذیذان مسجدسلیمان صنعت ومعدن حاجمراد مددی مسجد سلیمان 9161110915 شهرک صنعتی
497 تولید دفتر و پوشه البرز مسجدسلیمان صنعت ومعدن مهرداد محبی مسجد سلیمان 3330928 شهرک صنعتی
498 فرهاد دوخت مسجدسلیمان صنعت ومعدن فرهاد هوشیار مسجد سلیمان 4444319 جی تایپ سهراهی سرمسجد
499 هنرهای دستی آرام دوزان صنعت ومعدن مسجد سلیمان 26638 دره اشکف جنب صافکاری مولایی
500 نان صنعتی شهداس صنعت ومعدن حیدر اسد پور مسجد سلیمان کلگه بالا جنب حسینیه قمر بنی هاشم
501 112 صنعت ومعدن عبدالرسول کمیلی مسجد سلیمان مالکریم شهرک صنعتی قدیم
502 تولیدالبرز صنعت ومعدن مهرداد محبی مسجد سلیمان شهرک صنعتی
503 میلاد نور صنعت ومعدن فرزانه السادات احمدی مسجد سلیمان 2226304 کوی شهید لرستانی
504 نخ چین صنعت ومعدن زیبا چهرازی مسجد سلیمان 6813330742 فلکه نفتون جنب مدرسه راهنمایی شهید بهشتی
505 تولیدی لذیذان صنعت ومعدن حاجمراد مددی مسجد سلیمان جنب دبستان رودکی
506 مینی بوس داران وحدت ماهشهر خدمات بهرام بهمئی هندیجان 9166515397 ماهشهر ناحیه صنعتی ترمینال ماهشهر جنب تاکسی سرویس رازی
زنجان (13)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 اتوبوسداران ابهر خدمات حسین نظریان ابهر 2425223966 ابهر - ترمینال
2 آذین گستر زنگان صنعت ابهر 2425271102 زنجان ابهر خیابان امام جنب مسجد نور مجتمع تجاری اعلائی پرده سرای سعید
3 حوله تندیس ابهر صنعت رامین حاجی قربانی ابهر 02425272112-09123000183 ابهر -انتهای خیابان معلم - نبش میدان جانباز - داخل کوچه
4 خشکبار احرار صنعت کاظم قربانی ابهر 9123068680 ابهر - جاده قیدار - نرسیده به پارس نخ - روبروی پمض بنزین
5 توان هیدج صنعت محمود علی عسگری ابهر 02425752289-09127720863 هیدج- مابین هیدج و نصیر آباد
6 تولید گل رز زرین صنعت ید اله عباسی ابهر 02425223894-09124422469-09126900969 ابهر - خ 17 شهریور-اول بلوار - پ5
7 چوب بری چهارفصل صنعت حشمت اله محمدیها ابهر 9122251290 ابهر -بعد از روستای قروه- بالای جاده ترانزیت
8 گج قمچه قای صنعت اسلام رجبی ایجرود 02423797317-09121417099 زنجان کیلومتر 45 جاده بیجار معدن گچ و آهک قمچه قای
9 گلهای آفتابگردان کشاورزی مظاهر رحیمی ابهر 09192421744-02425891066 ابهر - سلطانیه - روستای ویک
10 ابهر ماکیان (سرمایه درگردش) کشاورزی علی عابدینی ابهر 9122082103 ابهر-خ طالقانی-12متری لاله - ک ش جوادی - پ12
11 سبزدانه کشاورزی سید اصغر کوجکی ابهر 9127421508 روستای نورین - کیلومتر 11 جنب کارخانه آسفالت
12 گویان دام ابهر کشاورزی حسین بیگدلو ابهر 9123822500 ابهر - بعد از روستای قروه - پایین جاده ترانزیت
13 اوزون بلاغ کلنگرز کشاورزی علی نجاتی ابهر 09191469356-02425227069 الف-ابهر-روستای کلنگرز ب)ابهر-شهرک مادبافت-عارف نهم-پ2
14 خرم مرغ ایثارگران(توسعه ) کشاورزی محمد حسن گارابی ابهر 09121417346-02425622951 صائین قلعه- جاده خراسانلو - نرسیده به لتوبان
15 دشت نوین ابهر کشاورزی جمشید اسکندری قفس آبادی ابهر 9124422022 ابهر - روستای قفس آباد
16 سپیدان کشاورزی سیامک فاضلی ابهر 02414246980-09126821797 زنجان ابهر بخش 3 سلطانیه دهستان مروارید
17 صائین شیر زرین (آرات تاک صائین) کشاورزی محمد رضا محبی ابهر 09123415803-02425692482 بعد از صائین قلعه-جنب جاده چرگر
18 فیروزکشت قفس آباد کشاورزی عینعلی نوروزی ابهر 02424295129-02424295130 ابهر - روستای قفس آباد
19 کاروانسرای قفس آباد کشاورزی بهرامعلی حسنی ابهر 09191426921-02424295140 ابهر - روستای قفس آباد
20 مرغداری بهروز(تجهیزونوسازی ) کشاورزی سید جلال احمدی ابهر 0912342068-09112417267 صائین قلعه - بالای ایستگاه راه آهن - پایین اتوبان قزوین زنجان
21 صائین پرور کشاورزی خلیل معینی ابهر 09125420486-02425692327 صائین قلعه - مابین صائین قلعه و ضیرسقا - پایین جاده
22 مسکن فرهنگیان ابهر مسکن علیرضا خلیلی ابهری ابهر 09125427076-09121425284-02425275341 ابهر - جنب میدان امام حسین
23 مصرف فرهنگیان ابهر مصرف باقر امامی ابهر 09122425427-02425276100 ابهر-خ طالقانی- پایین تر از فرمانداری
24 آرین صنعت (خدمات فنی ومهندسی برق) خدمات حمیدرضا محمدی خدابنده 4227370 خدابنده - خ تختی
25 پرستوی گرماب خدمات مهدی یوزباشی خدابنده 2424822221 خدابنده - بخش افشار - شهر گرماب
26 پژوهشگران صنعتی خدابنده خدمات امیر حسین بیگدلی خدابنده 9126412243 خدابنده -بخش بزینه رود- روستای ارقین بلاغ
27 پیشگامان توسعه خدمات ذبیح اله شیرازی خدابنده 4222770 خدابنده - دانشگاه پیام نور
28 تاکسی تلفنی بانوان مهتاب خدمات صدیقه محمدی خدابنده 4227484 خدابنده - خ امام - خ دستغیب-
29 زرین پیمان خدمات اصغر دمیرچلی خدابنده 2424294145 خدابنده - کیلومتر 5 جاده حصار
30 گل بداغ خدابنده خدمات سید جعفر موسوی خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای محمود اباد
31 تولیدی نسترن صنعت صغری خلجی خدابنده 4229042 خدابنده - خ شهرداری- کوچه فتح - پلاک 23
32 سایه نمای خدابنده صنعت نیازعلی حسینی خدابنده 4224029 خدابنده - خ چمران - کوچه زینبیه - کوچه ساحل پلاک 4
33 سبز چین خدابنده صنعت علیرضا بابالو خدابنده 2424462254 خدابنده - بخش مرکزی- روستای نورآباد
34 فرش میلاد خدابنده صنعت اسماعیل عظیمی خدابنده 2424711325 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای قزل بلاغ
35 کوشا فن آوران خدابنده صنعت سید مرتضی موسوی خدابنده 4223313 خدابنده - خ امام - روبروی ارشاد اسلامی -ک شهید کرمی پ13
36 تولیدی گنج نما خدابنده صنعت اصغر گنج خانلو خدابنده 9121424037 خدابنده - جاده همدان - کیلومتر 5 قیدار
37 دام جهان خدابنده صنعت محمد بیگدلی خدابنده 2424622934 خدابنده - بخش بزینه رود - اول جاده همدان
38 فرش مروارید قیدار صنعت پری بابابی خمارکی خدابنده 4225426 خدابنده - خ دکتر چمران - کوچه آذر 5 پلاک 44
39 کفش گام پوش خدابنده صنعت رحیم مرادی خدابنده 4228351 خدابنده - شهرک صنعتی
40 زرخیز شین دشت کشاورزی حسینعلی بهرامی خدابنده 09122417545-0241278025 زنجان زیبا شهر فاز 2 بیست متری اول پ 300
41 ایمان سعادت خدابنده کشاورزی رحیم قره جلو خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی- روستای ترپاخلو
42 آرمین کارخدابنده کشاورزی علی محمدی نیا خدابنده 2424564348 خدابنده - بخش مرکزی - روستای اینچه
43 بزین آسمان خدابنده کشاورزی رحمان احمدی خدابنده 0242472-3486 خدابنده - بخش بزینه رود- روستای بزین
44 پویندگان توسعه خدابنده کشاورزی لیلا بیگدلی خدابنده 4227811 خدابنده - میدان هجرت - روبروی مدرسه مصطفی خمینی
45 پویندگان سراب خدابنده کشاورزی امراله خانی خدابنده 9123419681 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای سراب
46 پیدایش کار خدابنده کشاورزی مجید محمدی خدابنده 2424462493 خدابنده - بخش مرکزی - روستای نورآباد
47 حاصلخیز خدابنده کشاورزی رضا عبدی خدابنده 2424352852 خدابنده - بخش مرکزی - شهر سهرورد
48 خوش آینده خدابنده کشاورزی حسنعلی حسینی خدابنده 2424295056 خدابنده - بخش مرکزی- روستا گنگک
49 داغلار خدابنده کشاورزی سعداله ارومیه خدابنده 2424364345 خدابنده - بخش مرکزی- روستای زرین گل
50 دشت زیبا خدابنده کشاورزی مشهود حسینخانی خدابنده 2424364248 خدابنده - بخش مرکزی - روستای زرین گل
51 دشت گستر خدابنده کشاورزی علی احمدی خدابنده 9122381142 خدابنده - بخش مرکزی - روستای دوتپه
52 دهکده سبز خدابنده کشاورزی مرضیه فیروزی خدابنده 9191431913 خدابنده - خ کوهساران - ک باستان - ک قائم - پ3
53 ریزباران خدابنده کشاورزی علی اوسط حسنی خدابنده 2424362301 خدابنده - بخش مرکزی- روستای خالق آباد
54 زرین زراعت بیگدلی کشاورزی احمد بیگدلی خدابنده 5283212-5245562 زنجان سه کیلومتری جاده تبریز روبه روی نمک کوبی گاراژ بیگدلی
55 ستاره آهار مشکین کشاورزی علی اسدی خدابنده 0242429-2126 خدابنده - بخش مرکزی - روستای آهار مشکین
56 ستاره گستر خدابنده کشاورزی حسین گنج خانلو خدابنده 0242433-2539 خدابنده - شهر سجاس - خ امام زاده
57 سوله دشت خدابنده کشاورزی حسین چچکلو خدابنده 0242482-2060 خدابنده - بخش افشار - روستای سوله
58 سیمین دشت خدابنده کشاورزی نجم الدین حسینی خدابنده 0242469-3454 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای خانلار
59 شهپر خدابنده کشاورزی هاشم حاجیلو خدابنده 0242433-2263 خدابنده - بخش سجاسرود - روستای زوینق
60 صحرادلان خدابنده کشاورزی مجتبی بیگدلی خدابنده 9121424231 خدابنده - بخش افشار - روستای آقبلاغ علیا
61 عدالت خواهان دوتپه خدابنده کشاورزی جواد اصغری خدابنده 0242432-2664 خدابنده - بخش مرکزی - روستای دوتپه سفلی
62 فلاح خدابنده کشاورزی جلال نظری خدابنده 9129412800 خدابنده - بخش مرکزی - روستای گوگجه ییلاق
63 فیروز کشت خدابنده کشاورزی مجید نورمحمدی خدابنده 9121421193 خدابنده - بخش مرکزی - روستای سعید آباد
64 کشت ساران خدابنده کشاورزی علی اکبر پیراندیب خدابنده 0242462-2264 خدابنده - بخش بزینه رود - شهر زرین رود
65 گلپر خدابنده کشاورزی باب اله کمالی خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای قلعلی
66 گلستان صفا کشاورزی صفرعلی بدرلو خدابنده 0242489-2020 خدابنده - بخش افشار - روستای جمعه لو
67 گلنار خدابنده کشاورزی علی اکبر بیگدلی خدابنده 8118264868 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای خانلار
68 گنج کشت خدابنده کشاورزی اکبر گنج خانلو خدابنده 0242433-3055 خدابنده - بخش سجاس - ک شهید آوینی
69 گندم کاران آق بلاغ سفلی کشاورزی حسین جباری خدابنده 0242459-4179 خدابنده - بخش سجاسرود -روستای آقبلاغ سفلی
70 مهرآسای خدابنده کشاورزی فیاضعلی منصوری خدابنده 0242452-3256 خدابنده - بخش مرکزی- روستای نعلبندان
71 میهن دشت نورآباد کشاورزی زیادعلی محمدی خدابنده 0242446-2492 خدابنده - بخش مرکزی - روستای نورآباد
72 نیک آوران خدابنده کشاورزی سمیه بیگدلی خدابنده 9121411859 خدابنده - بخش مرکزی - روستای ترپاخلو
73 نیلگون خدابنده کشاورزی محسن بیگدلو خدابنده 4224933 خدابنده - خ دکتر چمران - ک اذر 6 پلاک 41
74 یاشار خدابنده کشاورزی یاور خداکرمی خدابنده 4223856 خدابنده - خ دکتر چمران - آذر 4 پلاک 53
75 ارس آشنایی خدابنده کشاورزی علی قربانی خدابنده 0242430-0031 خدابنده - بخش مکزی - روستای ابراهیم آباد
76 افراسیاب خدابنده کشاورزی حمزه علی مرادی خدابنده 2424225562 خدابنده - خ کوهساران شرقی - پلاک 19
77 البرز نگین کشاورزی البرز حسینی خدابنده 0242436-4252 خدابنده - بخش مرکزی - روستای زرین گل
78 الهام دشت خدابنده کشاورزی شاداله حاجیلو خدابنده ندارد خدابنده - بخش بزینه رود - روستای یاستی بلاغ
79 ایوب کشت خدابنده کشاورزی ایوب بابالو خدابنده 0242446-2950 خدابنده - بخش مرکزی - روستای نواباد
80 آباددشت خدابنده کشاورزی محمدعلی طارمی خدابنده 0242436-2306 خدابنده - بخش مرکزی- روستای علی آباد
81 آتیه زاغج خدابنده کشاورزی فاطمه گنج خانلو خدابنده 4228634 خدابنده - خ دکتر چمران - ک آذر 4 - پلاک 58
82 آدینه سبز خدابنده کشاورزی سلمان هانیلو خدابنده 4223891 خدابنده - خ امام -ک آبان 1 -پ 86
83 آرمان سجاس کشاورزی مجید صادقی خدابنده 0242433-2092 خدابنده - سجاس - خ آیت اله خامنه ای - پلاک 4
84 آسمان تک آبی خدابنده کشاورزی احمد بخشی خدابنده ندارد خدابنده - بخش افشار - روستای قشلاق
85 آسمان سبز خدابنده کشاورزی حسین خانی خدابنده 4710981 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای قیاسکندی
86 آق دوزخدابنده کشاورزی بهمن میرمحمدلو خدابنده 9124411190 خدابنده - بخش افشار - روستای اولی بیک
87 بنفشه خدابنده کشاورزی وجیه اله قنبری خدابنده 2424822200 خدابنده بخش افشار روستای آقجه گنبد
88 بهروزی خدابنده کشاورزی مشک عنبر نوری خدابنده 9121424263 خدابنده - بخش مرکزی - روستای سعید محمد
89 بهمن دشت خدابنده کشاورزی عشقعلی وردیزاده خدابنده 9121424186 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای یاستی بلاغ
90 بهمن آیلار خدابنده کشاورزی مجید بهرامی خدابنده 0242459-5061 خدابنده - سجاسرود - روستای شین
91 پاک علی آباد خدابنده کشاورزی علی قره کشی خدابنده 0242429-3129 خدابنده - بخش مرکزی - روستای علی اباد
92 پل سفیدخدابنده کشاورزی حسن رفیعی خدابنده 0242433-2190 خدابنده - شهر سجاس - خ امام زاده
93 پویشگران خدابنده کشاورزی محمد تقی دینمحمدی خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای شهید چمنی
94 پیام وصال خدابنده کشاورزی صاحبعلی محمود نیا خدابنده 2424362324 خدابنده - بخش مرکزی - روستای محمود اباد
95 پیمان دشت خدابنده کشاورزی سلیمان محمدی خدابنده 0242432-2226 خدابنده - بخش مرکزی - روستای دتپه سفلی
96 تازه ها خدابنده کشاورزی عبداله شعبانی خدابنده 0242462-2832 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای شهید آباد
97 تولیدی مهدی آباد خدابنده کشاورزی غیب اله شیرازی خدابنده 0242459-6494 خدابنده - بخش سحاسرود - روستای خان تیمور
98 تولیدی نگین کار خدابنده کشاورزی علی بیگدلو خدابنده 9121424172 خدابنده -بخش افشار - روستای حصار علیا
99 تولیدی کوچه مشکی کشاورزی اسلامعلی براکی خدابنده 0242445-2450 خدابنده - بخش مرکزی - روستای ملک چمنی
100 جابر خدابنده کشاورزی صادق محمدی خدابنده 9127459860 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای خانلار
101 جهادگران خدابنده کشاورزی علی اله رستمی خدابنده 4227271 خدابنده - میدان بسیج - خ آسایش - خ 6 متر پ6
102 جهان کشت خدابنده کشاورزی مصطفی علی مهدی خدابنده 9121424198 خدابنده - بخش افشار - روستای خلیفه قشلاق
103 جهان گسترخدابنده کشاورزی مهدی اودر خدابنده 2424753316 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای گل تپه
104 جوانکار خدابنده کشاورزی عباس خدابخشی خدابنده ندارد خدابنده - بخش بزینه رود - روستای یاستی بلاغ
105 چشم آبی خدابنده کشاورزی البرز خدابنده لو خدابنده ندارد خدابنده - بخش بزینه رود - روستای سراب
106 چشمه سار خدابنده کشاورزی علی خانی خدابنده 9121424186 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای یاستی بلاغ
107 خنده رویان خدابنده کشاورزی حسین بیگدلی خدابنده ندارد خدابنده - بخش افشار - روستای قره ولی
108 خورشید دشت خدابنده کشاورزی مختار فرهادی خدابنده 0242436-4263 خدابنده - بخش مرکزی- روستای زرین گل
109 خورشید مهربان خدابنده کشاورزی جلال عباسی خدابنده ندارد خدابنده - بخش بزینه رود - روستای حسام آباد
110 خوش دانه خدابنده کشاورزی جانعلی صفری خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای ترپاخلو
111 دائم کار کشاورزی علی محمدی خدابنده 9125424830 خدابنده - بخش افشار - روستای نیکی آباد
112 دشت افشار کشاورزی علی مرادی خدابنده 0242445-2183 خدابنده - بخش مرکزی - روستای کرسف
113 دشت آق دوز خدابنده کشاورزی صفرعلی رضائی خدابنده 4224651 خدابنده - بخش مرکزی - روستای اولی بیک
114 دشت بهنام خدابنده کشاورزی حسین کریمی خدابنده 0242429-7414 خدابنده - بخش مرکزی - روستای گل مکان
115 دشت جاوید خدابنده کشاورزی بهروز اسکندری خدابنده 9127422496 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای حسام اباد
116 دشت میرخدابنده کشاورزی مصطفی سلیمانی خدابنده 9121424177 خدابنده - بخش مرکزی - روستای کوسج آباد
117 دشستان بهاره خدابنده کشاورزی قربانعلی اسکندری خدابنده 0242466-3290 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای حسام آباد
118 دلاوران شیخلو خدابنده کشاورزی قبلعلی نوروزی خدابنده 0242439-4261 خدابنده - بخش مرکزی - روستای شیخلو
119 روژان خدابنده کشاورزی سعداله خداکرمی خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای ترپاخلو
120 روشنک خدابنده کشاورزی اسلام محمدی کشاورز خدابنده 0242458-3431 خدابنده - بخش سجاسرود - روستای محمد آباد
121 زراعت کشت شهیدچمنی کشاورزی روح اله نقدی خدابنده 9122418676 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای داشبلاغ
122 زرخیز چنگور زنجان کشاورزی ابراهیم خداکرمی خدابنده 0242459-2022 خدابنده - بخش سجاسرود - روستای چنگور
123 زرخیزان گندم خدابنده کشاورزی زلفعلی جوزایی خدابنده 2822235317 خدابنده - بخش مرکزی- روستای کهلا اباد
124 زردکوه خدابنده کشاورزی یوسفعلی جعفری خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی- روستای ملک چمنی
125 زرین سنبل خدابنده کشاورزی شیر محمد موسیلو خدابنده ندارد خدابنده - بخش بزینه رود - روستای قره محمد
126 زرین طلا خدابنده کشاورزی فضعلی حسینی خدابنده 0242436-4994 خدابنده - بخش مرکزی - روستای زرین گل
127 زمین دشت خدابنده کشاورزی ماشاءاله بیگلری خدابنده 0242429-7558 خدابنده - بخش مرکزی - روستای خالق اباد
128 زمین طلائی کشاورزی بخشعلی بدرلو خدابنده 9121410511 خدابنده - بخش افشار - روستای جمعه لو
129 زیباکنارخدابنده کشاورزی آیت اله محمدی خدابنده 0242456-4365 خدابنده - بخش مرکزی - روستای اینچه
130 ساحل فرمانیه خدابنده کشاورزی نادعلی بیگدلو خدابنده 0242469-2062 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای قشقجه
131 ساری چمن کشاورزی ذبیح اله نصیری خدابنده 4227017 خدابنده - خ چمران -ک مسجد زینبیه - پلا 27
132 سازه گستر رحمت آباد خدابنده کشاورزی سلمان تراکمی خدابنده 0242469-7656 خدابنده - بخش مرکزی - روستای رحمت اباد
133 سامان کاشت خدابنده کشاورزی علیرضا پرچیانیان خدابنده 0242455-3403 خدابنده - بخش سجاسرود - روستای چوزک
134 سبحان خدابنده کشاورزی خسرو سعادتی خدابنده 0242436-2303 خدابنده - بخش مرکزی - روستای آهار مشکین
135 سبز رویان افشار خدابنده کشاورزی عبداله افشار خدابنده 2424223043 خدابنده - خ مطهری شمالی - ک احمد گنج خانلو - پلاک 13
136 سبزباران خدابنده کشاورزی مجید نادری خدابنده 2424226285 خدابنده بخش سجاسرود - روستای شورآباد
137 ستایش سبز خدابنده کشاورزی قندعلی مروتی خدابنده 0242429-8119 خدابنده - بخش مرکزی - روستای کهلاآباد
138 سحر خدابنده کشاورزی فرزانه مرادی خدابنده 4224513 خدابنده - بخش مرکزی - روستای حصار
139 سخت کاران خدابنده کشاورزی غلامحسن جوادی خدابنده 0242433-2196 خدابنده - شهر سجاس -
140 سراب دشت خدابنده کشاورزی علی خانی خدابنده 9112424184 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای سراب
141 سهندکشت کشاورزی غلامرضا نصیری خدابنده ندارد خدابنده - بخش افشار - روستای قره ولی
142 شاپرک خدابنده کشاورزی ابراهیم خدابنده لو خدابنده 0242467-3354 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای محمد خلج
143 شالیکار خدابنده کشاورزی صغری اصانلو خدابنده 2424232253 خدابنده - بخش مرکزی - روستای کرسف
144 شعبان کار خدابنده کشاورزی آقامعلی قره بیگی خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای شعبان
145 صبا دشت خدابنده کشاورزی گل صبا جباری خدابنده 4228544 خدابنده - بخش مرکزی - روستای یاراحمدلو
146 طاها دشت خدابنده کشاورزی علی شفیعی خدابنده 0242456-4430 خدابنده - بخش مرکزی- روستای اینچه
147 طبیعت سبز کشاورزی ولی اله رجبلو خدابنده 2424824348 خدابنده - بخش افشار - روستای قوئی
148 عدل گستر کشاورزی حبیب اله بیگدلو خدابنده 0242482-4348 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای خانلار
149 عطر گل کشاورزی ولی اله زارعی خدابنده 4223585 خدابنده - خ شریعتی - پلاک 15
150 علم وتجربه کشاورزی سعید محمدی خدابنده 4226545 خدابنده - خ طالقانی - میدان شقایق
151 غله خیز خدابنده کشاورزی غیبعلی محمدوردی خدابنده 0242435-2151 خدابنده - بخش مرکزی - روستای سهرورد
152 فرشته خدابنده کشاورزی فرمانعلی بیگدلی خدابنده 0242452-3306 خدابنده - بخش مرکزی - روستای نعلبندان
153 فولاد دشت کشاورزی عین اله حاجیلو خدابنده 9121424186 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای یاستی بلاغ
154 فیروزان بهادران خدابنده کشاورزی فیروز مرادی خدابنده 0242436-2391 خدابنده - بخش مرکزی- روستای محمودآباد
155 قصر طلایی خدابنده کشاورزی محمدعلی قره جلو خدابنده 4224851 خدابنده - خ چمران - ک نصر 3 - پ 13
156 کشاورزان زحمتکش کشاورزی مسیح اله کفلو خدابنده 9121424297 خدابنده - بخش مرکزی- روستای هیرآباد
157 کشت آبان خدابنده کشاورزی زین العابدین قره بیگی خدابنده 0242467-3346 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای سقرچین
158 کشت وصنعت ماهدشت کشاورزی مقصود خانی خدابنده 9121424195 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای قیاسکندی
159 کشتزار بهروز خدابنده کشاورزی پرویز حسینخانی خدابنده 0242429-8006 خدابنده - بخش مرکزی - روستای زرین گل
160 کوهبارخدابنده کشاورزی محمد حسین پاشایی خدابنده ندارد خدابنده - کرسف - بلوار شهدا- ربروی کتابخانه اندیشه
161 کوی دشت خدابنده کشاورزی صفی اله خدابخشی خدابنده ندارد خدابنده- بخش بزینه رود - روستای یاستی بلاغ
162 گل بهار خدابنده کشاورزی سجاد طارمی خدابنده ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای علی اباد
163 گل دره خدابنده کشاورزی سیف اله خدابنده لو خدابنده 0242429-7689 خدابنده - بخش مرکزی- روستای رحمت آباد
164 گل مریم خدابنده کشاورزی رحمان قنبری خدابنده 242525369 خدابنده - بخش مرکزی - روستای دلایر علیا
165 گنج آرا خدابنده کشاورزی قنبر کردلو خدابنده 0242467-3349 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای محمد خلج
166 گندم ایده آل کشاورزی مجتبی الکه خدابنده 4222338 خدابنده - خ چمران - ک ذر 4 پ71
167 گندم باران کشاورزی رمضانعلی نصیری خدابنده 9121424193 خدابنده - بخش مرکزی- روستای سعید آباد
168 گندم زار خدابنده کشاورزی زهرا قرا خانی خدابنده 9123419560 خدابنده - خ کمربندی- ک سریر پ91
169 گندم طلائی خدابنده کشاورزی گوهرعلی بیگدلی خدابنده 0242462-2570 خدابنده -بخش بزینه رود - خ انقلاب
170 گندم فیروزان خدابنده کشاورزی وهاب افشاری خدابنده 9123410038 خدابنده - بخش مرکزی - روستای کسیک
171 گندم کاران مسگرخدابنده کشاورزی نجاتعلی حاجیلو خدابنده 9121424202 خدابنده - بخش افشار - روستای مسگر
172 لاله ریزان کشاورزی صفرعلی شیری خدابنده شماره ندارد خدابنده - بخش مرکزی - روستای لاچوان
173 مبینا خدابنده کشاورزی صفی اله احمدیان خدابنده 9126413115 خدابنده - بخش مرکزی - روستای بیگم آغا
174 گاوداری شیری محمدیار خدابنده کشاورزی قاسمعلی تقی لو خدابنده 4223502 خدابنده - خ چمران- ک نصر-پ18
175 مردان کشت خدابنده کشاورزی جمشید مقدم خدابنده 2424553650 خدابنده - بخش سجاسرود - روستای آغاجری
176 مزرعه آفتابگردان خدابنده کشاورزی بهروز کرمی خدابنده 2517235208 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای داشبلاغ
177 مزرعه دلباز خدابنده کشاورزی جعفر محمودی خدابنده 2424294092 خدابنده - بخش مرکزی- روستای گوگجه ییلاق
178 مزرعه کاران خدابنده کشاورزی بیت اله قربانی خدابنده 9122411938 خدابنده - بخش مرکزی - روستای سازین
179 مظاهر خدابنده کشاورزی الیاس قره کشی خدابنده 9121424230 خدابنده - بخش مرکزی روستای شهرستانک
180 مقدم خدابنده کشاورزی اسماعیل کثیرلو خدابنده 2424225121 خدابنده - خ شهرداری 0 روبروی هلال احمر پلاک 182
181 ناجیان خدابنده کشاورزی حسینعلی رسولی خدابنده 0242429-7527 خدابنده - بخش مرکزی - روستای خالق اباد
182 نفیس کشت کشاورزی راحله عزتی خدابنده 9121424191 خدابنده - بخش افشار - روستای خلیفه قشلاق
183 نگین صحرا کشاورزی ممد موسوی خدابنده 9369087900 خدابنده - بخش سجاسرود - سجاس -
184 نوبهار اندیشه خدابنده کشاورزی حمید عبادی خدابنده 9127419895 خدابنده - بخش مرکزی - روستای شعبان
185 نورساحل کشاورزی محمد بیگدلو خدابنده 0242467-3291 خدابنده - بخش بزینه رود - روستای محمد خلج
186 یاران دشت خدابنده کشاورزی روح اله گنج خانلو خدابنده 0242433-2638 خدابنده - سجاس - خ رکن الدین - روبروی شعبه نفت پ7
187 پزشکان مهر خرمدره خدمات دکتر اسداله گنج خانلو خرمدره 9121056443 خرمدره - خ امام ابتدای کوچه سپاه درمانگاه شبانه روزی مهر
188 تینا خرمدره صنعت ولی اله خوئینی خرمدره 9121419328 خرم دره - خ امام نبش ولیعصر پلاک 1
189 سفید دام خرمدره کشاورزی کریم عزیزی خرمدره 9127447818 خرم دره - بالاتر از اتوبان زنجان-قزوین -گاو داری سفید دام
190 بهداشتی و درمانی فارابی خدمات سعید افصحی زنجان 09121411027_4258877 کوچه مشکی_جهار راه سوم_درمانگاه فارابی
191 چاپ و نشر نفیس کسری خدمات رسول کرمی زنجان 4262600_09352409009 خ سعدی شمالی_پلاک301
192 غیرانتفاعی دهخدا خدمات محمود حسنی زنجان 4254012_09121415521 کوچه مشکی_جهار راه دوم_نبش کوچه ششم_دبیرستان خوارزمی پلاک 90
193 آموزشی دانش آرا خدمات محمدرضا خویش ایین زنجان 9122411480 علوم پایه عارف12 مدرسه راهنمایی ایران زمین
194 بازنشستگان وکارکنان اداره راه خدمات کلیم اله وثوقی زنجان 7278780_4265272 زنجان جنب اداره کل راه و ترابری
195 غیرانتفاعی بهارستان خدمات علی اصغرادمی زنجان 9123410357 خ سعدی وسط_خ هفت تیر_3236070
196 پوشاک معین صنعت عالیه بهرامی زنجان 9121410316 شهرک صنعتی شماره یک__خ ابان سایت کارگاهی_2221313
197 فعال نوین صنعت محمد یارلو زنجان 5239470 اسلام اباد_خ شهید اقامعلی نجفی پلاک303
198 گلگشت بانوان صنعت کبری اشتری زنجان 3230662 خ زینبیه_روبه روی مسجد مهدیه پلاک59/1
199 پاشنه طلا صنعت اسماعیل قره داعی زنجان 3221144 راسته بازار حجت الاسلام پلاک 16_3261369
200 رنگدانه های مرواریدی صنعت اکبر اجاقلو زنجان 9121410715 کیلومتر3 جاده تبریز_کوچه ذبیحیان
201 زراسکاج صدف صنعت محمد صادق جوادی زنجان 4245591_4272852 کیلومتر10 جاده زنجان_بیجار روبه روی کارخانه اسفالت
202 کشتارگاه صنعتی طیور صنعت ناصر رمضانلو زنجان 9121416129 جاده ترانزیت قزوین کیلومتر 25 جاده مروارید
203 گل دوخت جم صنعت لیلا رضایی زنجان 7272489 خ خرمشهر_خ شریعت پلاک 13/2
204 زرخیز شین دشت کشاورزی حسینعلی بهرامی زنجان 7278025_09122417545 شهرستان خدابنده و حومه
205 آذر بذر زنگان کشاورزی غفور بیات زنجان 2490734 روستای انه اباد
206 پردیس سحر کشاورزی نادر مغانلو فرد زنجان 09121410720_5252133 کیلو متر 57 جاده دندی منطقه دوز کند
207 پرورش گل قره پوش زنجان کشاورزی حسین توکلی زنجان 5249918 کیلومتر 40 جاده اردبیل_حومه بخش قره پشتلو روستای گلچه
208 خرم مرغ ایثارگران(تکمیلی ) کشاورزی محمد حسن کارایلی زنجان 9121417246 زنجان صائین قلعه جاده خراسانلو بین راه اهن و اتوبان
209 خوشه چین هزار دستان کشاورزی اکبر اوصالی زنجان 3222774_3261923 روستای مهر اباد
210 سهراب سهیل کشاورزی فریده یوزان پناه زنجان 09127424397_4221902 روستای قاضیلو
211 کشت وکار زنجان کشت کشاورزی صفدر احمدی زنجان 9127438675 اسلام اباد_12 متری عیوضعلی حسنی پلاک 494_5253180
212 گندم کاران ذاکر کشاورزی علی نوری زنجان 2490427 از اراضی ذاکری از توابع شهرستان زنجان 80 هکتار
213 مرغستان کشاورزی حمید فرجی زنجان ندارد کیلومتر12جاده زنجان به تبریز
214 میهن مرغ کشاورزی حسین عباسی زنجان 9121411465 کیلومتر12جاده دندی
215 نشاط گل تپه (توسعه ) کشاورزی بخشعلی خاتمی زنجان 0242_2444311 روستای گل تپه بخش مرکزی
216 نگین زنجانرود کشاورزی تراب خیری زنجان 9191419855 روستای چروک سفلی واقع درجاده تبریز_5250735
217 مسکن اتحادیه تعاونیهای مسکن کارکنان دولت مسکن اکبر ملکی زنجان 9126410119 زنجان بزرگراه 22 بهمن نرسیده به آپارتمانهای الغدیر داخل مجتمع آپارتمانی کیهان
218 مسکن جهاد نصر مسکن سید مهدی حسنی زنجان 9123422835 شهرک امیر کبیر_خ حکمت 3_جنب کانال
219 مسکن مخابرات مسکن ابوالقاسم خاتمی زنجان 9122421459 کمربندی شمالی_روبهروی قرارگاه فرماندهی نیروی انتظامی_7278080
220 مسکن صنعت روی زنگان مسکن شاهین وسایلی زنجان 09359713340_4210549 کیلو متر 15 جاده بیجار_کیلومتر10 جاده دندی_4222200
221 مسکن فرهنگیان زنجان مسکن فریبرز فرخ راد زنجان 09192410821-09121411457 انصاریه_ضلع شرقی میدان ولیعصر خ امام قطعه 78_(30-7285627)
222 برزگر ماهنشان (توسعه ) کشاورزی جعفر عجملو ماهنشان 9122141490 زنجان ماهنشان روستای برون قشلاق
223 زنگان ماکیان کشاورزی امیر سلیمی ماهنشان 9123416153-02413222068 زنجان 24 کلیومتری جاده تهران اراضی روستای نیماور
224 کپک دشت کشاورزی اصغر وفا ماهنشان 09121413991-02417270533 زنجان جاده دندی کیلومتر 75 بعداز روستای ابراهیم آباد مرغداری کپک دشت
سمنان (14)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 برنا مشاوران کارا خدمات فنی و مهندسی مداح سمنان 09125312344 سمنان- نرسیده به میدان مطهری - ساختمان سمن گردش - طبقه اول
2 یگانه نگار خدمات کامپیوتر بهرامی سمنان 09121315201 سمنان - خ باغ فردوس - مجتمع بهرامی - یگانه کامپیوتر
3 رایانه نوین قومس خدمات کامپیوتر محبوبه رستمیان سمنان 09121314754 سمنان -بلوار ولی عصر - خ یاسر - پایین تر از رانندگی فرشاد
4 نوآوران سبز کومش خدمات ژیلا نقوی علائی سمنان 09125319799 سمنان - بلوار شهید چمران - خ دوم پست - روبروی اداره نوسازی مدارس - جنب تعمیرات مبل شیدا
5 چهار گل دربند خدمات قدم مهدیشهر 09121317173 مهدی شهر -زیارت -میدان ولایت- بلوار شریعتی - ابتدای دربند
6 بهشت ولیعصر خدمات احمدیان سمنان 09123313549 سمنان -بلوار نهضت - 20متری وحدت - خ نیایش - نیایش 1شمالی -
7 نمک شماره 9 تولید نمک ید دار سماوی سمنان 09121317930 سمنان -کیومتر 3 جاده 1 نظامی - جنب باسکول کامپیوتری نک کومش
8 کیانا صنعت سمنان تولید کود بیولوژیک کاظمی سمنان 09122311438 سمنان - بلوار شهید چمران خیابان کوی شهید قاسم پور- پلاک161
9 گلریز شقایق صنایع دستی خوش هنجار سمنان 09125325538 سمنان -خ سعدی -روبروی شهرداری - کانون امور اجتماعی بانوان
10 مقواسازان سمنان تولید مقوا از ضایعان حسن قاسمی پور سمنان 09121987236 تهران - خ سهروردی جنوبی - روبروی داروخانه راسل - پ 20 - واحد 5
11 معدنی گچ زیوان تولید گچ ماشینی پیوندی سمنان 09121313940 سمنان - کیلومتر 25 جاده سمنان - تهران - صندوق پستی 1468-35155
12 رنگین فام کومش تولید رنگ پودری الکتروستاتیک کاظمی سمنان 09123313177 سمنان -شهرک صنعتی شرق - خ اقتصاد 1
13 شیر مال شکوفه تولید شیرمال حسن ارجنه سمنان 02313302616 سمنان - بلوار حکیم الهی - نریده به بانک صادرات - شیرینی سرای نانک
14 خطیر سواد کوه پروار بندی گوساله جمشیدی مهدیشهر 09195322637 سمنان - محلات - سرپل حاجی قربان - بن بست شهید خطیری - پ129-کدپستی:68668-35188
15 تولیدی سامان سمن پروار بندی گوساله رفیعیان سمنان 09122315198 سمنان - روستای اعلاء - مجتمع دامپروری - پ94/1-قطعه 48
16 کومش امامزاده عبدالله زنبورداری عین علی سمنان 09122316647 سمنان - خ امام - خ شهید باهنر - باهنر 30 - بن بست بنی اسدی - کد پستی :7364-35166
17 دهکده سبز قومس کشاورزی کلائی سمنان 09192312896 سمنان - بلوار 17 شهریور - خ شهید منتظری - پ 42
18 گل و گیاه کسری کاکتوس کسری نصیری سمنان 4452939 سمنان -بلاوار جمهوری - کوچه 11-پ345-واحد6-منزل اقای کسری نصیری
19 مروارید داده گستر قاره کوچک خدمات اینترنت مقانی شاهرود 9125734209 شاهرود خ 22بهمن خ شهربانی خ سوم ک11 پ3012
20 خشکبار سبز شاهرود تولید شیرینیجات آردی سرابی شاهرود 9124742264 شاهرود خ فردوسی ک16
21 حافظان سرزمین یوزپلنگ تولید گیاهان دارویی و فرش شفیعی شاهرود 9191016135 بیارجمند احمدآباد غلامحسین شفیعی
22 بهشت گمشده کویر صنایع دستی خ اسماعیلی شاهرود 9193348620 خان خودی کارگاه تولیدی صنایع دستی
23 آب سو باران تولید آبمعدنی نوروزی شاهرود 9192730271 فرومد روستای کلاته عیش آباد
24 تجهیزات پزشکی سناء تولیدی برانکارد نادمی شاهرود 222016-18 شاهرود- بلوار آزادی
25 لنت سازان متین تولید انواع لنت ترمز باقری شاهرود 9124296023 شاهرود - شهرک البرز بلاوار شاهرودی - ک 12
26 فردوس شیر پرورش گاو شیری بختیاری شاهرود 9123734532 شاهرود - میدان بسیج - 8 متری اول - پلاک 34
27 صنایع دستی نوربافت شاهوار صنایع دستی خانم عرب انصاری شاهرود 9191742591 کلاته خیج - نرسیده به حسینیه اعظم
28 مهر آفرینان دانیال تولید درب و پنجره آدینه شاهرود 9191741692 روستای رضوان طرنگ - روبروی خانه بهداشت
29 برمین پرسین شاهوار تولید قارچ صنعتی کمالی شاهرود 9364876711 شاهرود - شهرک صنعتی - نبش خیابان تلاش 2
30 بلورین انگور طلائی تولید سرد خانه خراسانی شاهرود 9192743080 انتهای شهرک بهشتی اردیان
31 سپید بال خاتم پرورش مرغ گوشتی خانم محمدی شاهرود 2733339685 شهرک انقلاب نبش استقلال
32 پولاد پردازش بیارجمند تولید مصنوعات فلزی باقری شاهرود 9123797796 شهرک صنعتی بیارجمند
33 مبل میقان تولید مبل وبوفه نظری شاهرود 9191732279 روستای میقان خ آزادی
34 انگین بال سرآسیاب بسطام پرورش مرغ گوشتی اسماعیلی شاهرود 2732224112 بسطام مسیر خط لوله گاز مرغداری اسماعیلی
35 بهینه دیار شاهوار تولید خوراک دام عبدی شاهرود 9155721973 خ 28 متری باغزندان ک 22 پ19
36 موتد غذایی سیمین دشت تولید مواد غذایی میراخوری گرمسار 4226144 شهرک صنعتی گرمسار
37 امیر گرمسار بسته بندی مواد غذایی قاسمی گرمسار 9123320665 شهرک صنعتی گرمسار
38 چینی وارنا تولید چینی بهداشتی عرب زاده گرمسار 9121456253 شهرک صنعتی گرمسار
39 برجیس کویر تولید قارچ خوراکی بشتانی دامغان 9358171665 خ پارک ک ش نوبری پ19
40 تولیدی اخلاقی دامغان دامپروی اخلاقی دامغان 5246772 فیروزآبادحومه خ امیر کبیر منزل محمد اخلاقی
41 توسعه وعمران همگام دشتبو توسعه عمرانی افضلی دامغان 9128313517 تویر دروار دشتبو
42 پارسیان شترمرغ پرورش شترمرغ فولادیان دامغان 9122585648 تهران خ جمهوری ک شیرازی بن بست صابری پ40 ط 1
43 سبز گستر صد دروازه محصولات کشاورزی فراتی دامغان 5843504 روستای فرات ک ش پایون منزل اکبرفراتی
44 هرمیس قومس بازرگانی رفیعی دامغان 9123317801 36715/347 صندوق پستی
45 توسعه وعمران ال... آباد توسعه عمرانی یادگاری دامغان 9192317153 روستای الله آباد
46 قومس دام علیان پرواربندی شتر خوشکام دامغان 9121405664 بلوار راه آهن نبش مغازه خانپور
47 گوهر غزل دشتبو دامغان پرورش زنبور عسل و تولید ماهی بهادری دامغان 9113510814 تویر دروار دشتبو
48 عسل زرآوران دشت پرورش زنبورعسل فئوادی دامغان 5249882 بلوار پیروزی حنب ک خلیلی پ63
49 عسل حدیث دامغان پرورش زنبور عسل مقدسی دامغان 5239651 شهرک گلستان خ گل یاس مجتمع گیتی 1
50 شهد سازان قومس پرورش زنبور عسل امیر احمدی دامغان 9122897345 امیریه خ انقلاب ک ش داوودیان درب دوم
51 سینا قارچ امیریه تولید قارچ خوراکی یار محمدی دامغان 9125321335 امیریه بلوار ش مجراقی ک ش حدادی
52 توسعه وعمران شهرستان توسعه عمرانی مومنی دامغان 9123325681 شورای شهر
53 مهرپویان دامغان خدمات توانبخشی و غیره فولادیان دامغان 9368296404 بلوار شمالی ک ش مداح مروج پ13
54 موج مثبت دامغان خدمات آموزشی و تحقیقاتی فوادیان دامغان 9192317680 شهرک بوستان خ خاقانی پ 20
55 خدمات فنی مهندسی پیشگامان کویر مشاوره طرحها زینتی دامغان 5262009 ساختمان خورشید پ 32
56 شهر آفتاب دامغان اجرای پروژه های منابع طبیعی معلم دامغان 9194320608 شهرک انقلاب باهنر 13 پ8
57 مهر ورزشکاران دامغان ارائه خدمات ورزشی نعمتی دامغان 9125326011 بلوار شمالی ک ش کشاورزیان پ31
58 عرفان خادم دامغان تولید و بسته بندی تره بار رنگ ریز دامغان 5243775 میدان بار حجره اول پ1
59 برج سپهر دامغان خدمات ساختمانی و تأسیساتی بیابانی دامغان 936339803 شهرک بوستان خ اقبال لاهوری ک یغما پ4
60 رادیان پارس قومس نقشه برداری و خدمات تخصصی احسانی دامغان 9128317015 دیباج خ شهدا پ431
61 دهیاریهای بخش مرکزی دامغان طبق اساسنامه رضائی دامغان 9121032431 خ پاسداران پارک - فرعی 6 پ15
62 جابر صنعت تولیدی ماشین آلات صنعتی جابر زاده دامغان 9124311955 شهرک صنعتی پژوهش 7 جنب کارخانه مهندس برغیری
63 قومس چوب دامغان مصنوعات چوبی رسولی نژاد دامغان 9124319721 شهرک بوستان خ نبوت فرعی 11 پ63
64 مهر صنعت مهماندوست تولید انواع آچار میرعبدالله دامغان 9122377847 مهماندوست ک عدالت
65 نان برگ دامغان تولید نان سنتی اصحابی دامغان 5232078 شهرک ولیعصر خ شرکت گاز پ32
66 شکوه پلاستیک تولید انواع نایلون علی راسخی دامغان 9192763818 شهرک بوستان مولوی جنوبی فرعی 4 پ43
67 خرپا فلز تولید خرپای فلزی مدیحی دامغان 9124314658 دامغان خ امام حنب بانک کشاورزی ابزار و یراق مدیحی
68 بیتا چوب دروار تولید مصنوعات چوبی چاکرالحسینی دامغان 9124320849 روستای دروار روبروی مخابرات
69 وارچه و شیرینی خانگی شیرین زبان رودبار تولید شیرینی خانگی چراغیان دامغان 5243990 خ امام شیرینی قائم
70 بتن یار تولید انواع بتن صیدی دامغان 9121312923 شهرک بوستان خ اقبال لاهوری ک یغما پ20
71 خوش پوش صد دروازه تولید پوشاک زنانه و مردانه ترابی دامغان 9365078375 پشت فرمانداری ک ش سهمی پ8
72 شیرینی صد دروازه تولید شیرینی خانگی مجدی دامغان 5245509 خ پاسداران روبروی کانون معراج کوچه وفایی نژاد
73 خانه پوشاک سبزینه تولد پوشاک مکریحی دامغان 5244296 خ پاسداران مطلب خان ط 1 پ 321
74 تولیدی آبریزان تولید آب تصفیه شده کشاورزیان دامغان 5230428 بلوار جنوبی جنب چاپ منصور
75 نانو الکترونیک کومش تولید مدارهای چاپی حاجب دامغان 5245657 بلوار ش بهشتی کوی حافظ پ 10
76 فرآورده ای لبنی الماس رودبار تولید لبنیات حسنی دامغان 9191316933 روستای کلاته رودبار خ جانباز منزل نوروز حسنی
77 تولیدی ره آورد بانوان کلاته رودبار گلیم بافی و خیاطی روشنایی دامغان 5243357 روستای کلاته رودبارخ شهدا ک جانبازان
78 چوبین سازه تولید مصنوعات چوبی شاهچراغ دامغان 9125325979 م امام ک مسجد جامعصنایع چوبی شاه چراغی
79 سنگ نو سنگسر پرورش مرغ گوشتی ذوالفقاریان دامغان 9124310084 مهدیشهر خ صاحب الزمان ک ش طلاوری پ21
80 گلوانس آریا پرورش مرغ گوشتی بابویی دامغان 9121210284 پاساژ مطلب خان ط همکف فروشگاه نازگل
81 رزق پاک سبحان دامداری رهبری دامغان 9128316354 خ ش فلاحی ک ش اصحابی پ2
82 حلیدی بهار سبز طراحی گلخانه اسلامی فولادی دامغان 9124320409 خ فردوسی رضا فرعی 3 سمت راست پلاک 5
83 کشاورزی دامداری امیریه دامغان تأمین نیاز قوشه ای دامغان 9123321396 امیریه شهرک تعاونی بهار عسل امیریه آقای باقرپور
84 فن آوران جوان دامغان خدمات کامپیوتری بنی اسدی دامغان 8260623 م امام پاساژ ولیعصر ط 1 پ32
85 پیام کار سرمایه قومس خدمات آموزشی و غیره حاجی پروانه دامغان 9127325947 دانشگاه پیام نور
86 بینش ÷ژوهان دامغان ارائه خدمات کامپیوتری برهان دامغان 9192328367 بلوار پیروزی پائین تر از دزدگیر برنا کانون ش رجایی
87 دانش گستران کومش خدمات آموزشی و پیمانکاری حاجب دامغان 5245657 بلوار ش بهشتی کوی حافظ پ 10
88 خدمات مکانیزاسیون شاخ سبز خدمات کشاورزی کاتبی دامغان 9125313362 خ فردوسی رضا خ ولیعصر پ38
89 دهیاریهای بخش امیرآباد انجام پروژه های روستاها یادگاری دامغان 9363319280 امیریه بخشداری
90 فراغذای صدر خدمات مهندسی صنایع غذایی صالحی دامغان 9193332050 صندوق معصوم زاده
91 معلم یار قومس خدمات آموزشی شاه محمدی دامغان 9366503747 محله امام دروازه شامان جنب مدرسه ایمان کوچه ایمان
92 خدمات فنی مهندسی و کشاورزی روستا خدمات مهندسی کشاورزی سلمانی دامغان 9123355795 روستای مهماندوست
93 دیبارخ دامغان خدمات کامپیوتری تیموری دامغان 9126314458 امیریه خ مهراب پ358
94 فنی مهندسی رودبار عمران خدمات مهندسی کشاورزی جلالی دامغان 9194318657 دیباج محله قلعه پائین تر از مکسجد دفتر شرکت
سیستان و بلوچستان (15)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 شرکت تعاونی آجران سیستان 3549 تولیدی مهدی تاجور زابل 9153420628 زابل روستایی مهر آباد بولایی
2 شرکت تعاونی تاکسی تلفنی 3345 حمل و نقل عیسی گرگیچ سازنده زهک 9192672967 زهک کهک خیابان امام خمینی میلان 20
3 شرکت تعاونی خدمات رایانه ای 3590 خدماتی محدثه ابراهیمی زاهدان 9159603051 تقاطع رزمجو مقدم روبروی کنسولگری پاکستان
4 تعاونی خدمات فنی 3657 خدماتی حجت پودینه زاهدان 9155406602 زاهدان خیابان دانشجو 43 مجتمع نور صفا پلاک 9 واحد 5
5 خدمات اینترنتی 3265 خدماتی سمیه دربای لعل زاهدان 9159164104 بلوار شهید مزاری 20متری گلستان جنب لوازم ورزشی حافظ
6 تعاونی خدمات مهندسی 3164 شرق خدماتی علی میر زاهدان 9151411998 بلوار معلم معلم 24
7 تعاونی ام دی اف 3215 زیبا کابین تولیدی محسن جعبل پور ایرانشهر 9153471939 ایرانشهر خیابان الزهرا الزهرا 8 فرعی دوم پلاک 8
8 تعاونی تولید زور آلات 3782 تولیدی عبدلغادر استادی ایرانشهر 9159976397 ایرانشهر خیابان ابوذز مقابل بانک تجارت
9 تعاونی تیرچه بلوک 2494 تولیدی عبدلواحد سنگری ایرانشهر 9159567716 ایرانشهر خیابان در زاده کوچه 8 منزل نارویی
10 تعاونی تولید آب مقطر 2153 تولیدی محمد رستمی زاده ایرانشهر 5413217139 ایرانشهر جاده بمپور شهرک صنعتی
11 تعاونی تولید پوشاک 1951 تولیدی قدسیه دیبا ایرانشهر 5482532569 ایرانشهر شهرک صنعتی
12 تعاونی سوزندوزی 2777 عدنان دوز تولیدی حمید جمالزهی ایرانشهر 9159975921 ایرانشهر خیابان حافظ حافظ 16
13 تعاونی سوزندوزی قاسم آباد 2815 تولیدی زینب نوروزی ایرانشهر 5482512176 ایرانشهر بمپور روستایی قاسم آباد
14 تعاونی سکه دوزی آئینه کاران 3057 تولیدی فاطمه مختارزهی ایرانشهر 9158486018 ایرانشهر خیابان شهید مالکی مالکی 17
15 اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی تولیدی گل نسا مبارکی ایرانشهر 9151982304 ایرانشهر خیابان طالقانی پاساژ سلیمانی طبقه فوقانی
16 تعاونی کشت دام 2621 کشاورزی محمد حسن علیزاده ایرانشهر 9153066084 ایرانشهر بمپور روستایی شمس آباد مزرعه کشاورزی
17 تعاونی کشاورزی 1598 کشاورزی امیر حمزه شعلیبر ایرانشهر 5412448067 ایرانشهر بخش دلگان روستایی چاه شور
18 اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت جنوب استان مصرف رحمان خدایاری ایرانشهر 9151472007 ایرانشهر چهارا بسیج جنب شرکت تعاونی بهداری
19 تعاونی خدمات گلخانه ای 1694 کشاورزی فرشید بهادری ایرانشهر 5472222904 ایرانشهر خیابان طالقانی بعد از چهارا ه مالکی روبروی عکاسی
20 تعاونی آموزشگاه رایانه فردوسی 2856 خدماتی لیلا اعتمادی فر ایرانشهر 5482524899 ایرانشهر بمپور خیابان معلم روبروی دبیرستان فرزانگان
21 تعاونی صمیم رایانه 2489 خدماتی خانم صمیمی ایرانشهر 5473211008 ایرانشهر خیابان الزهرا الزهرا 10 پلاک 5
22 تعاونی خدمات بهداشتی 3709 خدماتی حسن صدیقی ایرانشهر 9155475256 ایرانشهر بلوار خاتم خاتم 63 درمانگاه شفا
23 تعاونی توانبخشی 3522 الزهرا خدماتی ناصر رئیسی نیکشهر 9153454161 نیکشهر خیابان امام خمینی پشت هتل خاور
24 تعاونی حمل و نقل2684 حمل و نقل مجیب ارحمن وزیری چابهار 9153475007 چابهار خیابان شهید باهنر روبروی کارخانه نان ماشینی
25 تعاونی حمل و نقل2812 حمل و نقل صدرا رئیسی چابهار 9159951178 چابهار بلوار امام خمینی تاکسی تلفنی دریا
26 تعاونی حمل و نقل درون شهری 2644 حمل و نقل پیر محمد سخنگو چابهار 9151957262 چابهار بلوار توحید روبروی مدرسه 17شهریور
27 تعاونی تاکسی سرویس بانوان 2021 حمل و نقل مرضیه مرسولی چابهار 9151957270 چابهار بلوار امام خمینی خیابان بهداشت انتهای خیابان سمت راست
28 تعاونی حمل و نقل درون شهری 2293 حمل و نقل کامبیز درخشان چابهار 5452224848 چابهار بلوار توحید جنب کارخانه نان ماشینی روبروی راهنمایی پسرانه
29 تعاونی حمل ونقل وانت بار 1882 حمل و نقل بهمن سارانی چابهار 5452224070 چابهار بلوار قدس جنب نمایندگی قدس
30 حمل و نقل درون شهری 2411 حمل و نقل سعید امیری چابهار 9191451300 چابهار گلشهر سازمان اتوبوسرانی
31 تعاونی معاملات تاکسیرانی 3040 خدماتی محمد علی صادقی چابهار 9159943822 چابهار بلوار امام خمینی نبش بلوار کشاورز
32 تعاونی حمل ونقل بار و مسافر 2749 حمل و نقل کریم بخش زین الدین چابهار 9151951835 چابهار بلوار امام خمینی سازمان اتبوس رانی
33 تعاونی خدمات حسابداری2545 خدماتی مصطفی میر لاشاری چابهار 9151450255 چابهار گلشهر خیابان شهید نامجو کوچه ایثار
34 تعاونی صید وصیادی 2034 صید و صیادی محمد صالح کرم زهی چابهار 9158382091 چابهار خیابان خوزستان کوچه نگین پلاک 43
35 تعاونی صید وصیادی 2022 صید و صیادی عبدالله چاکرزهی کنارک 9159945011 کنارک خیابان خاتم انبیا کوچه دادگستری
36 تعاونی صید و صیادی 2108 صید و صیادی غلام رسول یاور شکوه چابهار 9364167040 چابهار گلشهر جنب مهد کودک مهر مادر
37 تعاونی خدمات اداری 3412کورش خدماتی مهدی دهمرده زاهدان 9153403664 زاهدان زیبا شهر منطقه هفت تقاطع صدرا و خوارزمی
38 تعاونی خدمات گردشگری 3639 خدماتی فهیمه شهرکی زاهدان 5412441666 زاهدان بلوار قلنبر مقابل آموزشکده شهید باهنر
39 تعاونی خدمات گردشگری 3232 خدماتی احمد میر لاشاری زاهدان 5413220787 زاهدان خیابان امیرالمومنین نبش امام خمینی پاساز وحدت
40 تعاونی آموزشگاه رانندگی 3150 خدماتی سکینه طلوعی زاهدان 9155491506 زاهدان خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 33
41 تعاونی خدماتی همیار شهریار2953 خدماتی فریده کربعلی زاهدان 9159892922 زاهدان خیابان باقری روبروی خوابگاه امام علی
42 تعاونی تولید محصولات گلخانه ای 3281 کشاورزی دوست محمد رضا زهی سراوان 9151485234 سراوان سیب سوران
43 تعاونی تولید نان صنعتی 2277 خدماتی زهرا سپاهیان سراوان 9159470475 سراوان دزک
44 تعاونی تولید موزائیک 2749 صنعتی یوسف جنگیزهی سراوان 9151982764 سراوان خیابان امام خمینی
45 تعاونی خدمات تاسیسات آب و برق 2882 خدماتی ملک محمد دهواری سراوان 9159986352 سراوان خیابان عدالت
46 تعاونی خدمات کارواش 3044 خدماتی غنی ملک زاده سراوان 9159402612 سراوان بخشان
47 خدمات سرویس ماشینهای اداری 3462 خدماتی حسین ملایی خاش 9155415761 خاش خیابان شهید بهشتی
48 شرکت تعاونی تولید موزائیک 2743 تولیدی جعفر اصغری ایرانشهر 5473313085 ایرانشهر خانه گستر کشاورز جنوبی
49 خدمات کشاورزی 2460 خدماتی راحله سواد کوهی زاهدان 5412425014 زاهدان بلوار معلم نبش معلم 24 بلای مبلمان پایتخت
50 خدمات کامپیوتری 2413 آفتاب شرق خدماتی محمد رضا میری زاهدان 5412439566 زاهدان خیابان بزرگمهر بزرگمهر 15 طبقه دوم شیرینی سرا
فارس (16)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 هما پلاست تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش حمیدرضا خسروانی شیراز 0711-2247410 شیراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بلوارابتکار قطعه 8
2 تولید گل سرخ عرقبات و گلاب غلامحسین نجفی داراب 0732-6226536 داراب - شهرک لایزنگان
3 4004 فراورده های لبنی محمدرضاخاکی نهاد کازرون 0721-2364807 کازرون - بخش بالاده - خیابان انقلاب - جاده سیرجان منزل آقایی
4 ساغر تولید سایر محصولات غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر روح اله منوچهری داراب 0732-6611665-09171310603 داراب - شهرک صنعتی
5 نیروان تولید سایر منسوجات طبقه بندی نشده در جای دیگر کبری مکابر شیراز 0711-2331753 شیرا- چهاراه بنفشه -کوچه شهید بهشتی - پلاک 17
6 صنایع دستی هفت شمسه صنایع دستی صدیقه نعمت اللهی شیراز 09177100285-0711-6261388 شیراز- سرای مشیر - طبقه دوم - کارگاه نعمت الهی
7 دشت رزم صنایع دستی - زیر انداز کوثر عربی ممسنی 9179213915 نورآباد- ممسنی- روستای دشت رزم
8 426 آماده سازی و آردکردن غلات و حبوبات سید عبدالحمید هاشمی ممسنی 0722-4229928 نورآباد- روستای تل حیدری مالیوند
9 مانیز لبن فراورده های لبنی شهرام شاه کرمی داراب 09177149654-0732-6611006 داراب - شهرک صنعتی بلوک قطعه 8
10 فولادآذین پارس جهرم خرپای فلزی محمد غلامی جهرم 09177175286-0791-4440567 جهرم - تل ریگی - جاده جامغان - جنب کارخانه فرش ماشینی
11 تولید وپرورش وکشت گیاهان داروئی وصنعتی 661 کازرون بسته بندی گیاهان داروئی شکراله شریعتی کازرون 9177215334 کیلومتر 15جاده کازرون -جنب پارس خرما
12 رازی سروستان باندگاز قریشی شیراز 9173125491 سروستان
13 سنگ بری گوهران استخراج سنگ وشن وماسه وخاک رس سید حبیب ابطحی نی ریز 9177322676 نی ریز- کیلومتر جاده حاجی آباد شهرک سنگ
14 دما صنعت آباده آبگرمکن گازی ذبیح الله شبانی آباده 0751-2225327 آباده-خیابان امام خمینی روبری اورژانس- آباده-پائین تر از دانشگاه پیام نور جنب کافه گلزار صحرا
15 فرش دستباف اعلا تولیدگلیم و زیلو و جاجیم دستباف نگهدارکرمی کشکولی فیروز آباد 9171126421 فیروزآباد- بلوار پاسدارن
16 تولید وبسته بندی آب معدنی 384 ممسنی تولید آب معدنی جهانبخش پارسایی ممسنی 9173135818 نورآباد- دشمن زیاری - منطقه مشایخ
