اطلاعیه فروش سه دستگاه موتورسیکلت

مزایده

53/16950

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اطلاعیه فروش سه دستگاه موتورسیکلت

   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره 16950/53 مورخ 05/02/97 وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ممنوعیت بکارگیری موتورسیکلتهای کاربراتوری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و مجوز‌های قانونی مربوطه، در نظر دارد تعداد سه دستگاه موتورسیکلت با مشخصات ذیل را به فروش برساند متقاضیان می‌توانند از تاریخ 14/09/97 با مراجعه به آدرس خیابان آزادی، نبش خیابان بهبودی، ساختمان ستاد مرکزی، واحد نقلیه و ارائه کارت شناسایی معتبر نسبت به بازدید از موتورسیکلتها، اخذ اسناد فروش و برگ قیمت پیشنهادی(پیوست) اقدام نمایند.

ردیف

سیستم

مدل

تیپ

cc

رنگ

بیمه

 شخص ثالث

بیمه بدنه

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسی

1

باجاح

88

200

مشکی

23/09/97

23/09/97

1527

63062

8845238

2

تریل

88

200

مشکی

23/09/97

ـــ

1167

30064866

8801913

3

تریل

88

200

مشکی

23/09/97

ـــ

1168

30064695

2008802062

 

 

شرایط عمومی و جزئیات فروش سه دستگاه موتورسیکلت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 97

1ـ ارائه مدارک مورد نیاز

ــ تصویر کارت ملی

ــ آدرس،‌کدپستی و شماره تماس

2ـ شرایط تنظیم و تحویل پیشنهادها :

2ـ1ـ پاکت (الف) حاوی ضمانتنامه شرکت در مزایده به میزان پنج میلیون ریال (پانصد هزار تومان) بصورت جداگانه برای هر موتورسیکلت براساس مفاد جدول شماره ‌(2) در قالب چک بانکی تضمین شده در وجه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و حاوی مدارک قید شده در بند (1)

تبصره : بدیهی است چک شخصی، چک پول (مسافرتی) و پول نقد به عنوان تضمین شرکت در مزایده مورد قبول نبوده و باعث ابطال پیشنهاد می‌گردد.

2ـ2ـ پاکت (ب) حاوی برگ قیمت پیشنهادی طبق جدول شماره (2)

2ـ3ـ هر دو پاکت باید بصورت جداگانه دربسته در داخل یک پاکت دربسته و مهرلاک شده دیگر به دبیرخانه مرکز حراست تحویل و رسید دریافت نمایند..

2ـ4ـ مهلت نهایی ارسال پیشنهادات قیمت و تحویل پاکت‌ها تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 18/09/97 خواهد بود.

3ـ  سایر شرایط :

3ـ1ـ زمان بازدید از موتورسیکلتهای مورد فروش و مزایده (پیوست‌ شماره 1) در ایام و ساعات اداری از تاریخ  14/09/97 لغایت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 18/09/97 در محل ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ واحد نقلیه به آدرس خیایان آزادای نبش خیابان بهبودی خواهد بود.

3ـ2ـ کلیه هزینه‌های مربوط به شماره‌گذاری(تعویض پلاک و مالیات) و نقل و انتقال بر عهده برنده خواهد بود.

3ـ5ـ شرکت‌کنندگانی که بالاترین قیمت را برای هر موتورسیکلت ارائه نمایند بعنوان برنده تعیین گردیده و به وی ابلاغ خواهد شد و به ترتیب برنده دوم نیز مشخص می‌گردد در موارد وجود قیمت مشابه بین متقاضیان، موضوع مجدد بین آنها در همان روز تجدید خواهد شد .

3ـ6ـ برنده ملزم است از تاریخ ابلاغ، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی خود به حساب شماره شبای 120100004001000901000480 IR  بنام درآمد حاصل از فروش ماشین آلات فرسوده و قطعات خارج از رده کلیه سازمانها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام  (خزانه داری کل) واریز و رسید چاپی آن را به اداره کل پشتیبانی ارائه تا نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام لازم بعمل آید.

در صورتی که به هر دلیل برنده اول در زمان تعیین شده نسبت به واریز مبلغ اقدام ننماید بدون هیچگونه تشریفات، تضمین شرکت در مزایده نامبرده به نفع دولت ضبط و شخص مذکور حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و دستگاه ، نفر دوم را بعنوان برنده اعلام می‌نماید که ضروری است برنده دوم حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی خود اقدام نماید.

در صورتی که نفر دوم نیز به شرح فوق حاضر به پذیرش و واریز مبلغ پیشنهادی خود نشود تضمین شرکت در مزایده او نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

3ـ7ـ ضمانت‌نامه‌های متقاضیانی که برنده نشده‌اند پس از تعیین برنده اول و دوم مزایده مسترد خواهد شد.

3ـ8ـ ضمانتنامه شرکت در مزایده برنده اول پس از ارائه اصل رسید چاپی واریزی مبلغ قیمت پیشنهادی مسترد خواهد شد که در این مرحله ، تضمین برنده دوم نیز آزاد می‌گردد.

3ـ9ـ زمان و مکان بازگشایی پاکات  در روز دوشنبه  مورخ 19/09/97  و در محل اداره کل پشتیبانی واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

3ـ10ـ در صورت وجود ابهام در بندهای مزبور و همچنین اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 64492408  واحد نقلیه و 64492626 اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.


جدول شماره (1)

مشخصات موتورسیکلتهای قابل فروش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ  سال 97

ردیف

سیستم

مدل

تیپ

cc

رنگ

شماره انتظامی

بیمه شخص ثالث

بیمه بدنه

شماره موتور

شماره شاسی

1

باجاح

88

200

مشکی

1527

23/09/97

23/09/97

63062

8845238

2

تریل

88

200

مشکی

1167

23/09/97

ـــ

30064866

8801913

3

تریل

88

200

مشکی

1168

23/09/97

ـــ

30064695

2008802062

جدول شماره (2)

فرم قیمت پیشنهادی موتورسیکلتهای قابل فروش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ  سال 97

ردیف

سیستم

مدل

شماره انتظامی

قیمت پیشنهادی به ریال

1

باجاح

88

1527

2

تریل

88

1167

3

تریل

88

1168

نام و نام خانوادگی متقاضی :

امضاء و اثرانگشت :

تاریخ :