فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین خودرو سواری برای ماموریتهای اداری(درون شهری وبرون شهری)کارکنان (5 ـ 97)

مناقصه

200970010000005

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

تامین خودرو سواری برای ماموریتهای اداری(درون شهری وبرون شهری)کارکنان

(5 ـ 97)

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین خودرو سواری برای ماموریتهای اداری (درون شهری وبرون شهری)کارکنان  خود به شماره (200970010000005) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 24/11/1397 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  16 روز دوشنبه  تاریخ  1397/11/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  16  روزپنجشنبه تاریخ1397/12/09

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 15:30  روزیکشنبه تاریخ 1397/12/12

اطلاعات تماس وآدرس دستگاه مناقصه گزار:

ـ  تلفن  :   64492626

ـ آدرس :   تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خیابان بهبودی ـ ساختمان مرکزی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

ـ مرکز تماس : 41934

ـ دفتر ثبتنام : 88969737  و  85193768