17 آذرانی نی ریز ریخته گری معصومه دهقان نی ریز 9171319089 ناحیه صنعتی ده فاضل نیریز
18 زر دانه تولید سایر محصولات طبقه بندی نشده در جای دیگر ناصر رضایی ارسنجان 0729-7623770 ارسنجان - کیلومتر 5جاده ارسنجان سعادتشهر
19 زرین نخل جهرم آب لیمو سید محمدرضاصحرائیان جهرم 9171913099 جهرم - محمودآباد
20 چند منظوره ایثارگران صنعت نفت فارس تولید سایر محصولات غذایی طبقه بندی نشده در جاهای دیگر اصغر پورمند شیراز 0711-2354422-0711-2304839 بلوارکریم خان زند- ابتدای 7تیر - 20متری سینماسعدی طبقه فوقانی جنب بانک ملت
21 تولید پوشاک حیاتی پوشاک خلیل حیاتی لامرد 0782-5223920 لامرد- روستای سیگار
22 21 بیضاء تولید خوراک دام اصغر عبودی سپیدان 9171140247 سپیدان -بخش بیضاء- دهستان کوشک هزار- روستای ملوسجان
23 کشتارگاه صنعتی طیورممسنی کشتارگاه مرغ فردوس رضایی ممسنی 0722-4223325_09178249924 ممسنی - بلواربسیج - پاساژ خواجه ای
24 77 تولیددستمال کاغذی محمد اسدی لامرد 0782-5220334 لامرد-شهرک صنعتی نیرائی
25 115 ایثارگران فارس آجر سفال محمد رضا خاوند شیراز 0712-5912052 شیراز- کوار- روستای درعسلو شیراز- خیابان نادر - پاساژ دزطبقه چهارم
26 مصنوعات چوبی برادرانیاسردوئی مصنوعات چوبی عبدالعلی یاسر دویی لامرد 0782-5332176 لامرد-ناحیه صنعتی نیرائی
27 فرآورده های نخل خشت بسته بندی خرماو سردخانه حسنعلی عشایری کازرون 0711-8305314_8215568_09171171491 کازرون -خشت وکمارج - شهر خشت/ شیرازبلوارامیرکبیر چهاراه ریشمک - ساختمان ا ندیشه طبقه دوم
28 ماموت کار روانکار بسته بندی روغن موتور حسن فتحی کازرون 0721-2234260 کازرون - ناحیه صنعتی قائمیه -خیابان امامخمینی - روبروی دفتر ایما ن کهر روعن فروشی فتحی
29 تولیدی بلوک عدالت تولید سایر محصولات ساخته شده ازبتن وسیمان وگچ غلام نمازی لامرد 9171825170 بخش مرکزی ابدولی
30 کشتارگاه صنعتی طیور درنا کشتارگاه صنعتی مرغ طیور محمدرضا قشقایی داراب 9171320744 کیلومتر 10 جاده داراب - بندرعباس
31 آجر فشاری بیزدان داراب تولید آجر رضا رضایی داراب 0732-6233535_09178497805 داراب-روستای بیزدان داراب- بلواراما م خمینی - رو بروی پمپ بنزین مغازه رهسپار
32 مهر سنگ نی ریز بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ علی محمدزردشت نی ریز 0732-5229067 نی ریز-0 کیلومتر 3جاده نیریز- حاجی آباد نیریز- روبروی مسجدولیعصر (عج) جنب چاپخانه لاله
33 تولید کنندگان فرش دستباف 101 قشقایی شیراز تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف محد حیدری شیراز 7126223765 شیراز-بلوار رحمت -روبروی انبار گاز - پلاک 187
34 صیقل سنگ نی ریز بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ علی اسماعیل ماهانی نی ریز 0732-5230711 نی ریز - کیلومتر چهارم جاده حاجی آباد - شهرک سنگ نی ریز
35 شیرین لارستان تولید حلوا، کیک ، کلوچه و بیسکویت عبدالرحمن رحیمی لارستان 0781-4523471 لار- شهرک صنعتی - شهر قدیم - بعدازاداره پست
36 سینا صنعت داراب تولید کنسرو گوشتی و غیر گوشتی و شوریجات مهدی راه نورد داراب 9171111943 داراب - شهرک صنعتی
37 صنایع چوب حدیث تولید مصنوعات چوبی محمد قائدی لامرد 9171176140 لامرد- شهرک صنعتی نیرائی
38 22 شیراز تولدی محصولات پلاستیکی بجز کفش مسعود خلیفه شیراز 0711-7316630 شیراز- بلوار نصر - کیلومتر 3- خیابان پائیزان شرکت تعاونی 22شیراز
39 تولیدی 121 تولید مصنوعات چوبی رحمان حاجات نیا شیراز 0711-2424175 شیراز- خیابان گلستان- روبروی بانک ملت - مبل خورشید
40 اشکنان پلاست تولیدمحصولات پلاستیکی بجز کفش محمد حسن پور لامرد 9173825300 لامرد-بخش اشکنان
41 372 کازرون تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک ابوالفتح نظر زاده کازرون 0721-2282365 کیلومتر 5 کازرون تل دشتستان
42 صفا مهر رخشان تولیدکفپوش سیمانی علی صفا شیراز 0711-2358304 شیراز-20متری سینماسعدی- واحد ساختمان دنا طبقه اول
43 سارینا تولید انواع پوشاک پریچهر پدرام جهرم 0791-5554973 حیدرآباد- جنبکارخانه کارتن سازی یوسفی
44 دشت کمین شوریجات و ترشیجات محمد کارگر پاسارگاد 0729-7322028_09177107458 شهرستان پاسارگاد- بخش مرکزی روستای قوام آباد
45 رویای سبز جهرم کنسانتره میوه محمد نیک نهاد جهرم 0791-3342688_0791-3342689 جهرم-چهارراه پارکینگ - پیتزافروشی فانوس
46 شیر پاستوریز ه اقلید تولید فراورده های لبنی سیدمحمد کاظم هاشمی اقلید 09171511474_0752-4227541 شهرستا ن اقلید- خیابان فسارود شهرک صنعتی
47 سفال قرن پارس تولید آجر ، سفال، تیغه ای و فشاری پرویزی لامرد 9126222116 لامرد- دهستان نزمان
48 سی تو بهاران سپیدان رب گوجه فرنگی ، لواشک ،خیارشوروترشیجات سهراب کیانی سپیدان 9171100404 سپیدان - روستای دم قنات جنب شرکت 52 / شیراز- کوشک قوام - روبروی تانکر آب- پلاک 87
49 تولید گلاب سرخ داراب تولید و بسته بند ی انواع عرقیات و گلاب غلامحسین نجفی داراب 0732-6226536_09177313008 داراب- شهرک لایزنگان
50 592 ممسنی تولید سایر محصولات فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر غلامی ممسنی 0722-4229554 نورآباد ممسنی - بلوار هفت تیر - روبروی ایران خودرو
51 سرما گستر فدک لامرد انبارکردن وانبارداری غلام حسینی لامرد 9171172505 لامرد- محله حسین آباد
52 583 تولید یخ علی باقری ممسنی 9173411760 نورآباد ممسنی- بخش رستم ،شهرمصیری،باقری
53 563 تولید قالی و قالیچه دستباف پروانه رنجبر ممسنی 0722-4241346 نورآباد ممسنی - تل قلی
54 گرانول دنا تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش سید رضا دامادی اقلید 0752-7736611 اقلید-شهرک صنعتی
55 دشت زیخون فارس انبارکردن وانبارداری امیری مرودشت 9177034684 مرودشت - شهرک صنعتی فتح آباد
56 514 ممسنی تولید سایر محصولات فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر فرشاد لشکری ممسنی 0722-4222183_09173221665 ممسنی - بلوار هفت تیر - روبروی استان تل گوه
57 تولید فرآورده های تقطیر ساغر داراب تولید و بسته بند ی انواع عرقیات و گلاب و اسانس روح الله منوچهری داراب 0732-6611665_09171310603 داراب شهرک صنعتی
58 برف دالین تولید صابون ومواد پاک کننده و لواز م بهداشت ونظافت و عطرها و لوازم آرایش حسن نگهداری شیراز 09173135876 _0711-2280848_ 0711-2241893 شهرک صنعتی بزرگ شیراز / شیراز- میدان اطلسی - جنب هتل اطلس - ساختمان 14واحد 35
59 سنگبری صادق سنگ نی ریز بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ علی زارع نی ریز 0732-5223380 نی ریز- شهرک سنگ -نی ریز- حاجی آباد شهر سنگ
60 پیام آوران آپادانا آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج - بافت منسوجات محمودی زادگان آباده 0711-2271971_0711-2271972 شیراز-بلوار ساحلی غربی - ساختمان فردیس -طبقه همکف واحد 2
61 تولیدی توزیعی بانوان مادرسلیمان آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات منتهی بوستانی پاسارگاد 9178283532 شهرستان پاسارگاد- بخش پاسارگاد روستای مادر سلیمان خیابان اصلی منزل خانم بوستانی
62 آبیاران خرم بید تولید سایر محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده د ر جای دیگر مهدی ساریخانی خرم بید 9173513787 خرم بید صفاشهر - خیابان 25متری بسیج - کوچه 4 پلاک 319
63 509ممسنی تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار شکرالله شجاعیان ممسنی 0722-4229074 ممسنی:بلوارهفت تیر -محله تل گوه
64 تولیدی کشت و صنعت گلستان 76 آباده تولید وبسته بندی انواع عرقیات ، گلاب و رب گوجه فرنگی مهرنوش کارگر بوانات 09354010769- 0711-2246841_09117118689 آباده-دور شهر-کوچه اول پلاک 70 /شیراز -چهارراه زندان بلوار حجت به طرف سپاه سمت چپ سه درب بعد از دفتر اسناد رسمی 101
65 دنا پلاست تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش زارعی فیروز آباد 9177197944 فیروز آباد- شهرک صنعتی روز بدان
66 کیمیا گران افزر تکمیل منسوجات هادی دهقان پور قیروکازرین 0792-4512455_09178913012 قیر وکارزین -بخش افزرجنوبی
67 مهر روستای کارون تولید قالی و قالیچه دستباف حسین بلوچی مهر 9173818136 مهر-بخش گله دار-روستای کارون
68 سوله صنعت شیراز تولید مخازن وانباره هاو ظروف فلز ی مشابه روستا شیراز 0711-8232675_09173113746 شیراز -شهرک صنعتی -میدان پژوهش جنوبی
69 قطعه سازان سرو صنعت تولید آلات برنده و ابزار دستی و براق آلات عمومی تاج الدینی شیراز 9173136607 سروستان - شهرک صنعتی
70 305 خوشه طلایی لارستان نانوائی یونس بیابانی لارستان 0781-2224599_09177811618 لار- روستای سایه بان کهن برهان/ لار- لطفی خیابان اصلی تعاونی محله ترکها- منزل زیاد کریمی
71 زرین نخل جهرم تولید سایر محصولات طبقه بندی نشده در جاهای دیگر سید محمدرضاصحرائیان جهرم 9171913099 جهرم - محمودآباد
72 آرد وحدت آباده آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات علی آرام آباده 0751-3335031 آباده -خیابان امام - کارخانه آرد وحدت
73 سنگ و گچ تنگ ترکان کازرون تولید گچ امیرخاوند کازرون 9171210151 کازرون - تنگ ترکان
74 ماشینی جنوب فارس سنگ گچ اسماعیل رسول زاده شیراز 0711-8225850 شیراز- بلوار امیرکبیر - جنب کارخانه سیمان فارس - شرکت گچ ماشینی فارس
75 355 بالاده کازرون ذرت خشک کنی مهدی شیبانی کازرون 09173239973_09177211895_0722-2525370 کازرون- بالاده -جنب روستای تنگ آب
76 587ممسنی تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر جعفری ممسنی 0722-4221421 ممسنی - روستای قلعه شاهی
77 زیباسازان روحانی صنایع دستی عزت روحانی بردبار شیراز شیراز-خیابان آریا- جنب نمایشگاه اتومبیل زمانی صدراسرافیل
78 شام شام خوراک سروستان خوراک دام محمد تقی مهدی زاده شیراز سروستان - شهرک صنعتی /سروستان- ابتدای خیابان دانشگاه روبروی بانک صادرات
79 صدرافرایند تولید کود شیمیائی و ترکیبات ازت شیراز 0711-2287312 شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز
80 قطعات بیستون بسپار قطعات لاستیکی سعید فرزاد نیا شیراز 0711-7742111_09177173102 شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز - بخش شیمی قطعه
81 نقش آفرینان تخت جمشید تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر شیراز 9179109959 بلوارنصر - کوچه 17 - سمت چپ فرعی
82 تولید گچ سپید داراب تولید سیمان و آهک وگچ نادر کار گشا داراب 09178145004_0732-6236670 داراب - روستای بیزدان
83 تولیدسنگ رخام آباده سنگ نما احمد رضا عطاری آباده 9177510135 آباده - شهرک صنعتی
84 گچ کازرون استخراج سنگ وشن وماسه وخاک رس زین العابدین شعبانی کازرون 9171211146 کازرون- قائمیه- به طرف نورآباد
85 سنگ گچ شاهپور استخراج سنگ گچ علی جباره کازرون 0721-2226581 کازرون -حاجی آباد غوری کارگاه سنگ گچ مهدی کامجوری
86 معدنی سروحی استخراج سنگ وشن وماسه وخاک رس سید احمد سروحی نی ریز 7201111_0711-2244216 نی ریز-جاده سوار آغا کارگاه شماره 5 شیراز -میدان ولیعصر(عج)پاساژ ولیعصر(عج)
87 کریستسال انگورک استخراج سنگ مرمریت مرتضی آشفته خرم بید 0711-8225768_09173519070 0711-8221839_09171510045 شهرستان خرم بید -صفا شهر منطقه معدنی انگورک شیراز جنب کارخانه سیمان سنگبری ایران نوین
88 1500دژکرد پرورش ماهی سردابی پرویز یاری اقلید 0752-4533616_09171111358 اقلید سر حد چهار دانگه دهستان دژکرد شیراز خیابان قصرادشت کوچه 24 پلاک 382
89 دشت ناز فارس تولید خوراک دام و حیوانات شمشاد حیدری مرودشت 09171173891-09117173891 مرودشت جاده کمربندی جدید تقاطع راه آهن با جاده کمربندی
90 648 مارون پرورش ماهی محمد گوهرور حقیقی اقلید 09171183676_0752-4531196 اقلید- سرحد چهار دانگه - روستای حاجی آباد شیراز- بالاتر از صنایع الکترونیک - روبروی کوچه شیمی گیاه
91 82 قزل ماهی سپیدان پرورش ماهی حسین سلطانی سپیدان 0711-6205448 سپیدان - کمهر،روستای مارگون شیراز- شهرک بزین - خیابان فاطمی - کوچه 15 - پلاک 171
92 54 پرورش ماهی صدرا.. سلطانی سپیدان 0711-2222355 سپیدان - روستای مارگون شیراز- خیابان سعدی - دفتر اسناد رسمی 54
93 19 پرورش ماهی ابوتراب آقائی سپیدان 09117172929_09171172929 سپیدان - روستای مارگون/شیراز- پل معالی آباد- به طرف منصورآباد- کوچه 10متری پلاک 115
94 414تیراژه ماهیگیری و صید ماهی وخدمات وابسته مسعود بهاءالدینی شیراز 0711-2308152 شیراز- کوهمره سرخی - روستای اسلام آباد شیراز- صندوق پستی _71855-457
95 توسعه روستایی 10 کوه کاشت سبزیجات و مححصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ای الهه احمدی لارستان 0781-2362334 روستای دکوپه - خیابان ساحلی جنب خانه بهداشت
96 440 پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر عطاء ا.. علمداری ممسنی 0722-4572249 نور آباد ممسنی - روستای با جگاه
97 717 عمده فروشی سایر مواد خام کشاورزی و حیوانات زنده شجاعی کازرون 0721-2236251 کازرون - چشم ملا بلوط- کازرون - خیابان حضرتی مغازه لوازم خانگی شجره
98 482 ممسنی پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر غلامحسین قهرمانی ممسنی 0722-4221840 نور آباد- امامزاده
99 481 خرید تلیسه زهرا آب زن سپیدان 0712-7222186 سپیدان- کیلومتر 3 جاده کمهر/ سپیدان - خیابان امام خمینی - جنب مسجدولیعصر
100 489 سده پرورش و تکثیر ماهی خوراکی در کارگاه یا مزرعه محمد قلی آشیری اقلید 09171506865_0728-6292185 اقلید =- روستای مرجان
101 101 پرورش ماهی حسن حسنی ممسنی 9177149065 نورآبادممسنی- روستای تل کوه پراشکفت ممسنی
102 775 شیراز پرورش ماهی عباس خیام باشی اقلید 0311-44194-09131118248 اقلید- خسرو شیرین
103 173 ممسنی خرید بیل مکانیکی نیاز کیانی ممسنی 09177220018_0722-4223005 نور آباد-قلعه کهنه
104 انتظام گاو شیری علیرضا معتمدی مرودشت 0711-7268637 شیراز- بلوارمدرس - بعداز فضل آباد - جنب کمیته امداد امام خمینی
105 پروتئین قزل پرورش ماهی حمید قطعی سپیدان 9171177443 سپیدان - بیضاء - روستای شهیدآباد شیراز- معالی آباد- کوچه 11- پلاک 59
106 658 جنت کاشت محصولات توام با دامداری دربهره برداری خانوار ابوالحسن عبدالهی لامرد 0782-5333315 لامرد- روستای ترمان
107 گوساله پرواری بهپرور بهسازی جایگاه دام رضا قلی خدابخشی اقلید 0752-4225448 اقلید- دشت طغر- پشت کشتارگاه
108 21 کازرون کاشت سبزیجات و مححصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ای محمد رضا همتی مقدم کازرون 0721-2225778 کازرون- خیابان شهدای جنوبی
109 21کازرون کاشت سبزیجات و مححصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ای محمد رضا همتی مقدم کازرون 0721-2225778 کازرون-خیابان شهدای جنوبی
110 3انجیره کاشت غلات ،حبوبات،دانه های روغنی و گیاهان صنعتی شهامت الله مقتدری لارستان 9171814623 لارستان- سفید بام
111 تولیدکرانه گوساله داری نبی ا.. زارعیان جهرم 09171912918-09178908935 0791-2276899 جهرم- بخش مرکزی روستای باغ حوض- جهرم- بازار سرپوشیده - مغازه احمدی عبیری
112 909سپیدان گاو شیری محمود حمیدی سپیدان 0712-7273271 سپیدان- روستای برشته - منطقه شش پیر
113 617 شیراز کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ای حبیب ایزد پناه شیراز 09177017017_09171028748 شیراز - خیابان فردوسی - کوچه بهار
114 سیمرغ لامرد مرغ گوشتی 30000قطعه ای مهدی بشارتیان لامرد 0782-5422266 لامرد- روستای کندرعبدالرضا
115 411به خاک خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیتهای دامپزشکی یدا..موسوی ممسنی 9171224671 نورآباد- روستای تل کوشک
116 آبزیان اتحاد سپیدان فارس عمل آوری و حفاظت ماهی و فرآوددهای ماهی و سایر حیوانات دریائی از فساد محمد حسین عسکری سپیدان 09171177443_07116264434 سپیدان- شهرک صنعتی همایجان شیراز- خیابان قصرالدشت - ساختمان بزرگمهر- طبقه 4- پلاک 245
117 زرین تاج پرورش مرغ و خروس به روش سنتی و سایر طیور و حیوانات و تولید سایر محصولات حیوانی محمد رضا بذر پاش نی ریز 9177328010 نی ریز- جاده محمود آباد / نی ریز- بلوار ولی عصر (عج) - خیابان شهاب منزل محمد رضا بذر پاش
118 شیرآوران گاو شیری50راسی پروین جمالی شیراز 0711-7276241_09173117270 شیراز-بخش سروستان- روستای سیف آباد- جنب روستای اسلام آباد
119 322ممسنی خرید ترکتور نیزهلندوادوات غلامرضا کریمی ممسنی 9173230928 نورآباد ممسنی - قلعه کهنه
120 91 سفیدمرغ کورده لارستان پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی امان ا.. نژاد پور لارستان 0781-2452377 لار- روستای کورده
121 ایثارگران 353 آباده احداث گلخانه سبزی و صیفی و توت فرنگی فرید صمیمی آباده 0751-3339054_09178529929 آباده - خیابان سعدی- کوچه 13- پلاک 47
122 مکانیزاسیون 115 بیضاء خرید ادوات کشاورزی عبدالرسول محمدی سپیدان 9137754924 سپیدان - بخش بیضاء- دهستان کوشک هزار روستای علی آباد قرق
123 308 لامرد پروار بندی گوساله 100راسی حمزه تیر گردون لامرد 0782-5763217 لامرد- بخش اشکنان - روستای رکن آباد/ لامرد-جنب مسجد قدیم
124 418 احداث تعمیر گاه ماشینهای کشاورزی غریب انصاری ممسنی 0722-4343919 نورآباد/ ممسنی- منطقه رستم- روستای دهنز
125 اقلیدحکمت گوساله پرواری 100راسی ناهید مسعودی اقلید 0752-4228714 07524222773_09171529021 اقلید- مزرعه طغر آذربسته -
126 1001اقلید پروار بندی گوساله 100راسی مهدی رضائی اقلید 0752-4223772 اقلید - منطقه طغر
127 سپهرعصر جهرم احداث گلخانه سبزی و صیفی پرویز پاینده جهرم 09173121575_0791-4442134 جهرم - بخش مرکزی - روستای ایل آباد
128 34 اکبرآباد کوار تکمیل گلخانه سبزی و صیفی نورالله نامی شیراز 9177166709 اکبر آباد کوار- جنب پایگاه مقا.مت منزل نوروز نامی
129 132 اقلید پروار بندی گوساله 100راسی رسول عسکری اقلید 0752-4231199_09177520753 اقلید - طغر- اآذربسته- بلوارمطهری
130 پروار بندی چشمه تنگاب معز آبادجابری بره پرواری فتح ا.. مهدی جابری شیراز 9173116305 خرامه - روستای معز آباد جابری- مجتمع دامپروری
131 تولیدمروارید مرغ گوشتی علی قربانی آباده 0751-3335871_09177517055 آباده - صادق آّاد- 90دستگاه - خیابان گلدیس پلاک 58
132 138 ظفر آباد تولید فرآوردهای لبنی محمدرضا پیروز شیراز 09173066880_09177141606 شیراز- ظفر آباد- بخش قره بلاغ
133 باغداران بوانات انجام خدمات مکانیزاسیون کشاورزی سیروس آسایش بوانات 0711-2289121 شیراز - خیابان قرآن - کوچه اصفهانیها - پلاک 220
134 864 بن رود پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر بیژن ساسانی شیراز 9177132314 شیراز - بخش دشت ارژن - قلعه کربلائی محمدعلی بن رود
135 645 فارغ التحصیلان گل وگیاه زینتی کاشت سبزیجات و مححصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ای محمود هاشمی ممسنی 9173230253 نور آباد ممسنی - مصیری - محله باقری
136 پرورش ماهی قزل آلای نور خنجشت اقلید پرورش و تکثیر ماهی خوراکی در کارگاه یا مزرعه منوچهر نوری اقلید 9123714684 اقلید- روستای خنجشت/ اقلید- بلوار مطهری
137 صحرا گستر فارس خدمات کشاورزی و دامپروری بجز فعالیتهای دامپزشکی فرید صادقی قطب آبادی جهرم 9173910070 جهرم - بخش کردیان قطب آباد
138 شماره320گیاهان گلخانه ای بهداد کاشت سبزیجات و مححصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ای سهراب لشکری ممسنی 0722-4226556 نورآباد ممسنی - بلوار هفت تیر - روستای تل گوه
139 سالار زنگنه کاشت غلات ،حبوبات،دانه های روغنی و گیاهان صنعتی حسن عبداله زاده لامرد 9179817753 لامرد - روستای لشخره
140 مکانیزاسیون کشاورزی 525رودبال خرید تراکتور وحید نصیری سپیدان 09173060486 9177087685_09177196229 سپیدان - همایجان- روستای رود بال
141 گاوشیری 313 شیراز پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر کریم گل پیچ شیراز 9171125058 ظفر آباد کوار
142 دلتا جهرم کاشت غلات ،حبوبات،دانه های روغنی و گیاهان صنعتی رضا حاتمی جهرم 09177923307-5552614 جهرم حیدرآباد- بلوار رهبری - جنب دفتر شورای اسلامی
143 171 سپیدان احداث و توسعه گلخانه های تولید گل -گیاهان داروئی و قارچ های خوراکی اسماعیل ضیایی سپیدان 9173146194 سپیدان - روستای رود بال
144 29 شیراز کاشت غلات،حبوبات،دانه های روغنی و گیاهان صنعتی مهرابه رضایی شیراز 9177006739 کوار- روستای دره عسلو دو کیلومتری جاده جهرم سمت چپ
145 تولیدی 2400 شیراز کاشت غلات ،حبوبات،دانه های روغنی و گیاهان صنعتی محمد باقر شیخ الاسلامی شیراز 9171117257 سروستان - جنب اراضی کاخ ساسان
146 1010سپیدان پرورش زنبور عسل کورش محمدی سپیدان 9179809892 سپیدان - خیابان امام - روبروی بانک توسعه تعاون
147 پرواربندی 415 پرورش گاوو گاومیش وبز وگوسفند وشتر به روش سنتی و تولید شیر نادر فاتحی نی ریز 9173312368 نی ریز - بخش پشتکوه روستای دهچاه
148 کیمیای سرچهان پرورش زنبور عسل اسماعیل جعفرپور بوانات 0752-3037793 سرچهان - سره کره ای
149 نور دام سروستان پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر مسعود علیرضا یی شیراز 09171335296_0711-2249119 شیراز- سروستان - روستای بهارلو - دهستان پشت پر / شیراز- خیابان تختی - کوچه جنب مدرسه حقانی سمت راست -کوچه سوم شهید علی پوریان - سمت چپ دربه6
150 مرغ سیاه پر پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی خدارحم فرهادی مرودشت 2220400 کیلومتر15 مرودشت - سیوند- جنب کارخانه سرنگ سازی
151 کورکی خنج پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر سهیلا قهرمانی نیا لارستان 0782-4524403_09171817377 لار- بخش خنج- دهستان محمله - روستای کورکی
152 381 پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر عبدالکریم جامعی کازرون 0721-2238180 کازرون - دریس
153 کشاورزی بهشیران فارس گاو شیری عبدالحسین روح افزار شیراز 9171125477 شیراز- شهرک والفجر- بلوار فجر شمالی - سمت چپ - ده متری سوم
154 هد هد مرغ گوشتی امین رحمانیان جهرم 9171910359 جهرم-بخش کربال - روستای ملک نو/ جهرم - بلوار امام خمینی - مغازه مجید رحمانیان
155 گوساله پرواری 200رأسی فتح آباد کوار گاو شیری عزت اله حسن زاده شیراز 09171166844_09171282603 شیراز- کوار- روستای فتح آباد
156 باغداری 2000 قیر زراعت و باغداری مراد ابوالحسن بیگی قیروکازرین 09173121337_07924513215 0712-5622354 قیر- بخش هنگام - دهستان ابو عسکر
157 خسرو شیرین پرورش ماهی علی فروتن آباده 0752-4229273_0752-4343322 خسرو شیرین
158 454 ممسنی مکانیزاسیون کشاورزی کریم قربانی ممسنی 0722-4322714 نورآباد ممسنی - روستای بابامیدان
159 شیر پور پاک خرید خودرو و حمل شیر هیوندا حاتم کریمی شیراز سروستان - روستا ی سیف آباد
160 934 پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر کازرون 0721-2252435 کازرون - روستای سیف آباد
161 ورزشی کیوان جایدشت فعالیتهای ورزشی مهدی دابر فیروز آباد 0712-6323555 فیروز آباد- جایدشت - خیابان 14 متری شمالی - باشگاه کیوان
162 حمل ونقل تعاونی کامیونداران آباده ساخت و تجهیز شرکت حمل ونقل تعاونی کامیونداران آباده محمدرضاسلیمی آباده 0751-3333212_09171510081 آباده - بلوار 45 متری شهید چمران - روبروی باغ شهرداری - ترمینال کامیونداران
163 حمل ونقل خود راننده کازرون حمل و نقل زمینی بار بجز راه آهن حیدرآزادیان کازرون 9171214910 کازرون - کلیومتر 7جاده کازرون بوشهر -بعداز دانشگاه آزاد اسلامی
164 خدمات بهداشتی ودرمانی 3 آریا فعالیتهای بیمارستانی سید حمزه رضایی شیراز 0711-6242761_0711-6242469-09171113387 شیراز-معالی آباد - بین خیابان دوستان و خلبانان - درمانگاه شبانه روزی آریا
165 330 پمپ بنزین محمود یوسف پور استهبان 0732-4225710 کیلومتر 4جاده شیراز
166 مشاوره وخدمات روانشناختی سینامرودشت خدمات مشاوره و روانشناسی شریعت همایون مرودشت 2230751 مرودشت - خیابان انقلاب - روبروی کوچه میرزاخانی - مرکز مشاوره سینا
167 بیمارستان اردیبهشت فرد فعالیتهای بیمارستانی دکترعلی کسائیان شیراز 0711-6284821-0711-2359719 شیراز-بلوارجمران / شیراز- خیابان اردیبهشت
168 388 ممسنی خدمات اینترنتی و رایانه ای اردشیر محمدی ممسنی 0722-4221321 ممسنی - کوچه پزشکان پاساژ اشرفی
169 فناوری اطلاعات شماره یک قائمیه سایر فعالیتهای مربوط به کامپیوتر مهدی زمانی کازرون 0722-2224387 کازرون - قائمیه - کوه پیرابه - روبری بهداشت - طبقه فوقانی - کابینت سازی
170 رایانه گسترمرکزی سایر فعالیتهای مربوط به کامپیوتر سید اسحاق موسوی لامرد 9171825206 لامرد- ابتدای بلوار شاهد
171 548 خدمات عمرانی سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر کیوان شهریور ممسنی 0722-4413052 ممسنی - خیابان آیت ا... مدنی - کوچه 4
172 کسری سیستم نوآوران سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر شیرازی شیراز 0711-2344366 شیراز- انتهای خیابان فردوسی - جنب آژانس دنا
173 خدمات برق رسانی 660 کازرون تولید دستگاههای توزیع و کنترل نیروی برق رضایی کازرون 0721-2252902 کازرون - تقاطع 22 بهمن
174 خدمات عکاسی وفیلمبرداری آناهیتا سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر عبدالرضا حیدری لامرد 0782-5221077 لامرد- خیابان بسیج
175 678 آرین نت شیراز سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر رضامزارعی شیراز 0711-8208910 شیراز-بلوارپاسداران،ایستگاه1کوچه شاهچراغی،پلاک25 شیراز-خیابان آبیاریبیست متری ولی عصر (عج)پلاک89
176 غزال زرنقاش سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر محمدرضا زرنقاش شیراز 09173157181-0711-8324080 شیراز-شهرک والفجر- شهرک آزادگان - 30متری فشار قوی
177 فیلمبرداری بانوان صدف سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر شهربانو مولایی لامرد 0782-5262302 لامرد-نبش مرکزی - دهستان چاهورز
178 عصر رایانه لامرد سایر فعالیتهای مربوط به کامپیوتر سید سجاد هاشمی لامرد 0782-5225225 لامرد-خیابان بسیج- روبری بانک ملی
179 اطلاع رسانی تراشه پرداز داراب سایر فعالیتهای مربوط به کامپیوتر مصطفی خراسانی داراب 0732-6235598 داراب - بلوار جهاد - بالاتر از هیات عزاداری علی اکبر (ع)
180 سینا حسابدار لامرد سایر فعالیتهای طبقه بندی نشده در جای دیگر محمد رضا پالهنگ لامرد 09179818894-0782-5362347 لامرد-خیابان کوثر - روبری کانون سمانه
181 امیدآسایش شقایق سایر فعالیتهای طبقه بندی نشده در جای دیگر زهرا دیده بان شیراز 0711-2347748 شیراز-خیابان پوستچی - کوچه 4 پلاک 53
182 تولید درودزن سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر کورش رهبری مرودشت 9171125885 مرودشت - روستای درودزن
183 561 توزیع سیلندر گاز سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر سرور کوه پیما ممسنی 9171236217 نورآباد ممسنی- روستای سرتنگ پراشکفت
184 631 سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر سید عبدالله حسینی ممسنی 0722-4343279_09171247494 بممسنی-بخش رستم،دهنوی سادات
185 فیلمبرداری یادگار مادگار سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر اصغر دستور داراب 9177329195 داراب - خیابان 22 بهمن
186 تمیز کار میمند سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر سید ابراهیم علوی ابراهیم آبادی فیروز آباد 0712-6463436_09179819182 میمند- خیابان امام خمینی
187 619 ممسنی سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر سارا نیک نام ممسنی 0722-4362570_09173231234 ممسنی-شهرمصیری
188 594 سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر جبارشریفی ممسنی 0722-4230374_09173214273 ممسنی-اسکان عشایر - زمین شهری - کوچه 2
189 222 سپیدان سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر مریم رجبی سپیدان 0712-7224119 سپیدان-شهرک شهید قاضی - کوچه شهید حسینی
190 رایان گستر فسا سایر فعالیتهای مربوط به کامپیوتر وحید آل غضنور فسا 0731-2211027-09365843131 فسا-خیابان شهید منظری - کوچه 13- پلاک 27
191 خدمات پشتیبانی رایان چاپ جنوب سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر محمدرضاتابنده شیراز 0711-7219247 شیراز-بلوارمدرس- کوچه 33
192 43 فیروز آباد فعالیتهای ورزشی فرزادکریمی فیروز آباد 0712-6222874 فیروزآباد-خیابان پشت فرمانداری - کوچه اول سمت چپ فیروز آباد - خیابان تل حاجی
193 170 کارواش پامچال سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر روح الله احمدی ممسنی 0722-4222459 ممسنی-جاده شیراز- جنب پلیس راه
194 دهکده همراه شهرستان مهر سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر عباس غلامی مهر 0782-6524416_09179820163 مهر-خیابان نماز- جنب سوپرمارکت
195 موعود رایانه پارس سایر فعالیتهای مربوط به کامپیوتر پور توحیدی جهرم 0791-2234739-09173917116 جهرم-بلوارمعلم - جنب آزمایشگاه - ساختمان شقایق
196 59 شیراز بیمارستان دنا فعالیتهای بیمارستانی سید مرتضی ابطحی شیراز 0711-6280411-18 شیراز-میدان ستارخان - خیابان دنا- بیمارستان دنا
197 کولی کش خرده فروشی سوخت خودرو امان اله سقائی خرم بید 0711-2297000_09179174390 18 کیلومتری خرم بید
198 سلامت گوشت حمل فرآورده های دامی علی نورزوی شیراز 0711-7317406 شیراز-20متری کانادا- کوچه 20- پلاک 24
199 تولید گل بوته فسا صنایع دستی کلثوم دعاگویی فسا 0731-2220425-07312226487_09177328458 فسا-خیابان امام خمینی - روبروی بانکملی مرکزی
200 نگین لامرد خدمات برق رسانی احمد حقیقت لامرد 9173828671 لامرد-خش اشکنان - روستای خشت
201 خدمات برق رسانی نور افشان داراب خدمات برق رسانی رضا قاسمی داراب 0732-6235199_09171321097 داراب-بلوار بسیج
202 LT1600 برق رسانی خدمات برق رسانی محمدرضامومنی مرودشت 2229266 مرودشت-خیابان فرهنگ- جنب مدرسه راهنمایی
203 رحمت پمپ بنزین مرودشت 9179935603 مرودشت-روستای احمد آباد
204 2455 سایر فعالیتهای مربوط به کامپیوتر کازرون 0722-2342154 کازرون-روستای سر مشهد
205 مهارگران پیشرو سایر فعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده در جای دیگر شیراز 0711-7393332 شیراز-خیابان جنت - مقابل درب هلال احمر
206 خدمات سوخت رسانی خشتی حمل و نقل زمینی وانتقال سوخت شیراز 0711-6357480 شیراز-شهرک باهنر - جنب سوپرمارکت
207 پترو صنعت فسا خدمات فنی و مهندسی علیرضا غواص فسا 0731-3343715_09173323658 فسا-فاز4- خیابان مسیحا- کوچه 661- پلاک 67
208 مسکن بانک سپه پروژه 78وادری بانک سپه شهر صدرا محمد علی شمشیری شیراز 0711-2215003 شیراز-خیابان زند-بانک سپه مرکزی-جنب بازار وکیل
209 مسکن علوم پزشکی شیراز احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی عباس باقر پور شیراز 0711-2305410 شیراز-خیابان زند-نبش 20متری سینما سعدی حوزه مرکزی دانشگاه علوم شیراز-پزشکی شیراز-خیابان نادر پشت زایشگاه شوشتری طبقه دوم
210 مسکن سازان فضای سبز شیراز احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی عبدالرضا جعفری شیراز 0711-6271230 شیراز-خیابان فردوسی-سازمان فضای سبز
211 مسکن فرهنگیان ناحیه 4 شیراز 84واحدی مدرس مجید نوذری شیراز 0711-2352529 شیراز-خیابان رودکی-روبروی چلو کبابی رودکی- ساختمان رضا
212 مسکن کانون وکلای دادگستری احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی منوچهر جعفری شیراز 0711-6287044 شیراز-بلوار صنایع- کوچه 17وصال پروژه شماره1شهر صدراپروژه شماره2/ شیراز- خیابان قصرالدشت-آسیاب قوامی ساختمان کانون وکلا
213 مسکن بسیجیان شیراز احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی جلال صومعه شیراز 0711-6267721 شیراز-ابتدای بلوار چمران -کوچه 16قبل از بیمارستان حافظ نبش فرعی دوم پلاک392-طبقه دوم
214 مسکن شرکت برق شیراز 56واحدی شهر صدرا امیری شیراز 09178782504 0711-2244114_0711-3003109 شیراز-خیابان برق-مشیرنو
215 مسکن کابلسازی ایران 44واحدی شهر صدرا مسعود صالحی خوش کمانی شیراز 0711-6202063_0711-6267262-5 جاده اردکان-کیلومتر15
216 مسکن خیریه قلب فاطمه الزهرا(س) 20واحدی شهر صدرا عزیزالله زارعی شیراز 09173053349_09177056552 شیراز-بیمارستان قلب فاطمه زهرا(س)
217 مسکن جهادکشاورزی فارس احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی نصرالله شیروانی شیراز 0711-2299098 شیراز-بلوار آزادی-اول خیابان ارم-ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی استان فارس
218 مسکن آموزش وپرورش ناحیه 3 شیراز 120واحدی سراج گنجعلی حیاتی شیراز 0711-8313660 شیراز-چهارراه هوابرد - طبقه سوم عکاسی باربرد شیراز- سه راه آستانه
219 مسکن پشم شیشه احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساتمانهای زیر بنائی ملک موصلی شیراز 0711-8224527-30-09171014670_09177079416 شیراز -جاده بوشهر-جاده احمدآباد شرکت پشم شیشه
220 مسکن پترومشیمی انبوه سازی شیراز محمد رضا ابراهیمی شیراز 09173086601_07112330091-9 شهر جدید صدرا-بلوار مولانا-خیابان مولانا7پروژه 12واحدی صدرا -بلوار مولانا-انتهای بلوار مولاناسمت چپ800 مترجلوپشت آپارتمانهای اداره گاز-جاورکوه پروژه44واحدی صدرا-بلوار غرب -بازارچه غرب-9متر جلوی پروژه 84 واحدی-صدرا -فاز یک اراضی 57هکتاری پروژه12واحدی صدرا- انتهای بلوار مولانا سمت راست 400مترجلوی-جلو گلخانه مجاور پروژه صادق سازان(پروژه 44واحدی)-پلاک470
221 مسکن سازمان مسکن وشهرسازی احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساتمانهای زیر بنائی نصیر عباسی زاده شیراز 0711-6302765 شیراز-همت شمالی -روبروی بانک سپه -شرکت مسکن سازان
222 مسکن سیمان استهبان انبوه سازی استهبان محمد علی اخباری استهبان 09171323104_0732-4226004 استهبان-کارخانه سیمان
223 مسکن فرهنگیان شیراز 600واحدی شیراز غلامحسین شریفی شیراز 9173096013 شیراز-چهارراه سینما سعدی-جنب سراجی حق نگهدار
224 شرکت ساختمانی و نصب صنایع پتروشیمی انبوه سازی48واحدی صدرا منوچهر سالاری شیراز 9177123968 شهر جدیدصدرا
225 مسکن بانک ملی لارستان(566) احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی رسول خردمند لارستان 0781-2220811_09171830075 لارستان-شهر قدیم-خیابان آیت ا...خامنه ای-بانک ملی مرکزی لارستان
226 مسکن مخابرات راه دور (971) احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی محمد تقی معلم شیراز 9177170454 شهر جدید صدرابولوار مولانا
227 مسکن بهداشت /محیط وحرفه ای شیراز (14443) احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی محمد علی محسنی شیراز 0711-2302303 شیراز-پل حر-جنب فرمانداری-مرکز بهداشت
228 مسکن شرکت گلسار فارس (3542) احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی فریبرز کار اندیش شیراز 9177169301 شهر جدید صدرا-فاز یک-طرح45هکتاری جنب مسجد روبروی زمین فوتبال 200متری خاکی- دو کوهک -جاده پمپ بنزین -جاده شهر جدید صدرا کیلومتر دوم-کارخانه گلساز فارس
229 مسکن فرهنگیان لارستان انبوه سازی 144واحدی عنایت شمسی لارستان 0781-2220951_09178019647 لار-شهر جدید-اداره آموزش و پرورش
230 مسکن نظام پزشکی احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی شجاع الدین شکرالهی شیراز 0711-6285718 شیراز-خیابان رحمت آباد-ساختمان نظام پزشکی
231 مسکن مهر شماره 2 استان فارس انبوه سازی 200واحدی علیرضا ابراهیمی شیراز 0711-2234620-21_09177143285 فلکه ولیعصر(عج)روبروی درمانگاه نادر کاظمی-ورودی 3طبقه دوم مسکن جهرم
232 مسکن دانشگاه شیراز احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی مهدی جویا شیراز 0711-6287201 خیابان ملاصدرا-دانشکده مهندسی شماره2دفترتعاونی مسکن دانشگاه شیراز
233 مسکن سیمان احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی مهدی فدایی شیراز 09173153267-0711-8224751 شیراز-خیابان فاخته -کارخانه سیمان
234 مسکن شهرداری فسا احداث ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی به استثنای ساختمانهای زیر بنائی غلامر ضا فاخر منش فسا 0731-2339801-09173310078 فسا-شهرداری فسا
قزوین (17)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 زرین رشد دانه کنسانتره طیور علم بیگی تاکستان 9121819349
2 سینا دشت دیال آباد سوخت رسانی نوری تاکستان 9127811748
3 آفتاب درخشان تولید گوشت قرمز کریمی تاکستان
قم (18)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 زرده عقیق تولید تخم مرغ مایع عظیمی قم 9121519634 شکوهیه
2 نگین کوثر شیمی تولید سولفات آهن ناصری قم 9122526076 شکوهیه
3 سازان ابزار رایان نوین تولید برد الکتررونیکی مسلمی قم 9191511558 شکوهیه
4 لوح فشرده الماس تولید سی دی و دی وی دی مطهری قم 9125536843 شکوهیه
کردستان (19)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 شرکت تعاونی 16 ریخته گری ریخته گری خالد آغه ویسی سنندج 3235083 سنندج- کیلومتر 11 جاده سنندج کامیاران-ابتدی جاده کیلک
2 شرکت تعاونی 2 تیکوشین ظرف پلاستیکی حمید مرادویسی سنندج 3383531 سندج- شهرک صنعتی شماره 3
3 شرکت تعاونی 2479 جوراب بافی کرد تولید جوراب کیهان جهانگیری سنندج 09183714430-3284451 سنندج-روستای دوشان-خیابان بهارستان-کوچه پوش پر
4 شرکت تعاونی 2123 زیست گاز افروزه تولید کود آلی مریم میرزائی سنندج 09188315819-6622722 سنندج- روستای باباریز- جنب مجتمع گاوشیری
5 شرکت تعاونی 2460 آسیاب کار بازیافت ضایعات پلاستیکی جمشید سی وسه مردان قروه 09187905459-087247839 قروه- شهرک صنفی دلبران- خیابان آخر- واحد 18
6 شرکت تعاونی 2148 ماست بندی دهاتی فراورده های لبنی سید هاشم اجاق قروه 9183788211 قروه- انتهای خیابان معلم-- روبروی مدرسه رستگاران
7 شرکت تعاونی 1419 بهتاز شیمی نور تصفیه روفن قروه 09183801468-09188772570 قروه- شهرک صنعتی آونگان - ابتدای شهرک
8 شرکت تعاونی 3200 درب وپنجره پی وی سی تولید پنجره pvc فاطمه طالبی قروه 09183733446-08725232866 قروه- بلوار امام- روبروی درب ورودی پارک شهید بهشتی
9 شرکت تعاونی 2000 بالداران زاگرس کشتارگاه صنعتی مرغ عثمان مدرس گرجی دهگلان 09183710560-09181718156 دهگلان- کیلومتر 25 جاده سنندج دهگلان- بالاتر از کارخانه کاشی کسری
10 شرکت تعاونی 3074 برش آهن آلات برش فلزات جمیل سرمستی دهگلان 09183723149-08725626709 دهگلان- انتهای بلوار امام شافعی- روبروی باسکول حبیبی
11 شرکت تعاونی 2471 تندیس بسته بندی آب ژاول علیرضا مینائی بیجار 09183779963-08724239008 بیجار- شهرک صنعتی - خیابان اول-روبروی سبزی خشک کنی
12 شرکت تعاونی 3190 بسته بندی مواد غذائی بسته بندی مواد غذائی فاتح شهسواری مریوان 09188760785-09188756912 مریوان-ابتدای جاده مریوان سنندج- جنب باربری حافظ
13 شرکت تعاونی 2579 مرغداری گوشتی تاج به سر مرغداری گوشتی حبیب الله غنی سنندج 9184640119 سنندج- کیلومتر 15 جاده سنندج مریوان- روستای کلکان
14 شرکت تعاونی 1134 گاوداری شیری نادر گاوداری شیری 40 رأسی رضا خوش نواز قروه 09183707403-08725333830 قروه- روستای دزج- انتهای خیابان جانبازان- جاده شوسه قدیم وینسار
15 شرکت تعاونی 2011 گاوداری شیری گاوداری شیری حسین علی یوسفی قروه 9181115549 قروه- روستای گلالی
16 شرکت تعاونی 2061 گاوداری شیری گاوداری شیری کریم مبارکی دهگلان 9183720466 دهگلان- کیلومتر 10 جاده دهگلان موچش - روستای تازآباد چراغ آباد
17 شرکت تعاونی 1305 چم شارسنه پرواربندی گوساله - افزایش ظرفیت به 700 رأس حسن ارشدی دهگلان 9183803700 دهگلان- کیلومتر 35 جاده سنندج دهگلان
18 شرکت تعاونی 2545 مرغداری گوشتی مرغداری گوشتی مظفر رمضانیان سقز 9183743763 سقز- کیلومتر 18 جاده سقز سنندج- روستای محمود آباد
19 شرکت تعاونی 2568 زنبورداری آویشن تولید عسل کریم مصطفی سلطانی مریوان 09188754478-08753239774 سوآباد-روستای آلمانه
20 شرکت تعاونی 78 گاوداری زرین جوب گاوداری شیری 40 رأسی صلاح الدین باتمانی کامیاران 09183720432-08723522309 کامیاران- کیلومتر یک جاده کامیاران کرمانشا - جاده زرین جوب
21 شرکت تعاونی تعلیم رانندگی آموز ش وتعلیم رانندگی عباس توکلی سنندج 2272150 سنندج- انتهای خیابان 17 شهریور -جنب انبار مسکن
22 شرکت تعاونی 2769 شهربازی شیرین شهر شهربازی پژمان طالبی سنندج 9183710810 شهرک بهاران
23 شرکت تعاونی 2044 استخر استخر سرپوشیده رحمت رحیمی دهگلان 9183724784 دهگلان- بالاتر از دامپزشکی
کرمان (20)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 مرغداری نویدطیور پرورش مرغ گوشتی منظرولی پور سیرجان 9131455046 سیرجان روستای دشت زر
2 پرورش دام برجان پرواربندی بره عرفان ازاده دل سیرجان 4221394 سیرجان خ شهید صفاری نبش خ شهید کافی پ 1
3 دامداری ودامپروری شمیذ پرواربندی بره عبدالعلی پورخسروانی سیرجان 3240322 سیرجا ن روستای قاسم اباد
4 تولیدی فرش کویر فرش تولید گلیم سوزنی کبری افسری سیرجان 9379140142 سیرجان خ غفاری بعد از چهارراه خلیل
5 پوشاک ال یاسین تولیدی پوشاک فاطمه بانخوجافی سیرجان 9131935194 سیرجان خ ابوریحان خ محراب
6 مصنوعات سنگی سیرجان دانیال تولید مصنوعات سنگی یحیی ایران نژاد سیرجان 9131935149 سیرجان شهرک صنعتی شماره
7 فرش زمرد سیرجان تولید گلیم سوزنی اقدس روح الامینی سیرجان 9136205259 سیرجا ن خ ابوریحان روبروی بانک ملت
8 بانوان سیرمشیز انجانم امور مسافر بری درون شهری حدیث خاکسار بردسیر 3425224242 خ طالقانی انتهای ک فلسطین
9 پویان مشیز کشاورزی -دامپروری و... محمدرضا ملک قاسمی بردسیر 9131426173 خ گرکانی ک کارگر
10 صداقت نگار پرورش گاووتولید مواد لبنی صدیقه سالاری بردسیر .... جاده نگار بردسیر کیلومتر 2 روبروی انبار
11 مرغ گوشتی امین پرورش مرغ گوشتی و عرضه احمد امین زاده بردسیر 9131407656 نگار تلمبه امین اباد
12 مهرگان لاله زار پرورش گاشیری-پروار بندی گاو مصطفی بردسیری نژاد بردسیر 9139956300 لاله زار خ کشاورز
13 بهشیر مشیز تولید محصولات کشاورزی و دامداری ودامپری حمید سعدی زاده بردسیر 13425222175 خ احمد اباد روبروی اداره پست
14 دامداران نگار تولید گوشت و کود حیوانی علیرضا شمس الدینی بردسیر 9131987614 جاده نگار بهرامجرد سمت راست
15 اسپک کاران تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک منوچهر علامی بردسیر 9121023121 بردسیر جاده بردسیر-سیرجان روستای اسپک
16 مهرنگار بردسیر تولید گوشت قرمز شیرو... سید رضا محمدی پور بردسیر ... بردسیر جنب جهاد سازندگی
17 سبز دشت هجین کشاورزی و پرورش گوسفندو... محمدرضا سروند بردسیر 3425423255 بردسیر روستای هجین
18 گلهای بهشت ایجاد مهد کودک واموزشگاه زبان عصمت جهانشاهی بردسیر 9132404880 بردسیر میدان امام جنب بانک صادرات
19 غدیر رایانه بردسیر خدمات رایانه ای و... حسن مستعلی زاده بردسیر 9131426145 بلوار 22 بهمن روبروی پارک
20 مسکن ساحل دشت ساخت واحد مسکونی امین بهزادی بردسیر 9133994451 خ کاشانی ک جهاد پ22
21 گلاب گیران مشیز تولید عرقیات گیاهی و... حمید زاهدی بردسیر 3425222091 کیلو متر 2 جاده بردسیر-دشتکار
22 کشتو صنعت سبز مشیز کشاورزی و دامپروری مجتبی جوان بخش بردسیر 5220201 بلوار 22 بهمن جنب باربری رهنمون
23 حاتم بردسیر تولید شیروگوشتو....... رضا بسطامی بردسیر روستای ده بیرم
24 گل هزار لاله زار ایجاد تاسیس کارخانه شیرو....... شهرام شاد روان بردسیر 9131415333 لاله زار جنب پاسگاه مرکزی
25 مشیز اطمینان انجام کلیه امور خدماتی عبدالرضاقاسم پور بردسیر 9131971683 خ ولیعصر کوچه شماره1
26 مهر صنعت مشیز تولید صنایع فلزی-تولید اسکلت پیچ ومهره ا ی الیاس خسروی بردسیر 9139410070 شهرک صنعتی جنب تراشکاری ارسطو
27 سعید مشیز انجام امور تولیدی در زمینه گوشت قرمز وکود حیوانی سعید رضا زاده بردسیر 9131423728 خ پاسداران منزل صادقی
28 جنت کشت مشیز خدمات کشاورزی و..... محمدسلیم خسروی بردسیر 9133960885 خ صانعی پ46
29 لوله کشی تک سوزان انجام کلیه خدمات گاز رسانی مجید توکلی پور نگازی بردسیر 9138401320 نگار خ ابوذر غفاری ک امام حسین
30 قلندر قوچان عباس اباد کشاورزی و دامپروری عبداله مستعلی زاده بردسیر 9139972495 روستای عبدل اباد
31 الاله مشیز کمال اباد بسته بندی گیاهان دارویی نعیمه موسی پور بردسیر 9139988987 روستای کمال اباد
32 بتن گواشیر تولید قطعات بتنی و..... مرتضی حیدری بردسیر 9133409492 بلوار خلیج فارس
33 سما مشیز تهیه و توزیع کالا و مسکن و..... علیرضا فخر ابادی بردسیر 9132433794 بلوار 22 بهمن روبروی دادگستری
34 گلدشت مشیز تولید محصولات کشاورزی و..... منصورکد خدازاده بردسیر 5225021 دشتکار
35 تولید پوشاک طه تولید پوشاک بتول اسماعیلی رفسنجان 4227580 خ بستان ک18
36 خدمات کشاورزی فن اوران تزریق گیاه خدمات کشاورزی و..... یاسر سمالی رفسنجان 9131911805 خ مدرس شمالی انتهای خیابان کاظمی
37 مهیار مس تولید بازیافت ضایعات فلزی اصغر فدایی فر رفسنجان 4222457 خ اهن فروشان
38 معدنی کنکاش تولیدی توزیعی محمود غفوری رفسنجان 5227073 خ امام ک 24
39 هنرمندان اسمان کویر هنری-فرهنگی وتبلیغاتی مهدی سلیمی رفسنجان 8224477 خ مطهری مطهری یک اموزشگاه هنری دریا
40 خدمات اموزشی مدرسان ادیب خدمات اموزشی حسین سلحشور رفسنجان 4224105 خخ قیام پ67
41 خدمات اموزشی پیشتازان دانش خدمات اموزشی علی عسکری رفسنجان 8224477 خ شریعتی جنب ثبت احوال
42 تولید اجر گره اي ولی عصر تولید اجر گره ای مجید کرمانیان رفسنجان 4224105 خ مصطفی خمینی ک پرتوی پ5
43 خدمات اموزشی پیشکسوتان خدمات اموزشی رضا زارع رفسنجان 3221134 خ قرئی شمالی ک 34منزل دوم سمت راست
44 تولید کتیراسبز اندیشان تولید کتیرا اکبرساردینی رفسنجان 9131911786 سرچشمه بنفشه 1پ14
45 سخت کوشان مهین خدمات عمرانی رضا حاج علی اکبری رفسنجان 2620047 خ شریعتی جنب فرعی 1طبقه اول الکتریکی توکل
46 خدمات اداری پشتیبانی رادان خدمات اداری پشایبانی محمد نور محمدی رفسنجان 9131912265 بلوار امام رضا ک16 پ13
47 خدمات پسته برادران نوحی خدمات پسته حسن حاتمی نیا رفسنجان 2371003 جاده نوق کیلومتر 10 روستای لطف اباد
48 انغوزه کاری احسان تولید انغوذه عباس باقری رفسنجان 9133951684 جاده نوق کیلومتر 10 روستای لطف اباد
49 خدمات اموزشی شهید پور جنوقی خدمات اموزشی قاطمه پور جندقی رفسنجان 5222521 خ امام روبروی سپاه
50 خدمات اموزشی دانش خدمات اموزشی حمید مهاجری رفسنجان 4226201 خ 16 آذر ک9 پ31
51 پروار بندی گوساله محی اباد پروار بندی گوساله حیدر رمضانی نیا رفسنجان 9139542974 مهیا باد نوق
52 تولید صنایع دستی رنگانگ تولید صنایع دستی عذری اسداللهی پور رفسنجان 2270129 عیش اباد ک30
53 انبوه سازان پارس پردیس انبوه سازی علی احمدی کاظم ابادی رفسنجان 4226812 خ مدرس شمالی ک15
54 فرزانگان رفسنجان حمل و نقل غلام عباس حسین پور رفسنجان 9131911293 خ امیر کبیر شرقی ک8 پ8
55 پروار بندی گوساله اتحاد ناصریه پروار بندی گوساله محمدصالحی رفسنجان 3220788 خ ستارخان ک13پ9
56 صنعت غذایی سویا تولید محصولات از سویا محمود فتوحی رفسنجان 8221904 میدان ازادی -امام رضا1
57 کتاب و لوازم التحریر پیام تامین نیاز مصرف علی امجدی فر رفسنجان 5226295 خ شهدا کتابفروشی شمس
58 دامداری ارغوان کویر دامداری عباس الله بخشی رفسنجان 4222428 بلوار شهید باهنر جنب اژانس کیمیا
59 کار گستر انار مالی اداری پشتیبانی مجید فدایی رفسنجان 9132910721 انار بلوار مطهری بهارستان 8پ32
60 خدمات درمانی ره پویان درمان خدمات درمانی ادیشن مهاجری رفسنجان 3222361 انار بلوار مطهری بهارستان 12 پ 2
61 خادیان امین خدمات اکبر زائری رفسنجان 9133918186 خ امیر کبیر بهزیستی
62 مهندسی کشاورزی اینده نگر جنوب شرق خدمات مهندسی کشاورزی محمد حسین شهید زاده رفسنجان 3228183 بلوار مدذرس برج شیشه ای واحد477
63 مهندسی فن گستران خدمات حسین قایمی زاده رفسنجان 5221730 خ پاسداران ک8 پ6
64 صنایع چوبی صبا صنعت تولید صنایع چوبی جلال یزدان پناه رفسنجان 8224436 خ امام روبروی مهمانسرای علوم پزشکی
65 خدمات فرهنگی ورزشی ستارگان خدمات فرهنگی ورزشی محمود محمودی رفسنجان 9133931388 بلوار ارغوان
66 صنایع چوبی کیمیا چوب تولید صنایع چوبی علی محمدی اسماعیلی رفسنجان 9132920421 مهدی اباد
67 دامپروری زر چین کهنوج پروار بندی گوسفند خدا مراد وزیری کهنوج 9132496474 روستای بنگود
68 دامپروری دکهوز پروار بندی گوسفند عباس بهزادی کهنوج 9133441129 روستای بنگود
69 تولید محصولات گلخانه ای شایان تولید انواع محصولات گلخانه نادر ملایی کهنوج 9132495325 بعد از روستای زه
70 کشاورزی برجستگان کشاورزی کورس امینی بافت 9139479223 بخش بزنجان
71 کشاورزی همیاران رابر کشاورزی محمدمهدی پور رابر 9133454437 رابر
72 جالیز کاران ارزوئیه ناصر حمزه نژاد ارزوئیه 9133438996 ارزوئیه
73 کشاورزی نجم گستر کشاورزی قربانعلی نجم الدینی بافت روستای پشتاب اسماعیل اباد
