نگهداری - راهبری - سرویس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات

مناقصه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون

آگهی تجدید مناقصه

یک مرحله ای( 06/90)

 

نام و نشانی مناقصه گذار: وزارت تعاون؛ تهران ؛ خیابان شهید دکتر بهشتی؛ ضلع جنوبی میدان تختی؛ پلاک 266

شرح خدمات: نگهداری - راهبری - سرویس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی _ 150.000.000 ریال

محل و زمان مهلت دریافت اسناد: اداره کارپردازی و خدمات عمومی _ به مدت 3 روز اداری پس از چاپ آگهی نوبت دوم

محل و زمان تحویل پیشنهادها: دبیرخانه مرکزی - 3/2/90

محل و زمان گشایش پیشنهادها: کمیسیون معاملات وزارت تعاون _4/2/90

رتبه بندی: گواهی تاییدیه صلاحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی

از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود نماینده خود را جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه معرفی نمایند. ضمنا جهت رویت اسناد از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و پورتال وزارت تعاون امکان پذیر می باشد. بدیهی است این وزارتخانه در رد یا قبول پیشنهادها بدون ذکر علت مختار است.

اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی

 بسم ا... الرحمن الرحیم

 


وزارت تعاون
معاونت پشتیبانی٬ حقوقی و امورمجلس

 


اسنادتجدید مناقصه شماره 06ـ 90

نگهداری وراهبری تاٌسیسات

 


اداره کل اموراداری وتوسعه منابع انسانی


1- موضوع مناقصه :
وزارت تعاون در نظر دارد.ازمحل هزینه های بودجه جاری خودنسبت به انجام حجم کلیه امورنگهداری وراهبری وتعمیروسرویس تاسیسات مکانیکی والکتریکی ساختمانهای اصلی وجانبی خودرا براساس شرایط وطرح قراردادازطریق برگزاری مناقصه به شرکتهای واجدشرایط ودارای تاییدیه صلاحیت درزمینه تاسیسات واگذارنماید.
2-نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله‌ای می‌باشد.
3-نام دستگاه مناقصه گزار: وزارت تعاون
4- نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران خیابان شهید بهشتی ضلع جنوب میدان تختی پلاک266
5-‌‌مناقصه گر(پیشنهاد دهنده):در این مناقصه شخص حقوقی دارای صلاحیت است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
6- مبلغ - نوع و چگونگی ارائه سپرده شرکت در مناقصه:
پیشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زیر می‌توانند در مناقصه شرکت نمایند.
1-6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ000/000/150ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه می‌باشد.
2-6- نوع تضمین و چگونگی ارائه آن :
مناقصه گرجهت شرکت در مناقصه بایدمبلغ 000/000/150ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و با شرط دارا بودن مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی به نام وزارت تعاون صادر شده باشد ارائه و یا مبلغ مزبور را نقداً به حساب تمرکزوجوه سپرده وزارت تعاون به شماره37027نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و فیش آن را ارائه نماید.
7- محل دریافت و مهلت تحویل اسناد و محل و زمان بازگشائی پاکت:
1-7- محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها :اداره کل امور اداری به آدرس مندرج دربند4 اسناد فوق
2-7- شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست جهت دریافت اسناد پس از چاپ آخرین آگهی روزنامه طی مهلت تعیین شده ظرف3 روز کاری و نهایتاً تا تاریخ 23/1/90 به اداره کارپردازی مراجعه نمایند.
3-7- زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : کلیه مناقصه گران (پیشنهاد دهندگان) حداکثر تا ساعت14:00 روزشنبه مورخ 3/2/90 مهلت دارند تا اسناد مناقصه را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در سه پاکت مجزا به صورت الف،ب،ج دربسته ولاک ومهرشده به دبیرخانه مرکزی آدرس مندرج در بند4 فوق تحویل نمایند.
تذکر : پاکات پیشنهاد پس از تاریخ و ساعت فوق الذکر به هیچ وجه تحویل گرفته نخواهد شد.

 

4-7- زمان بازگشائی پاکت : ساعت00:00 روز یکشنبه مورخ 4/2/90
5-7- محل بازگشائی پاکت : کمیسیون معاملات وزارت تعاون به آدرس مندرج در بند 4 می باشد.
8- دعوت به جلسه :
بدینوسیله از کلیه مناقصه گران (پیشنهاد دهندگان) دعوت می شود که نماینده مطلع و تام الاختیار خود را با معرفی نامه معتبر برای حضور در جلسه بازگشائی پاکت این مناقصه در زمان مقرر به محل یاد شده اعزام فرمایند.
9-مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار
1-9- کارفرما هیچگونه پیش پرداخت و یا وجه علی الحساب به شرکت برنده پرداخت نخواهد کرد .بلکه پیمانکار درپایان هر ماه صورت حساب هزینه یکماه راتهیه وبه کارفرما ارائه نماید.
2-9-برنده مناقصه مکلف است معادل5%مبلغ پیشنهادی خود(مبلغ قرارداد)رابعنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه ویاواریزبحساب وزارتخانه درمدت طول قرارداد تهیه ودراختیار ذیحسابی وزارت تعاون قراردهدکه این سپرده درصورت نداشتن اختلاف درپایان قرارداد قابل استردادخواهدبود.
10-مدت اعتبار پیشنهاد.
کلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت بمدت 3 ماه اعتبار داشته باشند.
11- نماینده کارفرما(ناظرقرارداد):
کل امور اداری به عنوان ناظر قرارداد جهت نظارت بر اجرای موضوع قرارداد, از سوی کارفرما معرفی می گردد که پس از دریافت گواهی انجام کار توسط واحدهای ذیربط صورتحساب ارائه شده را به لحاظ اداری بررسی و پس از تأیید مبادی ذیربط و انجام سایر بررسی های لازم و کسب مجوز پرداخت به ذیحسابی, اداره کل امور مالی ارسال می نماید.
12- شرح کار٬مشخصا ت فنی بازرگانی٬استانداردها٬نوع٬کمیت وکیفیت
12- خدمات تأسیسات ( الکتریکی,مکانیکی) ساختمان های اداری در سال 1390 (طبق پیوست شماره 1)
1-12- بر اساس بخشنامه شماره 88925/100 مورخ 29/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق, پیمانکار می بایست برای متراژ000/50متر مربع زیر بنا, پرسنل متخصص به تعداد10نفر(پیوست شماره2) در رابطه با این قرارداد اعم از مهندس تأسیسات- کاردان برق- کاردان -تأسیسات- تکنسین لوله کش- کارگر فنی ( برقکار, تأسیساتی,جوشکار و ...) تأمین نماید.
2-12- ساعت کار از ساعات 30/7 صبح لغایت 17:00 به تعداد 8 نفر و از ساعت 17 تا 30/7 صبح روز بعد به تعداد 2نفر شیفت شب و2نفر به عنوان نوبت کاری شیفت در شبانه روز و در کلیه روزهای هفته ودر روزهای تعطیل و تعطیلات رسمی از قبیل تعطیلات نوروزی و ... مشغول به کار می باشد. بدیهی است ساعات کارکرد پرسنل شیفتی 24به24می باشد که مناقصه گران می‌بایدمبلغ حق شیفت هریک ازعوامل خودرادرآنالیز به شرح پیوست شماره3 منظورنمایند.ضمنا ورود وخروج پرسنل از طریق سیستم کارت خوان ثبت می گردد.
 

3-12- بازدید مرتب طبق برنامه از تأسیسات کلیه ساختمانها اعم از ساختمان های اصلی و فرعی و ... و کنترل تمام قسمت های مکانیکی, الکتریکی و بهداشتی , مخابرات و سیستم اطفاء حریق.
4-12- بازدید, سرویس و تعمیر به موقع کلیه دستگاه های حرارتی و برودتی و روغن کاری تمام اجزائی که نیاز به روغنکاری دارند به طوری که تمام قسمت ها بدون اشکال و در هر زمان قابل استفاده باشد.
5-12- تهیه و تأمین تمام ابزار و وسایل مورد نیاز برای انجام امور, توسط برنده مناقصه.
6-12- تمام خدمات نگهداری و سرویس باید بر اساس دستورالعمل ها, کتاب های راهنما و بروشورهای دستگاه و تجهیزات انجام شود و منطبق با استانداردهای ملی نگهداری تأسیسات و تجهیزات باشد.
13-مدت زمان اجرای قرارداد :
بمدت یکسال ازتاریخ 1/3/90لغایت31/2/91 می‌باشد.
14- طبقه بندی کلی پاکتهای پیشنهادی:
1-14- کلیه پیشنهادها می بایست در 3 پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و بصورت لاک و مهر شده با لفاف مناسب ارائه گردند.(پاکتهای بدون لاک ومهرغیرقابل قبول می باشند)
2-14- هریک از پاکتها باید بر حسب مورد دقیقاً و با حروف بزرگ به صورت (الف)و(ب)و(ج) مشخص شوند.
3-14- نام و آدرس مناقصه گر (پیشنهاد دهنده) وموضوع وشماره مناقصه برروی پاکتها الزامی است.
15- محتویات پاکتهای پیشنهادی :
1-15- پاکت الف (پاکت تضمین) باید محتوی :
1-1-15- اصل تضمین سپرده شرکت در مناقصه بشرح بند6 این شرایط
2-15- پاکت ب (فنی بازرگانی) باید محتوی مدارک و اطلاعات زیر در یک نسخه باشد :
1-2-15-‌ مشخصات مناقصه گر شامل نام- آدرس- شماره تلفن- فاکس-کدملی-کدپستی
2-2-15-نام و عنوان شغلی اعضاء هیات مدیره- مدیران اجرای و کسانیکه حق امضاء دارند.
3-2-15- ‌تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشد.(کپی برابراصل)
4-2-15-‌ تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات شرکت .(کپی برابراصل)
5-2-15-تصویر سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی وارائه فهرست قراردادهای 5سال گذشته (منحصرادرفرم اختصاصی اسنادمناقصه درج گردد)
6-2-15-ارائه تصویرگواهی صلاحیت ازوزارت کار واموراجتماعیبرای تاسیسات درسال89وتعهدارائه صلاحیت سال 1390حداکثرظرف مدت 3ماه. (کپی برابراصل)
-15-2-7اسنادمناقصه وزارت تعاون که به امضاءمجازومهرشرکت پیشنهاددهنده رسیده باشد.
توضیح :تمام مدارک فنی(پاکت ب)بایستی ممهوربه مهرشرکت و امضاء صاحبان امضاءمجازقرارگیرد.
 

