تامین خودروی سواری برای ماموریتهای اداری (درون شهری و برون شهری) کارکنان

مناقصه

2096000010000004

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ انتشار اسناد: 99/12/4

مهلت دریافت اسناد: 99/12/10

مهلت ارائه پیشنهاد: 99/12/20

تاریخ بازگشایی پاکات: 99/12/24