74 دامپروری کوثر کوهبنان پروار بندی دام سمیه اسماعیلی کوه بنان 9133959175 خ مسجد الرضا ک شهید مولایی
75 بسته بندی فجر کوه بنان بسته بندی و تولید انواع مواد غذایی نصرت معصومی کوه بنان 9133958697 خ شهید ابو سعید ابوالخیر منزل اقای امیدوار
76 لبنی ایده ال تولید ماست و کره و ... علی نظام ابادی بم 9131441099 بخش روداب
77 کشتارگاه احسان صالح کشتار طیور عبدالله یاوری بم 9131444216 بخش مرکزی
78 مهدکودک اناودانا راه اندازی مهدکودک محبوبه شاهرخی جیرفت 9133483009 جیرفت خ 22بهمن ک12پ32
79 پویا مهر شکل دهی انواع فلزات به شکل میله ایمان محمودی جیرفت 9133485284 جیرفت شهرک صنعتی
80 خدمات فنی خودروهای سنگین وسبک پاتم گزاباد خدمات فنی خودروهای سنگین وسبک ابراهیم حسین زاده جیرفت 9133485876 جیرفت جنگل اباد جنب پمپ بنزین
81 کشت علوفه وپرواربندی گاو شیری المهدی کشت علوفه و پرواربندی گاو شیری ابراهیم مهدوی نسب جیرفت 3483282355 روستای رومرز
82 پرورش بوقلمون سپهر ساردوئیه پرورش بوقلمون پروین مجازی جیرفت 9139483746 ساردوئیه روستای دلفارد روستای سرگدار تشتک
83 کشت علوفه وپرواربندی گوساله گاش کشت علوفه وپروابندی گوساله گلی نوری جیرفت 9139404346 روستای چینه
84 تولید محصولات کشاورزی سبزینه هلیل تولید محصولات کشاورزی پریسی دانشی جیرفت 9133495425 جیرفت حسین اباد دهدار
85 تاسیسات اب رسانی مهراب هلیل فنی مهندسی مسعود نادری نسب جیرفت 9131487714 خ وحدت نرسیدهبه پل هلیل
86 خدمات رایانه ای گل ایمن کرمانیان خدمات رایانه ای و... اختر دهقان جیرفت 9139382702 جیرفت خ طالقانی
87 بسته بندی فدک سبزواران بسته بندی خشکبارو حبوبان وسبزیجات خان احمد طیاری جیرفت 9139284193 جیرفت کلرود جنب داروخانه
88 تولید فرش دستباف نقش فرش تمدن تولید فرش دستباف سمیه امیری دوماری جیرفت 9133483078 چهارراه صاحب اباد خ شهید محمدی
89 تولید نان دقیانوس تولید انواع نان محسن سازور جیرفت 9363672946 میدان دانشجو جنب مواد نفتی سازور
90 کشت علوفه وپرواربندی گوساله سهیل سبزواران کشت علوفه وپروابندی گوساله محمود روز نهان جیرفت 9139486951 ساردوئیه کنارستان دلفارد
91 خدمات کامپیوتری رایان گستر ارائه خدمات کامپیوتری فهیمه داودی جیرفت 9363349679 بلوار کوثرجنب معاونت تبانک کشاورزی
92 کشت علوفه و پروار بندی ایید سبزواران کشت علوفه وپروابندی گوساله عبد الرحیم زینلی جیرفت 9132491809 جیرفت دلفارد روستای درب مزار شیخ بختیار
کرمانشاه (21)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 علوم پزشکی مسکن موسوی کرمانشاه 8278081 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2 فرهنگیان ناحیه 2 شماره 2 مسکن شهرکی کرمانشاه 9188394248 پارکینگ شهرداری
3 فرهنگیان ناحیه 2 شماره 1 مسکن محمدی کرمانشاه 9181315159 خیابان گمرک
4 فرهنگیان ناحیه 3 شماره 1 مسکن احمدی کرمانشاه 9188393708 بلوارشهیدبهشتی
5 فرهنگیان ناحیه 3 شماره 2 مسکن پروین کرمانشاه 7228984 بازرگانی-مدرسه کشوری
6 فرهنگیان نیروهای متخصص مسکن هادی خانی کرمانشاه 9188314973 خیابان سیده فاطمه
7 دانشگاه رازی مسکن شریفی کرمانشاه 9188367458 دانشگاه رازی
8 نظام مهندسی کشاورزی مسکن مرادی کرمانشاه 9181315061 میدان سپاه
9 بازنشستگان فرهنگیان مسکن هاشم پور کرمانشاه 8359774 خیابان سراب
10 نظام پزشکی مسکن کرمی کرمانشاه 9183308489 بیمارستان امام خمینی
11 بازنشستگان نیروهای مسلح مسکن رشیدی کرمانشاه 8379719 بلوار17شهریور
12 مجمع متخصصین مسکن ویسی کرمانشاه چهارراه ارشاد
13 جهادنصرغرب مسکن حدادی کرمانشاه 9183337381 شهرک متخصصین
14 نظام دامپزشکی مسکن پرویزی کرمانشاه میدان سپاه
15 عقیدتی وسیاسی مسکن حیدری کرمانشاه 9187240983 سازمان عقیدتی وسیاسی
16 3531آژانس تاکسی تلفنی حمل ونقل غریبی روانسر 9183321390 خیابان امام مقابل بانک صادرات
17 3099مفتول کشش غرب صنعت سلیمی کرمانشاه 9188369269 شهرک صنعتی فرامان
18 3509طلا سازی سپید صنعت امیدی کرمانشاه 7233424 کرمانشاه-پاساژنورانی مغازه امیدی
19 3377طلاسازی صنعت کاوه کرمانشاه کرمانشاه-بازار زرگرها جواهرسازی کاوه
20 3374 سردخانه صنعت کرمانشاه 7274245 شهرک فرامان فاز 4
کهگیلویه و بویراحمد (22)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی تعاونی2265 گچساران - روستای سراب ننیز علی محمدجهانگیری 0742-09177420573
2 تولیدانواع شراب تعاونی 2273 گچساران-جاده شیراز جنب ترمینال کارخانه یخ سازی فرامرز نیکجو 0917-7424946
3 کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی محصولات خزانه ائی تعاونی2006 شهرستان دنا- چناربرم روستای چم گرد07433363258 0743-3363256
4 پرورش مرغ و خروس به روش صنعتی تعاونی2334 بهمئی - خیابان جمهوری-- لیکک روستای غلات محمدعلی کمالی نژاد 0744-09177428305
5 پرورش گاو به روش صنعتی و تولید شیر تعاونی1102 علی زمانیان یا سوج تنگ سرخ تنگ مشکوه 0741-09179202855
6 فعالیتهای بسته بندی تعاونی2301 اهورا ( احمد رضا ستوده ) شهرک صنعتی فرودگاه 0741-2222646
7 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2309 یاسوج 45متری ارم فرعی 5 امین نجفی2235226الی7---09171410005 0741-2235226
8 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2399 یا سوج نبش فرعی سه شرکت گاز 0741-3330813
9 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2289 یاسوج روستای گلشن مختار-- اسماعیل یوسفی نژاد 0741-2473393
10 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2356 بویراحمد روستای سپیدار-روستای باجولی -- روح اله مرتب نژاد 0741-2374280
11 تولیدمحصولات شیشه ای بجزشیشه جام تعاونی 2047 یاسوج -خیابان 13 ابان روبروی داروخانه دکتر بابازاده - ابن سینافرعی2پ19 09173410473 0741-2223010
12 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 1703 یاسوج سی متر معاد نبش شاهد 22پلاک13 رضاپژوهش 0741-3332772
13 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 1967 یا سوج روستای سپیدار 0741-2230596
14 حمل ونقل زمینی بار‹ بجزراه آهن تعاونی 882 یا سوج بنسنجان 0741-222124
15 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 13 یاسوج -خیابان جمهوری اقای ارسلان شکوهی 071-3333365
16 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2497 یاسوج روستای مادوان علیا منزل حسن پور09177417200 0741-3372447
17 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2310 یاسوج - روستای نجف اباد اقای عبدالهادی باقری09171412460 0741-4222130
18 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 719 یاسوج - روستای خلف اباد اسحق قربانی 0917-1412330
19 حمل ونقل زمینی بار‹ بجزراه آهن تعاونی 2085 یاسوج -نجف اباد خیابان امام حسین اقای حمداله کرمی 0741-4222923
20 تولیدکودشیمیائی و ترکیبات ازت تعاونی 2109فارغ التحصیلان یاسوج شهرک صنعتی فرودگاه قطعه 22 0741-09173029353
21 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2193 یاسوج نجف آباد 0917-09177411074
22 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 1831 یاسوج شرف اباد جنب ایران خودرو عباس نژاد 0741-3332100
23 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 23 یاسوج -روستای نجف اباد فریدون رضایی 0741-000000
24 فعالیتهای سایرآژانسهای حمل ونقل تعاونی 2280 کوی آزادگان نبش 30 متری علوم پزشکی مجتمع تجاری مسکونی رضا09173413072 0741-3335300
25 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2288 یاسوج بلهزار 0741-09173413170
26 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 1861 بویراحمد- روستای سرابتاوه حمیدارجمند 0917-1417449
27 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 695 کاکان اسلام آباد 0741-4448427
28 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 2500 09173413492یاسوج سی متری معادنبش شاهد 8 0741-3332708
29 سایرفعالیتهای خدماتی طبقه بندی نشده درجای دیگر تعاونی 1942 بویراحمد شهداء یک پلاک 56 منزل بیت اله توکل پور 0741-09173413265
30 فعالیتهای مربوط به پیک غیرازفعالیتهای پست ملی تعاونی 1610 یاسوج -شاهد19 پلاک 40 فرشادنیکنام تلفن09173413352 0741-3338383
گلستان (23)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 فرش دستباف و صنایع دستی ماراگول آق قلا فرش دستباف مریم اسماعیلی آق قلا 9119736915 بلوار باهنر جنب سیمان فروشی شریفی
2 نقش آفرینان ترکمن آق قلا فرش دستباف حسن نظری آق قلا 9119738721 روستای خیوه لی منزل الازمحمد گری
3 تولید در و پنجره آلتین در آق قلا تولید در و پنجره عبدالعزیز رجبی کلته آق قلا 9112705173 خیابان امام بلوار اترک ضلع شرقی پلاک 1611
4 تولید پوشاک آریانا گلستان آق قلا تولید پوشاک مهشید صحنه آق قلا 9119812531 چهارده متری خزانه منزل قیاس الدین صحنه
5 تولید پوشاک گیم جامه ترکمن تولید پوشاک کوروش واحدی آق قلا 9111773808 خیابان شهید باهنر کوچه شهید سقر
6 فرش دستباف زربافان آق قلا فرش دستباف اسماعیل ایری آق قلا 9113753067 محله کل آباد
7 تولید پوشاک کاملیا آق قلا تولید پوشاک مرحمد قره داشلی آق قلا 9373207846 خیابان قره داشلی محله طعنه کوچه مسجد
8 خدمات کشاورزی ترکمن باب آق قلا خدماتی عبدالرحمن سیدی آق قلا 9111700358 خیابان شهید بهشتی
9 پورش مرغ گوشتی آق دریا آق قلا پرورش مرغ گوشتی صفر محضری آق قلا 9111778232 روستای اوچ تپه
11 تولید روکش صندلی مختومقلی آق قلا تولید روکش صندلی اتومبیل تاج محمد یلقی آق قلا 9119737544 روستای آق زبیر
12 پرده دوزی اولکام آق قلا پرده دوزی امین یلمه آق قلا 9112707758 خیابان باهنر
13 خدمات رایانه ای داده پردازی آق قلا خدمات رایانه مسعود رجب پور آق قلا 9382288805 خیابان بیت المقدس پاساژ اسماعیلی طبقه 2
14 تراشکاری تایماز آق قلا تراشکاری و میلنگ تراشی حلیم بردی بهلکه آق قلا 9119632148 خیابان عید گاه لاله 13
15 گلیم بافی آق قلا گلیم بافی بی بی خدیجه قربانی آق قلا 9111796623 خیابان بیت المقدس کوچه 12 متری
16 بسته بندی ماهان پاک گلستان بسته بندر مواد آردی وخشکبار عبد المجید بهمن یار بندر ترکمن 9113132875 شهرک صنعتی بندر ترکمن
17 صنایع دستی و فرش دستبافت غزال ترکمن تولید روسری و روفرشی نیلوفر قربانی بندر ترکمن 9378193049 شهرک صنعتی بندر ترکمن
18 یک دانه خزر گلستان تولید آبمیوه از کنستانتره کامران ایری بندر ترکمن 9111716333 شهرک صنعتی بندر ترکمن
19 دامداری رامیار شمال دامداری گاو شیری 200 راس زبیده خدمت کن بندر ترکمن 9111775504 روستای قلعه حاجی گلدی خان
20 شالیکوبی برادران آتابای شالیکوبی تولید برنج سفید شده گلدی مراد آتابای بندر ترکمن 9119758144 روستای قرنجیک
21 توسعه کشاورزی وفراوری کشتیاران صحرا صنایع تبدیلی کشاورزی بندرگز 9111778491 خیابان امام جعفر صادق (ع)
22 فراوری آرد اس تولید آردو فراورده های غلات بندرگز 9111778491 خیابان امام جعفر صادق (ع)
23 سپید دانه صحرا تهیه و تولید برنج فراوری شالی بندرگز 9111778491 خیابان امام جعفر صادق (ع)
24 پیشرو صنعت یاس گلستان تولید مجموعه سپر وسایل نقلیه و قطعات وابسته بندرگز 9126338488 شهرک صنعتی باغو
25 کیمیا پلاست کاران تولید ظروف یکبار مصرف بندرگز 9122644437 شهرک صنعتی بندر گز
26 برادران البرز بندر گز بسته بندی میوه و سبزیجات خشک بندرگز 9119678494 روستای کارکنده
27 گاو شیری دهقان مزنگ تامین واداره واحد تولیدی گاو شیری بندرگز 9113710162 روستای مزنگ جاده شاه عباسی
28 صنایع چاپ معقول نوکنده تولید و چاپ نایلون و نایلکس و تولید کاغذ سلفون بندرگز 1733782830 شهرک صنعتی مقاومت بندرگز
29 بسته بندی بوته سبز گلستان تولید و بسته بندی برنج سفید آرد برنج وخشکبار بندرگز 9113710162 شهرک صنعتی گز غربی
30 صحرا پلاست کوه صحرا تولید جعبه پلاستیکی بندرگز 9113773584 شهرک صنعتی گز غربی
31 مرغ گوشتی جرجان تاتار کشاورزی حاج محمد جرجانی رامیان 9111761832 رامیان - روستای تاتار علیا
32 مرغ گوشتی سپید پر رامیان کشاورزی قنبر محمدی رامیان 9153415223 رامیان - روستای شش آب - جاده پاقلعه
33 گاو شیری 86 تاتار علیا کشاورزی عیدی جرجانی رامیان * رامیان - روستای تاتار علیا
34 خدمات اداری سلیم خدمات الهام گنجی جامه شوران رامیان 9372606086 رامیان - روستای زینب آباد
35 خیاطی گلنار خدمات سکینه بیگم حسینی رامیان 1746220477 رامیان - میدان مرکزی - جنب کمیته امداد
36 زنبورداری نرگسی شیرآباد کشاورزی افسانه مهاجر وطن رامیان 9119802180 خان ببین - کوچه جمشیدی ها - پلاک 8
37 تعاونی راهسازی دهقان خدمات مهرداد علی نژاد برمی رامیان رامیان - روستای گلند
38 پمپ بنزین میلاد دلند خدمات سیدمحمود حسینی رامیان 9111765271 رامیان - جاده آزادشهر دلند- قبل از دلند
39 فرآورده های بتنی مروارید صنعتی علی کوهساری رامیان 1746294345 رامیان - روستای شش آب
40 تولیدی گلسرای ارکیده گلستان کشاورزی سیده زهرا رئیسی رامیان رامیان روستای اخلی بالا
41 تولیدی لوله پلیمر امید فندرسک صنعتی یوسف جباری رامیان خان ببین - خیابان امام کوچه ابوذر
42 خدمات فنی و مهندسی رویان کشت گلستان خدمات مریم تجری رامیان تروزیج و خدمات کشاورزی فندرسک
43 تولیدی پوشاک قاصدک حسین آباد صنعتی محمد حسین جلالی رامیان خان ببین - حسین آباد تپه سر
44 خدماتی مشاوره ای آبادگران کوهدشت گلستان خدمات رقیه کوهستانی رامیان رامیان - خیابان امام - بالاتر از میدان امام علی
45 پرورش گل و گیاه باغ بلبل دلند کشاورزی اله وردی ابری بسطامی رامیان رامیان - خیابان امام -روبروی باشگاه کشتی
46 تعاونی خدماتی کوشش کار رامیان خدماتی محمد مسعودی رامیان رامیان - خیابان امام - کوچه شهید توکلی
47 جمع آوری شیر مهر تاتار خدماتی قلیچ جرجانی رامیان تاتار علیا - خیابان شهید صفر پهلوان
48 بسته بندی مواد غذایی گلبرگ صنعتی حسین کهنه رامیانی رامیان 9362311970 دلند - خیابان شهید باهنر
49 مکانیزاسیون کشاورزی گل افشان رامیان خدمات مهدی بای رامیان رامیان فلکه مرکزی - خ شریعتی غربی
50 صنایع غذایی ارغوان گلستان صنعتی علی شکاریان رامیان 9111760249 خان ببین - جاده سعد آباد
51 گاو شیری جعفر خان رامیان کشاورزی براتعلی کاغذلو رامیان رامیان فلکه امام علی - جنب رودخانه قره چای
52 خدمات مکانیزاسیون کشاورزی خوشه طلایی کشاورزی صفر علی مهقانی کردکوی 9111721468 روستای بالاجاده
53 تولید و توزیع میانکاله گلستان تولید فرآورده های لبنی فرشاد بشارتی کردکوی 9111712544 روستای مهتر کلاته
54 آجر سفال خورشید گلستان تولید آجر برزگر کلاله 9111768651 کیلومتر 15 مراوه تپه (خیابان انقلاب)
55 آجر ماشینی دشت گلستان تولید آجر ابرایم شیخ کلاله 9111110042 کیلومتر 15 مراوه تپه
56 آجر ماشینی زرین خاک تولید آجر کاظم زایدی کلاله 9113547483 کیلومتر 15 مراوه تپه (گنبد خیابان مدرس)
57 مرغداری تاج خروس پرورش مرغ گوشتی صفر محمد روهند کلاله 9113741351 (خیابان شهید مدنی)
58 شرکت تعاونی تاکسی تلفنی ارم گلستان حمل مسافر محمد جعفر منوچهری گرگان 4422232 - 4422233 افسران - روبروی افسران 2
59 زنبورداری چشمه سار کوهستان سبز گلستان زنبورداری عرب عامری گرگان 9111755844 - 09359883425 ابتدای جاده شصت کلا- کنار پادگان
60 زنبورداری سبزینه شهد تمیشه زنبورداری غریب گرگان 1733372139 - 09381505972 روستای سرکلاته خراب شهر- خیابان شهید لیاقی منزل شهبازی فر
61 خدماتی نور وشادی سبز گلستان تولید لباس عروس و خدمات مجالس خانم بای گرگان 4429729 - 09353520342 خیابان ایرانمهر ابوذر 17
62 زنبورداری کوهدشت گرگان زمین زنبورداری شاهرودی گرگان 3324919 - 09119664862 شهرک سپاه گلباران 9 پلاک 5
63 چاپ و تکثیر عماد گلستان چاپ کامپیوتری قاسمپور گرگان 3350628 - 3355234 میدان کریمی ابتدای مطهری جنوبی نبش مطهری 2
64 وانت تلفنی فجر پارس بار حمل ونقل بار بزی گرگان 4435003 - 4 - 9119663756 گرگان 20 متری رازی کوچه سید احمد خمینی(ره)
65 دامداری بهرام اسپهبدان اسپو محله گاو شیری اسپو محلی گرگان 2272878 - 9113759843 روستای اسپو محله خیابان امامزاده
66 تیرچه وبلوک آوای سبز نودیجه تولید بلوک سقفی و دیواری نودیجه گرگان 4440718 - 09119690455 روستای نودیجه انتهای آسفالت روستا
67 صنایع چوبی هفت چشمه شموشک سفلی درودگری و تولید وسایل چوبی رمضانپور شموشکی گرگان 1712523343- 9113756967 روستای شموشک سفلی
68 درودگری چوب تراشان استرآباد درودگری مومنی گرگان 6640291 - 09111719193 روستای محمد آباد بریدگی دوم سمت راست
69 کارخانه جوجه کشی پرند جوجه شمال تولید جوجه یکروزه دکتر کریمی گرگان 4428124 - 9122209979 بلوار امام رضا روبروی سایت استانداری دامپزشکی دکتر کریمی
70 قلمزنی درخشان پویا گلستان قلمزنی صابر نوچمنی گرگان 2533365 09354752605 روستای نوچمن
71 فرهنگی ورزشی چشمه علم شمال آموزش رشته های ورزشی سادات مزنگی گرگان 3326531-09113716986 گرگان - خ شهید بهشتی - خ نوبخت کوچه دوم مجتمع بهشت
72 خدمات بهداشتی درمانی حکیم جرجانی خدمات بهداشتی درمانی وفایی گرگان 3330012- 09111754337 گرگان - چهارراه انقلاب ابتدای شهرک سپاه - کاشانی
73 تولیدی پوشاک کوهپایه سبز گلستان تولید پوشاک محمدی گرگان 09119642845 -09119699083 گرگان -روستای قرق فروردین 21
74 چاپ عباسی هیرکان چاپخانه عباسی گرگان 2235803 - 09111717414 گرگان - پاساژ شیرنگی - دفتر فنی چاپ عباسی
75 دامداری فربه اصیل گرگان گاو شیری عرب عامری گرگان 2341935 - 09111754261 گرگان - جاده شصت کلاته
76 گاوداری صنعتی غزال خزر سبز گاو شیری فرز پور گرگان 09111715232 - 09111702863 گرگان - روستای نومل جاده سد کوثر
77 زنبور داری عسل سالم جهان نما پرورش زنبور عسل و تولید عسل حزینی گرگان 2254839 - 09111780087 گرگان - خ شهدا - لاله 4 - پلاک 99
78 خدمات بهداشتی درمانی دید گستران گلستان خدمات بینایی سنجی و عینک سازی شیرنگی گرگان 09111733136 - 09112703744 خ پاسداران روبه روی پارک شهر کوچه استادیوم ورزشی بینایی سنجی فارابی
79 سپاهان پخش گلستان بسته بندی و پخش مواد غذایی تفکر گرگان 3351879 - 09111789605 گرگان - مقابل جرجان 16 فروشگاه لاستیک تفکر
80 آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد دانش گستر تاج فناوری اطلاعات و حرفه حسابداری صداقتی گرگان 5525301 - 09119624010 گرگان - خیابان امام خمینی پاساژ الماس شمال
81 تولیدی دامداری پاییز خزان الوکلاته گاو شیری وتولیو پرورش شیر گلبینی مفرد گرگان 01734823299 - 09113713326 گرگان روستای آلوکلاته
82 خدمات فنی مهندسی و تهیه و تکثیر بذر گلرنگ ارغوان گستر خدمات فنی مهندسی وتهیه وتکثیر بذر تبار گرگان 9113717081 گرگان بلوار ناهار خوران - عدالت 81 مهرگان 2 بلوک 4 طبقه 3
83 حسابداری حساب افروزان شمال خدمات حسابداری زرگرانی گرگان 2244796 - 09112755175 خیابان ششم بهمن ( 9 فردوسی) داخل کوچه سمت چپ کوچه حوزه هنری
84 تولیدی پوشاک چشم انداز گلستان تولید پوشاک محمدی گرگان 09119620182-4435543 گرگان - چهار راه فلسفی بلوار با هنر ابتدای شهرک شریعتی
85 تولیدی پلاستیک کرانول استراباد تولیدانواع کیسه و پاکت پلاستیکی غریب گرگان 2269040 -09112774631 جاده سعد آباد بعد از سنگ بری آقای غفاری فرعی اول سمت راست
86 رنگ گستر استراباد تولید رنگ علامه کرد کوی 4434062 گرگان - خیابان ولیعصر (ع) کوی ویلا تختی9 پلاک 117
87 مکانیزاسیون ادوات کشاورزی خوشه دشت بهاران مکانیزاسیون کشاورزی بسطامی سرخنکلاته 1732688703 - 09111709633 سرخنکلاته روبه روی مزار شهدا پلاک 102
88 مرغ تخم گذار باغ نظر مرغ تخم گذار مقصودلو سرخنکلاته 226681 - 09119665952 گرگانجدید بویه دوم کوچه مدرسه کاشانی ساختمان محراب طبقه اول
89 آلومینیوم برتر دشت گلستان تولید قطعات آلومینیومی احمدی کردکوی 3353461 - 09111717874 گرگان - خیابان جرجان جنب موسسه قوامین
90 تولیدی و توزیعی دام و طیور گل صحرا مکمل های غذایی دام و طیور فرج نژاد کردکوی 2229209 گرگان خیابان ولیعصر پاساژ مرصل طبقه 3 واحد 3
91 تولید پوشاک بانوان سبز استراباد تولید پوشاک کلاگر گرگان 4428420 - 09119639734 گرگان - خیابان طهماسبی نبش کوچه 26
92 ساخت و تولید قطعات کشاورزی سهند پویان استراباد تولید قطعات کشاورزی سنگدوینی گرگان 3351927 گرگان کاشانی 26 کوچه 8 متری شکوفه سمت چپ
93 تولیدی مواد غذایی منجمد قز قلعه سیب زمینی منجمد آماده طبخ خواجه گرگان 3351574 - 09111701360 گرگان - خیابان مطهری جنوبی کوچه 16 پلاک 12
94 دبستان دخترانه نهال داتش خدمات آموزشی اصطبار گرگان 5521728 - 09113714779 گرگان - نبش گلشهر 17 دبستان نهال دانش
95 چابخانه داران معین گرگان تهیه مواد اولیه کالا و خدمات تفضلی گرگان 2232400 گرگان - خیابان امام رضا روبه روی بانک صادرات
96 تولیدی پوشاک پوشینه دوخت اسلام دوست تولید پوشاک اسلام دوست گرگان 2643601 - 2235745 - 2225681 گرگان روستای کلاجان قاجار ابتدای ورودی روستا
97 تولید پوشاک زر پوش گلستان تولید پوشاک زنانه یعقوب زاده گرگان 1732652547- 9119704288 روستای قرق فردوس 48
98 تولید بلوک سایه گستر گرگان تولید بلوک سیمانی و دیوار لگزایی گرگان 1732652547- 9119704288 روستای قرق فردوس 48
99 چاپ وطن خواه گلستان چاپخانه وطن خواه گرگان 2265811- 2239382 کوی بازرگانی- نیک نقش 11- پلاک 10
100 گل آذین بندر گز خشک کردن و بسته بندی سبزیجات ابراهیم زاده گرگان 2223943- 9112750128 شهرک صنعتی حیدر آباد
101 سرای شادی کودکان آناهیتا خدمات فرهنگی و هنری کودکان صالح آبادی گرگان 9111774287 خیابان ولیعصر پاساژ قابوسیه طبقه اول واحد66
102 درب و پنجره سازی آلومینیوم حسام اوزینه گرگان تولید درب و پنجره آلومینیوم حسام گرگان 3356509 اوزینه خیابان اصلی امامزاده ابراهیم روبروی بهداشت
103 پرده سرای هیر کانیا تولید و دوخت انواع پرده شکوری مقدم گرگان 4440530 - 09117006467 چهار راه فلسفی ابوذر جنوبی بین ابوذر 33 و 35
104 تولیدی آسان قابوس میله و میله گرد عبدالجلیل سلاقی گنبد کاووس 9111761272 شهرک صنعتی گنبد کاووس
105 تولیدی صنایع فلزی مبتکر تولید کابینت قربانعلی سپهر پور گنبد کاووس 9113721640 بلوار جهاد
106 خدمات بهداشتی حکیم طب مرکز تصویر برداری محسن ابراهیمی گنبد کاووس 9111760816 طالقانی شرقی روبه روی بیمارستان مطهری
107 خدمات بهداشتی درمانی فجر نور خدمات بهداشتی حسن امینی گنبد کاووس 2228874 طالقانی شرقی درمانگاه سابق جواد الائمه
108 گاو شیری گلستان نو دامداری صنعتی کاظم شهریاری گنبد کاووس 2743336 روستای سلاق
109 گاو شیری آوای سبز قابوس دامداری صنعتی مسعود بارانی گنبد کاووس 9111769308 روستای اسلام آباد
110 مرغ گوشتی نیلی پرورش مرغ گوشتی علی انصاری گنبد کاووس 9111794209 روستای سطنعلی
111 مرغ گوشتی یاشار پرورش مرغ گوشتی عبدالغفور آق اتبای گنبد کاووس 2220015 روستای قره ماحر
112 مرغ گوشتی هدایت پرورش مرغ گوشتی نظرالیاسیان گنبد کاووس 9111793341 روستای بیلر
113 مرغ گوشتی طلا ماکیان پرورش مرغ گوشتی ایل محمد موحد قوجق گنبد کاووس 9111761307 روستای آقچلی سفلی
114 گاو شیری ارغوان دامداری صنعتی رسول محمد زاده گنبد کاووس 9113761575 روستای حالی آخوند
115 مرغ گوشتی پیام گلستان پرورش مرغ گوشتی محمد رضا دوجی گنبد کاووس 9111723277 روستای سلاق امانلر
116 مرغ گوشتی شاپرک پرورش مرغ گوشتی حمید رحیمی گنبد کاووس 9113762963 روستایسلاق قولجه
117 سیلندر سازان تولید کپسولهای cng محمد رضا علی پور گنبد کاووس 9113726013 شهرک صنعتی گنبد کاووس
118 تولیدی قند امیر تولید قند محمد رضا علی پور گنبد کاووس 9113726013 شهرک صنعتی گنبد کاووس
119 صنایع چوبی سردار جنگل تولید صنایع چوبی مینودشت 9119967003 شهرک صنعتی مینودشت
120 پرورش مرغ گوشتی زربال مرغ گوشتی مینودشت 9113768009 روستای پاسلک بالا
121 تولیدی پوشاک غزال مینودشت تولیدی پوشاک مینودشت 9118663193 انتهای خ شهدا
122 دامداری صنعتی دشت زرین گلستان دامداری صنعتی مینودشت 9113722810 جاده مینودشت به گنبد بعد از شهرک صنعتی
123 دامداری گلستان پرور جنگلده دامداری صنعتی مینودشت روستای جنگلده بالا
گیلان (24)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 آروین دارو گیلان تولید داروهای حیوانی آرمین نقوی بندر انزلی 9111314230 شهرک صنعتی حسن رود
2 پلیمر خزر تولید فوم اکبر قزوینی بندر انزلی 1813222987 شهرک صنعتی حسن رود
3 دید آوران گیلان تولید قاب عینک زراعت طلب بندر انزلی 9121984651 شهرک صنعتی حسن رود
4 مزرعه نمونه رؤیا کیوی داوود علی محمدی رشت 01324262143-911338241 کیلوتر 4 انزلی-بعد از کارخانه پوش-کوی شهید هنرمند –گلستان 17
5 آریا تن خزر پوشاک صغری ظرافت انگیز رشت 5544706 حمیدیان –خ 12 متری علیزاده –کوچه حمید مقدم –پلاک 4
6 مهد کودک دنیای کودکانه مهد کودک و آمادگی رؤیا حقیقی جو رشت 4222390 میدان گاز –بلوار لاکان – کوچه ویشکاهی –پلاک 4
7 نگین سهند مونتاژ کامپیوتر پیمان داوده رشت 2251533- 2246645 بیستون –روبروی پاساژ بزرگمهر- طبقه سوم – واحد8
8 مهد کودک سعادت نور دانش مهد کودک زهرا فلاحتی رشت 3222306 بلوار امام خمینی –روبروی شرکت مینو-کوی شهید محمد نژاد – پلاک 65
9 ترمه قبا تولید پارچه تریکو فاطمه ایمانی رشت 8831868 خ شیک – پاساژ آرسن طبقه اول
10 نایلون درخشش تولید نایلون - نایلکس مصطفی حسینی ثابت رشت 8821681 سنگر – قریه فشتام
11 صنعت سخت شمال فرآورده های بتونی مهدی نژاد صادقی رشت 9113361537 جاده پیر بازار به چوکام اول جاده باقرآباد روستای اکبرآباد
12 پرورش ماهی قدس پرورش ماهی بانوالسادات شعاعی رشت 7723123 کیلومتر4 رشت فومن روبروی کارخانه دلکس- قریه ترازکو
13 کفیل شیر شمال فرآورده های لبنی زری ابراهیم پور رشت 9111377295 شهر صنعتی – فاز یک
14 جوراب گیلان مسکن ابراهیم بیگی رشت 7722403 جنب ایستگاه انزلی – کمربندی خرمشهر
15 فرآورده های لبنی کنام سبز فرآورده های لبنی حسین مصلحی رشت 1325452384 20 کیلوتری رشت به لولمان – خ تختی
16 تولیدی صنعتی بانوی گیلان پوشاک شهربانو لاکانی رشت 09119339416- 6609835 بلوار امام خمینی – روبروی سازمان آب – بلوار 18 متری کریم پور – پلاک 89
17 سرآمد بتن شمال فرآورده های بتن آماده رامین احمد نیا رشت 8823344 جاده تهران – جنب جرثقیل صدقی
18 روکش چوبی ماهان ساخت ام در اف بوفه محمد رفعت خواه رشت 4202446 جاده لاکان – روبروی آژانس لاکانی
19 دهکده سبز شمال احداث خوابگاه دانشجویی علیرضا جوادی رشت 911362968 پل طالشان – شهرک گلشهر – جنب آژانس گیلک
20 تولیدی گیل گاف کارتن تولیدی کارتن - مقوا فاطمه رضائی فومن 13122444444 شهرک صنعتی کوچیچال
21 خدمات طرح کاشانه ماسوله خدمات توریستی احمد رفعتی خواه فومن 9113381215 ماسوله
22 گلخانه سبزی صیفی فومن جالیز پرورش سبزیجات حجت یزدان دوست فومن 9111311155 روستای سنگ بیجار
23 تئاتر خانه گیلان خدمات تئاتر مهرداد محب علیزاده رشت 1313242294 سبزه میدان – سینما 22 بهمن – کوچه احتشام – پلاک 84
24 تولیدی آریا کارتن پلاست تولیدی جعبه مقوایی محمود دلیری فومن 9113334349 شهرک صنعتی کوچیچال
25 تولیدی فرش همیشه بهار تولید فرش اکر م صفری فومن 1327892252 روستای خسرو آباد
26 تولیدی کیف و کفش عماد تولیدی کیف و کفش هادی آقایی فومن 13272928280 روستای ملکسام – جنب برنجکوبی
27 صنعتگران خودروی فومن تعمیر انواع خودروهای سواری غلامرضا کوچک برار فومن 1327222760 خ علامه طباطبایی
28 درنای سفید اشکلن پرورش مرغ گوشتی علی حسینی زاده فومن 9111327129 روستای اشکلن
29 تولیدی گل و گیاه پیمان تولیدی گل فاطمه قربانپور فومن 9113337735 روستای ملسکام
30 گیل مرغ لقمان پرورش مرغ نیمچه گوشتی سیامک لیفکوهی شفت 9112323431 شفت- روستای گیلده
31 کیوی گیلار نورده تولیدی کیوی رضا خوشه چین شفت 9111480859 شفت -روستای کلاچ خندان
32 صنایع غذایی کسری شمال تولیدی ترشیجات و مرباجات محسن نجفی شفت 9113391343 شفت – شهرک صنعتی
33 رفیع بافت شمال تولید پارچه های توری علیرضا رفیع زاده شفت 9123476078 شفت – شهرک صنعتی
34 مبتکران صنعت تولید دسک و صفحه کلاچ رمضان نجومی شفت 9121000876 شفت – شهرک صنعتی
35 آریا بافت تولید پارچه های توری ابراهیم ابراهیم پناه شفت 9111384076 شفت – شهرک صنعتی
36 طرح توسعه تولیدی بهبافت تولید روکش صندلی و مبل حسن رفیع زاده شفت 9113328054 شفت – شهرک صنعتی
37 تالار سبز پارسا تالار برگزاری اعیاد یوسف غلامعلی زاده شفت 9111312816 شفت- روستای جیرده پسیخان
38 پیچ و صنعت گیلان تولید پیچ و مهره احمد صادقی شفت 9118192634 شفت – شهرک صنعتی
39 مرغ گوشتی نصر تولید مرغ نیمچه گوشتی تهمینه اجاقی شفت 9118297587 شفت روستای شادخال
40 پردازش شبز لیلا تولید کیس کامپیوتر راحله افسرده شفت 1315541922 شفت – خیابان امام خمینی
41 گوهر ماسوله تولید قطعات پلاستیکی اسماعیل نیک روان شفت 9113331806 شفت – شهرک صنعتی
42 سبزینه ماسال تولیدی پوشاک علی صادقی ماسال 9118827441 ماسال – خیابان انقلاب
43 پارت آلومین بازیافت الیاف پارچه محمد قویدل آستانه اشرفیه 9113382376 آستانه اشرفیه – شهرک صنعتی نقره ده
44 دامداری ستاره گاو شیری 30 رأس محمد قوتی آستانه اشرفیه 9111344431 آستانه اشرفیه- روستای کیسم
45 دیزل کار نوین بندر خدمات خودروهای سنگین اسماعیل غلامحسینی آستانه اشرفیه 09113416224- 9113452537 آستانه اشرفیه – بند کیاشهر کوی امام - جنب کارخانه برنجکوبی
46 شکوفه زار چکاد گیاهان داروئی و آبمیوه محمد مهدی حیدری آستانه اشرفیه 9113271753 آستانه اشرفیه - شهرک صنعتی پولی پشت
47 مبلمان فلزی خزر شمال تولید مبلمان فرفورژه امیر صلواتی رشت آبادی آستانه اشرفیه 09352992795-09113335698 آستانه اشرفیه -جنب تالار عروسی گلی( نیاکو)
48 تولیدی چهار فصل رضوانشهر تولیدی فاطمه مراد زاده رضوانشهر 9113835169 رضوانشهر - خ سردار جنگل
49 آرایشگری روز رضوانشهر خدمات رزیتا یوسفی رضوانشهر 9113815042 رضوانشهر - میدان نماز - روبروی پارک-جنب کوچه استاد
50 تولیدی آتنا نوکنده تولید رقیه رضائی رضوانشهر 9118817701 رضوانشهر - خیابان امام - کوچه قدس - پلاک 19
51 شرکت تعاونی سیم و کابل سیاهکل تولید انواع سیم و کابل مصرفی برق و تلفن محمد تقوی سیاهکل 9113424641 سیاهکل- شهرک صنعتی ازبرم
52 شرکت تعاونی مکانیزاسون کشاورزی گیل تسطیح اراضی ساسان ارزبین سیاهکل 9113430979 سیاهکل- شهرک صنعتی ازبرم
53 شرکت تعاونی تولیدی کافئین خزر تولیدکافئین از ضایعات چای دبیرمقدم سیاهکل 9111321236 سیاهکل- شهرک صنعتی ازبرم
54 تولیدی پلاستیک شفاف نشتاء بازیافت پلاستک اصغر محمدی سیاهکل 9118427895 سیاهکل- شهرک صنعتی ازبرم
55 پرورش طیور سرارودگیل تولید جوجه یک روزه اسدزاده سیاهکل 9121719314 سیاهکل- سرارود
56 کیمیا گستر دیلمان پرورش گاو شیری و تولیدعلوفه مرغوب پروا سیاهکل 9126996821 سیاهکل- روستای حزمرود
57 تولیدی قوطی فلزی دیلم تولید انواع قوطی فلزی محمد حسن دقیق سیاهکل 9365133018 سیاهکل- روستای سپروان
58 آجرماشینی دیلمان تولید انواع آجر ماشینی عزیزاله رسولی سیاهکل 9113548002 سیاهکل- روستای دیلمان
59 تولیدی روکش چوبی سرو گیلان تولید انواع روکش چوبی عبدالحسین حسنی سیاهکل 01423432041-43 سیاهکل- شهرک صنعتی ازبرم
60 کارگاه خیاطی نرگس آستارا تولیدی پوشاک مریم فلاحتی آستارا 0182-4374525 آستارا_خیابان امام کوی فرهنگیان
61 تولیدی پوشاک ماهوت آستارا تولیدی پوشاک ساناز جاهدی آستارا 9113064060 آستارا- خیابان شهید رستمیان
62 تولیدی پوشاک سحر خزرآستارا تولیدی پوشاک مختار فکریان آستارا 0182-5261616 آستارا- خیابان شهید رستمیان-نبش کوچه 17
63 تولیدی پوشاک ستاره دریایی خزر تولیدی پوشاک آذر یوسفی آستارا 9111855667 آستارا- خیابان مطهری
64 تولیدی پوشاک خیاطان فرهنگیان تولیدی پوشاک سهیلا سزاوار آستارا 0182-52259470 آستارا- خیابان فرهنگیان62 واحدی منزل معراجی
65 تولیدی پوشاک دیبای آستارا تولیدی پوشاک میر توران جاهدی آستارا 0182-5213786 آستارا- خیابان مطهری شهرک مهدی ک 15
66 کارگاه خیاطی رنگین کمان آستارا تولیدی پوشاک منیژه مرحبا آستارا آستارا- روستای ویرمونی
67 کابل و ترمز وکلاج کابلدار آستارا تولید کابل و ترمز سیاوش دهقانی آستارا 0182-5215424 آستارا- فلکه گاز روبروی بانک کشاورزی
68 تولید پوشاک گل رز سحر تولیدی پوشاک ملیحه دشتی آستارا 0182-5226371 آستارا- خیابان اسکله کوچه شفارودی
69 رشدیه کانرود تولیدموزوگیاهان زینتی ایلدار عاطفه پور آستارا 9125041768 آستارا- روستای کانرود مراد محله
70 پرورش زنبورعسل ملکه چوبر تولیدو پرورش زنبور عسل سیده فائقه خوش کردار آستارا 0182-5222499 آستارا- روستای باغچه سرا
71 گلسرخ لنگرود پرورش گل وگیاه زینتی آقای رستاک لنگرود 01425445262-09111435414 لنگرود-کومله
72 پاک سمام تولیدفرآورده های لبنی آقای رمضانی لنگرود 9111436902 لنگرود- شهرک صنعتی اطاقور
73 قائم چاف تولید درب و پنجره آقای نیک سرشت لنگرود 9113433941 لنگرود- روستای چاف- روبروی پایگاه شهید بهشتی
74 واجارچلک تولید سبد پلاستیکی آقای بابانژاد لنگرود 9111421434 لنگرود-شهرک صنعتی اطاقور
75 صدف سفید کیوی کاری آقای ملک محمدی لنگرود 9126161813 لنگرود-روستای کمال الدین پشته
76 پیشگام فلاحیان دریا کنار مرغ گوشتی آقای فلاحی لنگرود 9123260753 لنگرود- روستای دریا کنار جنب کانال
77 تاج زرین مرغ گوشتی آقای پیروامل لنگرود 9113444305 لنگرود- روستای خانگیاسر
78 پاشنه طلا مرغ گوشتی آقای مهران فرد لنگرود 9112432015 روستای میان حمله کوشالشاه
79 نازطیور مرغ گوشتی آقای نویدی لنگرود 9111914575 روستای پاپکیاده
80 فولاد فرم اطلس پود تولید مخزن تحت فشار آقای صدیق زاد لنگرود 9111439003 شهرک صنعتی نالکیاشر
81 سردخانه ارمغان گیلان سردخانه مواد غذائی آقای فرج پور لنگرود 9125120213 شلمان- روستای سیکارود
82 کیوی کاری همیشه سبز کیوی کاری آقای باقری لنگرود 9111433835 روستای بالاخوف
83 کیوی کاری خالکیاسر کیوی کاری آقای پیروامل لنگرود 9123065006 روستای خالکیاسر
84 خدمات فنی لنگرود خدمات فنی مهندسی مشاوره ای آقای معصومی لنگرود 912451484 لنگرود- کوچه 24متری
85 خدمات شرق گیلان خدمات گازرسانی وتاسیساتی رامین نیک سرشت لنگرود 9111431193 کومله خ- سردارجنگل
86 کیوی کاری پیوسته کیوی کاری آقای کریمی لنگرود 9112431028 پیرپشته
87 خدمات چکاوک خدمات آرایشگری سمانه رضی لنگرود 1425236573 لنگرود- پشت اداره نوغان سمانه رضی
88 مرغ گوشتی گیل خزر پرورش مرغ گوشتی محمد کاظم قانع دوست صومعه سرا 9113850454 صومعه سرا- ضیابر- روبروی روستای شفت محله
89 مرغ گوشتی دان خوران پرورش مرغ گوشتی اسماعیل حقیقی صومعه سرا 9112826159 روستای کلسر
90 مرغ گوشتی توحید گستر شمال پرورش مرغ گوشتی میر کیا فامیلی صومعه سرا 9112373360 طاهرگوراب- روستای سادات محله
91 مرغ گوشتی فدک گستر میرزاکوچک پرورش مرغ گوشتی علی خجسته صومعه سرا 9113365682 طاهرگوراب زرمیخ- روستای پشیتر
92 صدف دانه سبز بسته بندی خشکبار نسیبه مقیمی صومعه سرا 9111820035 شهرک صنعتی
93 آوای کاسپین شمال تولید مکمل غذایی احمد یوسفی صومعه سرا 9113321215 شهرک صنعتی
94 اتصالات گیلان صومعه تولید لوله و اتصالات اسماعیل کشاورز صومعه سرا 9113392982 شهرک صنعتی
95 تولید دفترچه تحریر کاسپین تولید دفترچه محمد زحمتکش صومعه سرا 9118323771 صومعه سرا-روستای نرگستان
96 آرین رایحه برنج خدمات مکانیزاسیون کشاورزی زری ذکریان تالش کد لیسار 3287 لیسار-روبروی درمانگاه
97 رایان هادی خدمات آموزشی کامپیوتر سید مرضیه اطهری تالش 1824232415 خ خرمشهر- پشت داروخانه شبانه روزی
98 تاکسی تلفنی پیام آور تالش تاکسی تلفنی بهرام جعفری تالش 9111842361 خ سعدی- تقاطع فارابی
99 چاپ رضا ایجاد لابراتوار چاپ عکس محمد حسین خوشحال تالش 9112831600 خ امام (ره)- پاساژ یوسفی
100 کلینیک نبی اکرم درمانگاه شبانه روزی سید واحد پور سیدیان تالش 4224937 تالش- خ-خرمشهر
101 گلسازی گلسازان تالش گلسازی سید اعظم حسینی تالش 911185226 اسالم- طیبه آباد- سه راه حافظ
102 تاش مرغ آرش مرغداری فدا علی عزیزنژاد تالش _ بخش مرکزی قریه درزلو
103 رایانه ای سهند اسالم خدمات کامپیوتری بهناز بزرگپور تالش 4461110 اسلام- خ الماس
104 دانه ریز اسالم پرورش کیوی مهدی عزیزی تالش 1824582268 لیسار - قلعه بین
105 امید جوکندان پرورش گاو شیری مهناز دباغیان تالش 1824452093 جوکندان اول
106 البرز رایانه خدمات رایانه ای معصومه رضاپناه تالش 9112845418 لیسار
107 وصال تالش بسته بندی مواد غذایی و خشکبار حسینعلی نادری تالش 9113819012_01824223769 تالش
108 فردیس و تندیس پرورش گاو شیری کبری شیردل تالش _ تالش
109 تیلار حساب گستر تالش خدمات کامپیوتری حمید عزتی فرد تالش _ روستای تندی
110 پلاست مهر ظروف یکبار مصرف بهرام جعفری تالش _ خ سعدی
111 پرورش گاو شیری پیش دام فومن پرورش گاو شیری مریم کاسی پور فومن 9123750727 روستای پیش ده
112 مرغ گوشتی فدک پرورش مرغ هادی قوتی فومن 9113363539 روستای بویئن
113 ساق دوش آوران پرورش گاو شیری حسن فضلی فومن 911831489 خسروآباد
114 بسته بندی خشکبار آردین بسته فومن بسته بندی خشکبار علیرضاحقوتی فومن 1327227720 روستای نوده
115 بسته بندی شیشک بهاران موادغذایی احمد رسولی فومن 9111325175 شهرک صنعتی کوچیچال
116 تولیدی تندر بافت فومنات تولید الیاف خلیل یوسف پناه فومن 9111341767 روستای سیدسرا
117 تولیدی دلفین پلاست تولید قطعات پلاستیکی حسن مصلحت جو فومن 1327226350 شهرک صنعتی کوچیچال
118 فرش دستبافت زرباف فومن تولیدی فرش حیدرآدبگوزلی فومن 365093814 سه را ه عزیزی
119 تولیدی کیف و مصنوعات چرمی تولید کیف و مصنوعات چرمی مژگان آماده فومن فومن 9111314583 شهرک صنعتی کوچیچال
120 تولیدی چلچراغ فومنات خدمات گلخانه ای و موز تقی شمسی پور فومن 9119329822 روستای شولم
121 دامپروری سیدآباد گیلان پرورش گوساله علی فیض فومن 56041262 روستای سید آباد
122 فرآورده های بتونی کوهپایه فکجور تولید انواع فرآورده های بتونی رضا نصرالهی رودسر 9111444852 چابکسر- خیابان امیر فکجوری- جنب نانوایی
123 سردخانه دهکده شمال سردخانه بالای صفر درجه محمدجواد ادهمی رودسر 9111444910 کلاچای- روستای صیاد محله
124 کفاشی اخلاقی تولیدو دوخت ودوز کفش مردانه قاسم اخلاقی رودسر 1426583156 کلاچای ماهی فروشان
125 گاوشیری بیست رأس جواهر دشت تولید شیر یاسر علیزاده رودسر 9112431003-01426460293 کلاچای- واجارگاه-روستای گاو وماست
126 سردخانه کوهساران رودسر نگهداری میوه وموادغذایی محمد صادق خوانجانی رودسر 9123608814 رحیم آباد-بالانگاه- دفتر شرکت
127 خدمات پزشکی رازی ارائه خدمات پزشکی دکتر حسن پور لاهیجان 2226000 جیر سر - کلینیک پزشکی رازی
128 رویا رایانه سبز خدمات رایانه ای خانی خلیفه لاهیجان 2222980 سردار جنگل
129 پارسه پرداز مالی اداری بهاره عموئی لاهیجان 1413228747 سردار جنگل
130 زیبا سرای گیشه آرایشی مفیدی لاهیجان 1430376 میدان آزادگان - خزر 29 - درب دوم
131 آرایش و پیرایش متین آرایشی خوشدل لاهیجان 1412240273 خ تربیت معلم - مجتمع مسکونی نسیم
132 شقایق فیلم تصویر برداری حبیب نیا لاهیجان 9112413711 رودبنه - ابتدای بازرچه
133 بانوان الزهرا چند منظوره پوشاک رجب پور لاهیجان 3221953 کاشف شرقی - کوچه هفتم = پلاک 1
134 نان فانتزی حقیقت غذایی دارویی تقی پور لاهیجان 2237933 خ کاشف - فروشگاه حقیقت
135 کیک و کلوچه دلنشین غذایی کیک و کلوچه ابراهیم زارع لاهیجان خ شهداء - کوی شهید بخشی پور - قنادی میلاد
136 قطعات پلاستیکی لاهیجان قطعات پلاستیکی بختیار زارع لاهیجان 9113447422 روستای حسن بکنده
137 تولیدی توزیعی نایلون نایلکس لوازم سرخانه کانی غیر فلزی اکبر کاظم نژاد لاهیجان 2292910 جاده بازکیا گوراب به سیاهکل - سل کول
138 کیک و کلوچه نگین کیک و کلوجه محمد باقر ایمان دوست لاهیجان بازکیا گوراب - روبروی کلوچه سعادت
139 فرآورده های بتنی عاشوری کانی غیر فلزی حسن عاشوری لاهیجان 2239290 توستان
140 تولید صنعتی آب معدنی درفک گیلان تولید آب معدنی صفر علی پور رودبار 1316601398 رودبار -رستم آباد - بلوار آیت ا... نوری - پلاک 1
141 آب معدنی فاضل شمام بسته بندی آب معدنی و تولید بطری فاضل جهاندار رودبار 9112352125 رودبار -رستم آباد - شمام - خ امامزاده طاهر
لرستان (25)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 مصنوعات چوبی 3297 تولید مصنوعات چوبی بخشعلی مرادیان کوهدشت 09161611955-6226819 خ بوعلی نبش خ 30 متری
2 پوشاک 3445 تولید انواع پوشاک کلانتر نظری کوهدشت 09163674692-6237273 خ عصمت جنب مرکز بهئداشت
3 مصنوعات چوبی 3079 تولید مصنوعات چوبی علی آزادگان کوهدشت 09126845700-6233373 خ رهبری روبروی بانک صادرات
4 تولید خودکار 3548 تولید خوکار دوست مراد محمدی پور کوهدشت 6234155 خ سپاه
5 تولید گاز اکسیژن 3012 تولید گار اکسیژن مراد حاتمی کوهدشت 6229493 شهرک صنعتی
6 سنگبری 3590 آرمان سنگ بری فاطمه میرشکاری کوهدشت 6636752331 بخش کونانی
7 ظروف یکبار مصرف 4848 ظروف یکبار مصرف معصومه آدینه وند کوهدشت 9166676499 خ جهاد جنوبی
8 خدمات اداری 2856 خدمات اداری رحمت اله رحمان پور کوهدشت 6240284 میدان معلم خ 17 شهریور
9 صادرات و واردات 3358 صادرات و واردات هوشنگ آزادبخت کوهدشت 6228484-6229483 سی متری با هنر میدان 22 بهمن
10 مجتمع تجاری 4106 رضا مجتمع تجاری شکوفه صمصام نیا کوهدشت 6238315-09125795405 خ رهبری نبش خ رازی
11 مصرف فرهنگیان کوهدشت مصرف منتی کوهدشت 6223424 جنب فرمانداری
12 مرغ گوشتی 3368 تولید گوشت سفید ماهرو گراوند کوهدشت 6231806 خ شهید داراب کوشکی
13 پرواربندی گوساله 3606 تولید گوشت قرمز زینب بخشی زاده کوهدشت 9163635947 بخش رومشکان- روستای رنگین بان
14 مرغ گوشتی 3305 تولید گوشت سفید افشین احمدی کوهدشت 09168630252-09366678699 شهرک شهید رجایی
15 پرواربندی گوساله 2799 تولید گوشت قرمز سهراب گراوند کوهدشت 9169564778 خ دامپزشکی
16 مرغ گوشتی 3303 تولید گوشت سفید عبدعلی گراوند کوهدشت 6636342387 روستای اشتره گل گل
17 گاو شیری 2949 تولید شیر طهماس حاتمی کوهدشت 02636764041-09169578310 روستای باباگردعلی
18 گاو شیری 4017 تولید شیر چنگیز علی گراوند کوهدشت 09163607528-06636231892 شهرک شهید رجایی
19 باغداری 5033 تولید انار لطیف آدینه وند کوهدشت 09161324392-09169613659 شهر گراب
20 باغداری 5416 تولید انار مهدی کوشکی کوهدشت 06636980311-09169557912 روستای زیر تنگ سیاب
21 پرواربندی گوساله 5621 تولید گوشت قرمز نجات حاتم زاده کوهدشت 0918330061-06636852173 روستای شرشره
22 خدمات بهداشتی درمانی امیرالمومنین 5096 خدمات بهداشتی و درمانی غلامحسین جعفریان پلدختر 9166610608 معمولان
23 نان فانتزی توشه مسافر جنوب 5122 تولید نان فانتزی علی گوهری پلدختر 09166616056-09166976341 خ 7 تیر میدان شهدا
24 باشگاه پرورش اندام بانوان 4552 خدمات ورزشی بانوان فاطمه دریکوندی پلدختر 09169636878-4223181 کوی بسیجیان
25 آجر سفال 5190 تولید آجر مجتبی محمدی پلدختر 09189429036-4223817 روستای هلوش
26 آموزشگاه رایانه کارآفرینان 5161 آموزشگاه کامپیوتر کامران امرایی پلدختر 0919696407-4223817 روستای مورانی
27 دانه بندی شن و ماسه مروارید شن 1436 تولید شن و ماسه نعمت اله جودکی پلدختر 9163672516 روستای بابازید
28 پرواربندی گوساله پاکناز 1434 تولید گوشت قرمز سردار حیدری پلدختر 9161612058 روستای چم گز
29 تولید لنت ترمز دیسکی جهان لنت 1663 تولید لنت ترمز صفرعلی حسنوند پلدختر 4223219 خ امام روبروی مهمانسرای شهرداری
30 راه و ساختمان بهساز خرم 1676 خدمات راهداری و راهسازی شهریار جایدریان مفرد پلدختر 09161614266-4222244 خ امام روبروی پاساژ قائم
31 خدمات قالیشویی کشکان رود 1626 خدمات قالیشویی محمد سهرابی پلدختر 9163614457 میدان بسیج روبروی باربری عزیزی
32 تولید فرآورده های لبنی ماژین ماک 642 تولید فرآورده های لبنی ارسلان تیموری پلدختر 9166672745 سراب حمام
33 پرواربندی گوساله عقیق 2042 پرورش گوشت قرمز احمد دیناروند پلدختر 4283312-4283214 روستای مورانی- کیان آباد
34 پرواربندی اخوان 1993 پرورش گوشت قرمز یوسف دریکوند پلدختر 9123505000 روستای پنبه کار
35 خدمات بهداشتی و درمانی نگارین طب 2239 خدمات بهداشتی و درمانی فضل اله صحرایی پلدختر 09166675729-09166672650 خ معلم شمالی
36 مرغداری گوشتی 74 تولید گوشت سفید امیدعلی نظری زاهد پلدختر 09169801722-4273397 روستای پاعلم
37 مصنوعات پلاستیکی 835 تولید انواع پلاستیک مهدی ساکی پلدختر - خ امام کوچه مهدیه
38 باغداری 546 تولید میوه جلیل دریکوند پلدختر 6612204938 خرم آباد خ علوی کوچه گلستان
39 باغ زیتون 631 تولید زیتون عباسعلی امرایی پلدختر 9163607263 میدان شهید بهشتی پلاک 1
40 باغکاران 1109 تولید میوه ابراهیم آزادی پلدختر - روستای زیودار
41 لوله و اتصالات گازرسانی 3265 تولید لوله و اتصالات محمدشریف خاتمی نژاد پلدختر 9166611030 خ فلسطین جنوبی
42 مکانیزاسیون کشاورزی 3128 تولید و تهیه وسایل کشاورزی فرهاد دیناروند پلدختر 09163679330-4383222 روستای جلگه خلج
43 خدمات راهداری هموازساز 2343 خدمات راهداری و راهسازی محسن دالوند پلدختر 9163631194 خ 7 تیر روبروی فرمانداری
44 مرغ گوشتی افلاک طیور کوثر 5641 تولید گوشت سفید عبداله احمدپور پلدختر 9163981339 روستای دمرود افرینه
45 تولید گاز اکسیژن مروارید 3417 تولید گاز اکسیژن شیرمحمد جودکی پلدختر خ امام
46 تولید عصاره مالت پارسیان 3521 تولید کربوکسی متیل سلولز محمد نصیری پلدختر 9166617932 خ امام جنب بانک مسکن
47 زنبورداری مهسا عسل 3034 تولید موم و عسل بهزاد میرزایی پلدختر 09124846475-09368394558 روستای قلعه نصیر
48 خدمات بهداشتی درمانی بالاگریوه لازچ 3446 خدمات بهداشتی و درمانی مهدی بابایی پلدختر 09163633365-09166976083 معمولان خ امام
49 زنبورداری شیرین زاگرس 3132 تولید موم و عسل عبدالحسین صفر بیرانوند پلدختر 9163978198 خ رهبری
50 مصنوعات سنگی دانیال 3509 سنگبری منصور اسماعیلی پلدختر - خ امام روبروی ترمینال
51 عمده و پخش پوشاک 4139 تهیه و توزیع پوشاک مریم عبدی نژاد پلدختر 09163632523-4224382 خ معلم جنوبی کوچه معلم 2
52 نایلن و نایلکس جهان گستر 2465 تولید انواع پلاستیک منوچهر بهادری پلدختر 09163606167-09163673242 معمولان
53 تریکوبافی زرکوب بافت 2507 تریکو بافی معصومه قیصری پلدختر 4222507-06614221887 روبروی اداره تعاون
54 خدمات اطلاع رسانی کامپیوتر 2403 خدمات کامپیوتری محمد حسنوند عموزاده پلدختر 9166679268 خ امام
55 خدمات بهداشتی درمانی بهین طب 2284 خدمات بهداشتی و درمانی شهرام جودکی پلدختر 4222638 خ امام
56 باغداری جهان خرم 2410 باغ انجیر علی جعفری زیودار پلدختر 6634442011 روستای بن لار زیودار
57 تولید ادوات کشاورزی 2767 تولید ادوات کشاورزی ولی اله مهرنیا پلدختر 4222550 خ شهید صدوقی پلاک 12
58 آبرسانی و حفر چاه آبشار افرینه 2512 آبرسانی به مزارع کشاورزی ابراهیم پاپی پلدختر 4323318 روستای افرینه
59 پرورش مرغ بومی پیام 2867 تولید گوشت سفید علیرضا یمینی پلدختر 9163675907 روستای سراب حمام
60 دامپروران افلاک خرم 2685 تهیه و توزیه علوفه اسفندیار جودکی کرموند پلدختر 6613220139 خ انقلاب جنوبی میدان جهاد
61 معاینه فنی خودرو 5588 معاینه خودرو حبیب اسدی پلدختر 9169752271 روستای سراب جهانگیر
62 تالار پذیرایی جایدر 4526 خدمات پذیرایی از مسافرین حجت اله عزیز پور پلدختر 4227021 خ معلم جنوبی روبروی بانک کشاورزی
63 تولید مصنوعات چوبی نیما چوب 3033 چوب بری محمد خان نصیری مقدم پلدختر 4221913 خ امام نبش خ فردوسی
64 تولید ادوات کشاورزی 3156 تولید ادوات کشاورزی حسین مغرور پلدختر 4220926 میدان شهدا کوچه رسالت
65 تولید لوله پلی پروپیلن 3017 تولید لوله پلی پروپیلن سید علی بخش شاهرخی پلدختر 4222882 خ امام روبروی ترمینال
66 پرورش گاو شیری 3181 تولید لبنیات افشار کاوه فنی پلدختر روستای رنگین بان تنگ فنی
67 توزیع و پخش لبنیات 4199 پخش لبنیات معصومه مرادی پلدختر 4225481-4225604 خ انقلاب شمالی انقلاب 2
68 رویش صنعت 4218 انبار گوجه سبز رجب علی صارمی پلدختر 9161617118 خ 7 تیر میدان شهدا
69 آجر سفال آپادانا 4224 تولید آجر سفال سیروس نجفوند پلدختر 91636916218 معمولان دره سید
70 کارگاه خیاطی چم طاق قلعه نصیر 4278 تولید پوشاک عزیز طلا امرایی پلدختر 09133633564-4227206 کوی بسیجیان
71 کارگاه خیاطی دره باغ گستر 4304 تولید پوشاک راضیه صفرپور پلدختر 9166974931 خ معلم جنوبی روبروی آتش نشانی
72 باغداری مادیان رود 4326 باغ انجیر رحیم آزادی پلدختر 4442075 روستای بن لار زیودار
73 صادرات و واردات محصولات کشاورزی 3782 محصولات کشاورزی علی محمدی فر پلدختر 9166672879 خ انقلاب جنوبی کوچه 17 شهریور
74 پرس شیلنگ کبیر کوه 4226 پرس شیلنگ اسد عالیپور پلدختر 09166974757-4227072 خ امام پایین تر از ترمینال
75 مهد کودک باغ شادونه 4397 مهد کودک اکرم اسدی پلدختر 4226262-4225741 خ رهبری کوچه 6
