خدمات تامین خودرووموتورسیکلت وراننده برای ماموریتهای درون شهری وبرون شهری

مزایده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون


آگهی مناقصه

نوبت اول
یک مرحله ای (03/90) نوبت دوم

وزارت تعاون در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار:  وزارت تعاون ,تهران,خیابان شهید دکتر بهشتی ,ضلع جنوبی میدان تختی ,پلاک 266
شرح:  خدمات تامین خودرووموتورسیکلت وراننده برای ماموریتهای درون شهری وبرون شهری
نوع ومیزان تضمین شرکت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی – 000/000/150 ریال
محل و زمان مهلت دریافت اسناد:  اداره کارپردازی و خدمات عمومی – 16/12/89
محل و زمان تحویل پیشنهادها:  دبیرخانه مرکزی –24/12/89
محل و زمان گشایش پیشنهاد ها:  معاونت پشتیبانی,حقوقی وامورمجلس – 25/12/89
رتبه بندی گواهی تاٌییدیه صلاحیت از وزارت کار واموراجتماعی درسال89

از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می شودنماینده خود را جهت دریافت اسناد واطلاع ازشرایط شرکت در مناقصه معرفی نمایند. ضمناً جهت رؤیت اسناد از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و پورتال وزارت تعاون امکان پذیر می باشد.
بدیهی است این وزارتخانه در رد یا قبول پیشنهادها بدون ذکر علت مختار است .

 

اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی