فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای راهبری ونگهداری تأسیسات ساختمان مرکزی وساختمان شماره 5 ( شماره 1ـ 98)

مناقصه

2098000010000001

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
راهبری ونگهداری تأسیسات ساختمان مرکزی وساختمان شماره 5 ( شماره 1ـ 98)

 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای راهبری ونگهداری تأسیسات ساختمان مرکزی وساختمان شماره 5 خود به شماره (2098000010000001) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/4/10 می‌باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 1398/4/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روزسه شنبه تاریخ 98/4/25

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح روزشنبه تاریخ 1398/4/29

اطلاعات تماس وآدرس دستگاه مناقصه گزار:
ـ تلفن : 64492626
ـ آدرس : تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خیابان بهبودی ـ ساختمان مرکزی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
ـ مرکز تماس : 41934
ـ دفتر ثبت‌نام : 88969737 و 85193768