76 خوابگاه دانشجویی نیلوفران 4428 تهیه خوابگاه محدحسین حاتمی پلدختر 09163673237-4220797 خ 7 تیر میدان شهدا کوچه اول
77 تولید پوشاک خاطره 4632 تولید پوشاک حمیده خلیلی پلدختر 4225335-4220797 کوچه شهید عباسپور
78 پرواربندی گوساله بهار پرواز 4538 تولید گوشت قرمز رضا توشمال چراغی پلدختر 4225643 معمولان دار گلاب
79 مهد کودک شکوفه های 4767 مهد کودک افسانه سلیمانی پلدختر 4225309 کوچه شهید چراغی
80 نردبان افق آسمان 3947 تولید کادمیوم شهرام عباسی پلدختر 9166673768 میدان شهدا کوچه شهدای بهزادی
81 تولید لوله پروفیل فولاد خم 3459 تولید لوله پروفیل اسماعیل دالوند پلدختر 9163631083 خ 7 تیر کوچه شهید مومنی
82 پوشاک مشکات 7 تیر 3790 تولید پوشاک زینب مرادی پلدختر 9163675703 خ 7 تیر کوچه شهید منتظری
83 تاکسی سرویس کنار بلوط 5631 جابجایی مسافر ماشاله ایراندوست پلدختر 9166975163 روستای کنار بلوط
84 نایلن و نایلکس شقایق غرب 2517 تولید انواع پلاستیک یداله بهادری پلدختر 09163606167-09163673142 معمولان
85 تاکسی سرویس آبشار افرینه 4756 جابجایی مسافر عظیم ایمانی پلدختر 9166673881 روستای افرینه
86 تهیه و توزیع لوازم خانگی 5590 تهیه و توزیع لوازم خانگی مظفر عبدالی پلدختر 09169803940-4227030 خ 7 تیر جنب اداره مخابرات
87 افلاک پخش اهورا 5681 توزیع و پخش لوازم خانگی کیومرث امرایی پلدختر 9168608450 خ معلم شمالی کوچه شهید لرستانی
88 خدمات حقوقی آوای عدالت 5646 خدمات حقوقی نسترن بهداد پلدختر 9169632960 خ امام روبروی بانک کشاورزی
89 مرغداری 259 تولید گوشت سفید سید نادر عزیزی ازنا 9366732320 کیلومتر 2 جاده دولت آباد
90 مرغداری 3813 تولید گوشت سفید سلطان حسین ماهرو ازنا 91243780581 ازنا روستای کلکد
91 گاوداری شیری 4629 کشاورزی حمید یوسفوند سلسله - روستای دره تنگ
92 مرغداری گوشتی 5720 کشاو.رزی حمیدرضا احمدی پور سلسله 9161635012 جاده فیروز آباد روستای محمد آباد
93 پرورش ماهی 5035 شیلات علی حسنوند سلسله 9163617047 روستای گرگان
94 پرورش ماهی 5185 شیلات یارمحمد حسنوند سلسله 6635227596 روستای رحیم آباد امیر
95 تولید آب معدنی 3244 صنعتی مسعود نجفی سلسله 9161613937 روستای خاطر آباد
96 تولید عرقیات 3077 تولیدی فریبا ندری سلسله 9166613250 روستای علی آباد هنام
97 فرآورده های لبنی 3168 تولیدی سعید محمدنیا سلسله 9166812025 روستای امیر
98 فرآورده های لبنی 762 تولیدی علی صفر فلاح سلسله 9163976940 روستای طرهان
99 گاو شیری 5623 تولید شیر و گوشت قرمز اردشیر محمدی دلفان 9189180810 روستای هفت چشمه
100 پرواربندی 3859 تولید گوشت قرمز پریسا اصغری دلفان 9166679686 روستای کاظم آباد
101 توسعه روستایی حسن آباد سنجابی 3792 پرورش گاو شیری صید عبداله والیزاده دلفان 9169638967 روستای حسن آباد سنجابی
102 باغداری 4869 باغداری مجتبی عبدی دلفان 6637223230 روستای مرادآباد
103 آبخیزداری 5358 آبخیزداری و مرتع داری ایرج رحیمی دلفان 9166639478 روستای جعفر ـباد میربگ
104 توسعه روستایی عباس آباد 2179 پرورش گاو شیری علی میرزا مهدوی دلفان - روستای عباس آباد
105 مرغداری گوشتی 3055 تولید گوشت سفید والیه مرادی دلفان 9372011860 روستای بهمن
106 مرغداری 409 تولید گوشت سفید سید مهدی حسینی دلفان 9163612973 روستای بادآور
107 درمان دامپزشکی 2731 ارائه خدمات دامپزشکی دکتر احمد سبزیان دلفان 9163987864 بلوار شهید بهشتی
108 مجتمع ورزشی 4387 خدمات ورزشی کلثوم مدنی پور دلفان 9162995319 بلوار شهید بهشتی
109 مجتمع ورزشی 5578 خدمات ورزشی قاسم پیری دلفان 9166630686 خیابان مدرس
110 آموزشگاه آرایشگاه زنانه 5743 آموزش آرایش احترام رضایی نسب دلفان 6637230379 خ شهید رجایی
111 پست بانک 5655 خدمات اینترنتی زینب عزیزی دلفان 9166670752 خ امام خمینی روبروی بانک صادرات
112 آژانس دوستی 4948 خدمات حمل مسافر آزاد دوستی دلفان - خ انقلاب کوچه دوم هلال احمر
113 مهد کودک 3842 ارائه خدمات مهد کودک مریم محمودی دلفان 9166915872 خ مدرس
114 سردخانه 5341 سردخانه بنان نظری دلفان 9166605446 روستای برخوردار
115 سنگبری 5466 تولید انواع سنگ تزئینی محمدرحیم یوسفیان دلفان 6637227162 روستای بهمن
116 سنگبری 5471 تولید انواع سنگ علی احمدی دلفان 9166611851 روستای برخوردار
117 قطعات بتنی 4958 تولید انواع قطعات بتنی حسن مراد نجفی دلفان 9375036972 روستای برخوردار
118 آجر سفال 2615 تولید اجر سفال هوشنگ نوری دلفان 9168575689 شهرک علیمیرزایی
119 چاپ عکس رنگی 2062 تولید چاپ عکس رنگی عیداله کیانوش دلفان - چهرراه مطهری
120 فرش دستباف 5643 تولید انواع فرش دستباف زهرا تقیان دلفان 9166604507 جنب پمپ بنزین قدیم
121 چاپخانه 5630 تولید کاغذ نوید عدالتجو دلفان - خ امام جنب بانک سپه
122 فرش دستباف 5694 تولید انواع فرش دستباف مریم تنهایی دلفان 9384275243 خ سادات کوچه شهید ابدال حسینی
123 بسته بندی و پوست گیری خشکبار بسته بندی و پوست گیری خشکبار مهدی شمس موگویی الیگودرز 9169646595 خ معلم
124 خدمات رفاهی چمتکل خدمات رفاهی چمتکل رجبی الیگودرز 09169664717-09166664457 25 کیلومتری جاده الیگودرز اصفهان
125 تولید جک هیدرولیک تولید جک هیدرولیک علیرضا براتی الیگودرز 9161640084 میدان آزادی
126 رنگدانه صنعتی رنگدانه صنعتی سعید توکلی الیگودرز 09169642585-09129642004 بلوار غربی پشت کارخانه آرد شریفی
127 تولید جوهر نمک صالح تولید جوهر نمک صالح جمشید محمود صالحی الیگودرز 2226234 شهرک صنعتی
128 تولید لوله و اتصالات سبز تولید لوله و اتصالات سبز علی محمد چراغی الیگودرز 09198641929-2239382 شهرک صنعتی
129 تولید کباب لقمه و همبرگر تولید کباب لقمه و همبرگر جمشید قاضی الیگودرز 2223425 شهرک صنعتی جدید
130 تولید درب و پنجره پی وی سی سینا پلاست تولید درب و پنجره پی وی سی سینا پلاست مهدی شیخ انصاری الیگودرز 09166643449-09336633449 بلوار پیام نور روبروی سایت مسکن مهر
131 پرورش ماهی کوثر شول آباد پرورش ماهی کوثر شول آباد مجید مهدوی فر الیگودرز 9125290615 بخش ززو ماهرو
132 پرورش ماهی غزل زاگرس پرورش ماهی غزل زاگرس میرزایی الیگودرز 2234035-09166661552 پاسگاه قلیان
133 روغن نباتی 3046 زاگرس روغن نباتی 3046 زاگرس ملکی-موسوی الیگودرز 2227615-2220611 بعد از پلیس راه روبروی برناباد
134 عرقیات گیاهی 1966 عرقیات گیاهی 1966 خانم موسوی الیگودرز 2222981-09163640452 روستای خورمه
135 خدمات آموزشگاهی پیشرو علم خدمات آموزشگاهی پیشرو علم علی نوریان الیگودرز 2220021-09163645463 خ حوزه علمیه
136 خدمات مخابراتی عصر ارتباطات خدمات مخابراتی عصر ارتباطات سید رحیم رحیمی الیگودرز 9163660668 خ ولیعصر شمالی خ شهید محمودی
137 بسته بندی گیاهان دارویی گل ساب بسته بندی گیاهان دارویی گل ساب میرزا باقی الیگودرز 2238632-09166661353 خ امام خمینی روبروی دادگستری
138 ترشیجات ترشیجات عصمت نادی الیگودرز 9386066124 خ امام بلوار بسیج
139 تولید گل و گیاه بانیان طبیعت تولید گل و گیاه بانیان طبیعت محمد لونی الیگودرز 2227917-09166663724 جاده اصفهان کیلومتر 3
140 دستمال کاغذی آرینا دستمال کاغذی آرینا فریدونی الیگودرز 9163647008 ده محمودرضا میدان عی بن ابیطالب
141 باشگاه ورزشی سعید باشگاه ورزشی سعید سعید گودرزی الیگودرز 9166662107 خ امام روبروی دادگستری
142 گرانول پی وی سی غزال گرانول پی وی سی غزال کاظم اصلانی الیگودرز 9163645449 شهرک صنعتی
143 مرعداری پرنیان 5760 مرغداری پرنیان 5760 غلامرضا رضایی الیگودرز 9166640094 روستای کایکان
144 حجیم پلاست حجیم پلاست گودرزی الیگودرز 8-2244255 شهرک صنعتی
145 جوهر نمک گلبان جوهر نمک گلبان دهدشتی الیگودرز 2232741 شهرک صنعتی
146 گلخانه برادران احمدی گلخانه برادران احمدی احمدی الیگودرز 09166645828-2238155 روستای گندمینه
147 زاگرس تریلر 2796 صنعتی علی ذوالفقاری بروجرد 9161622456 کیلومتر 4 جاده بروجرد خرم آباد پایین تر از پمپ بنزین
148 طلوع فجر 1227 صنعتی سید شجاع حسینی بروجرد 3512117 میدان تختی خ ابن سینا کوچه مقدس پلاک 102
149 طلا سازی عقیق سبز 4760 صنعتی سیمین پارسیان بروجرد 2628324 خ شریعتی خ وحدت پلاک 53
150 سنگبری کوه گرین 2829 صنعتی مجید گودرزی بروجرد 9166624701 کیلومتر 5 جاده بروجرد اراک پشت کارخانه آرد
151 سنگبری پارس 4692 صنعت اکبر بهرامی یاراحمدی بروجرد 09166259243-3507184 کیلومتر 10 جاده بروجرد خرم آباد
152 تولید عایقهای رطوبتی زاگرس بام 1687 صنعت مرتضی عبدی گماری بروجرد 3535072 جاده اراک جنب جاده والانجرد
153 کوشاکاران زاگرس 2786 صنعت کوروش مسیبیان بروجرد 6624443116 خ جعفری روبروی بانک تجارت
154 چوب ام دی اف پاسارگاد 4434 صنعت محمد کردی بروجرد 2623541-09123960316 خ بهارستان کوچه شهید یداله گودرزی
155 پیام زاگرس 4865 صنعت عباس گودرزی بروجرد 9121403970 جاده اراک کیلومتر 18 سمت چپ کیلومتر 6 روستای سرنجه
156 پترو صنعت مبتکر 4900 صنعت محمد جلالی فرد بروجرد 3533896 شهرک صنعتی
157 بسته بندی خشکبار زاگرس 2782 صنعت محمد حمزه لو بروجرد 06625303307-09121973734 بازار سمت رها پلاک 24 (شهرک صنعتی)
158 تولید پوشاک 621 صنعت حمیدرضا هدایتی بروجرد 3532571 خ بهار کوچه رودکی پلاک 90 – جاده خرم آباد کیلومتر 15 شهرک صنعتی
159 پوشاک نسیم اطلس پوش 4347 صنعت فتح اله معظمی گو.درزی بروجرد 06622601612-2605945 بازار جنب کوچه گلیم بانان
160 پوشاک آریا پوشان سهیل 4528 صنعت آیت اله معظمی گودرزی بروجرد 2602627-2613483-09161622511 سه راه جعفری جنب پاساژ برلیان پ 242
161 ساختد تجهیزات بیمارستان یاسین نور 3524 صنعت مهدی گودرزی بروجرد 0665326611-06653263253-09163624725 اشترینان کیلومتر 4 جاده ملایر
162 بسته بندی تیام 3966 صنعت محمود قربانی بروجرد 9121793273 شهرک صنعتی
163 صیفی جات گلخانه ای 1962 کشاورزی فاطمه کاکاوند بروجرد 2626868 کیلومتر 17 جاده ملایر ابتدای جاده قائدرحمت روبروی کارخانه چوب پنبه
164 پرواربندی گوساله خزر دام 4621 کشاورزی مهدی مشکریز بروجرد 09163624052-5303071 جاده خرم آباد جاده گوشه محسن بن علی بعد از باغ عبداله مقصودی
165 پرواربندی گوساله اصیل پروان زاگرس 4758 کشاورزی مجتبی گودرزی بروجرد 9163997362 خ بهارستان کوچه شهید محمد گودرزی پ 25
166 پرواربندی عشایر 4659 کشاورزی چراغعلی یاراحمدی بروجرد 6652372877 روستای ولی آباد
167 گاوداری 7 سبزدشت کشاورزی علی اکبر مرندی بروجرد 9161621186 کیلومتر 15 جاده ملایر جاده خشتیانک
168 پرورش ماهی قزل آلا زاگرس 2082 کشاورزی آرش رشنو بروجرد 9122093294 جاده چغلوندی روستای چگنی سرابشور
169 درمانگران 2107 خدمات محمد گل پرور بروجرد 3538053 خ شهدا کوچه شهید مظلوم روبروی کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی شفا
170 باشگاه ورزشی ذوالفقار زاگرس 3521 خدمات محمد گودرزی بروجرد 9166680441 میدان قیام
171 خدمات رایانه ای معراج سبز زاگرس 4061 خدمات عباس جوانی بروجرد 3500153 خ دانش شمالی نرسیده به بیمارستان چمران پ 59
172 آسان ساخت افلاک 5250 تولید سقف فلزی حسن بیرانوند خرم آباد 09166611280-5200151 پشته حسین آباد پاکمهر 13 حیاط سوم سمت راست
173 شهاب سنگ زاگرس 5248 تولید سنگ نما و تزئینی قدرت اله اسدالهی خرم آباد 3232985-09163617095 بخش زاغه
174 تولید کیک و کلوچه 5532 تولید کیک و کلوچه هادی شکری خرم آباد 9139367939 رباط
175 تولید کنسانتره میوه جات 5272 کنسانتره میوه جات هوشنگ میردریکوند خرم آباد 09163982949-4227584
176 تولید قطعات فوم دار 4898 تولید قطعات فوم دار پوریا دولتشاه خرم آباد 9161619655 روستای رباط
177 تولید کیف دوزی 5313 محصولات صنایع دستی سمیه احمدی چگنی خرم آباد 9163984565 میدان کیو کوچه جهادگران
178 لبنیات شاهپور 3854 تولید مواد لبنی نورالدین سلکی خرم آباد 3227134-09161613446 میدان امام حسین خ خیرآباد
179 کیا دوخت 5144 تولید پوشاک زیبا نظری خرم آباد 32357556-09169590271 بلوار انقلاب
180 تولید کارتن 1751 تولید کارتن ساسان کاظمی خرم آباد 3201790-09356930453 م 22 بهمن بلوار ولایت
181 تولید کابل عالی رسانا 4996 تولید کابل عالی خانی خرم آباد 9169552527
182 تولید تابلو برق 1374 تولید تابلو برق غلامحسین مرادی خرم آباد 2213725-09124841365
183 صنعت سازان طاف 5102 تولید بالابر علی طوریان خرم آباد 4229046-09161610457
184 زیبا دوخت گل اندام 3542 تولید لباس مریم کیماسی نژاد خرم آباد 2234577-09169790986-09382691298
185 فراورده های انجیر و زیتون 2757 انجیر و زیتون آقای شریعت خرم آباد 3303754-09166617999 شهرک صنعتی شماره 2
186 تولید فراورده های شیر 5599 شیر و فراورده های لبنی سیروس رضایی دارایی خرم آباد 9161612767 بخش چغلوندی
187 تولید پوشاک 2561 تولید پوشاک اله نظر اکبری خرم آباد 9121573957 قاضی آباد
188 تولید قطعات فوم دار 3109 تولید قطعات فوم دار حسینعلی اسدالهی خرم آباد 9163610048 شهرک صنعتی شماره 2
189 تانکر سازی 2097 تولید انواع تانکر احمد پیروزگر خرم آباد 4203053-09166633898 ماسور
190 شن و ماسه 357 تولید شن و ماسه کردعلی پاپی خرم آباد 9161612356 روستای پل باباحسین سمت راست
191 مرغداری 3282 تولید گوشت سفید احسان قاسمی خرم آباد 9358652280 جاده چغلوندی روستای قلعه رحیم
192 تولید فرآورده های لبنی 5651 تولید فراورده های لبنی ماشاء اله موسوی خرم آباد 9161619162 جاده کمربندی خرم آباد بروجرد بعد از روستای تلوری اول جاده قدیم پارسیلون
193 زرین افلاک سلولز 5612 تولید کارتن داریوش بیرانوند خرم آباد 09169605032-09166619609 سراب چنگایی
194 شرکت بهساز بتن 2915 تولید قطعات بتنی وحید احمدی خرم آباد 09124649082-09166612506 ماسور
195 تولید پوشاک نقش قرمز افلاک 3507 تولید فرش سیده زهرا کریمی خرم آباد قاضی آباد
196 تولید بیرق ابوالفضل 4109 تولید انواع بیرق زهرا زینی وند خرم آباد 2230981-09169580140 میدان اسد آبادی خیابان ده متری
197 توسکا چوب لرستان 5268 تولید انواع تابلو صنایع دستی اصغر شکور خرم آباد 09169763643-09169694896 گلدشت شرقی نرسیده به بیمارستان
198 فراز افلاک مهر 5065 تولید تیرچه فلزی احمد مهرگان خرم آباد 4210467-09169553050-09163600021 کیلومتر 3 جاده خوزستان
199 همسفر سیمرغ 5219 تاکسی سرویس افشار نادری خرم آباد 09169841971-06632623900 ویسیان
200 تصویربرداری آسیا 4444 تصویر برداری آسیا دکتر بهرامی خرم آباد میدان آزادی
201 خرم رکورد افلاک 3362 تولید مصنوعات پلاستیکی شهروز بهرامی خرم آباد 9351407272 شهرك صنعتی
202 مهد کودک آرام سرای خرم 5502 مهد کودک آرش رضایی خرم آباد 9163970376 دره گرم مجتمع آپارتمان پردیس
203 سینا طب 3078 درمانگاه دکتر مهرداد حسین پور خرم آباد 9163605383 اسدآبادی جنب پارک درمانگاه شبانه روزی
204 تاکسی سرویس رهگذر 5647 تاکسی سرویس حسین کردعلیوند خرم آباد 9189442361 کیلومتر 18 جاده خرم آباد پلدختر
205 زاگرس پژوهان ماد 3280 خدمات بهداشت و درمان فیروزه غضنفری خرم آباد 9122274958 بین چهار راه بانک و پل شهدا روبروی فاطمیه
206 مهد کودک 3069 مهد کودک فرزانه صادقی خرم آباد 9163672756 خ انقلاب کوچه شهید خسروی
207 باشگاه ورزشی بانوان 5354 باشگاه ورزشی نادیا میرزاوند خرم آباد 3231840 میدان ناصر خسرو خ ناصر خسرو کوچه شهید اصغری
208 خدمات مخابراتی 4655 خدمات اینترنتی رضا عالی خانی خرم آباد 2201899 خ شریعتی روبروی بانک ملی
209 باشگاه ورزشی 5372 مردان آهنین سیف اله سالاری فر خرم آباد 9169594155 گلدشت شرقی خ باباطاهر ایستگاه 4
210 مهد کودک احسان مهر خرم 5405 مهد کودک فاطمه چراغی خرم آباد 9163676943 خ شریعتی کوچه گلزار
211 مهد کودک پاک لرستان خرم 5404 مهد کودک مریم حیدری خرم آباد خ طیب بین پاکدشت 14 و 15
212 بهداشتی 5592 خدمات بهداشتی دکتر کامران فتحی بیرانوند خرم آباد 9163988272 چهار راه فرهنگ ساختمان دیدگاه
213 تاکسی سرویس سبز خرم 4608 آژانس فدک سید رحمان سهرابی خرم آباد 4228007-4228006 گلدشت تامین اجتماعی برف خ کریم خان زند
214 تاکسی دوستان بهار 5089 تاکسی سرویس قدرت معتمدی خرم آباد 9163690904 روستای علی آباد ازنا
215 فن اوری هوای تازه 4773 خدمات کامپیوتری سید مجید موسوی خرم آباد 2201640-09166675384 میدان شهدا جنب داروخانه سعدی طبقه بالای بانک سپه
216 تولید تیرچه فلزی 4229 تولید تیرچه فلزی قدرت قربانی خرم آباد 9163978176 تریمنال قدیم بروجرد دفتر شرکت تعاونی صنعت دوام
217 شرکت بسته بندی 5151 بسته بندی محصولات مرادی خرم آباد 9161612606 شهرک صنعتی شماره 2
218 تولید شیشه خم و سکوریت 3659 تولید انواع شیشه خم رحمان سالاری خرم آباد - شهرک صنعتی شماره 2
219 آجر کیان 2338 تولید آجر محسن رجب پور خرم آباد - کیلومتر 35 روستای کیان جاده بروجرد
220 تولید الکل 3177 تولید الکل صحرایی خرم آباد - شهرک صنعتی شماره 2
221 تولید زیتون 4285 تولید زیتون افشین بهاروند خرم آباد 9161613238 شهرک صنعتی شماره 2
222 تعاونی 5584 زنبورداری محمد کرمی خرم آباد 4207244 قاضی آباد خ چهارم چهارراه اول پ 204
223 صیفی کاران 5642 خدمات کشاورزی سید علی شاهرخی خرم آباد 09371874599-2252438 جاده خرم آباد الشتر روستای پاپی خالدار اولیا
224 مرغداری 5674 تولید گوشت سفید علی کفیلی خرم آباد 9163601813 بخش مرکزی روستای سرخه ده سفلی
225 افلاک گستر مهدی 5690 دامداری و باغداری علی حیدر خسروی خرم آباد 09166694607-06632293024 جاده الشتر روستای زرین چغا شهرک شهید جابری
226 باغداری 5182 ایوان دشت هرو باغداری احمد دالوند خرم آباد 9169555950 بخش زاغه پل هرو روستای دهنو ایوانی
227 پرواربندی 5524 تولید گوشت قرمز علی شریفی خرم آباد 9163985937 جاده بروجرد روستای دمگر هولاندشت
228 مرغداری 5097 تولید گوشت سفید سید حجت اله حسینی خرم آباد 9166638528 دهستان کاکاشرف روستای پاقلعه
229 پرورش 5554 تولید گوشت قرمز و سفید عصمت اله سپهوند خرم آباد 9169558920 چغلوندی روستای سیاه چل
230 مرغداری 5556 تولید گوشت سفید مرادعلی ایمانی خرم آباد 9163676574 بخش ده پیر روستای ده نوروز
231 مرغداری 5512 تولید گوشت سفید مظفر امیدوار خرم آباد 9163673810 جاده کمربندی جاده فرعی روستای پیرجد
232 پرواربندی 4770 تولید گوشت قرمز فرض اله پاپی خرم آباد 9169675675 جاده پیرجد کیلومتر 3 نرسیده به مرغداری یزدانی
233 مرغداری 5454 تولید گوشت سفید مانیا پاکزاد خرم آباد 9166616194 دهستان ده پیر روستای هوکی
234 مرغداری 5559 تولید گوشت سفید محمد بهزادوند خرم آباد 9166677411 تل امان اله
235 مرغداری 4921 تولید گوشت سفید علی داد محمد نیایی خرم آباد 9163611422 جاده کوهدشت پشت پتروشیمی
236 تعاونی 4294 تولید و پرورش قارچ معصومه حاتموند خرم آباد 9163976597 جاده کمربندی جاده روستای پیرجد بعد از کارخانه آسفالت
237 تعاونی 5080 مکانیزاسیون کشاورزی علی جعفر بیرانوند خرم آباد 9161590788 خ خاتم الانبیاء چهارراه دوم بوعلی پ 115
238 تولید کود کمپوست 5470 تفکیک زباله معصومه ورمزیان دورود 6654220113 چالانچولان روستای حشمت آباد پ 47
239 اتحادیه صنف طلافروشان 5736 طلا فروشی رضا پورصفران دورود 9106050661 خ شریعتی
240 مرغداری گوشتی اقبال 29 مرغ گوشتی صفرعلی نامجو دورود 9163650113 خ جهاد
241 مرغداری 5111 مرغ گوشتی وحید آسترکی دورود 9370414234 روستای درمیان
242 پرورش ماهی صاحب الزمان 5624 ماهی سردآبی علی حیدری دورود 4234425 روستای تی
243 مرغداری 249 مرغ گوشتی سیروس ملکی دورود -
244 مرغداری 444 مرغ گوشتی شهرام سالاروند دورود - روستای چغادون
245 پرورش ماهی 1018 پرورش و تکثیر رضا میری شکتایی دورود - روستای چم انار
مازندران (26)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 کارتن سازی درنا صنعتی مجتبی باقری امل 2227240 میدان قائم - پاساژ قائم- ضلع شرقی پلاک15
2 نهال سرای مهر گل وگیاه سمیه غفاری امل 9113007728 خ جانبازان - ایثار 2-جنب اژانس فرزین منزل شخصی ایرج غفاری
3 آزمایشگاه تشخیص طبی درمانی دکتر علیرضا بختیاری بابل 2291611 بین فلکه کارگر و طالقانی ساختمان پزشکان
4 مکانیزاسیون کشاورزی کشتزار مکانیزاسیون علی میرزا اقانسب بابل 9113121569 بند پی شرقی روستای گردرودبار
5 چاپ دیجیتال طه چاپخانه محمد رضا طهماسب پور بابل 9354166890 حمزه کلا رویروی نانوایی امامی
6 مهندسی برنامه سازان شریف خدمات سید صادق صمدی بابل 9118118595 چهار راه شهربانی ساختمتن اویشن طبقه 6
7 ادوات صنعتی خوش دستان بهنمیر صنعتی محسن جهانیان بابلسر 1125353513 بهنمیر میدان قدس جاده کیاکلا روبروی باسکول
8 سفالگری نگین صنایع دستی علی اعظم محبی تنکابن تنکابن- روستای سیاهگل چال
9 تولیدی محکم سبد صنعتی حسین اسعدی تنکابن 1924663677 نشتارود-روستای هنگو
10 ریحان گل شهسوار گل وگیاه سلمان امیر شعبانی تنکابن 1924452032 تنکابن- لشتو-روستای درویش سرا
11 مرغ گوشتی 150 مرغ گوشتی علیرضا یزدانی تنکابن 9113940503 نشتارود خ 15 خرداد رودگر محله
12 خدمات رفاهی شهربازی پارک شهر تفریحی حسن حیدر زاده جویبار 9111552984 میدان کشتی بلوار ورداسبی
13 دامپروری و کشاورزی جهان دام گوساله پرواری امیر حسین رمضانی چالوس 9123715806 دهستان شرقی روستای عربخیل لاله 9
14 گوساله پرواری سمندر گوساله پرواری داود روجایی رامسر 9111935988 جاده میرزاکوچک خان گالش محله لاته
15 هتل آج مهر تفریحی احمد جمالی مقدم رامسر 1925248009 کتالم روبروی میدان بار ولیعصر
16 پرورش گاوشیری شیرایه گاو شیری محمد محسنی ساری 9113557596 دشت ناز روستای ملک اباد
17 سبز دشت برگه مکانیزاسیون رضا شیخی ساری 9119549879 گهرباران روستای برگه
18 به گشت سارویه مکانیزاسیون حمید رضا شفیعی نسب ساری 9363386033 ابتدای جاده گلها
19 گاو شیری دامکاران طبرستان پرواری افشین پور ساری 9111582824 دشت ناز روستای دنگسرک
20 مکانیزاسیون کشاورزی چهار فصل بلوط کشاورزی حجت شیخی ساری 2267819 بلوار دانشگاه- خ 22بهمن- روستای آغورکش
21 خدماتی چاپ ایلیا خدمات علی اقاجانی سوادکوه 9119231839 زیراب خ ازادی
22 خدمات کاسپین پردازش خدمات مرتضی راستگو سوادکوه 9126234424 پل سفید جنب اداره پست
23 مصنوعات بتنی اعتماد صنعتی بیژن کیانفر سوادکوه 9112280415 پل سفید - شهرک صنعتی شورمست
24 پوشش صنعتی دریای شمال صنعتی سوادکوه 1244333350 شهرک صنعتی بشل-فاز2
25 خدمات رفاهی شبرنگ تفریحی علی اصغر قلی نژاد سوادکوه 9113269732 زیراب- میدان امام-پاساژ رزاقی طبقه 2
26 رویان کشت خدمات کشاورزی متانی سوادکوه 9119241461 شیرگاه
27 مهد قران صراط المهدی اموزشگاه آتیکه فغانی فریدونکنار 1125650658 خ امام
28 صداقت پیشه لمراسک مرغ گوشتی مسعود صادقیان گلوگاه 9118589953 کلباد شرقی لمراسک
29 ادوات کشاورزی شیار صنعتی عبداله اسعدی نکا 9111569016 نرسیده به روستای نودهک روبروی نمایندگی سایپا
30 شهاب تعلیم اموزشگاه ضیاء مشایخ نوشهر 9113919615 خ فردوسی جنوبی نبش میدان کارگر
مرکزی (27)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 زرخیز عباس آباد پروار بندی گوساله ابراهیم باقری فشکی فراهان 09188648318 فراهان ، روستای عباس آباد
2 سبز فروزان فراهان خدمات مکانیزاسیون علیرضا هرورانی فراهان 09183672166 فراهان ، روبروی پمپ بنزین
3 دامپروری دامیار حلت فراهان پروار بندی گوساله علی اکبر حلت آبادی فراهان 09183603881 فراهان ، روستای نظام آباد
4 کشاورزی و دامپروری شیردوستان تفرش گاوشیری حسین بیاتی تفرش 09183489857 تفرش ، جاده روستای کبوران ، جنب گلزار شهدا
5 گلنار کابل تفرش تولید سیم و کابل شعبانی زاده فراهان 09121354331 تفرش ، جاده روستای کبوران ، سه راهی فرازان
6 نیکوبهار فراهان پروار بندی گوساله حسین محمدی فراهان 08626632549 فراهان ، روستای حلت آباد
7 مرغداری پرهام فراهان مرغ تخمگذار محسن اصرافیلی عراقی فراهان 09123969232 فراهان ، مسیر جاده روستای جونوش، سمت چپ
8 مادر صنعت فراهان وایر شمع و دلکو اتومبیل محمود فراهانی فراهان 09357588707 فراهان ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، سمت چپ ورودی شهرک
9 همیار فراهان دامپروری و گاوشیری عباس نقاشی فراهان 09181615706 فراهان ، روستای مشهد زلف آباد
10 کشت پرور تفرش کشاورزی حسین رشیدی تفرش 08626415730 تفرش ، روستای ثمردشت
11 خدمات رایانه ای موعود تفرش خدمات کامپیوتری امیراحمد جعفری فراهان 0862622968 تفرش ، خیابان شهید باهنر
12 جهان هنرپلاست تفرش قطعات پلاستیکی خودرو حسین هنرور فراهان 02188553482 تفرش ، شهرک صنعتی سعیدیه
