ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران ارائه خدمات اماکن رفاهی و ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

نظرسنجی

عنوان خدمت:: ارائه خدمات اماکن رفاهی و ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران          شناسه خدمت 17011041100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: ارائه خدمات ورزشی به کارگران مشمول قانون کار در مجموعه های ورزشی کارگران

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی – دفترچه بیمه

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

روزانه

ساعات ارائه خدمت:

2

تعداد بار مراجعه حضوری

1 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

  پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

- ثبت نام اینترنتی یا مراجعه حضوری

- بررسی درخواست و صدور کارت عضویت

- ارایه درخواست با ارایه کارت عضویت

 

نظرسنجی

عنوان خدمت : برگزاری رقابت های ورزش کارگری         شناسه خدمت : 17011041101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: : برگزاری رقابت های ورزشی کارگران در سطح استان و کل کشور

مدارک مورد نیاز:  

- تصویر شناسنامه و کارت ملی

- تصویردفترچه بیمه تامین اجتماعی

- تصویر و مدرک کارت مربیگری

- تصویر و مدرک کارت داوری

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

5-4 روز

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری

2 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

  پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

- اعلام برگزاری رقابت ورزشی  

- ثبت نام ورزشکار و تشکیل تیم ورزشی

- برگزاری رقابت ورزشی و اعلام نتایج

 

نظرسنجی

عنوان خدمت : اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری         شناسه خدمت 17011041102

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: اعزام کارگران مشمول قانون کار به مسابقات بین المللی

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی_ دفترچه بیمه  _ شناسنامه _ پاسپورت _ روادید

کارت مربیگری کارت داوری

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

8-7 روز

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری

2 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکینحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

  پست الکترونیک

  تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

- ثبت نام جهت شرکت در رقابت ها

- بررسی مدارک و صدور مجوز شرکت در مسابقات

- شرکت در رقابت های بین المللی برگزارشده