3-15- پاکت ج (پاکت قیمت):
پیشنهاد دهنده مکلف است آنالیز قیمت پیشنهادی خودرا طبق بخشنامه شماره 122518مورخ 23/12/89وزارت کار و امور اجتماعی و بر اساس سقف تعیین شده برای سال 1390 محاسبه نمایدضمنا شرکت می بایست نسبت به تعیین سهم سود پیمانکار( حداقل 1%حداکثر 5% ),بیمه ومالیات ,لباس,نوبت کاری ,موادمصرفی به شرح پیوست شماره3اقدام نمایند.کارفرما مجاز به نظارت بر اجرای دقیق این بند می باشد.
توضیح : در پیشنهاد قیمت هیچ آیتمی نبایستی بصورت رایگان یا بدون قیمت ارائه گردد. و شرکت کنندگان به شرح پیوست شماره 4 پیشنهاد خود را به شرح ذیل محاسبه نمایند.
الف- کل مبلغ هزینه های پرسنلی ( پیوست شماره 3)
ب- کل مبلغ هزینه های سود سهم مدیریت حداقل( 1%)وحداکثر تا( 5%)
بدیهی است پیشنهاد دهنده می بایست محاسبات بند الف , ب فوق را به تفکیک ماهانه و سالانه انجام و مجموع نتیجه عملیات بندهای مذکور به عنوان قیمت پیشنهادی اعلام نماید.
شایان ذکراست درصورت افزایش دستمزدمشمولین قانون کار درسال1391برابربخشنامه های واصله ازسوی وزارت کارواموراجتماعی ,فقط به نسبت موارد افزایش یافته برای دوماه مبلغ قرارداد نیز افزایش خواهد یافت.
16- مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه:
1-16- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه
می باشد لذا پس از ابلاغ کتبی این وزارت (توسط ناظر قرارداد) به برنده مناقصه، وی باید ظرف مدت حداکثر7 روز برای تسلیم تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادله قرارداد ، تضمین شرکت در مناقصه برنده اول و دوم آزاد گردد در غیر این صورت و چنانچه برنده اول از پیشنهاد خود عدول نماید و حاضر به امضاء قرارداد نباشد یا تضمین انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.
2-16- در حالت فوق به برنده دوم ابلاغ می شود که ظرف مدت فوق الاشاره به منظور ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر گردد تا تضمین شرکت در مناقصه وی نیز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی است در صورت عدول وی از پیشنهاد خود و یا امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات (و یا انعقاد قرارداد) تضمین شرکت در مناقصه وی نیز ضبط خواهد شد.
تبصره1: در صورت ضبط تضمینات نفرات اول و دوم، مناقصه در صورت تشخیص مناقصه گزار تجدید
خواهد شد و یا خرید خدمات موضوع مناقصه به طرق دیگر صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 : پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه آنان نگهداری و سپرده شرکت در مناقصه ، سایر مناقصه گران به آنان مسترد می گردد.
17- توضیح و تشریح اسناد:
1-17- شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت اسناد، می توانند هرگونه سوال و نظرات خود را درباره
اسناد مناقصه و سایر موارد به آدرس مندرج در بند 4 ارسال نموده و یا با شماره تلفن 88520150 تماس حاصل نمایند.
2-17- با رعایت بند فوق این وزارتخانه بمنظور توضیح و تشریح اسناد مناقصه و روش کار، و در صورت لزوم ضمن ارسال دعوتنامه به کلیه تحویل گیرندگان اسناد نسبت به تشکیل جلسه اقدام خواهد نمود و در صورتیکه نیاز به ارائه توضیحات کتبی یا تغییراتی در اسناد مناقصه باشد مراتب را کتباً به کلیه خریداران اسناد اعلام خواهد نمود.
تبصره:شرکت کنندگان درصورت تمایل جهت بازدید ازتاسیسات ساختمانهای تابعه ستادی, تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ 27/1/90 مهلت دارندتاکتبادرخواست خودرابه کمیسیون معاملات وزارت تعاون اعلام نمایند.
18- نکاتی که پیشنهاد دهندگان به مناقصه در تسلیم پیشنهادهای خود باید رعایت و اجرا نمایند بشرح زیر است :
1-18-شرایط عمومی:
1-1-18- قیمت پیشنهادشده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش قیمت موادسوختی ومصرفی؛ دستمزدو غیره دلیلی برای توجیه تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی برای مدت زمان قراردادثابت بوده وغیرقابل افزایش می باشدمگرافزایشهایی که طبق قانون لحاظ گردد.
2-1-18- پیشنهاد قیمت باید برای هر جزء بصورت واحد ذکر شود و قیمت کل باید به عدد و حروف قید شود. (در صورت مغایرت در نتیجه جمع واحدها با قیمت کل، آن یک که کمتر باشد معتبر و مورد قبول خواهد بود و واحدهای حساب نشده بصورت رایگان و یا تخفیف تلقی خواهد شد.)
3-1-18 کلیه هزینه های مربوط به تهیه پیشنهاد بعهده شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.
4-1-18- مناقصه گر با شرکت درمناقصه اعلام و اقرار می‌نماید توانایی لازم جهت انجام تعهدات موضوع مناقصه را از هر نظر دارا می‌باشد.
5-1-18-برنده مناقصه، مناقصه‌گری خواهدبود که مناسب ترین قیمت را داده و در صورت مغایرت محاسبات انجام شده با جمع کل مندرج در پیشنهاد قیمت، رقم کمتر ملاک اقدامات بعدی خواهد بود و مبلغ اضافی بعنوان تخفیف بصورت متناسب سر شکن خواهد شد.
6-1-18- مناقصه گذار در رد و یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات رسیده مختار است.
7-1-18- هزینه آگهی‌های منتشره توسط پیمانکار برنده قابل پرداخت می‌باشد.
8-1-18- پیمانکار برنده مناقصه مکلف است به منظور کنترل عوامل اجرائی و موضوع قرارداد یکنفر مدیر کارگاه به عنوان مسئول کارگاه و نماینده تام الاختیار خود را جهت سرپرستی و رسیدگی به امور مطروحه به کارفرما بصورت کتبی معرفی نماید. ضمناً پرداخت حقوق و مزایای ایشان به هر نحو خارج از قرارداد و به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد. و کارفرما مکانی را جهت استقرار نیروی انسانی پیمانکار برنده مناقصه با یک خط تلفن داخلی بدون اخذ هزینه پیش بینی خواهد کرد.
9-1-18- پیمانکار متعهد است کلیه وسایل و امکانات ایمنی و بهداشتی و وسایل حفاظت فردی را مطابق
بامقررات وزارت کار و امور اجتماعی با هزینه خود جهت عوامل اجرای قرارداد تأمین نموده و نیز مسئولیت جبران خسارات وارده به کارکنان پیمانکار و یا سایر اشخاص ثالث اعم از مالی و جانی بر عهده وی می باشد وکارفرما در


خصوص موارد مذکور هیچگونه مسئولیتی ندارد.
10-1-18- پیمانکار برنده مناقصه متعهد می‌گردد کلیه استانداردهای تعیین شده ، بخشنامه ها و دستور العملهای
مصوب و ابلاغی از طرف مراجع ذیصلاح اعم از آنچه تا کنون تصویب شده و یا بعداً مورد تصویب قرار می‌گیرد را به صورت کامل رعایت نماید.
11-1-18مناقصه پذیر موظف است در طی ارائه خدمات کلیه شئونات اداری و اخلاقی را رعایت و نسبت به انجام آن حداکثر سعی را بنماید.
12-1-18-تأمین و یا پرداخت هزینه مواد و مصالح و قطعات تعویضی مورد نیازکلأ بعهده کارفرما می باشد.
13-1-18-تهیه مصالح مصرفی شامل نوار تفلون- نوار چسب برق- چسب آکواریوم- خمیر- کنف – تیغ موکت بری – انواع پیچ و مهره و واشر- واشر لاستیکی شیرآلات- رولپلاک- میخ- میخ پرچ – بست کمربندی برق- میخ دوپایه و الکترود جوشکاری بعهده پیمانکار می باشد.
14-1-18-بطور کلی کلیه امور مربوط به نصب, سرویس, تعمیر, نگهداری و راهبری سیستم های تأسیساتی و ساختمانی بر عهده پیمانکار است و پیمانکار اقرار می نماید از کم و کیف خدمات موضوع این قرارداد کاملأ آگاهی دارد و هرگونه ابهام و یا عدم آگاهی پیمانکار از آن هیچ حقی برای وی ایجاد نخواهد نمود.
15-1-18-کلیه کارهای مرتبط با موضوع قرارداد که کار اجرایی و خارج از تعهدات این قرارداد محسوب می شود در صورت ارجاع به پیمانکار , پس از انجام کار و درخواست پیمانکار رسیدگی و در صورت تأیید بصورت جداگانه محاسبه و در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد بنابراین پیمانکار به هیچ وجه مجاز به متوقف نمودن انجام کارها اعم از اجرایی و غیر از آن نمی باشد. بدیهی است مسئولیت و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم انجام به موقع موضوع قرارداد که موجب خسارت یا وقفه در ارائه خدمات می گردد به عهده پیمانکار بوده.
16-1-18-پیمانکار مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ قرارداد و تحویل کارگاه نسبت به تنظیم صورتجلسه تحویل دستگاه ها, تجهیزات و وسایل و محل های انجام کار اقدام و در صورت وجود هرگونه نقص و اشکال ذیل صورتجلسه ها با ارائه پیشنهاد اعلام نماید. بدیهی است یکی از شرایط پرداخت اولین صورت وضعیت به پیمانکار ارائه صورتجلسه تحویل کارگاه خواهد بود.
17-1-18-پیمانکار اقرار نمود مشمول ممنوعیت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات مصوب دیماه 1337 نیست. در صورت احراز خلاف آن علاوه بر ابطال قرارداد خسارت وارده از وی اخذ خواهد شد.
18-1-18- گزارش اداره کل امور اداری در آخر هر ماه شامل عملکرد پیمانکار, میزان حجم کار انجام شده و حضور و غیاب کارگران مبنای پرداخت به پیمانکار می باشد.مسئولیت جمع آوری گزارشات,جمع بندی و تسلیم و

ارائه آن به کارفرما با پیمانکار یا نماینده او می باشد.
19-1-18- پیشنهاد دهنه می بایست توان مالی پرداخت حداقل دو ماه نیروها را داشته باشد زیر پیمانکار مکلف است حقوق و مزایای نیروی انسانی تحت پوشش خود را در پاپان هر ماه را پرداخت نماید و در انتظار دریافت وجه از کارفرما نمانده در غیر اینصورت از محل مطالبات پیمانکار و یا از محل 10% سپرده حسن انجام کار توسط کارفرما برداشت و به نیروی انسانی وی پرداخت خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
20-1-18- خرید لباس می بایستی به درخواست پیمانکار و پس از اخذ موافقت از کارفرما در خصوص خرید و تأیید نوع و کیفیت لباس انجام پذیرد و هزینه آن با ارائه مدارک خرید از مبلغ پیشنهاد در حق لباس در پیوست شماره 3برگ شرایط مناقصه پرداخت می گردد.
21-1-18- مواد مصرفی مورد نیاز پس از اعلام از سوی کارفرما از طرف شرکت خریداری و با تحویل مواد به کارفرما و ارائه اسناد و مدارک خرید, هزینه آن به شرکت( پیمانکار) پرداخت خواهد شد.
22-1-18- برگ شرایط مناقصه و ضمائم آن و فرم پیشنهاد قیمت جزء لاینفک قرارداد منعقده خواهد بود.
23-1-18- وجه مربوط به حقوق, مزایا, حق الزحمه پاداش و سایر پرداختی های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد( مطابق لیست تنظیمی پیمانکار)به حساب بانکی0 که در بانک 0 شعبه 0 با امضای مشترک نماینده کارفرما و یکی از دارندگان امضاء مجاز پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط(عیدی وپاداش,سنوات و…) و واریز کسور قانونی لیست های مربوطه شامل مالیات, بیمه و غیره خواهد بود. پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات پرداختی از حساب مذبور از واحدهای مربوطه و سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به کارفرما خواهد بود.
تبصره: سوداعلامی ازسوی برنده مناقصه ,جداگانه ازمبلغ کل قرداد(خارج ازحساب مشترک) به وی پرداخت می شود.
24-1-18-برنده مناقصه و عوامل آن تحت نظارت مستقیم نماینده معرفی شده از سوی کارفرما خدمت می نمایند. در این ارتباط در صورت عدم حضور هر یک از کارکنان,برنده مناقصه موظف است با به کارگیری نیروی جایگزین( به نحوی که سقف تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا نکند) خلأ ناشی از مرخصی استحقاقی, استعلاجی و یا غیبت نیروهای تحت پوشش خود را جبران نماید. چنانچه در این خصوص نیروی لازم تأمین نشود به ازای هر روز غیبت هر نفر برابر قوانین و مقررات قانون کار از حقوق کارگروه کسر خواهد شد ضمناً کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزینه کارکرد و سایر موارد در خصوص افراد جایگزین ندارد.
2-18- موارد رد پیشنهادات:
پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر واصل گردند، توسط کمیسیون معاملات مورد قبول قرار نگرفته و به
مناقصه گران ذیربط اعاده می شوند.
الف: پیشنهادهایی که بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.
ب: پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشند.
ج: پیشنهادهایی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.

د: پیشنهادهایی که بصورت ناقص ارائه شده باشند ( با تشخیص کمیسیون معاملات )
هـ : پیشنهاهایی که بعلت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه اعاده می شوند.
3-18- موارد اعاده سپرده شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد.
الف: موارد بندالف٬ب٬د٬ه 2-18
ب : تضمین مناقصه گرانی‌که براساس ارزیابی‌مالی ودرمرحله نهایی‌ برنده اول یا دوم مناقصه نشده اند.
ج : تضمین برنده اول و دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با نفر برنده .
د: تضمین برنده دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با برنده دوم مناقصه .
4-18- موارد ضبط سپرده شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد.
الف: سپرده شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند.
ب: سپرده شرکت در مناقصه برنده اول مناقصه در صورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در این شرایط .
ج: تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی (عند الزوم) و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد مانند ردیف ب بالا


 

 

 

پیوست شماره1
بخش گرمایشی:
1- سرکشی هر چهار ساعتی یکبار تک تک تجهیزات موتورخانه ها - هواساز, و زمانبندی- کاری پمپ ها و مشعل ها بر حسب موقعیت مصرف کننده و موقعیت جوی.
2-کنترل, تجهیزات اختصاصی دیگ های آبگرم و بخار( اکوستات, ترموستات, ترمومتر, مانومتر, لول کنترل, دریچه منهول(Manhole) , صافی و شیربرقی خط گاز و گازوئیل , تابلو فرمانی مشعل و ...)
3- کنترل کامل سیستم گرمایشی ( آچار کشی کلیه الکترو پمپها, سرویس گلویی و عینکی پمپ ها, تمیز کردن صافی های خط, شیرهای یک طرفه و برق سیستم و وضعیت شیرآلات خط در هنگام استارت سیستم گرمایش.)
4-کنترل و هواگیری کلیه مصرف کننده, خط های رفت و برگشت, نشت گیری سیستم پس از کنترل و تشخیص عیب فنی و در صورت لزوم رفع عیب و انجام هر نوع تعمیرات جزیی دستگاه ها طبق دستورالعمل کارخانه سازنده به نحوی که دستگاه همیشه آماده بکار باشند.
5-احیاء کردن سختی گیرها هر یکماه یکبار( بستگی به موقعیت آب دارد) تست رزین آن هر شش ماه یکبار.
6- باز و بستن و راه اندازی مجدد دستگاهی که جهت تعمیر اساسی در داخل یا خارج از سیستم انجام می گیرد.
7-نظافت عمومی تجهیزات موتورخانه ها, هواسازها و سیستم گرمایشی.
8- شستشوی منبع دو جداره و کویلها هر سه سال یکبار, و همچنین بازدید و نظافت داخلی دیگ های فولادی آبگرم و بخار هر سه سال برای سیستم گاز و دو سال یکبار برای سیستم گازوئیلی.
9-تهیه چک لیست ثبت گزارشات و تغییرات اساسی سیستم گرمایشی سرمایشی و غیره در پرونده دستگا و یا دفتر کل تأسیسات و ارسال گزارش کاری ماهیانه به دفتر نظارت خدمات فنی.
 

بخش سرمایشی:
1-سرکشی هر سه ساعت بر تجهیزات مرکزی و برج خنک کننده- پکیج های هوایی- ایرواشرها- کندانس های هوایی.
2-سرکشی و کنترل دما برودت- آب و گاز فریونی و روغن کمپرسورهای سیستم – کنترل فن های اپراتور- کندانسور- کولینگ تاور و پکیجها و سیستم تهویه مطبوع.
3-سرکشی روزانه بر کولرهای آبی – آبسردکن- یخساز- و یخچال های رستوران.
4-شارژ – دس شارژ روغن گاز- چیلر- پکیج ها- شستشور کندانسور چیلر با اسید مایع- یخساز- تعویض ترموستات و کمپرسور و اپراتور و کندانسور و فن یخچال ها و آبسردکن و کولر گازی همچنین تعویض فیلتر- فیلتر در ایر- تسمه – پروانه و لوازم کنترلی سیستم سرمایشی بر اساس دستورالعمل کارخانه.
5-سرویس عمومی ( گریس کاری- تعویض- تسمه – شناور- نشت گیری) برج های خنک کننده در طول هرماه.
6-روغنکاری یاتاقانها- تعویض پوشال- تسمه- پمپ آب- برزنت- شیلنگ آب در هنگام راه اندازی کولرهای آبی و همچنین تخلیه آب- قطع برق- جمع آوری پمپ و شیلنگ کولرهای آبی در فصل سرما.
7-سرویس عادی الکتروپمپ های خط سرمایش( گریسکاری- آچارکشی- نشت گیری- کنترل صافی- و شیر یکطرفه- شیرآلات خط رفت و برگشت) در هنگام استارت.
8- باز و بستن و راه اندازی مجدد کلیه تجهیزات سرمایشی جهت تعمیر اساسی در داخل یا خارج از مجموعه و همکاری لازم با پیمانکاران خارج از سیستم.
تأسیسات عمومی:
1- بازدید روزانه از شبکه آب- شبکه گاز شهری- سرویس های بهداشتی-
2-تعمیرات جزئی قفسه ها و تعمیر و جابجایی پارتیشن و نصب قفل و دستگیره و تعویض اگزوز فن ها و هواکش ها و تعویض شیشه و هرگونه عملیات مربوط به شیشه بری
3-تعمیرات لوازم آشپزخانه و بازدید و تعمیرات منابع ذخیره آب و هرگونه تعمیرات جزیی مربوط به ساختمان.


4- نگهداری سرویس های بهداشتی( تعویض و تعمیر متعلقات فلاشتانک- تعویض شیلنگ توالت و زیر دستشویی تعویض واشرهای شیر مخلوط ونشت گیری- تعویض عاملک دوش حمام- باز و بستن هواکش)
5-رفع هرگونه فاضلاب و تخلیه چربی گیر و تخیله سپتیک و تخلیه هرگونه چاه فاضلاب به هر مقدار مورد نیاز.
6-هرگونه عملیات سوراخکاری مرتبط با نگهداری تأسیسات.
7- بطور کلی پیمانکار مکلف به بازدید روزانه خصوصاً از مکان های عمومی و رفع نواقص و مشکلات موجود در سیستم های مربوط به موضوع قرارداد است.
تأسیسات برقی:
1-بازدید روزانه از شبکه برق و روشنایی محوطه عمومی فضاهای اختصاصی
2-تعویض لامپ های مهتابی و معمولی و تعمیرات کلید و پریزها تعویض قطعات معیوب داخل تابلوهای برق ساختمان و تأسیسات و تعویض لامپ و ترانس کلیه چراغ های
3-نظافت عمومی تابلوهای تغذیه اصلی و فضاهای مریوطه و سرویس تجهیزات داخل تابلوهای برق.
4-بازدید و استارت هفتگی دیزل ژنراتورهای برق اضطراری بطوریکه سیستم ژنراتور همیشه آماده سرویس دهی باشند.
5-بازدید و تعویض روغن و بازدید آب
6-بازدید از UPs ها تا ظرفیت 5 کیلو وات و نصب آنها و بازدید روزانه از باطری ها و تعویض آنها. مخابرات ها, تجهیزات, وسیستم ها :
1-سرویس و نگهداری کلیه سیستم های مخابراتی شامل دو دستگاه سوئیچ مخابراتی مرکزی مدل کارین2000
الف- حداقل داخلی 600 خط
ب- حدافل شهری ورودی 38 خط و120خطPRI
ج- مجهز به دو دستگاه کامپیوتر جهت پاسخگویی 2 نفر اپراتور
2-تعمیر و سرویس نگهداری حدود 12دستگاه سانترال های رئیس منشی پاناسونیک مدلهای مختلف همراه با گوشی های مربوطه
3-برنامه دهی سیستم های فوق بر اساس نیازهای مرکز.
4-تعمیر و سرویس و نگهداری و رفع عیب حدود 30 دستگاه فاکس با مدل های مختلف و حدود 500گوشی تلفن رومیزی و بی سیم با مدل های مختلف و دایری خطوط جدید و رفع اشکال خطوط منصوبه کابل کشی و نصب داکت و رانژین نمودن خطوط در MDF و پست های مخابراتی ساختمان ها و فرم بندی آنها.
5-تعمیر و سرویس و نگهداری سیستم های فراخوان و بلندگوهای
6-اخذ گزارش های مورد نیاز کارفرما از عملکرد سیستم ها بر اساس قابلیت های دستگاه ها
7-کلیه کابل کشی ها و داکت کشی ها و هرگونه عملیات مربوطه به سیستم های مخابراتی( صوتی و تصویری و انفورماتیک) مشمول قرارداد فوق بوده و فقط ارتقاء و ایجاد کانال های جدید شبکه و حفره manhole و تعمیرات اساسی مراکز تلفن خارج از قرارداد بوده و در قبال هزینه توافق شده انجام خواهد گردید.
8-کلیه کابل کشی شبکه های کامپیوتری داخلی مرکز با هماهنگی دفتر انفورماتیک ( مدیریت فناوری و اطلاعات) انجام گیرد.
9-پیمانکار موظف است هرگونه جابجایی خطوط در MDF و پست ها و اتاق ها را هر دوهفته یکبار اعلام نماید بطوریکه آدرس هر خط مشخص باشد.
10-هرگونه نصب مجدد با به روز رسانی نرم افزارهای بخش مخابرات و حمل و نقل دستگاه ها بعهده شرکت می باشد.
11-پیمانکار متعهد است در ابتدای قرارداد دستگاه ها را مورد بازدید کامل قرارداده و چنانچه اشکالی در سیستم مشاهده نماید نسبت به رفع آن اقدام کند.
12-پیمانکار متعهد است بر اساس توصیه کارخانه سازنده نسبت به سرویس و نگهداری های توصیه شده دوره ای اقدام نماید. به طوری که دستگاه ها در تمام مدت قرارداد در سرویس بوده و میزان فرسودگی آنها به حداقل برسد.
13-پیمانکار متعهد است گزارش وضعیت و سرویس های انجام شده روی دستگاه ها را بر اساس چک لیست هایی که تهیه و در اختیار کارفرما قرار می دهد در مرکز اطلاعات رایانه ای ثبت نماید.
14-پیمانکار تعهد می نماید در مورد رفع عیوب احتمالی به طریقی عمل نماید که هیچ گاه در طول مدت قرارداد فعالیت دستگاه ها بیشتر از یک ساعت در شبانه روز متوقف نشود درغیر اینصورت کارفرما حق دارد در قبال هر ساعت تأخیر غیر مجاز از مبلغ حق الزحمه کم نماید.در خصوص نبود تأمین قطعه و بنا به تشخیص دستگاه نظارت مسئولیت

تأخیر از عهده پیمانکار ساقط خواهد بود.
15-پیمانکار موظف است بلافاصله پس از تشخیص ضرورت تعویض قطعه طی فرم درخواست کالا و خدمات با ذکر مشخصات دقیق فنی و تجاری تهیه و تأمین آن را از نماینده کارفرما درخواست نموده و اگر کارفرما ذیل همان درخواست انجام آن را به پیمانکار ابلاغ نماید پیمانکار متعهد است نسبت به تهیه و تعویض قطعه اقدام نماید. در شرایط فورس ماژور پیمانکار بدون الزام به اخذ مجوز راساً و با مسئولیت خود اقدام خواهد نمود, که پرداخت مبلغ فاکتور خرید جداگانه و خارج از مبلغ قرارداد و پس از تأیید ناظرکارفرمامبنی بر ضرورت انجام و عادلانه بودن قیمت ها برابر ضوابط و مقررات به پیمانکار پرداخت می گردد.
16-پیمانکار موظف است جهت کنترل عملکرد سیستم سوئیچ ساختمان مرکزی علاوه بر بکار گماردن پرسنل نسبت به بکارگیری کارشناس مخابرات مجرب و آشنا به مراکز سوئیچ بصورت on call و با حضور فیزیکی و نتایج بررسی‌ها و فعالیت‌های خود را به مسئولین مجاز ارایه نماید, بدیهی است مسئولیت اطلاع یافتن از عیوب مراکز تلفن و رفع آنها در تمام ساعات شبانه روز به عهده پیمانکار خواهد بود.
17-تمامی کارکنان پیمانکار ضمن رعایت تمامی شئونات اجتماعی و عدم استراق سمع می‌بایست از نظر اخلاقی و صالحیت کاری همواره مورد تأیید کارفرما قرار گیرند.
18-پیمانکار موظف است تجهیزات موضوع قرارداد را که برابر صورتجلسه تنظیمی تحویل گرفته است در پایان مدت قرارداد سالم تحویل کارفرما نماید بدیهی است در غیر این صورت پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
19-با توجه به حساسیت سیستم ها و ممنوعیت ورود افراد متفرقه به محل نصب دستگاه‌ها پیمانکار موظف به تمیز نگه داشتن محیط و نیز دستگاه‌ها بوده طوری که هیچ گرد و غباری روی دستگاه ها مشاهده نگردد.
20- پیمانکار و کارکنان آن موظفند صرفاً به دستورات مسئولین مجاز عمل نموده و سایر دستورات درخواست هایی که توسط مسئولان در هر رده سازمانی به آنان ابلاغ می‌گردد بدون فوت وقت به اطلاع مقامات مجاز مرتبط برسانند.
21- پیمانکار و کارکنان وی در هنگام بازدید از محل و ارزیابی درخواستهای مرکز به هیچ وجه مجاز به ارایه طریق یا نظر فنی خود به آنان نبوده و باید نتایج نظرات خود را به مقامات مسئول مجاز ارایه نمایند.
 