13 تعاونی آذر کار صنعت ساخت دستگاه شیردوش محمود برهان فکوریان فراهان 09126983042 تفرش ، شهرک معلم
14 تولیدی نان بلوط تفرش نان فانتزی امیر افضلی فرد فراهان 09183489093 تفرش ، خیابان آیت ا... سعیدی ، جنب کتابخانه عمومی
15 صنایع فلزی فولادکاران ورق شیروانی حجت ا... مخلصی فر فراهان 09183631279 فراهان ، شهرک صنعتی قدیم ، اسلام آباد
16 شاهین بال ساوه کشتارگاه طیور محمود کاکلی ساوه 09121551511 ساوه بعد از روستای طراز ناهید سمت چپ
17 ترنم بلور ساوه تولید و بسته بندی آب معدنی مهدی کیهان ساوه 0912655420 ساوه ، کمربندی همدان ، پشت سازمان فنی و حرفه ای
18 گچ حقیقت ساوه تولید گچ پاکتی یدا... اردلانی ساوه 02563299626 ساوه ، کیلومتر 35 جاده ساوه ، همدان روبروی روستای ارجرود
19 پروفیل هزاره صدف دلیجان تولید لوله و پروفیل شهرام ابراهیمی دلیجان 09181658031 دلیجان، قطب صنعتی
20 پروار گستر گرجی تولید گوشت قرمز عبدا... سقرجوقی آشتیان 09181603465 آشتیان ، روستای سقرجوق
21 کامران عنبرته تولید انواع کاپشن غیرچرمی صفر الیاسی شازند 09125877622 شازند ، روستای عنبرته
22 رفاه گستران گورچک خدمات مکانیزاسیون علی پارسا شازند 09189602191 شازند ، روستای گورچک
23 وانت بار اطمینان حمل و نقل کالا ابوالفضل رنجبر شازند 09189526887 شازند ، بلوار جمهوری اسلامی ، نرسیده به میدان هفت تیر
24 آذرین صنعت شازند تولید اتصالات پلی پروپیلن ابوالفضل حیدری شازند 09188621205 شازند ،شهرک صنعتی شهید بابایی بازنه
25 دشتستان شازند تولید گوشت قرمز محسن موسوی شازند 09183483955 شازند ، روستای حصار دره
26 شیرو فرآورده های لبنی ستاره سحر تولید فرآورده های لبنی هوشنگ موسایی شازند 09183632969 شازند ، کیلومتر32جاده اراک بروجردجنب کشتارگاه صنعتی درسامرغ
27 مهدیار ابزار شازند پرسکاری و فرم دهی انواع فلزات محمدرضا کاوه شازند 09183616328 شازند ، شهرک صنعتی شهید بابایی بازنه
28 صنایع مفتولی قائم گلزرد تولید مصنوعات فلزی امبرعباس نعیمی شازند 09183631423 شازند ، روستای گلزرد
29 شاهین یدک شازند خدمات اتومبیل محمدنقی فتحی شازند 09183636180 شازند ، خیابان امام خمینی (ره)
30 کشاورزی دامپروری یاسمن دربند تولید محصولات کشاورزی و گوشت قرمز علی جعفر نیک فر شازند 08624483050 شازند ، روستای چهار چریک
31 تاج تحت محل شازند تولید محصولات کشاورزی و گوشت قرمز توکل شمسی شازند 09189642232 شازند ، روستای تحت محل
32 خانه بتن محلات تولید قطعات بتنی خجسته لقا شکوهی محلات 0912172385 محلات ، شهرک صنعتی ارقده
33 گل و گیاه بهتاب محلات تولید گل و گیاه نفیسه ملامحمد رحیمی محلات 08623240403 محلات ، خیابان جمهوری ، دشت آب بید
34 ارمغان هشت بهشت محلات تولید سنگهای ساختمانی عباس جدیدی محلات 09181663590 محلات ، قطب صنعتی شهید حبیبی نخجیروان
35 سنگبری عمارت محلات تولید سنگهای ساختمانی ابراهیم غلامی محلات 09181691780 محلات ، شهرک صنعتی ارقده
36 صالحان گلستانه کشاورزی و آبزی پروری میترا محمودی مهریزی محلات 08663223166 محلات ، پشتگدار ، روستای مزگان
37 چاپ عکس رنگی زهره تولید و چاپ عکس زهره وند اراک 08613673971 اراک ، دروازه شهرجرد
38 لجور پلاست آبکاری فلزات مهدی رضایی اراک 09354692036 اراک ، شهر صنعتی خیرآباد خ 304- واحد 281
39 لاله صحرا کویر مرکزی خدمات اتومبیل عاطفه فرید افشار اراک 09181616014 اراک، کیلومتر 30 جاده تهران ، جنب نمایندگی هپکو
40 فراز فوم اراک تولید یونولیت بسته بندی امیر یاری اراک 091888623854 کیلومتر 13 جاده تهران ، انتهای خ صنعت روبروی روغن کشی آفاق
41 حامی صنعت کارآفرینان بازیافت مواد فلزی محمد جواد نصیری اراک 09183636452 کیلومتر 18 شهرک صنعتی ایبک آباد خ اطلسی 2 - سمت راست
42 اندیشه برتر ماندگار صنایع دستی امیر هزاوه اراک 09188610383 خ راه آهن خ شهید رجایی به سمت چپ بن بست اول لادن3
43 کشاورزی کفعک کشاورزی دامپروری حشمت اله مظفری اراک 09181622303 کیلومتر 30 جاده تهران - اراضی موقوفی شهوه
44 کشاورزی دامداری زرین آباد نوین کشاورزی دامداری علی داودآبادی اراک 08613257653 داود آباد - زرینه آباد
45 تعاونی برفره خدمات ریل و تعمیرکاری واگن مجتبی عباسی اراک 09181614515 کیلومتر 15 اراک بروجرد - سمنگان
46 آبادگران کویر میقان دامداری ساجدی اراک 09181611648 کیلومتر 5 جاده میقان روبروی دامداری کشاورزی پشت دامداری دهکده
47 بهنگار طب مرکزی خدمات پزشکی ولی اله جهانبان اراک 08612236421 اراک سه راه ارامنه کوچه شکرایی
48 نازنین گل هفت سواران تولید و توزیع گل بهزاد دارابی خمین 09121481503 خمین میدان جانبازان ک فاتح پلاک1
49 تکدانه تولید محصولات کشاورزی رضا سخایی خمین 09188664503 خمین خ طالقانی خ مصطفی خمینی
50 کشاورزی مهر دشت تولید محصولات کشاورزی محمد رنجبری خمین 2229722 خمین خ مصطفی خمینی کوچه عادل پلاک1
51 اشک قلم خمین چاپ بنتر علیرضا قاسمی خمین 09189666931 خمین بلوار شهید صدوقی ک شهید مجتبی هاشمی
52 رزاق تابنده تولید رشته آشی مسعود خسروی خمین 09127221467 خمین خ شریعتی خ امامت پلاک77
هرمزگان (28)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 افق طلائی جنوب شناور فلزی حمل و نقل دریایی بندرعباس بندرعباس خ ترمینال امامت 9
2 مینا گشت بندر اتومبیل کرایه بندرعباس بندرعباس سورو قدیم جنب مسجد توفیقی
3 مرغداران طلایه دار تامین نیاز تولید کندگان بندرعباس بندرعباس کمربندی شمالی سه راه نظری نبش کوچه پارسا 20 پلاک 32
4 دریا سالار طیور مرغداری بندرعباس ندرعباس جاده بندرعباس سیرجان بعد از روستای گنو جاده روستای جونگان
5 قالیبافان پیشدادیان قالی بافی بندرعباس بندرعباس - بلوار امام حسین شهرک توحید جنب حسینیه امام جعفر صادق
6 تیرچه بلوک اختر شهر بندر فلزی بندرعباس بندرعباس روستای گهره محله پاقلعه
7 فیروز رنگ رویدر سایر بندرعباس بندرعباس روئیدر دهنو منزل شخصی حجت فیروزی
8 راحت سفر جاماش تاکسی تلفنی بندرعباس بندرعباس روستای چاهستان بخش تخت جنب دهیاری
9 والیعصر پارس مارین سیم پیچی سایر بندرعباس بندرعباس بلوارجمهوری اسلامی نبش 400دستگاه جنب شرکت توزیع برق
10 جرتقیل ساحل قطب آباد سایر بندرعباس بندرعباس روستای قطب آباد روبروی رستوران اسماعیلی
11 تخلیه و بارگیری نامدار قشم اداری مالی بندرعباس قشم درگهان محله قبله ساختمان بهادرزاده
12 تیرچه بلوک سنبل کاران فین چاه فعله غیر فلزی بندرعباس بندرعباس 25کیلومتری جاده میناب روستای چاه فعله غربی
13 گلبهار تهلو زراعت بندرعباس بندرعباس بخش مرکزی دهستان ایسین روستای تهلو
14 ساحل کوهستان هرمز غیرفلزی بندرعباس بندرعباس چه چکور نرسیده به ترمینال کامیونها روبروی لوله سازی
15 پوشاک سلوا هرمز تولیدپوشاک بندرعباس بندرعباس - خیابان امام خمینی پشت بانک صادرات منزل اسحق میرحسینی
16 کالای خواب جنوب غیر فلزی بندرعباس بندرعباس بلوار ساحلی بازار شفیع پلاک 3
17 نگین خلیج فارس تولید پوشاک بندرعباس بندرعباس کمربندی درخت سبز منزل خدادادی
18 مرغداری امین دام و طیور بندرعباس بندرعباس -روستای سیاهو
19 آریا سیمان خمیر تیرچه بلوک بندرخمیر بندرخمیر چاه احمد کیلومتر 7 کارخانه سیمان
20 فدک تخت دامداری بندرعباس بخش تخت بندرعباس بخش تخت منزل علی قاسمی تختی
21 امداد خودرو موج سایر بندرعباس بندرعباس نایبند شمالی خیابان ملوان جنب کولر اتومبیل مسعود
22 کاروتلاش هرمزگان سایر بندرعاس بندرعباس مرکز خوداشتغالی واقع در پارک شهید دباغیان
23 مهرگان ارتباط نوین آسیا سایر بندرعباس بندرعباس خ امام خمینی مجتمع هرمز طبقه همکف پلاک 118
24 مزون لباس عروس تولیدپوشاک بندرعباس بندرعباس میدان قدس جنب عکاسی فتوکیانا
25 تولیدی توزیعی فرهنگیان رودان سایر رودان رودان
26 دهیاریهای بخش مرکزی سایر رودان رودان
27 مصرف جهاد کشاورزی رودخانه سایر رودان رودان
28 پوشاک فائزه رودان تولیدپوشاک رودان رودان بلوار غربی انقلاب پاساژ معلمی روبروی تامین اجتماعی
29 تن پوش رودان تولیدپوشاک پارسیان رودان دهبارز پاساژ مروارید
30 اندیشمندان پارس جنوبی اموزش پارسیان پارسیان
31 صدف بام فلات غیر فلزی پارسیان پارسیان شهرک صنعتی
32 نو آوران جوان پارسیان کامپیوتر پارسیان پارسیان خیابان امام خمینی
33 بلوک زنی چگین جاسک بلوک زنی جاسک جاسک روستای جگین
34 کشاورزی وحدت بشاگرد باغداری بشاگرد جاسک بشاگرد روستای ایدر
35 راه اندازی خودرو هرمزگان خدمات فنی بندرعباس بندرعباس خیابان شهید حقانی میدان قدس بطرف خیابان شهید جعفری
36 آرایشگری مهین پیرایش خدمات ارایشگری بندرعباس بندرعباس بلوارمعلم کوچه بهارستان 12انتهای کوچه پلاک 9
37 رایان سیستم بندر خدمات رایانه بندرعباس بندرعباس ستاره شهر پلاک 4-75
38 پیشگامان خدمات رایانه بندرعباس بندرعباس کوی فرهنگیان پشت اداره بهداشت
39 لباس عروس ماه رویان تولید پوشاک بندرعباس بندرعباس میدان قدس جنب بانک ملی لباس عروس ماه
40 رکسانا دوخت بندر تولید پوشاک بندرعباس بندرعباس خ مرادی کوچه شهید غلام گلزاری جنب حسینیه جهرمیها
همدان (29)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 ژاله صبح زنبورداری عزیزعلی عبدی اسدآباد 08123233390 اسدآباد - روستای ملحمدره
2 مهربان دام آرزویی گوساله پرواری مرتضی آرزویی اسدآباد 3533353 اسدآباد - روستای وندرآباد
3 شیردره گوساله پرواری عبداله کریمی اسدآباد 08123226191 اسدآباد - روستای ایوراع
4 الوند ماهتک غرب تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی نصراله صنعتی اسدآباد 0918319750 اسدآباد- شهرک صنعتی اسدآباد
5 پویندگان تلاش تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی محمدرضا رستمی اسدآباد 0812-3233834 اسدآباد - بلوار 22 بهمن - پایین تر از آتش نشانی
6 نوین استیل پرهام تولید یخچال ویترینی و فروشگاهی حمید ولیان همدان 09188169769 همدان - شهرک صنعتی بهاران
7 شهباز پروار اکباتان بسته بندی گوشت علی اکبر جمعه همدان 09181114857 همدان - شهرک صنعتی بهاران
8 پردیس برزگر آسیا تولید گل رز امین صفدری همدان 0811-8246263 همدان - روبروی کارخانه شیشه - پشت شالیکوبی
9 تلاشگران توسعه فامنین گوساله پرواری حسین اسمار همدان 09181112570 همدان- فامنین - روستای امیرآباد - بین راه امیرآباد به طابه
10 حفاری دارالشکوه حفاری حمیدرضا حمیدی منظم همدان 0811-8226792 همدان- میدان بعثت - 18 متری قهرمان - ک 110 - پ 8
11 مجمع متخصصین همدان احداث مسکن سیدجواد نوربخش بروجردیان همدان 09188110777-09183133951 همدان- پشت بیمارستان بوعلی - انتهای ک شفق 4 - پ 30
12 پیشگام صنعت پروتئین زحمتکش (سنبل ماکارون) تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی امیرحسین زحمت کش همدان 09181112121-08118351520 همدان- شهرک صنعتی بوعلی - خیابان 13 - قطعه 18
13 کیف جوان تولید کیف و چمدان علی اکیر وثیقی جوان همدان 09183130620 همدان - شهرک صنعتی بهاران
14 مبینا هگمتان بسته بندی مواد غذایی محمدباقر فریمانی همدان 08114227676 همدان - شهرک صنعتی بهاران
15 اندیشه سازان نوید الوند تولید روغن دان مرتضی معصومی جلال همدان 09188128316 همدان - شهرک صنعتی بهاران
16 پلاست فوم پاییزان ظروف یکبار مصرف اسفنجی مسعود همتیان همدان 0935-2538680 همدان - میدان باباطاهر - کوچه شهید زمانی - پ 362
17 سیناپود بهاران نخ و گونی پروپیلن معراج نرگسی قانع همدان 09188121668 همدان - شهرک صنعتی بهاران
18 هگمتان پلاستیک الوند تولید قطعات پلاستیک خودرو و جعبه های پلاستیکی پرویز رضایی همدان 09188117921 همدان - شهرک صنعتی بوعلی - بلوار سوم - خ 19
19 گیاه و صنعت خورزنه سبزی و صیفی محمدرضا احدیان همدان 8238725 همدان - خ پیشاهنگی - کوچه سپیده - پ 22
20 رو طلایی پر کار مختار گوساله پرواری مختارعلی فرهادلویی همدان 09188127414 قهاوند - روستای گنبد چای - منزل مختارعلی فرهادلویی
21 پیشتازنگین هگمتانه تولید پودرهای میکرونیزه مهران شعبانی همدان 09183130103 همدان - جاده ملایر - کیلومتر 10
22 کیمیا پنجره الوند تولید درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره جواد صادقی همدان 09181114878 همدان - شهرک صنعتی بهاران
23 الیاف پویان الوند بازیافت الیاف صنعتی نوید شاه طاهری همدان 09183190125 همدان - شهرک صنعتی بهاران
24 چشمه صنعت کاسیان تولید آب آشامیدنی میثم آهنگر همدان 09369712255 همدان - روستای چشمه قصابان
25 رهروان زمین سبز کنترل و گواهی بذر گندم بهروز دولت پرست همدان 09189114584 همدان - شهرک امام
26 بهاران لبن اکباتان فرآورده لبنی حمیدرضا زرجی همدان 09181112710 همدان - شهرک صنعتی بهاران
27 چوب پلاست الوند تولید پانل چوبی با روکش مصنوعی علی اصغر رضایی فضل همدان 09183110255 همدان - شهرک صنعتی بهاران
28 آذر کنترل اطمینان اکباتان تولید قطعات فلزی فوم دار عباس بیات همدان 09181116680 همدان - شهرک صنعتی بهاران
29 شیرین توشه بهاران تولید انواع شیره میوه جات محمدجلال محبی همدان 09183121337 همدان - شهرک صنعتی بهاران
30 نسیم سردخانه حسین زعفرانی اسدآباد 09181190226 اسدآباد - شهرک صنعتی
31 ذوب فلز مفید ذوب فلز جلال زبرجدی اسدآباد 09126709923 اسدآباد- شهرک صنعتی
32 بومی افشار گوساله پرواری امیر عباس قهرمانی اسدآباد 09181190156 اسدآباد- روستای بهراز
33 نوید الوند شیمی غرب تولید انواع کود شیمیایی مهدی نظری اسدآباد 09183123161 اسدآباد- شهرک صنعتی
34 خوشه طلایی اسدآباد خدمات مکانیزاسیون محبعلی مشرفی اسدآباد 09188175238 اسدآباد - روستای ملحمدره
35 بهرول آفرین غرب تولید ورق PVC محمدرضا غفاری کبودرآهنگ 09122014092 کبودرآهنگ - شهرک صنعتی ویان
36 الوند پلاست کبودرآهنگ بازیافت ضایعات پلاستیک ابراهیم احمدی کبودرآهنگ 09183135578 کبودرآهنگ - شهرک صنعتی ویان
37 نگین شیر کبودرآهنگ گاوشیری روح اله اسماعیلی کبودرآهنگ 09188141185 کبودرآهنگ - روستای دستجرد
38 سبک سازه نوین تولید فوم پلی استایرن ضد آتش روح اله سلطانی محمدی کبودرآهنگ 09188176335 کبودرآهنگ - شهرک صنعتی ویان
39 بهینه شیر گل تپه جمع آوری شیر زهره یاوند ذوالفقاری کبودرآهنگ 08118272393 کبودرآهنگ - گل تپه
40 بهینه شور کوهین تولید خیار شور سعداله حبیب الهی کبودرآهنگ 08125323278 کبودرآهنگ - روستای کوهین - منزل فیض اله حبیب الهی
41 پارسیان غرب ویان تولید جعبه های مقوایی محمدرضا نوروزی کبودرآهنگ 09183128858 کبودرآهنگ - شهرک صنعتی ویان
42 درمانگاه شبانه روزی صاحب الزمان درمانگاه شبانه روزی محمدعلی عابدی کبودرآهنگ 09188197736 کبودرآهنگ - شیرین سو - خ امام - چهارراه اصلی
43 رضوان دشت سردارآباد پرورش شتر مرغ شهلا جوادی کبودرآهنگ 08125523333 کبودرآهنگ - روستای سردارآباد -
44 هگمتان پلاستیک ویان تولید ورقهای شفاف از ضایعات PET نرگس رنجبران کبودرآهنگ 08118353786 کبودرآهنگ - شهرک صنعتی ویان
45 الوند کشت ممتاز غرب تولید خیارشور حسن سده کبودرآهنگ 09188123243 کبودرآهنگ - شهرک صنعتی ویان
46 ایده آل کار پارسیان تولید درب و پنجره U.P.V.C عباس شعبانلو کبودرآهنگ 09183139243 کبودرآهنگ - شهرک صنعتی ویان
47 ستاره طیور فیروزان کشتارگاه طیور علی خزایی نهاوند 09189537631 نهاوند - فیروزان - جاده تویسرکان
48 رنگین کمان قادسیه تولید شربت میوه جات اسحاق رئیسی نهاوند 09183539609 نهاوند - شهرک صنعتی
49 آذین مبل منبت کاری مبلمان آقای طاهری نهاوند 09183523039 نهاوند - روستای دهفول
50 گرین نوش تولید آب معدنی نورالدین آذر پیوند نهاوند 09125386928 نهاوند - بخش گیان
51 خاطره مهدکودک مهتاب مرادی نهاوند 08523262182 نهاوند - شهرک شهید حیدری
52 فردین گستر نهاوند خدمات رایانه و چاپ کورش فردین نهاوند 09188529277 نهاوند - پاساژ اربابی
53 کوثر خزل الوند هگمتان سیلو ذخیره گندم رضا ظهیری نهاوند 09188514061 نهاوند - روستای عبدالملکی
54 فراز اندیشه نهاوند آموزشگاه علمی آزاد موسیوند نهاوند 09189496765 نهاوند - میدان ابوذر
55 کیمیا مبل تولید مبلمان و منبت کاری ابراهیم عباسی نهاوند 09132053214 نهاوند - ده بوره راه
56 زاگرس دام کشتارگاه آقای پیرزادی نهاوند 09163627871 جاده نهاوند-بروجرد
57 لاله گیان تولید فرش و گلیم فریده کیانی نهاوند 08523422035 نهاوند - گیان
58 کوثر امین تولید دیگ بخار حسین زرینی نهاوند 09188529322 نهاوند - شهرک صنعتی
59 زاگرس خزل نهاوند گوساله گوشتی سعید خزایی نهاوند 09183525943 جاده نهاوند-کرمانشاه
60 خزل دوش گردیان گاوشیری آقای گردیانی نهاوند 09188526246 نهاوند -روستای گردیان
61 نگین دام نهاوند گاوشیری آقای کلهری نهاوند 09163996041 نهاوند - جاده بروجرد
62 معتمدآباد خزل خدمات مکانیزه بهمن قاسمی فر نهاوند 09189499358 نهاوند - روستای معتمدآباد
63 پوریای ولی نهاوند پرورش اندام آقای سلگی نهاوند 09188509094 نهاوند - میدان امام
64 زرین پروار گوساله پرواری شهریار زورآوند نهاوند 09126456791 نهاوند - روستای دهنو
65 طه گستر شیراوند گاوشیری آقای خزائی نهاوند 09183128130 نهاوند - روستای شیراوند
66 اگزوزسازان تولید اگزوز خودرو داوود دارائی نهاوند 09183520538 نهاوند - شهرک صنعتی - بلوک فلزی - قطعه 44
67 پاکان پارسه تولید اسید سولفوریک سید رضا حسینی نهاوند 09188512702 نهاوند - شهرک صنعتی نهاوند
68 عرفان تولید شن و ماسه محمدرضا ملکی نهاوند 09188516718 نهاوند - کیلومتر 20 جاده کرمانشاه - روبروی روستای لیلی یادگار
69 کاویان کوه دانه بندی شن و ماسه و شستشو مجتبی کاویانی نهاوند 08523236802 نهاوند - کیلومتر 20 جاده کرمانشاه - روبروی روستای لیلی یادگار
70 پارسیان صنعت نهاوند تولید انواع پروفیل آهنی و چارچوب مسعود همتی نهاوند 09188501673 نهاوند - کیلومتر 3 جاده کرمانشاه - شهرک صنعتی نهاوند
71 پزشکان جوان کلینیک پزشکی غلامرضا متین نهاوند 09188515219 نهاوند - خ حافظ - پ 119
72 رویان صنعت نصر خدمات مکانیزاسیون حسین کاکاوند نهاوند 09192673951 نهاوند - روستای ازنهری
73 پارس بهنود نهاوند بسته بندی سبزی و میوه ( بسته بندی MAP ) امیر خرازی نهاوند 09188501179 نهاوند - شهرک صنعتی - قطعه 150 - بخش صنایع غذایی
74 ذوالفقار نهاوند گوساله پرواری محمد زرینی نهاوند 09188503317 نهاوند - روستای بیان
75 رودبار شیر گاوشیری هدایت سلگی نهاوند 08523832027 همدان - روستای رودباری - جاده قدیم روستای شریف آباد
76 تریلر دقت تولید کفی تریلر وکمپرسی خیرالله طبی خرم بهار 09183199314-09183123032 بهار-شهرک صنعتی بهاران
77 سینا ساب تولید سمباده ناصر شاهین همدان 0912-1857152 همدان - شهرک صنعتی بوعلی- انتهای بلوار چهارم - جنب کاشی نیک
78 چشمه نوش الوند گاوشیری نادر سیلمانی ناصر بهار 0811-4295521 بهار - روستای رسول آباد علیا
79 پوپک جوجه مرغ گوشتی مصطفی الوندی بهار 09188139709 بهار - بخش لالجین - روستای گنبدان
80 خدمات رفاهی گلشید خدمات بین راهی سید حسین مصطفوی والا بهار 09181114848 بهار - میدان نیایش - محور جاده بیجار - همدان
81 شهبد میوه بهاران تولید انواع کنسرو میوه محمد اصلانی بهار 09183111742 بهار - شهرک صنعتی بهاران
82 افاق زرع غرب بسته بندی حبوبات و خشکبار علی اصغر زمانی بهار 09183122522 بهار - شهرک صنایع غذایی بهار
83 سفال آرای لاله جین تولید سفال و سرامیک محمد فرآوا بهار 09183160236 بهار - لالجین - شهرک صنعتی
84 چاق و چله غرب مرغ گوشتی اکبر کهوند بهار 08114250192 بهار - روستای گنده جین
85 دشت پیمان لتگاه گاوشیری علی غلامی بهار 09188136400 بهار- لالجین - روستای لتگاه - جنب تعویض روغنی
86 بهار گستر اطمینان خدمات مکانیزاسیون مجتبی قادری خورشید بهار 08124525289 بهار- لالجین روستای دینارآباد
87 امید دام همدان گاوشیری محمد محمدی بهار 09181113013 ابتدای گردنه اسدآباد - روبروی جاده گنده جین- روستای آب باریک
88 جاجیم بافی صبا جاجیم بافی مریم سوری تویسرکان 09370785322 تویسرکان - روستای مالیچه
89 روغن گردوی طپش روغن گردو علی قلخانباز تویسرکان 09125690589 تویسرکان - شهرک صنعتی آریکان
90 سبزکاران مکانیزاسیون کشاورزی رضا سلیمانی تویسرکان 09188525313 تویسرکان - روستای لامیان
91 مرصاد صنایع چوب عین الله سوری تویسرکان 09183158091 تویسرکان - روستای اشترمل
92 پارت شیمی کربن فعال رضا اکبری تویسرکان 09121347180 تویسرکان - شهرک صنعتی آریکان
93 فاران شیمی تولید اسید سالیسلیک محسن خدادادی تویسرکان 09183520270 تویسرکان - شهرک صنعتی آریکان
94 گلنام پرتو تولید رنگ کرامت پربوی فر تویسرکان 09183502576 تویسرکان - شهرک صنعتی آریکان
95 نان صنعتی مهدی تولید نان صنعتی ناصر مظفری تویسرکان 09126131127 تویسرکان - شهرک صنعتی فرسفج
96 گمار گاوشیری احسان گمار تویسرکان 08524453269 تویسرکان - روستای جعفریه
97 کوهپایه اشترمل مرغ گوشتی عبدالمحمد ترکاشوند تویسرکان 09188506475 تویسرکان - روستای اشترمل - خ ولیصعر - بعد از مجتمع منبت کاران
98 تپه سنگی گاو شیری علیرضا قفائی تویسرکان 08114242067 تویسرکان - اراضی روستای قلعه قاضی
99 شیرافشان گاو شیری سعید همافر تویسرکان 09181510416 تویسرکان - بخش فرسفج - روستای فتح آباد
100 تویسرکان صافی غرب تولید فیلتر هوا قاسم گمار تویسرکان 09125672194 تویسرکان - ناحیه فرسفج
101 جلوه گران الوند قاب سازی سعید یاری رزن 09126883914 رزن - بخش قروه درجزین - روستای عمان
102 نام آوران گوساله پرواری جلال مهوار کریمی رزن 09189119748 رزن - قروه درجزین - روستای رکین
103 نگین پارسایان ساج تولید کیف و محصولات غیرچرمی قربانعلی یوسفی رزن 09123376182 رزن - شهرک صنعتی
104 زرین تاج پرورش بوقلمون رضا حق شناس رزن 09183075761 رزن - قروه درجزین - روستای پشتجین
105 پرچین پارس پرورش مرغ گوشتی احمد نجلو رزن 09121950282 رزن - قروه درجزین - میدام مطهری - خ شهرداری - پ 14
106 آریا گستران عماد احداث گلخانه مصطفی حسنی رزن 09183178547 رزن - قروه درجزین - روستای عمان - کوچه شهید ابوالقاسم حسنی
107 کشت و صنعت فدک مهر همدان تولید محصولات زراعی هادی ولائی زارع رزن 09189157207 رزن - سه راهی دمق
108 نسیم دشت شوند گاوشیری محمود عطاء الهی رزن 09124651179 رزن - روستای شوند
109 نوک چین مرغ گوشتی روح اله میرزایی رزن 09188133475 رزن - روستای خمیگان - ک استاد شهریار - پ 116
110 میلاد فولاد تولید پولوس حسین نصیری جوزانی ملایر 09183518361 ملایر - شهرک سهند
111 شایان الوند تولید چرخ دنده محمد رسول محمدی ملایر 3348219 ملایر - شهرک سهند
112 چهارفصل آریا تولید کنسرو محمدرضا سعیدی نژاد ملایر 09188526118-3348255 ملایر - شهرک شوشاب
113 حلوا ارده شکری امید تولید حلوا ارده محمد محیطی اردکانی ملایر 3330561 ملایر- شهرک زند
114 عایق بام ستاره طلایی تولید عایق رطوبتی حسین بیات کمری ملایر 09177758720 ملایر - شهرک شوشاب
115 غیاث دریل ماشین سوراخ کاری اصغر غیاثوند ملایر 3345325 ملایر - شهرک حاجی آباد
116 کاوش کارتن تولید مقوا مالک رحیمی ملایر 3335927-09183534536 ملایر - شهرک شوشاب
117 فوم گستر عمید تولید ظروف اسفنجی علیرضا مرتضایی ملایر 09133411214 ملایر - شهرک شوشاب
118 پلاستیک سینا تولید فوم پلی استایرن ضد آتش حسین گودرزی ملایر 09125267930-02166509647 ملایر - شهرک شوشاب
119 مروارید چوب تولید MDF سعید مؤمنی ملایر 09183534536-09188508042 ملایر - شهرک حاجی آباد
120 میلان ماکیان مرغ گوشتی محسن کیانی ملایر 09192622214-09358471370 ملایر - روستای کهکدان
121 چینی سارال زاگرس تولید لوازم بهداشتی چینی علی کولیوند ملایر 09183527684 ملایر - خ شهدا - کوچه تورث
122 زرین پاک نوشیجان بسته بندی حبوبات و ادویه جات حمید غیاسوند ملایر 08112611761 ملایر - خ شهید هوشنگ حاتمی - ک شهید علی چگینی - پ 8028
123 فولاد و مدرن ازندریان شمش آهن - چدن و فولاد عبای محمودی ملایر 08513321109 ملایر - شهرک صنعتی شوشاب
124 مرغ گوشتی 73 فسا مرغ گوشتی پرویز نوروزی ملایر 09181116716 ملایر - کیلومتر 32 جاده ملایر همدان - روستای شادکندی
یزد (30)
ردیف نام شرکت تعاونی موضوع فعالیت نام مدیرعامل شهرستان محل اجرا شماره تلفن آدرس مجری
1 یسنا پخت یزد یسنا پخت یزد حسین نامداری یزد 9361661173 یزد -بلوار بسیج بن بست 11 پلاک26
2 مهر مهدی کوثر یزد مهر مهدی کوثر یزد مهدی پرهیزگار یزد 9131512588 یزد- خیابان آیت الله کاشانی ک 42 سمت چپ ک اول پلاک 41
3 رایمون گستر یزد رایمون گستر یزد مهدی میلانی یزد 9127086945 یزد- خیابان سید گلسرخ کوچه مدرسی پلاک 3
4 صنایع پلاستیک ایساتیس نوین یزد صنایع پلاستیک ایساتیس نوین یزد علیرضا دستگاه دار یزد 8245881 یزد -شهرک صنعتی بلوار اقاقیا مجتمع کارگاهی