فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای «واگذاری خدمات نظافتی ساختمانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» (شماره 9-98)

مناقصه

209800001000009

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

«واگذاری خدمات نظافتی ساختمانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

(شماره 9-98)

 

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای «واگذاری خدمات نظافتی ساختمانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» خود به شماره (209800001000009) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/11/23 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  18 روز یکشنبه تاریخ  1398/12/04

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  17  روز شنبه تاریخ 1398/12/17 

 

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت  11 صبح  روز چهارشنبه تاریخ  1398/12/21

 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه مناقصه‌گزار:

ـ  تلفن  :   64492626

ـ آدرس :   تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خیابان بهبودی ـ ساختمان مرکزی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

ـ مرکز تماس : 41934

ـ دفتر ثبتنام : 88969737  و  85193768