22-پیمانکار موظف به بررسی و رسیدگی به کارکرد سیستم ها و روشهای کار و گزارش اقدامات انجام شده بوده و برای بهبود راندمان سیستم پیشنهادات و پیش بینی های لازم را ارایه نماید.
بخش مخابرات (پاسخگویی به مراجعین تلفنی):
انجام کلیه خدمات مربوط به پاسخگویی تلفن‌های مرکز به شرح جزئیات زیر:
فراهم کردن تمهیدات لازم به منظور پاسخگویی به 700 مراجعه تلفنی در روز در ساختمانهای مرکز به تفکیک زیر:
1- به کار گماردن حداقل 1 نفر در ساعات اداری از ساعت 30/7 تا 18
2-پیمانکار موظف به تأمین نیروی جایگزین برای ایام مرخصی پرسنل می‌باشد.
3-ارائه اطلاعات مورد نیاز ارباب رجوع و تعیین شده توسط کارفرما به مراجعین تلفنی شامل شماره تلفن, محل کار, برقراری ارتباط.
4-تأمین نیروی پشتیبانی کننده نیروهای اصلی به منظور حفظ کیفیت و سرعت استاندارد پاسخگویی به مراجعین تلفن (هر نفر پاسخگویی حداقل به 3 مراجعه در 2 دقیقه) به گونه ای که در ساعات اوج مراجعه حداکثر پس از سومین زنگ به مراجعات پاسخ داده شود. در غیر اینصورت پیمانکار موظف است تعداد کارکنان خود را تا رسیدن به معیار تعیین شده افزایش دهد.
5-درصورت نیازبه انجام سیم پیچی الکتروموتورها و تعمیرات اساسی مکانیکی ,کمپرسورهاوتراشکاری وپرس و...درصورت اعلام پیمانکاربرنده مناقصه وتاییدعلت پس ازبررسی واعلام نظر نماینده کارفرما درصورت مقصرنبودن عوامل کارشرکت برنده ازخارج محل قراردادقابل پرداخت میباشد.
6-تعویض کلی وتعمیرات اساسی برجهای خنک کن و چیلر و دیگ و منابع دو جداره و کوئلداز و نصب و جابجایی فن کویل جدید و نصب رادیاتورو کلکتورهای و تعویض کامل لوله کشیهای موتورخانه براساس دستور کارفرماوخارج ازمحل قراردادقابل پرداخت میباشد.
7-هرگونه عملیات ساختمانی شامل تخریب و بازسازی و تعویض لوله های چدنی فاضلاب.
8-تعویض تیوب شیت و کوره و تعویض کلی تیوبهای دیگهای فولادی.
9-تعویض کندانسوز و اوپراتور و کمپرسور و چیلر.
10-تعویض تابلوهای برق.
 

تبصره1 : تعویض و اجرای مجدد لوله ها تا سایز "2 و 2 اینج (تا مقدار 35 متر در ماه) تعویض سیم ها و کابلهای فرسوده و هر نوع کابل کشی و داکت کشی ها و تعویض و نصب جدید قاب مهتابی و هرگونه کار اضافی و ریسه کشی در ایام و مناسبتها به هر تعدا بعهده پیمانکار می‌باشد و کار اجرایی محسوب نمی‌گردد.
11- حمل و نقل کلیه وسایل و قطعاتی که برای تعمیر به خارج از مرکز منتقل و بازگردانده میشود باید توسط پیمانکار صورت گیرد بدین منظور پیمانکار ملزم به تأمین یا در اختیار داشتن وسیله نقلیه آماده به کار یا قابل دسترس به هزنیه خود میباشد و کارفرما هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.
12- پیمانکار مکلف به بازدید روزانه خصوصاً از مکانهای عمومی و رفع نواقص و مشکلات موجود در سیستم های مربوط به موضوع قرارداد است.
روش‌های ارائه خدمات و آئین نامه اجرایی آن:
1-در صورتیکه بنا به تشخیص پیمانکار نیاز به اقدام ویژه ای در خصوص افزایش ایمنی, کارآیی و طول عمر و بهره برداری بهینه از تأسیسات, تجهیزات و امکانات کارفرما باشد, پیمانکار موظف است مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و پیشنهاد نماید.
2-پیمانکار مکلف به تهیه گزارش بازرسی و کنترل دستگاه‌ها و تجهیزات بصورت هفتگی و ارائه آن به کارفرما می‌باشد.
3-پیمانکار موظف است انجام سرویسها و عملیات دوره‌ای مورد نیاز را برای نگهداری بهینه دستگاه‌ها را بلافاصله پس از انجام به کارفرما گزارش نماید و لیست اقلام مورد نیاز برای سرویسهای فصلی را حداقل دو ماه قبل کتباً درخواست نماید.
4-پیمانکار و کارکنان آن موظفند صرفاً به دستورات مسئولیت مجاز عمل نموده و سایر دستورات یا درخواستهایی که توسط سایر مسئولان در هر رده سازمانی به آنان اعلام میگردد بدون فوت وقت به اطلاع مقامات مسئول و مجاز مرتبط با موضوع برسانند.
5-پیمانکار موظف است تجهیزات و دستگاه‌های موضوع قراردادکه طبق صورتجلسه تحویلی و الحاقیه‌های آن تحویل گرفته است در پایان مدت قرارداد عیناً تحویل پیمانکار جدید نماید بدیهی است تا تحویل تجهیزات, مسئولیت هرگونه

عیب و نواقص احتمالی را برعهده خواهد داشت.
6-تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز کارکنان شرکت از جمله غذا و سرویس ایاب و ذهاب بعهده پیمانکار می‌باشد.
7-تأمین ابزار مصرفی از قبیل مته و سنگ برش و تیغ اره و اکسیژن و استیلن و گاز و ... بعهده پیمانکار می‌باشد.
8-ورود و خروج کالا, قطعات یدکی و ابزارآلات صرفاً با مجوز و تأیید مسئولین مربوطه صورت میگیرد و پیمانکار و عوامل آن مجاز به رعایت موازین و مقررات مرکز در این خصوص خواهند بود.
9-نگهداری و حراست از لوازم و وسایل مربوطه به تجهیزات در اختیار پیمانکار بعهده وی بوده و مسئولیت وارد شدن خسارت یا مفقود شدن وسایل در اختیار پیمانکار بعهده وی خواهد بود.
10-حمل و نقل کلیه تجهیزات مربوط به موضوع قرارداد در داخل مرکز بعهده پیمانکار می‌باشد.
11-پیمانکار مکلف است در آغاز هر فصل (سه ماه) گزارش کلی از وضع سیستمها و تجهیزات و برنامه زمانبندی نگهداری و تعمیرات را با پیش بینی های کارشناسی به کارفرما ارائه نماید.

 

 
پیوست شماره 2
شرایط عمومی, صلاحیت, تعداد و تخصص کارکنان پیمانکار
مشخصات کارکنان:
1ـ کلیه کارکنان پیمانکار باید دارای تخصص لازم و مرتبط با موضوع قرارداد بوده و در مصاحبه تخصصی و علمی که توسط کارفرما بعمل می‌آید پذیرفته شوند.
2ـ پیمانکار باید در انتخاب و معرفی کارکنان خود مراقبت و تمهیدات لازم بعمل آورده و مجاز به بکارگیری کارکنان بی تجربه و موقتی به صورت آزمایشی نخواهد بود بطوریکه باید تغییر در کارکنان پیمانکار به حداقل ممکن برسد.
جدول نیروهای متخصص پیمانکار برای ساعات اداری و غیر اداری
تعداد نفر تخصص کارکنان پیمانکار
1 مدیر کارگاه, مهندس برق یا مکانیک با 5 سال سابقه کار مؤثر مدیریتی
1 تکنسین مخابرات
1 اپراتور مخابرات
2 تکنسین تأسیسات برودتی و حرارتی با 5 سال سابقه کار
2 تکنسین برق صنعتی با 5 سال سابقه کار
3 گارگرفنی(برقکار-جوشکاری-تاسیساتی-....)
تبصره : بطور کلی کارکنان پیمانکار باید تخصص‌های مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد و فراهم کردن مقدمات کار را دارا باشند و در مواردیکه فاقد آن باشند پیمانکار ملزم به تأمین موردی آنها می‌باشد. نظیر شیشه‌بری و لوله‌بازکنی و ...

 

 

 

 

فهرست و نشانی ساختمان های اداری وزارت تعاون


1- ساختمان ستاد مرکزی: واقع در خیابان شهید بهشتی- ضلع جنوبی میدان تختی- پلاک 266
2- ساختمان ستادی شماره 2: واقع در خیابان هویزه- نبش خیابان مرغاب
3- ساختمان مرکز آموزش عالی وزارت تعاون: واقع در خیابان ولیعصر( عج)- خیابان بزرگمهر- خیابان برادران شهید مظفر
4- ساختمان شماره 3: واقع در خیابان ولیعصر(عج) – خیابان بزرگمهر- جنب تعاونی مصرف وزارت تعاون
5- خوابگاه دانشجویی: واقع در میدان بهارستان- خیابان صفی علی شاه- نبش کوچه خیبرالممالک- پلاک 7

 

مزایا ( یکماهه) حقوق و مزایای متعلقه در یک ماه توضیحات
متأهل دو فرزند متأهل یک فرزند متأهل بدون فرزند مجرد
حقوق پایه 410/465/3 410/465/3 410/465/3 410/465/3 گروه شغلی 6(5/30 روز )
بن 000/280 000/280 000/280 000/280
خواروبار 800 800 800 400
مسکن 000/100 000/100 000/100 000/100
حق اولاد 600/660 300/330 ............ ............
اضافه کار( سرانه 140 ساعت) 140/038/3 140/038/3 140/038/3 140/038/3
عیدی و پاداش 100/568 100/568 100/568 100/568 60 روز
سنوات 050/284 050/284 050/284 050/284 30 روز
مرخصی 050/284 050/284 050/284 050/284 30 روز
غذا 000/440 000/440 000/440 000/440
سایر 000/800 000/800 000/800 000/800
لباس
موادمصرفی
حق شیفت
بیمه
مالیات
سودپیمانکار(به درصدوریال)
جمع کل
جدول نحوه محاسبه متوسطه هزینه پرسنلی(پیوست3)


پیشنهاددهندگان توجه داشته باشندجدول فوق ملاک پرداخت به پرسنل می باشد که تعدادنفرات10نفر می باشدکه به ازاءهر نفر یک حق اولاددرقیمت پیشنهادی خودمنظورنمایند.
توضیح: باتائیدناظرکارفرما درهرماه تاسقف 140ساعت اضافه کاری قابل پرداخت می باشد.
 

 

 


قیمت پیشنهادی برای کل انجام امور تاسیسات(مکانیکی والکتریکی ومخابرات)پیوست شماره4)

 

مبالغ به ریال
شرح ماهیانه سالیانه
الف: کل مبلغ هزینه های پرسنلی.
( بر اساس آنالیز پیوست شماره3)
ب: کل مبلغ هزینه های مواد مصرفی.

ج: کل مبلغ هزینه های سود سهم مدیریت(حداقل1%و حداکثر تا 5%)به درصد وریال
مبلغ کل قیمت پیشنهادی:


1- قیمت پیشنهادی برای هر واحد کار( هر نفر نیروی شاغل)........................................ ریال.
2- قیمت کل پیشنهادی برای10نفر(یکسال)...........................................................................ریال.

مهروامضاءپیشنهاددهنده