فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای راهبری ونگهداری تأسیسات 7 دستگاه ساختمان های تابعه ستادی ( شماره 2 ـ 98)

مناقصه

2098000010000002

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

راهبری ونگهداری تأسیسات 7 دستگاه ساختمان های تابعه ستادی ( شماره 2 ـ 98)

 

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای راهبری ونگهداری تاسیسات 7 دستگاه ساختمان‌های تابعه ستادی  خود به شماره (2098000010000002) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/4/10 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  16 روز شنبه  تاریخ 1398/4/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  16  روزسه شنبه تاریخ 1398/4/25

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت  10:30 صبح  روزشنبه تاریخ  1398/4/29

اطلاعات تماس وآدرس دستگاه مناقصه گزار:

ـ  تلفن  :   64492626

ـ آدرس :   تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خیابان بهبودی ـ ساختمان مرکزی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

ـ مرکز تماس : 41934

ـ دفتر ثبتنام : 88969737  و  85193768