فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور خدمات وپذیرایی مرکز آموزش یافت آباد وبزرگمهر (7 ـ 97)

مناقصه

200970010000007

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

واگذاری امور خدمات وپذیرایی مرکز آموزش یافت آباد وبزرگمهر

(7 ـ 97)

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور خدمات وپذیرایی مرکز آموزش یافت آباد وبزرگمهر  خود به شماره (200970010000007) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/11/24 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  16 روز دوشنبه  تاریخ  1397/11/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روزپنجشنبه تاریخ  1397/12/09

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:30 صبح  روزیکشنبه تاریخ  1397/12/12

اطلاعات تماس وآدرس دستگاه مناقصه گزار:

ـ  تلفن  :   64492626

ـ آدرس :   تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خیابان بهبودی ـ ساختمان مرکزی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

ـ مرکز تماس : 41934

ـ دفتر ثبتنام : 88969737  و  85193768