خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی فنی تجهیزات سامانه جامع روابط کار (شماره 3- 99)

مناقصه

2099000010000003

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی