دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی اعلام کرد : آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬خرد وکوچک

دبیر خانه ستاد مشاغل خانگی جزییات آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬خرد وکوچک را اعلام کرد.

به گطزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیر خانه ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزییات آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان  کسب وکارهای خانگی٬خرد وکوچک را اعلام کرد.

« آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬خرد وکوچک »
     شورایعالی اشتغال در جلسه مورخ 3/9/93 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی و به استناد آیین نامه اجرائی بندهای الف،ب و ج ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ٬«آیین نامه اجرائی ساماندهی وحمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬ خرد وکوچک » را به شرح ذیل تصویب نمود :

 اهداف
ماده 1 : این آئین نامه به استناد قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و آیین نامه اجرائی بندهای الف ،ب و ج ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه ٬ با هدف ساماندهی و حمایت از گسترش بنگاههای پشتیبان کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک٬ به منظور دستیابی به مقاصد زیر میباشد :
- پایدار سازی کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک از طریق تکمیل و توسعه زنجیره ارزش
- توسعه ظرفیت های اشتغالزائی
- ایجاد و توسعه زمینه های افزایش درآمد و بهبود معیشت افراد جامعه
- تقویت فرهنگ کار جمعی٬ کارآفرینی  و تولید
- ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه
- سوق دهی و هدایت اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی

 تعارف و مفاهیم
ماده 2 : در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط  به کار می روند :
 - دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز فعالیت کسب و کار صادر می نمایند.
- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
- بنگاه پشتیبان: شامل کلیه بنگاه های خصوصی و تعاونی٬اصناف٬ اتحادیه ها٬ سمن ها، انجمن های خیریه و علمی ٬
شرکت های مادرتخصصی دارای مجوز فعالیت  از دستگاه اجرائی ذیربط و کارآفرینان برتر می باشد که مسئولیت حمایت و هدایت تعدادی از کسب وکارهای خانگی٬ خرد وکوچک را بصورت شبکه ای و زنجیره تآمین و تولید و توزیع در زمینه هائی مانند آموزش٬ فرآیند تولید٬ مشاوره٬ طراحی، نوآوری٬ بسته بندی٬ برند سازی ٬ بازارسازی ٬ بازاریابی و فروش را بر عهده داشته و صلاحیت آنها برای انجام فعالیت  پشتیبانی به تأیید دستگاه اجرائی مربوطه رسیده است .
- کسب و کارهای خانگی: آن دسته از فعالیت¬هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد. (موضوع ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی)
- کسب و کارهای کوچک: آن دسته از فعالیت¬هایی است که تعداد کارکنان آنها کمتر از 50نفر می¬باشد.(موضوع بند ج ماده  یک آیین نامه اجرائی ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه)
- کسب و کارهای خرد: آن دسته از فعالیت¬هایی است که تعداد کارکنان آنها کمتر از 10 نفر می¬باشد.
-  طرح توجیهی پشتیبان: طرح تجاری (B.P ) عنوان کننده توجیه فنی ٬مالی و اقتصادی فعالیت پشتیبان  است که  منضم به تشریح نحوه ارتباط و حمایت از کسب و کارهای زیرمجموعه و در راستای اولویت های سرمایه گذاری و اشتغال استان می باشد.
- قرارداد پشتیبانی : قراردادی است که بین بنگاه پشتیبان و صاحبان  کسب وکارهای وابسته منعقد شده و کلیه شرایط٬ ضوابط و تعهدات متقابل طرفین در آن قید می گردد .
- بنگاه وابسته : به کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک اطلاق میشود که براساس قرارداد پشتیبانی از خدمات بنگاه پشتیبان بهره مند میگردد.
- تأییدیه فعالیت پشتیبان : تأییدیه ای است که  براساس صلاحیت اجرای طرح توجیهی، توسط  دستگاه¬های اجرائی صادر می¬گردد.
- کارگروه : کارگروه تخصصی اشتغال استان (موضوع آیین نامه اجرائی بند ه  ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه)
- مناطق کمتر توسعه یافته : منظور مناطق کمتر برخورداری است که براساس آخرین فهرست اعلام شده توسط مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری٬ تعیین می¬شود.(مصوبه شماره 262650/ت 48874 ﻫ   مورخ 28/12/91 هیأت وزیران )
- بانک : کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا
- صندوق : صندوق مهر امام رضا(ع) ٬ صندوق توسعه ملی  و صندوق های اشتغال دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایتی

 دامنه پوشش
ماده 3 : کلیه بنگاههای پشتیبان و وابسته٬ مشمول این آیین نامه می¬گردند.
 شرایط احراز بنگاه پشتیبان
ماده 4 : شرایط احراز بنگاه پشتیبان به شرح زیر می باشد:
1-  داشتن پروانه کسب یا مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی مرتبط
2-  داشتن حداقل 3 سال سابقه فعالیت سودآور برای اشخاص حقیقی و 2 سال برای اشخاص حقوقی  یا کارآفرین برتر در سطح استان و ملی ٬ به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط
     تبصره :  سابقه فعالیت مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته٬ یکسال کاهش می یابد .
3-  اخذ تأییدیه طرح توجیهی  و تأییدیه صلاحیت فعالیت پشتیبان از دستگاه اجرایی مرتبط ، بانک و صندوق.

 وظایف بنگاه پشتیبان
ماده 5 : وظایف بنگاه پشتیبان به شرح زیر می¬باشد:
1– تهیه و ثبت طرح توجیهی در سامانه مربوطه
2- شناسایی بنگاه های وابسته و انعقاد قرارداد نحوه همکاری (در  قالب کاربرگ های مربوطه ) و شفاف سازی مبادلات مالی با صاحبان  بنگاه های وابسته
3-همکاری کامل با دستگاههای اجرائی ذیربط و بانک و صندوق جهت نظارت بر حسن اجرای طرح
4-ساماندهی مستمر بنگاههای وابسته در قالب فعالیت های شبکه ای با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش محصول
5 - مدیریت فرآیند تولید اعم از مهارت آموزی٬ تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ٬ مشاوره٬ طراحی، نوآوری٬ تحقیق و توسعه ٬ بسته بندی٬ برند سازی ٬ بازارسازی٬  بازاریابی و فروش

 نوع، نحوه و میزان حمایت ها
ماده 6 : مجریان بنگاههای پشتیبان و وابسته از تمام یا بخشی ازحمایت های زیر برخوردار می¬گردند:
1- اولویت و تسهیل  در استفاده از امکانات (فضای آموزشی، مربی) سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه های اجرایی مرتبط
2- تخفیف هزینه های دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه های اجرایی مرتبط
3-اولویت دریافت تسهیلات از صندوق و بانک
4– بهره مندی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (در صورت تأمین منابع)
5– اولویت استفاده از تضمین های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
6- اولویت و تخفیف دراستفاده از بازار محلی شهرداری ها جهت عرضه محصولات
7-حمایت های ویژه تعاونیها
8- تخفیف هزینه حضور در نمایشگاه¬های تخصصی داخلی و خارجی
9- تخفیف حق پخش تبلیغات رسانه های ارتباط جمعی دولتی
10- اولویت پرداخت جوایز صادراتی
تبصره  : تداوم حمایت های فوق منوط به استمرار فعالیت های بنگاههای پشتیبان و وابسته و انجام تعهدات و موارد مندرج در طرح توجیهی و مفاد قرارداد پشتیبانی خواهد بود.
ماده 7 : به منظور بسترسازی و توانمندسازی بنگاههای پشتیبان و وابسته٬وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است با
در نظر داشتن مزیت های نسبی و رقابتی مناطقٍٍ ٬ نسبت به نیازسنجی آموزشی و پژوهشی و ارائه آموزش های تکمیلی و تخصصی لازم به بنگاههای پشتیبان و وابسته اقدام نمایند .
 منابع مالی
ماده 8 : منابع مالی برای اجرای این دستورالعمل به شرح زیرمی باشد:
1- ردیف های بودجه سنواتی و یا تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی
2-  اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی صندوق و بانک ها
3- منابع ماده8  قانون هدفمندی یارانه ها
4- منابع مالی نهادهای حمایتی
5- کمک های مردمی٬ سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای بین المللی
تبصره 1 : میزان و توزیع استانی تسهیلات فوق هر ساله با هماهنگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی٬ بانک مرکزی٬
صندوق و دستگاه های اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد.
تبصره 2 : کارگروه تخصصی اشتغال استانها موظفند با در نظر داشتن ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تکمیل شدن زنجیره ارزش ٬ تسهیلات مذکور را توزیع نمایند .
       تبصره 3 : تسهیلات پرداختی به بنگاه های پشتیبان و وابسته می تواند متناسب با سهم هریک از بانک ها و صندوق به صورت تلفیقی از تسهیلات قرض الحسنه و منابع عادی تعیین گردد.
تبصره 4 : نرخ سود و کارمزد تسهیلات قابل پرداخت بر اساس ضوابط بانک و صندوق می باشد.
تبصره 5 : بانکها و صندوق می توانند به منظور حفاظت از منابع دولتی و اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی نسبت به بیمه تسهیلات اقدام نمایند.
تبصره 6 : درصورت درخواست متقاضی ٬ تسهیلات اعطائی توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک  قابل تضمین می باشد .
تبصره 7: تسهیلات این طرح (بویژه منابع قرض الحسنه) صرفاً به رشته های شغلی اختصاص خواهد یافت که فهرست آنها توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان و با در نظر داشتن ظرفیت ها ،  مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان تعیین و تصویب میگردد .
تبصره 8: نهادهای حمایتی می توانند با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط در چهار چوب این آیین نامه نسبت به شناسائی و انعقاد قرارداد با پشتیبان از محل منابع داخلی خود، علاوه بر منابع مذکور اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورایعالی اشتغال بصورت فصلی ارائه نمایند.
 نظارت و ارزیابی
ماده 9 : نظارت عالیه بر نحوه اجرای این آیین نامه در سطح ملی به عهده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در استان ها بر عهده کارگروه می باشد.

ماده 10 : دستگاه های اجرایی ذیربط در استان موظفند ضمن نظارت بر ایفای تعهدات بنگاه های پشتیبان ،گزارش عملکرد نظارتی را در مقاطع زمانی 3 ماهه به کارگروه ارائه نماید.

ماده 11: کارگروه موظف است گزارش نظارتی دستگاه های اجرایی را اخذ و پس از کنترل و جمع بندی٬ مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده12: دستگاه های اجرایی موظفند در بررسی و تأیید طرح های توجیهی و تأییدیه صلاحیت پشتیبان٬ اسناد بالادستی بویژه سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان و همچنین تکمیل شدن زنجیره ارزش را مورد توجه قرار دهند.

ماده 13: وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط٬ پیگیری های لازم جهت رفع موانع احتمالی را بعمل آورده و گزارش مربوطه را به شورایعالی اشتغال ارائه نماید.
ماده 14: میزان و شرایط بهره مندی از حمایت های موضوع ماده 6 ، فرایند ثبت نام و گردش کار، وظایف دستگاه های اجرایی و نحوه رسیدگی به تخلفات و اختلافات  بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت دستگاه های اجرائی ذیربط تهیه و جهت تصویب به شورایعالی اشتغال ارائه می گردد.
این آیین نامه مشتمل بر 14ماده و 10 تبصره می باشد .

 

۱۴ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۱۴
کد خبر : ۴۳,۳۸۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید